CÙNG HỌC LUẬT DÂN SỰ – THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

TRANG NÀY ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, CẬP NHẬT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM VỀ NHỮNG BẤT TIỆN CÓ THỂ GẶP PHẢICác bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cho học tập và trao đổi kỹ năng và kiến thức. Việc trích dẫn lại đề xuất ghi rõ nguồn : thongtinphapluatdansu.wordpress.comCác bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cho học tập và trao đổi kỹ năng và kiến thức. Việc trích dẫn lại ý kiến đề nghị ghi rõ nguồn : thongtinphapluatdansu.wordpress.com

Nội dung của từng vấn đề chỉ mang tính chất cá nhân không mang tính chất đại diện chuyên môn của bất kỳ tổ chức, cơ sở đào tạo nào.

ai điều kiện kèm theo cần và đủ để những chủ thể bình đẳng trong quan hệ dân sự là độc lập về tổ chức triển khai và gia tài .ơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá thể, hộ mái ấm gia đình đây là một hoạt động giải trí vận dụng Luật dân sự .ộ luật dân sự Nước Ta có hiệu lực thực thi hiện hành so với toàn bộ những quan hệ dân sự có hai bên chủ thể là công dân Nước Ta .ác quan hệ tương quan đến bất động sản thuộc đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của Luật dân sự .B ộ luật dân sự Nước Ta có hiệu lực hiện hành so với tổng thể những quan hệ dân sự có một bên chủ thể là công dân Nước Ta .C hủ thể của quan hệ nhân thân thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật dân sự chỉ hoàn toàn có thể là cá thể .Tất cả những quan hệ nhân thân là đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật dân sự .P. hân loại nguồn của luật dân sự. Hãy nêu tối thiểu 15 văn bản pháp lý thuộc nguồn của luật dân sự có lý giải rõ tại sao nó là nguồn .H ãy nêu 5 ví dụ về quyền nhân thân của một tổ chức triển khai kinh tế tài chính .P. hân biệt giữa những thuật ngữ : tự do thỏa thuận hợp tác, tự nguyện, tự định đoạt .S o sánh nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự theo Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005 .N hững tín hiệu xác lập một quan hệ gia tài thuộc đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật dân sự .P. hân biệt đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của Luật dân sự và đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính .P. hân biệt thuật ngữ thiện chí với thuật ngữ trung thực trong nguyên tắc thiện chí, trung thực của luật dân sự .Khi một bên chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm, thì giải pháp cưỡng chế do Nhà nước qui định được vận dụng .Khi một bên chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm, thì giải pháp cưỡng chế do Nhà nước qui định được vận dụng .Khi một bên hoặc cả hai bên chủ thể chết hoàn toàn có thể không làm chấm hết quan hệ pháp luật dân sự .Khi một bên hoặc cả hai bên chủ thể chết hoàn toàn có thể không làm chấm hết quan hệ pháp luật dân sự .Chỉ những hành vi có mục tiêu làm phát sinh quyền dân sự, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự mới là địa thế căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự .Chỉ những hành vi có mục tiêu làm phát sinh quyền dân sự, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự mới là địa thế căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự .Hành vi xác nhận hợp đồng của Công chứng viên là địa thế căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự .Nghĩa vụ dân sự là loại nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo qui định của pháp lý .Quan hệ chi trả lương giữa Nhà nước và công chức là quan hệ pháp luật dân sự .Trong một quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể đồng thời có cả quyền dân sự và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .Phân loại quan hệ pháp luật dân sự theo đối tượng người dùng của quan hệ. Mỗi loại quan hệ pháp luật dân sự cho 3 ví dụ .Cho ví dụ về hành vi trái pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự .Cho một trường hợp đơn cử chứng tỏ đó là quan hệ pháp luật dân sự ( chủ thể, khách thể, nội dung và địa thế căn cứ làm phát sinh, chấm hết ) .Phân biệt giữa địa thế căn cứ phát sinh, đổi khác, chấm hết quan hệ pháp luật dân sự là sự biến do hành vi của con người và địa thế căn cứ phát sinh, biến hóa, chấm hết quan hệ pháp luật dân sự là hành vi. Cho ví dụ đơn cử .Nêu những khách thể của quan hệ pháp luật dân sự. Mỗi khách thể cho 3 ví dụ .Phân biệt giữa quan hệ pháp luật dân sự tương đối và quan hệ pháp luật dân sự tuyệt đối. Cho ví dụ đơn cử .Nêu những đặc thù của quan hệ pháp luật dân sự. Cho ví dụ ở mỗi đặc thù .Giữa người giám hộ và người được giám hộ không hề xác lập những thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài của nhau .Tài sản của người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi do cha mẹ quản trị .Cá nhân biệt tích từ đủ năm năm trở lên chỉ hoàn toàn có thể vận dụng chế định công bố một cá thể là đã chết .Cá nhân biệt tích từ đủ năm năm trở lên chỉ hoàn toàn có thể vận dụng chế định công bố một cá thể là đã chết .Cũng giống như tổ viên tổ hợp tác, thành viên của hộ mái ấm gia đình phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của hộ mái ấm gia đình .Cũng giống như tổ viên tổ hợp tác, thành viên của hộ mái ấm gia đình phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của hộ mái ấm gia đình .Pháp nhân là tổ chức triển khai do Nhà nước xây dựng .Pháp nhân là tổ chức triển khai do Nhà nước xây dựng .Cá nhân đủ 18 tuổi là người có vừa đủ năng lượng hành vi .Khác với năng lượng chủ thể của cá thể, năng lượng hành vi và năng lượng pháp lý của pháp nhật phát sinh cùng thời gian .Tên gọi của pháp nhân và tên thanh toán giao dịch của pháp nhân là một .Năng lực pháp lý và năng lượng hành vi của cá thể phát sinh cùng một thời gian .So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của tổ hợp tác và của pháp nhân .Tại sao Nhà nước được xác lập là chủ thể đặc biệt quan trọng .Phân tích nội dung pháp nhân có gia tài riêng, độc lập và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự bằng gia tài đó .Xác định quốc tịch của pháp nhân là những tổ chức triển khai kinh tế tài chính 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế .Phân biệt giữa một cá thể bị công bố mất tích với một cá thể bị công bố là đã chết .Phân tích điều kiện kèm theo một tổ chức triển khai là pháp nhân. Cho ví dụ .Phân biệt giữa người không có năng lượng hành vi dân sự với người mất năng lượng hành vi dân sự và người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự .Khi người đại diện thay mặt gây thiệt hại, người được đại diện thay mặt có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường bằng gia tài của mình .Khi người đại diện thay mặt gây thiệt hại, người được đại diện thay mặt có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường bằng gia tài của mình .Quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ là quan hệ đại diện thay mặt theo pháp lýQuan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ là quan hệ đại diện thay mặt theo pháp lýThời hạn tính thời hiệu khởi kiện không gồm có những ngày nghỉ lễ theo qui định của pháp lý .Thời hạn tính thời hiệu khởi kiện không gồm có những ngày nghỉ lễ theo qui định của pháp lý .Trong một pháp nhân là tổ chức triển khai kinh tế tài chính có hội đồng quản trị thì quản trị hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân .Trong một pháp nhân là tổ chức triển khai kinh tế tài chính có hội đồng quản trị thì quản trị hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân .Giao dịch dân sự mà một bên chủ thể gồm nhiều người ( A, B, C … ), mà một trong những người đó chết thì thanh toán giao dịch chấm hết .Giao dịch dân sự mà một bên chủ thể gồm nhiều người ( A, B, C … ), mà một trong những người đó chết thì thanh toán giao dịch chấm hết .Quan hệ đại diện thay mặt giữa cha mẹ và con là quan hệ đại diện thay mặt theo pháp lý .Các thỏa thuận hợp tác đạt được giữa A và B là thanh toán giao dịch dân sự .Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự đó do người đại diện thay mặt theo ủy quyền làm phát sinhNguyên tắc xác lập thời hiệu khởi kiện đối voi chủ thể là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự .Xác định những trường hợp thời hạn do luật định nhưng không phải là thời hiệu .Phân biệt giữa đại diện thay mặt theo pháp lý và đại diện thay mặt theo ủy quyền .Phân biệt đại diện thay mặt theo pháp lý và đại diện thay mặt theo ủy quyền so với pháp nhân là tổ chức triển khai kinh tế tài chính .Phân biệt thanh toán giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương với thanh toán giao dịch dân sự là hợp đồng dân sự .X ác định điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành của thanh toán giao dịch dân sự. Cho ví dụ .Tài sản hình thành trong tương lai là gia tài chưa có tại thời gian xác lập thanh toán giao dịch ;Di chúc là một loại sách vở có giá ;Giấy tờ có giá phải do ngân hàng nhà nước nhà nước phát hành ;Mọi sách vở trị giá được bằng tiền đều là sách vở có giá ;Tiền không hề là đối tượng người dùng của thanh toán giao dịch dân sự, nó chỉ là gia tài trung gian để định giá trị gia tài khác ;Ngoài những tiêu chuẩn phân loại gia tài trong giáo trình Luật dân sự Đại học Luật Hà Nội hãy đưa ra tối thiểu 3 tiêu chuẩn phân loại gia tài khác ;Phân loại sách vở có giá. Ý nghĩa của nó trong thực tiễn thanh toán giao dịch dân sự và vận dụng luật dân sự ;Phân loại quyền gia tài. Ý nghĩa của nó trong thực tiễn thanh toán giao dịch dân sự và vận dụng luật dân sự ;Phân loại tiền và ý nghĩa của nó trong thực tiễn thanh toán giao dịch dân sự và vận dụng luật dân sự ;Điều kiện so với gia tài hình thành trong tương lai với tư cách là gia tài trong giao lưu dân sự ;Khái niệm và đặc thù của sách vở có giá ;Người không có quyền chiếm hữu một gia tài là người không có quyền sử dụng gia tài đó ;Quyền của chủ sở hữu là thế lực do luật định ;Quyền thuộc về chủ sở hữu, nhưng việc triển khai quyền hoàn toàn có thể thực thi trải qua chủ thể khác ;Quyền định đoạt phải do chính chủ sở hữu thực thi ;Khi chuyển giao quyền sử dụng gia tài thì đương nhiên phải chuyển giao quyền chiếm hữu tài sản đó ;Quyền chiếm hữu chỉ thuộc quyền của người không phải là chủ sở hữu khi chính được chủ sở uỷ quyền hoặc chuyển quyền trải qua thanh toán giao dịch hợp pháp ;Chủ sở hữu là người thụ hưởng quyền từ gia tài mà không phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm ;Xác định những trường hợp quyền chiếm hữu thuộc về người không phải là chủ chiếm hữu. Vận dụng để xử lý một vấn đề đơn cử ;Các trường hợp hạn chế quyền định đoạt của chủ chiếm hữu. Vận dụng để xử lý vấn đề đơn cử ;Phân biệt giữa chiếm hữu không có địa thế căn cứ pháp lý nhưng ngay tình và chiếm hữu không có địa thế căn cứ pháp không ngay tình. Vận dụng để xử lý những vấn đề đơn cử ;Xác định những trường hợp chiếm hữu không có địa thế căn cứ pháp lý, Ý nghĩa của nó trong thực tiễn và trong áp dung luật dân sự ;Xác định những trường hợp chiếm hữu có địa thế căn cứ pháp lý, Ý nghĩa của nó trong thực tiễn và trong áp dung luật dân sự ;

1. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 1 – MODUL2: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

1.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

1.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP

1. Chuyển giao quyền nhu yếu với chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm ;
2. Chuyển giao quyền nhu yếu với thực thi quyền nhu yếu trải qua nguời thứ ba ;
3. Chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm với thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trải qua người thứ ba ;
4. Điểm mới của những qui định về nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong Bộ luật dân sự năm 2005 với những qui định về nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong Bộ luật dân sự năm 1995 ;
5. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự với nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính ;
6. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm theo những góc nhìn đạo đức, tập quán với nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự và sự ảnh hưởng tác động tương hỗ giữa chúng trong những giao lưu dân sự .
7. So sánh giữa đối tượng người dùng của nghĩa vụ và trách nhiệm với khách thể của quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm ;
8. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm riêng rẽ với nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp ;
9. So sánh nghĩa hoàn trả và nghĩa vụ và trách nhiệm bổ trợ .
10. A rủ B, C, D đi uống rượu do sử dụng quá nhiều rượu cả 4 người đã rơi vào thực trạng say xỉn không còn làm chủ được hành vi. A đã gây lộn với bàn nhậu bên cạnh, sau đó B, C, D cũng sang “ giúp sức ”. Hậu quả làm bị thương nặng hai người khách ở bàn bên cạnh và hư hỏng 1 số ít gia tài của nhà hàng quán ăn ;
11. X vào 1 phòng ký túc xá sinh viên lấy trộm đồ bị P. một sinh viên trong phòng phát hiện đã la lớn “ có người trộm đồ ”, 6 người trong phòng cùng xông vào đánh X hiệu quả X hỏng một mắt và gãy một chân ;
12. 3 ngân hàng nhà nước X, Y, Z đồng hỗ trợ vốn cho một chương trình của Đài truyền hình Nước Ta ;
13. A, B, C cùng nhận một gói thầu kiến thiết xây dựng của công ty M, sau đó A, B, C thỏa thuận hợp tác chia gói thầu thành 3 phần, trong đó A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm 50 % khối lượng việc làm, 50 % khối lượng việc làm còn lại chia đều cho B và C ;
14. A vay tiền ở ngân hàng nhà nước B có thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm. Được sự đồng ý chấp thuận của B, A đã bán nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho C, nhưng vẫn cam kết thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Việc chuyển giao quyền nhu yếu phải có sự đồng ý chấp thuận của nguời có nghĩa vụ và trách nhiệm ;
2. Việc chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm sẽ làm chấm hết trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm của bên có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao với bên có quyền ;
3. Chỉ vận dụng nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm có lỗi ;
4. Thực hiện quyền nhu yếu trải qua nguời thứ ba là trường hợp nguời có quyền triển khai quyền nhu yếu trải qua nguời đại diện thay mặt ;
5. Khi không có thỏa thuận hợp tác về thời hạn, bên có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn có thể triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm có đối tượng người tiêu dùng là tiền vào bất kể thời gian nào cho bên có quyền ;
6. Địa điểm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm phụ thuộc vào vào nơi cư trú của nguời có quyền, trừ khi pháp lý qui định khác ;
7. Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm khi bên có quyền nhu yếu ;
8. Để phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp của nhiều nguời có nghĩa vụ và trách nhiệm với người có quyền, thì những nguời có nghĩa vụ và trách nhiệm phải có sự thống nhất về ý chí, hành vi và hậu quả trong việc làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm ;
9. Khi một trong hai bên quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm chết thì quan hệ hệ nghĩa vụ và trách nhiệm đương nhiên chấm hết ;
10. Nghĩa vụ dân sự chấm hết khi nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai xong được hiểu là bên có nghĩa vụ và trách nhiệm đã thực thi xong hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp lý qui định hoặc cam kết ;
11. Những gia tài được qui định tại Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2005 đương nhiên là đối tượng người tiêu dùng của nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
12. Khi những bên trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm đều có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau thì được bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm cho nhau ;
13. Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm giao tiền mà chậm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thì phải nộp lãi suất vay quá hạn ;
14. Đối tượng của nghĩa vụ và trách nhiệm là tiền chỉ hoàn toàn có thể là tiền đồng Nước Ta ;
15. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự đồng nghĩa tương quan với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
16. Trong mọi trường hợp, mỗi chủ thể có nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm riêng rẽ chỉ phải thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm của mình so với bên có quyền ;
17. Hiệu lực của nghĩa vụ và trách nhiệm bổ trợ nhờ vào vào hiệu lực hiện hành của nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản mà nó góp thêm phần triển khai xong nội dung ;
18. Trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự phát sinh từ hành vi pháp lý đơn phương, người có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi đúng theo ý chí của chủ thể có hành vi pháp lý đơn phương nếu không sẽ bị xác lập là vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm .

2. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 2 – MODUL2: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ DÂN SỰ: CẦM CỐ, THẾ CHẤP

2.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

2.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. Hãy cho biết ý nghĩa của giải pháp bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm trong giao lưu dân sự, thương mại ;
2. So sánh giữa cầm đồ và thế chấp ngân hàng ;
3. Xác định những trường hợp và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người thứ ba với vai trò là người giữ gia tài cầm đồ, thế chấp ngân hàng ;
4. Xác định hậu quả pháp lý trong trường Open người thứ ba chiếm hữu không có địa thế căn cứ pháp lý so với gia tài cầm đồ, thế chấp ngân hàng ;
5. Nêu và cho ví dụ so với từng đặc thù của giải pháp bảo vệ ;
6. Nêu và cho ví dụ đơn cử về điều kiện kèm theo gia tài là đối tượng người tiêu dùng của giải pháp bảo vệ ;
7. Ý nghĩa và có ví dụ cho từng ý nghĩa của việc ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ ;
8. Xác định chủ thể có quyền xử lý tài sản bảo vệ và những quyền nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của họ ;
9. Phân tích những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong cầm đồ, thế chấp ngân hàng trong trường hợp gia tài cầm đồ, thế chấp ngân hàng tương quan đến quyền, quyền lợi của người thứ ba ;
10. Xác định những điều kiện kèm theo pháp lý có tương quan đến thế chấp ngân hàng có đối tượng người tiêu dùng là quyền sử dụng đất ;
11. Xác định những điều kiện kèm theo pháp lý có tương quan đến cầm đồ có đối tượng người dùng là quyền sử dụng đất ;
12. Nêu và nghiên cứu và phân tích những đặc thù của cầm đồ, thế chấp ngân hàng là gia tài hình thành trong tương lai ;
13. Nêu phương pháp giải quyết và xử lý và thứ tự giao dịch thanh toán gia tài cầm đồ, thế chấp ngân hàng ;
14. Phân tích những điều kiện kèm theo để một gia tài bảo vệ nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm ;
15. A vay tiền của ngân hàng nhà nước B, hai bên có thỏa thuận hợp tác A thế chấp ngân hàng nhà thuộc chiếm hữu của A để bảo vệ khoản vay ( ngôi nhà có giá trị theo đánh giá và thẩm định của B là 1 tỷ 600 triệu đồng ), bằng những qui định của pháp lý về thanh toán giao dịch bảo vệ, hãy xác lập nội dung pháp lý trong những trường hợp sau :
+ Dự tính giá trị khoản vay của A sẽ là bao nhiêu ?
+ A hoàn toàn có thể sử dụng ngôi nhà trên để bảo vệ những khoản vay khác tại ngân hàng nhà nước B hoặc tại ngân hàng nhà nước khác hay không ?
+ Giả thiết thanh toán giao dịch về thế chấp ngân hàng nhà xác lập giữa A và B là vô hiệu, hãy xác lập những địa thế căn cứ làm vô hiệu thanh toán giao dịch này. Đồng thời, hãy xác lập những trường hợp thanh toán giao dịch thế chấp ngân hàng nhà ở giữa A và B vô hiệu cũng làm vô hiệu thanh toán giao dịch vay nợ giữa A và B ?
+ Giả thiết thanh toán giao dịch vay nợ giữa A và B vô hiệu, nhà của A với tư cách là gia tài bảo vệ sẽ bị giải quyết và xử lý thế nào ?
+ Giả thiết A vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm so với B, nếu là B bạn giải quyết và xử lý thế nào ?
+ Trong trường hợp A dùng nhà của mình để thế chấp ngân hàng, hoặc để cầm đồ bảo vệ khỏan vay với B, hãy cho biết sự khác nhau trong trường hợp này. Từ đó hãy cho biết so với A thì giải pháp bảo vệ nào hiệu suất cao hơn và so với B giải pháp nào hiệu suất cao hơn ?

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Nghĩa vụ được bảo vệ vô hiệu thì giải pháp bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm cũng vô hiệu ;
2. Nghĩa vụ được bảo vệ vô hiệu không làm chấm hết giải pháp bảo vệ ;
3. Nghĩa vụ bảo vệ vô hiệu không làm nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ vô hiệu ;
4. Đối tượng của những giải pháp bảo vệ chỉ hoàn toàn có thể là gia tài ;
5. Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ hoàn toàn có thể sử dụng gia tài không thuộc chiếm hữu của mình làm gia tài bảo vệ ;
6. Hình thức miệng ( bằng lời nói ) không được công nhận trong toàn bộ những thanh toán giao dịch bao đảm ;
7. Hình thức thanh toán giao dịch bảo vệ có ĐK chỉ vận dụng cho thế chấp ngân hàng gia tài ;
8. Người xử lý tài sản bảo vệ phải là bên nhận bảo vệ ( bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ ) ;
9. Tài sản bảo vệ chỉ bị giải quyết và xử lý khi bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ( bên bảo vệ ) vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
10. Giao dịch bảo vệ có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian giao kết ;
11. Cầm cố có đối tượng người dùng là gia tài hình thành trong tương lai có hiệu lực thực thi hiện hành tại thời gian gia tài đó được hình thành ;
12. Bên thế chấp ngân hàng chỉ có quyền đưa gia tài thế chấp ngân hàng tham gia thanh toán giao dịch khi có sự thỏa thuận hợp tác đồng ý chấp thuận của bên nhận thế chấp ngân hàng ;
13. Quyền sử dụng đất là đối tượng người tiêu dùng của cầm đồ, thế chấp ngân hàng có gia tài gắn liền thì gia tài gắn liền với đất đó cũng thuộc gia tài cầm đồ, thế chấp ngân hàng ;
14. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm thì gia tài bảo vệ thuộc chiếm hữu của bên có quyền ( bên nhận bảo vệ ) để họ có quyền xử lý tài sản bảo vệ ;
15. Bên nhận bảo vệ hoàn toàn có thể dùng gia tài bảo vệ để thay thế sửa chữa nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên bảo vệ ;

3. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 3 – MODUL2: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ DÂN SỰ – ĐẶT CỌC, KÝ CƯỢC, KÝ QUĨ, BẢO LÃNH, TÍN CHẤP

3.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

3.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. Hãy nhận diện sinh viên những trường cao đẳng, ĐH vay khuyến mại tại ngân hàng nhà nước chính sách xã hội là loại thanh toán giao dịch có bảo vệ hay không có bảo vệ ?
2. So sánh chủ thể của những giải pháp bảo lãnh, ký quĩ và tín chấp ;
3. So sánh đối tượng người tiêu dùng của những giải pháp ký quĩ, ký cược, đặt cọc với những giải pháp cầm đồ, thế chấp ngân hàng ;
4. Nêu và nghiên cứu và phân tích những điều kiện kèm theo so với chủ thể của tín chấp ;
5. Xác định và so sánh hậu quả pháp lý khi người có nghĩa vụ và trách nhiệm ( bên bảo vệ ) vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong những giải pháp thế chấp ngân hàng, đặt cọc, ký cược ;
6. Xác định những trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng bên bảo lãnh không phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh ;
7. Phân biệt trường hợp bên bảo lãnh bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm mà không xác lập đơn cử gia tài bảo vệ với trường hợp bên bảo lãnh bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm có xác lập đơn cử gia tài bảo vệ ;
8. Xác định quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh trong quan hệ bảo lãnh ;
9. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của bên có nghĩa vụ và trách nhiệm với tư cách là bên bảo vệ khi họ vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ ;

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI? TẠI SAO?

1. Cũng như cầm đồ, gia tài đặt cọc, ký cược thuộc chiếm hữu của bên nhận bảo vệ trong trường hợp bên bảo vệ vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
2. Một gia tài bảo vệ nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ hai điều kiện kèm theo : Tài sản phải thuộc chiếm hữu của bên có nghĩa vụ và trách nhiệm trong nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ và phải có giá trị lớn hơn giá trị những nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ ;
3. Tải sản hình thành trong tương lai chỉ hoàn toàn có thể là đối tượng người dùng của giải pháp cầm đồ, thế chấp ngân hàng ;
4. Cũng như cầm đồ, đặt cọc và ký cược có hiệu lực hiện hành từ thời gian bên đặt cọc, bên ký cược chuyển giao gia tài đặt cọc, ký cược cho bên nhận đặt cọc, nhận ký cược ;
5. Trong trường hợp một cá thể dùng uy tín cá thể hoặc uy tín của một tổ chức triển khai mà họ là người đại diện thay mặt để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên có nghĩa vụ và trách nhiệm, nếu được bên có quyền đồng ý thì đó là bảo vệ bằng giải pháp tín chấp ;
6. Giao dịch bảo vệ chỉ được xác lập giữa những chủ thể trong một quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
7. Ký quĩ là giải pháp bảo vệ được vận dụng cho bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm có chủ thể là những tổ chức triển khai ;
8. Hộ mái ấm gia đình nghèo hoàn toàn có thể được vay tín chấp nếu đại diện thay mặt của hộ là thành viên của một tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở cơ sở ;
9. Một cá thể hoàn toàn có thể triển khai nhiều khoản vay tín chấp nếu họ thuộc diện nghèo và là thành viên của nhiều tổ chức triển khai chính trị – xã hội ;
10. Trong trường hợp bên được bảo lãnh có gia tài đủ để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm thì bên bảo lãnh không phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh của mình ;
11. Một người đang triển khai khoản vay tín chấp mà có gia tài để bảo vệ thì phải biến hóa sang giải pháp bảo vệ bằng gia tài ;
12. Các bên trong hợp đồng thuê có đối tượng người tiêu dùng là bất động sản hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp ký cược nếu có thỏa thuận hợp tác ;
13. Về nguyên tắc, gia tài ký cược có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị gia tài thuê, trừ khi những bên có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý qui định khác ;
14. Nhiều người cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ và trách nhiệm làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp giữa họ ;
15. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác khác với qui định của pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi một trong hai bên quan hệ đặt cọc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm .

4. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 4 – MODUL2: QUI ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

4.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

4.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. So sánh giữa hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương ;
2. So sánh hợp đồng chấm hết khi một bên đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng với hợp đồng chấm hết khi một bên hủy bỏ hợp đồng ;
3. So sánh giữa hành vi pháp lý đơn phương với với hợp đồng đơn vụ ;
4. So sánh giữa hợp đồng đơn vụ và hợp đồng song vụ. Cho 03 ví dụ về mỗi loại hợp đồng này ;
5. So sánh giữa hợp đồng có đền bù và không có đền bù. Cho 03 ví dụ cho mỗi loại hợp đồng này ;
6. Lấy 3 ví dụ về hợp đồng mẫu và hãy cho biết sự độc lạ giữa hợp đồng mẫu với hợp đồng không thuộc loại này ;
7. So sánh giữa hợp đồng phụ và phụ lục hợp đồng ;
8. Nêu những trường hợp chấm hết hợp đồng dân sự do ý chí của một bên chủ thể hợp đồng. Cho ví dụ đơn cử cho mỗi trường hợp ;
9. Phân tích hậu quả pháp lý so với những trường hợp : bên đề xuất giao kết hợp đồng chết, bên được ý kiến đề nghị giao kết hợp đồng chết, một trong hai bên trong hợp đồng đã giao kết chết ;
10. Phân tích và cho ví dụ đơn cử về những nguyên tắc giao kết hợp đồng ;
11. So sánh nguyên tắc triển khai hợp đồng song vụ và đơn vụ ;
12. Tìm 3 mẫu hợp đồng khác nhau ( địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn phân loại hợp đồng ), được đăng tại địa chỉ sau : http://tracuuluat.net/?type=27 ( hoặc địa chỉ khác mà bạn biết ) và hãy nhận diện những pháp luật cơ bản, thường thì và tùy nghi ở mỗi hợp đồng đó ;
13. Phân tích và cho ví dụ về những nguyên tắc lý giải hợp đồng dân sự ;
14. Phân tích những điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành của hợp đồng ? Vận dụng đơn cử nghiên cứu và phân tích điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng mẫu ( hoặc những loại hợp đồng khác ) ;
15. Phân tích những trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm không hề thực thi trong hợp đồng song vụ ;
16. Phân biệt sự khác nhau giữa phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và nguyên tắc xử lý khi những bên trong hopự đồng có thỏa thuận hợp tác về phạt vi phạm hoặc bồi thường thiệt hại ;
17. Hãy nêu 10 ví dụ có nghiên cứu và phân tích về hợp đồng dân sự vô hiệu có tương quan đến đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng ;
18. Phân tích những qui định pháp lý tương quan đến hình thức của hợp đồng ;
19. Nêu ý nghĩa của những pháp luật cơ bản trong hợp đồng .
20. Cho biết hậu quả pháp lý trong trường hợp bên đề xuất giao kết chuyển ý kiến đề nghị giao kết tới nhiều chủ thể khác nhau ;
21. So sánh nguyên tắc giao kết hợp đồng với nguyên tắc thực thi hợp đồng
22. So sánh hợp đồng tương quan đến quyền và quyền lợi của người thứ ba và hợp đồng vì quyền lợi của người thứ ba ;
23. Qui định của pháp lý về đại diện thay mặt trong giao kết hợp đồng ;
24. Cho biết hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng trải qua người đại diện thay mặt ;
25. Cho biết và nêu ví dụ về những trường hợp chấm hết hợp đồng không nhờ vào vào ý chí của hai bên chủ thể hoặc một trong hai bên chủ thể ;
26. Cho biết qui định pháp lý và nêu ví dụ về hợp đồng vô hiệu tương đối ;
27. Cho biết qui định pháp lý và nêu ví dụ về hợp đồng vô hiệu tuyệt đối ;
28. Cho biết qui định pháp lý và nêu ví dụ về hợp đồng vô hiệu một phần .
29. Cho biết hậu quả pháp lý trong trường hợp tên gọi của hợp đồng và nội dung của hợp đồng xích míc với nhau. Ví dụ : Tên gọi là hợp đồng mượn nhưng lại mang nội dung của hợp đồng vay gia tài ;
30. Hãy cho biết hậu quả pháp lý trong trường hợp những bên trong hợp đồng không thỏa thuận hợp tác về thời hạn của hợp đồng ;
31. Xác định bên đề xuất và bên nhận ý kiến đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp đối tượng người tiêu dùng của được nêu trong ý kiến đề nghị là gia tài thuộc sở hữu chung ;
32. Cho biết hậu quả pháp lý trong trường hợp một bên trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền những quyền của mình trong hợp đồng cho người khác ;
33. Cho biết hậu quả pháp lý trong trường hợp một bên hợp đồng là pháp nhân bị tổ chức triển khai lại, giải thể hoặc phá sản ;
34. Cho biết hậu quả pháp lý trong trường hợp những bên hợp đồng thỏa thuận hợp tác sửa chữa thay thế đối tượng người dùng của hợp đồng ;
35. Xác định hình thức và nội dung đề xuất giao kết so với hợp đồng mẫu ;
36. Phân biệt giữa ý kiến đề nghị thương thuyết hợp đồng với đề xuất hợp đồng ;
37. Phân tích ý nghĩa của hình thức hợp đồng ;
38. Khi một bên hợp đồng không thực thi hoặc thực thi không đúng, không đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, nếu bạn là bên kia thì bạn xử lý nào ?
39. Nếu những bên xác lập một hợp đồng với hình thức miệng, dựa trên những địa thế căn cứ nào để xác lập hiệu lực hiện hành của hợp đồng này ?
40. Trong trường hợp cùng một quan hệ hợp đồng, những bên lại lập nhiều hợp đồng khác nhau về hình thức, có nội dung khác nhau, hãy xác lập hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng trong trường hợp này ;
41. Cho ví dụ về giao kết hợp đồng trải qua người đại diện thay mặt và hãy xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của những bên trong trường hợp người đại diện thay mặt giao kết hợp đồng vượt quá thẩm quyền đại diện thay mặt ;
42. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng hãy cho biết phương pháp xử lý tranh chấp hợp đồng mà những bên hoàn toàn có thể lựa chọn vận dụng ?

2. KHẲNG ĐINH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. A và B xác lập một hợp đồng song vụ, theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng A phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm vào ngày 1/5/2007 còn B phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm vào ngày 1/8/2007. Tuy nhiên, đến hết ngày 1/8/2007 A vẫn chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Trong trường hợp này, B có quyền không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đến khi A thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của A ;
2. Hiệu lực của hợp đồng trọn vẹn nhờ vào vào hình thức của hợp đồng ;
3. Những hình thức sau là một trong những hình thức đề xuất giao kết hợp đồng :
+ Hoạt động quảng cáo sản phẩm & hàng hóa trên những phương tiện thông tin đại chúng ;
+ Phân phát những tờ cataloc ra mắt mẫu sản phẩm ;
+ Phân phát tập làm giá loại sản phẩm .
4. Các thỏa thuận hợp tác làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể là hợp đồng ;
5. Thời điểm giao kết hợp đồng là thời gian bên được ý kiến đề nghị vấn đáp đồng ý đề xuất hợp đồng ;
6. Trong giao kết hợp đồng cả hai bên vừa đồng thời là bên đề xuất hợp đồng vừa là bên được đề xuất ;
7. Tên gọi của hợp đồng phản ánh nội dung đa phần của hợp đồng ;
8. Thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng đồng thời là thời gian những bên hợp đồng phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đã được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
9. Các thỏa thuận hợp tác trong một hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành có hiệu lực hiện hành bắt buộc so với toàn bộ những bên trong hợp đồng và không hề thực thi khác với những thỏa thuận hợp tác đó ;
10. Hợp đồng vì quyền lợi của nguời thứ ba là hợp đồng có ba nguời tham gia giao kết trong đó nguời thứ ba được hưởng những quyền lợi từ hợp đồng ;
11. Trong trường hợp nguời thứ ba khước từ hưởng những quyền lợi từ hợp đồng vì quyền lợi của người thứ ba, thì hợp đồng đó vẫn có hiệu lực hiện hành so với những bên giao kết hợp đồng ;
12. Khi một bên trong hợp đồng chết sẽ làm chấm hết hợp đồng đó, trừ khi những bên có thỏa thuận hợp tác khác ;
13. Khi đối tượng người dùng của hợp đồng không còn thì không làm chấm hết hợp đồng, trừ khi đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng là vật đặc định ;
14. Khi những bên trong hợp đồng chỉ thỏa thuận hợp tác về phạt hợp đồng mà không có thỏa thuận hợp tác về bồi thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng thì bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại ;
15. Trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại khi một bên trong hợp đồng vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng là loại điều khỏan thường thì. Do đó, không nhờ vào vào việc những bên có thỏa thuận hợp tác hay không có thỏa thuận hợp tác về bồi thường thiệt hại, bên gây thiệt hại vẫn phải bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại ;
16. Thời điểm giao kết hợp đồng là thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng ;
17. Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối là hợp đồng vô hiệu tòan bộ ;
18. Thời hạn triển khai hợp đồng là điều khỏan không hề thiếu trong mọi hợp đồng ;
19. Chấm dứt hợp đồng khi hợp đồng hoàn thành xong được hiểu là những bên trong hợp đồng đã triển khai xong hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng ;
20. Hợp đồng chấm hết do một bên công bố hủy bỏ hợp đồng chỉ vận dụng khi có sự thỏa thuận hợp tác của những bên ;
21. Nếu không có thỏa thuận hợp tác gì khác, thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng được tính từ thời gian hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành ;
22. Hợp đồng chấm hết do một bên công bố hủy bỏ hợp đồng được tính từ thời gian hợp đồng có hiệu lực hiện hành ;
23. Hợp đồng chấm hết do đối tượng người dùng hợp đồng không còn được hiểu đối tượng người dùng không còn và những bên không có hoặc không thỏa thuận hợp tác được về sửa chữa thay thế đối tượng người dùng khác ;
24. Việc biến hóa đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng không làm đổi khác nội dung của hợp đồng, trừ pháp luật tương quan đến đối tượng người dùng ;
25. Việc biến hóa đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng không làm chấm hết hợp đồng .

5. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 5 + 6 – MODUL2: HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU – HỢP ĐỒNG MUA BÁN, TẶNG CHO, TRAO ĐỔI, VAY TÀI SẢN

5.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

5.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP

*1. Hợp đồng mua bán tài sản:

1. Nêu và nghiên cứu và phân tích những đặc thù của loại hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản ;
2. Nêu những đặc thù của hợp đồng mua và bán gia tài ;
3. Cho 10 ví dụ về hợp đồng mua và bán vô hiệu do có đối tượng người dùng vi phạm điều cấm của pháp lý ; – Cho 10 ví dụ về hợp đồng mua và bán có đối tượng người dùng không phải là vật ;
4. Cho biết sự độc lạ giữa hợp đồng mua và bán có đối tượng người tiêu dùng là gia tài phải ĐK chiếm hữu với hợp đồng mua và bán có đối tượng người dùng là gia tài phải ĐK chiếm hữu ;
5. Cho 10 ví dụ về hợp đồng mua và bán gia tài có đối tượng người tiêu dùng là gia tài thuộc sở hữu Nhà nước ;
6. Cho 10 ví dụ về khu vực giao gia tài bán không phải nơi cư trú của bên mua ;
7. Xác định khu vực giao gia tài trong trường hợp bên mua là pháp nhân có nhiều trụ sở hoặc văn phòng đại diện thay mặt ;
8. Xác định những hậu quả pháp lý so với trường hợp bên mua xác lập hợp đồng mua và bán với bên bán trải qua người đại diện thay mặt ;
9. Xác định điều kiện kèm theo và hậu quả pháp lý của hợp đồng mua và bán có đối tượng người tiêu dùng là gia tài trong tương lai ;
10. Xác định điều kiện kèm theo và hậu quả pháp lý của hợp đồng mua và bán có đối tượng người tiêu dùng là gia tài đang là đối tượng người tiêu dùng của những thanh toán giao dịch bảo vệ ;
11. Xác định đối tượng người dùng của hợp đồng mua và bán tương quan nhà nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ;
12. Nêu những điểm độc lạ giữa hợp đồng mua và bán thường thì với bán đấu giá ;
13. Nêu và nghiên cứu và phân tích điều kiện kèm theo về chủ thể trong bán đấu giá ;
14. Nêu ý nghĩa của bán đấu giá trong thực tiễn giao lưu dân sự ;
15. Nêu những giải pháp so với trường hợp đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng mua và bán là gia tài bị khuyết tật ;
16. Xác định thời gian xác lập quyền sở hữu của bên mua so với đối tượng người dùng của hợp đồng mua và bán ;
17. Xác định những trường hợp hợp đồng mua và bán có hiệu lực hiện hành nhưng chưa xác lập quyền sở hữu của bên mua so với gia tài mua ;
18 Phân biệt giữa hợp đồng mua và bán mua chậm, trả dần với chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng mua và bán ;
19. Xác định quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong trường hợp phát sinh rủi ro đáng tiếc so với gia tài mua ;
20. Nêu đường lối xử lý so với trường hợp đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng mua và bán đang thuộc quyền chiếm hữu của người thứ ba ;
21. Nêu đường lối xử lý so với trường hợp bên bán gia tài chưa có sách vở chiếm hữu so với gia tài bán ;
22. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp nhiều người cùng bán một gia tài và nhiều người cùng mua một gia tài ;
23. Xác định thời gian hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng mua và bán có bh ;
24. Nêu những độc lạ của hợp đồng mua và bán nhà ở với hợp đồng mua và bán thường thì ;
25. Nêu những độc lạ của hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất với hợp đồng mua và bán thường thì ;
26. Nêu những đặc trưng của hợp đồng mua và bán có gia tài bán thuộc những hình thức chiếm hữu chung hợp nhất, chiếm hữu chung theo phần, chiếm hữu chung hỗn hợp ;
27. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sản xuất, nhà phân phối trong hợp đồng mua và bán có bh so với bên mua gia tài ;
28. Xác định quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong những trường hợp phát sinh những ngân sách luân chuyển, chí phí chuyển quyền sở hữu tài sản bán từ bên bán sang bên mua ;
29. Xác định những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên trong hợp đồng mua và bán có thỏa thuận hợp tác về chuộc lại gia tài bán ;
30. Xác định những điều kiện kèm theo tương quan đến mua sau khi dùng thử và những hậu quả pháp lý của việc vi phạm những điều kiện kèm theo đó .

*2. Hợp đồng tặng cho tài sản:

31. Nêu những những đặc thù của hợp đồng Tặng cho gia tài ;
32. So sánh giữa hợp đồng mua và bán gia tài với hợp đồng Tặng Kèm cho gia tài ;
33. Nêu và nghiên cứu và phân tích những điều kiện kèm theo của hợp đồng khuyến mãi ngay cho có điều kiện kèm theo ;
34. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp một bên trong hợp đồng Tặng Ngay cho có điều kiện kèm theo vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
35. Xác định thời gian xác lập quyền sở hữu của bên được khuyến mãi cho so với gia tài khuyến mãi ngay cho ;
36. Nêu những đặc trưng của hợp đồng Tặng Kèm cho gia tài thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, chiếm hữu chung theo phần, chiếm hữu chung hỗn hợp ;
37. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của bên Tặng Kèm cho tương quan đến gia tài Tặng Ngay cho ;
38. Nêu sự độc lạ giữa hợp đồng Tặng Kèm cho có đối tượng người dùng là gia tài không phải ĐK chiếm hữu so với hợp đồng khuyến mãi ngay cho có đối tượng người tiêu dùng phải ĐK chiếm hữu ;
39. Xác định hậu quả pháp lý trong những trường hợp khuyến mãi cho mà gia tài Tặng cho không thuộc chiếm hữu của bên Tặng cho hoặc gia tài Tặng cho đang thuộc người thứ ba chiếm hữu ;
40. Xác định những trường hợp hợp đồng Tặng Ngay cho vô hiệu về đối tượng người tiêu dùng và chủ thể ;
41. Xác định quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong trường hợp Tặng cho làm phát sinh chí phí luân chuyển, chí phí chuyển quyền sở hữu tài sản khuyến mãi cho cho bên được khuyến mãi cho ;

42. Nêu những điểm khác biệt giữa hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất với hợp đồng tặng cho tài sản thông thường;

*3. Hợp đồng trao đổi tài sản:

43. Nêu những đặc thù của hợp đồng trao đổi gia tài ;
44. So sánh giữa hợp đồng mua và bán với hợp đồng trao đổi gia tài ; – Xác định thời gian xác lập quyền sở hữu của những bên so với gia tài trao đổi ;
45. Nêu những độc lạ giữa hợp đồng trao đổi quyền sử dụng đất với những hợp đồng trao đổi gia tài khác ;
46. Xác định loại hợp đồng trong trường hợp đồng trong trường hợp một bên dùng tiền Đồng Nước Ta để có ngoại tệ tại những cửa hoàng kinh doanh thương mại ngoại tệ ;
47. Xác định những trường hợp gia tài không thuộc chiếm hữu của bên trao đổi gia tài nhưng hợp đồng trao đổi gia tài vẫn có hiệu lực hiện hành .

* Hợp đồng vay tài sản:

48. Nêu những đặc thù của hợp đồng vay gia tài ; – So sánh hợp đồng vay gia tài với những hợp đồng mua và bán, trao đổi, Tặng Kèm cho ; – Xác định những loại hợp đồng vay gia tài ;
49. Phân tích những điều kiện kèm theo với hợp đồng vay gia tài có lãi và hậu quả pháp lý trong trường hợp vi phạm những điều kiện kèm theo đó ; – Phân tích những qui định tương quan đến hợp đồng vay gia tài có lãi xuất ;
50. Phân tích hậu quả pháp lý của hợp đồng vay gia tài không có kỳ hạn khi xảy ra tranh chấp ;
51. Xác định hậu quả pháp lý so với hợp đồng vay gia tài không có lãi nhưng bên vay lại chậm hoặc không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm ;
52. Phân biệt giữa tiền lãi và tiền phạt hợp đồng do bên bên vay vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
53. Nêu những phương pháp tính giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm của bên vay phải thực thi cho bên cho vay khi bên vay vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
54. Nêu sự độc lạ giữa hợp đồng vay có đối tượng người dùng là tiền với hợp đồng vay có đối tượng người tiêu dùng là vật ;
55. Nêu sự độc lạ giữa hụi, họ, biêu, phường với hợp đồng vay gia tài thường thì ;
56. Nêu sự độc lạ giữa hợp đồng vay gia tài có gia tài bảo vệ với hợp đồng vay không có gia tài bảo vệ ;
57. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp gia tài vay không thuộc chiếm hữu của bên cho vay ;
58. Xác định những trường hợp bên vay có quyền triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ ( gồm có cả trả nợ gốc + lãi nếu có ) thành nhiều lần khác nhau ;
59. Xác định những trường hợp hợp đồng vay gia tài chấm hết không phải do bên vay đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ gốc và lãi ( nếu có ) ;
60. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên vay có nhu yếu trả hàng loạt nợ gốc trước thời hạn được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng vay ;
61. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên cho vay nhu yếu bên vay phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ trước thời hạn đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng vay ;
62. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên vay hoặc bên cho vay là pháp nhân bị giải thể, phá sản hoặc bị cải tổ, vợ chồng ly hôn, một bên vợ, chồng chết .

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Thời điểm xác quyền sở hữu của bên mua so với gia tài bán là thời gian hợp đồng mua và bán có hiệu lực hiện hành pháp lý ;
2. Bên bán trong hợp đồng mua và bán phải là chủ sở hữu tài sản bán ;
3. Địa điểm giao gia tài bán nhờ vào vào thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng mua và bán ;
4. Chi tiêu bán đấu giá được tính vào giá của gia tài đấu giá ;
5. Khi người có gia tài đấu giá chết thì đấu giá chấm hết ;
6. Người bán đấu giá là người có gia tài để bán ;
7. Người có gia tài bán đấu giá hoàn toàn có thể tự mình bán đấu giá ;
8. Người bán đấu giá không có quyền trở thành người mua đấu giá ;
9. Người có gia tài bán đấu giá có quyền mua lại gia tài đấu giá từ người mua đấu giá nếu họ đã khắc phục được những nguyên do để bán đấu giá ( Ví dụ : bán đấu giá nhà để trả nợ, nay nợ đã được trả … ) ;
10. Người mua đấu giá phải nộp tiền dặt cọc mới được tham gia đấu giá ;
11. Người nào đã đặt tiền đặt cọc thì mới hoàn toàn có thể trở thành chủ sở hữu của gia tài đấu giá ;
12. Bên bán phải chịu những chí phí về luân chuyển gia tài bán đến nơi cư trú của bên mua ;
13. Bên bán phải chịu những ngân sách về chuyển quyền chiếm hữu so với gia tài bán cho bên mua ;
14. Hợp đồng mua và bán là hợp đồng chỉ gồm có hai bên mua và bán ;
15. Bên mua trong hợp đồng mua và bán trả chậm, trả dần có quyền sở hữu tài sản mua từ thời gian họ đã thành nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền ;
16. Thời điểm chấm hết hợp đồng mua và bán có Bảo hành là thời gian hết thời hạn nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành ;
17. Trong trường hợp bên bán bán gia tài không thuộc chiếm hữu của mình thì hợp đồng mua và bán đó vô hiệu ; – Hợp đồng mua và bán phải lập thành văn bản ;
18. Tài sản bán thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, chiếm hữu chung theo phần và chiếm hữu hợp nhất thì hợp đồng mua và bán chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành khi có sự thỏa thuận hợp tác đồng ý chấp thuận bằng văn bản của tổng thể những đồng sở hữu chủ ;
19. Trong trường hợp gia tài bán có khuyết tật mà không do lỗi của bên bán thì bên mua phải chịu rủi ro đáng tiếc ;
20. Trong trường hợp hợp đồng mua và bán có hiệu lực hiện hành, nhưng bên bán chưa chuyển giao gia tài bán cho bên mua, và lại có rủi ro đáng tiếc so với gia tài bán thì hợp đồng mua và bán sẽ bị hủy bỏ ;
21. Hợp đồng mua và bán trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải được thanh toán giao dịch bằng tiền Đồng Nước Ta ;
22. Hợp đồng mua và bán gia tài đang là đối tượng người tiêu dùng của một thanh toán giao dịch bảm hòn đảo thì vô hiệu ;
23. Hợp đồng mua và bán chỉ chấm hết khi bên bán đã chuyển giao gia tài cho bên mua và bên mua đã chuyển giao tiền mua gia tài cho bên bán ;
24. Khi bên mua chưa trả tiền thì bên bán có quyền không chuyển giao gia tài bán cho bên mua ;
25. Bên mua sau khi dùng thử mà làm hư hỏng hoặc làm suy giảm giá trị gia tài dùng thử thì phải mua gia tài dùng thử đó ;
26. Hợp đồng mua và bán nhà ở chỉ có hiệu lực hiện hành khi hình thức của hợp đồng được lập thành văn bản và có công chứng, xác nhận ;
27. Trong bán đấu giá, bên bán gia tài đấu giá là chủ sở hữu tài sản bán ;
28. Tất cả những người tham gia mua đấu giá đều phải ĐK và nộp khoản tiền đặt trước ;
29. Bên nhận bảo vệ có quyền bán gia tài bảo vệ trải qua hình thức đấu giá trong trường hợp bên bảo vệ vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
30. Hợp đồng mua và bán là hợp đồng có đền bù ;
31. Hợp đồng mua và bán là hợp đồng ưng thuận ;
32. Hợp đồng mua và bán là hợp đồng song vụ
33. Hợp đồng Tặng Ngay cho là hợp đồng song vụ ;
34. Hợp đồng trao đổi gia tài là hợp đồng ưng thuận ;
35. Cũng giống như hợp đồng khuyến mãi cho, hợp đồng trao đổi gia tài là hợp đồng trong thực tiễn ;
36. Trong bán đấu giá, khi bên mua đấu giá cao hơn giá khởi điểm thìcos quyền mua gia tài đấu giá đó ;
37. Bên mua gia tài sau khi dùng thử chỉ hoàn toàn có thể trả lạ gia tài dùng thử khi gia tài đó có khuyết tật mà không thuộc lỗi của bên mua sau khi dùng thử ;
38. Mua trả chậm, trả dần là hình thức mua và bán trả góp ;
39. Bên mua phải liên tục thừa kế những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến người thứ ba so với gia tài mua ;
40. Đối tượng của hợp đồng trao đổi gia tài phải là vật cùng loại ;
41. Khi lãi suất vay vượt quá 150 % lãi suất vay của Ngân hàng nhà nước tương ứng thì hợp đồng vay có lại trở thành hợp đồng vay không lãi do vi phạm qui định về lãi suất vay trong hợp đồng vay gia tài ;
42. Bên khuyến mãi ngay cho phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những rủi ro đáng tiếc mà gia tài khuyến mãi cho đã gây ra cho bên được Tặng cho ;
43. Hợp đồng khuyến mãi ngay cho có điều kiện kèm theo chỉ có hiệu lực hiện hành sau khi bên được Tặng cho đã triển khai xong điều kiện kèm theo mà bên khuyến mãi ngay cho đưa ra ;
44. Điều kiện trong hợp đồng khuyến mãi ngay cho có điều kiện kèm theo không phải là hiệu quả thỏa thuận hợp tác mà là ý chí đơn phương củabeen khuyến mãi ngay cho ;
45. Khi gia tài khuyến mãi ngay cho đã được chuyển cho bên được Tặng cho, thì bên khuyến mãi cho không có quyền đòi lại gia tài Tặng Ngay cho ;
46. Tài sản khuyến mãi ngay cho phải là gia tài đặc định ;
47. Hợp đồng vay gia tài có hl kể từ thời gian bên cho vay chuyển giao gia tài vay cho bên vay

6. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 7 – MODUL2: HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN – HỢP ĐỒNG THUÊ, MƯỢN TÀI SẢN

6.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

6.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP

1. So sánh đối tượng người dùng của hợp đồng chuyển quyền chiếm hữu với đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng ;
2. Phân tích những đặc thù về đối tượng người dùng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng ;
3. Cho 10 ví dụ về đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng gia tài ;
4. Tại sao đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng là gia tài đặc định và là vật không tiêu tốn ; 5. So sánh hợp đồng thuê gia tài với hợp đồng mượn gia tài ;
6. Cho biết hậu quả pháp lý khi những bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng không đặc định hóa gia tài cùng loại là đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng ;
7. Cho biết hậu quả pháp lý khi những bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng thỏa thuận hợp tác đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng là vật tiêu tốn ;
8. Cho biết hình thức và thủ tục so với hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ;
9. Cho biết hậu qủa pháp lý khi bên cho thuê là người không có quyền cho thuê gia tài ;
10. Phân tích những qui định pháp lý có tương quan khi gia tài thuê thuộc sở hữu chung của nhiều đồng sở hữu chủ ;
11. Nêu 3 ví dụ về hợp đồng thuê gia tài yên cầu bên cho thuê phải tuân thủ những điều kiện kèm theo nhất định ;
12. Cho biết hậu qủa pháp lý so với hợp đồng thuê gia tài có sự khuyết thiếu về pháp luật cơ bản ;
13. Hãy nếu 3 ví dụ về pháp luật tùy nghi trong hợp đồng thuê gia tài ;
14. Phân tích nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của bên cho thuê trong trường hợp họ chậm chuyển giao hoặc chuyển giao không đúng, không đủ gia tài thuê cho bên thuê ;
15. Phân tích những trường hợp cho thuê lại và hậu qủa pháp lý của nó ;
16. Cho biết những giải pháp bảo vệ hoàn toàn có thể được vận dụng cho hợp đồng thuê gia tài và giải pháp giải quyết và xử lý khi bên thuê vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
17. Cho biết những trường hợp chấm hết hợp đồng thuê gia tài không phụ thuộc vào vào sự thỏa thuận hợp tác của những chủ thể hợp đồng ; 18. Hãy cho biết những điểm độc lạ của hợp đồng thuê nhà tại, quyền sử dụng đất so với những hợp đồng thuê gia tài thường thì khác ;
19. Cho biết khi nào quyền sử dụng đất là đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng thuê gia tài thường thì, khi nào là đối tượng người dùng của hợp đồng thuê khoán ;
20. Nêu những đặc thù cơ bản của hợp đồng thuê khoán, so sánh với những hợp đồng thuê gia tài thường thì ;
21. Xác định hậu quả pháp lý của hợp đồng thuê khoán, trong đó những bên không có thỏa thuận hợp tác về khấu hao cơ bản so với gia tài thuê ;
22. Xác định hậu quả pháp lý của hợp đồng thuê khoán, trong đó những bên không có thỏa thuận hợp tác về thời hạn của hợp đồng. Cho 3 ví dụ đơn cử ;
23. So sánh giữa giá thuê khoán với giá thuê gia tài ;
24. So sánh giữa hợp đồng thuê gia tài với hợp đồng vay gia tài ;
25. So sánh hợp đồng thuê khoán gia tài, trong đó những bên có thỏa thuận hợp tác bên thuê khoán thanh toán giao dịch tiền thuê bằng gia tài với hợp đồng trao đổi gia tài ;
26. Cho biết những trường hợp bên thuê gia tài không phải trả tiền thuê gia tài cho bên cho thuê ;
27. Phân tích những đặc thù của hợp đồng mượn ? 28. So sánh hợp đồng mượn với hợp đồng vay không lãi ;
29. So sánh hợp đồng mượn với hợp đồng Tặng cho ;
30. Nêu những điểm độc lạ giữa hợp đồng mượn nhà ở với hợp đồng mượn gia tài thường thì ;
31. Phân tích hậu quả pháp lý trong trường hợp gia tài mượn không thuộc chiếm hữu của bên cho mượn .

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Hợp đồng thuê gia tài là hợp đồng trong thực tiễn ;
2. Đối tượng của hợp đồng thuê gia tài chỉ hoàn toàn có thể là vật đặc định hoặc vật không tiêu tốn ;
3. Bên cho thuê gia tài là chủ sở hữu tài sản thuê ;
4. Khi bên thuê được bên cho thuê miễn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền thuê thì hợp đồng thuê được chuyển thành hợp đồng mượn gia tài ;
5. Khi những bên trong hợp đồng thuê gia tài thỏa thuận hợp tác bên thuê gia tài trả tiền thuê bằng gia tài cùng loại với gia tài thuê, thì hợp đồng đó trở thành hợp trao đổi gia tài ;
6. Quyền gia tài không hề là đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng thuê hoặc mượn gia tài ;
7. Chủ thể của hợp đồng thuê khoán bắt buộc một bên phải là người đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh thương mại ;
8. Bên thuê khoán chỉ hoàn toàn có thể là pháp nhân ;
9. Khi hợp đồng thuê, mượn gia tài thiếu một trong những pháp luật cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực hiện hành ;
10. Biện pháp bảo vệ cho hợp đồng thuê chỉ hoàn toàn có thể là ký cược ;
11. Khi những bên thỏa thuận hợp tác đối tượng người dùng của hợp đồng thuê gia tài là vật tiêu tốn, thì bên cho thuê phải chịu rủi ro đáng tiếc về đối tượng người tiêu dùng hợp đồng thuê ;
12. Giữa hợp đồng thuê và hợp đồng mượn chỉ có điểm khác nhau duy nhất là bên thuê phải trả tiền thuê, còn bên mượn không phải cung ứng lại bất kể quyền lợi vật chất nào ;
13. Hợp đồng mượn gia tài là hợp đồng trong thực tiễn .

7. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 8 – MODUL2: HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN – HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, GỬI GIỮ, GIA CÔNG

7.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

7.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. Nêu điểm độc lạ giữa hợp đồng dịch vụ với hợp đồng thuê gia tài ;
2. Nếu sự độc lạ trong ba trường hợp :
– A đến công ty B để đặt gia công, nhưng thấy loại sản phẩm của B đã sản xuất tương thích với nhu yếu của mình nên quyết định hành động xác lập hợp đồng để có mẫu sản phẩm đó ;
– A đến công ty B để đặt gia công, A nhu yếu B phải phân phối nguyên, vạt liệu và sử dụng nguyên vật liệu để tạo ra loại sản phẩm theo khuôn mẫu của A ;
– A phân phối nguyên vật liệu và khuôn mẫu để B tạo ra mẫu sản phẩm theo nhu yếu .
3. Nêu và nghiên cứu và phân tích 05 ví dụ về hợp đồng dịch vụ, trong đó pháp lý qui định những điều kiện kèm theo hành nghề cho bên đáp ứng dịch vụ ;
4. Nêu những điều kiện kèm theo so với bên thuê dịch vụ ;
5. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên nhận gửi giữ làm mất gia tài gửi ;

6. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên gửi giữ đánh mất hợp đồng gửi giữ vàcos tranh chấp giữa bên nhận gửi giữ và bên gửi giũ;

7. Xác định những giải pháp bảo vệ hoàn toàn có thể được vận dụng cho hợp đồng dịch vụ, hợp gửi giữ và hợp đồng gia công ;
8. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên đáp ứng dịch vụ chuyển việc làm là đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng cho chủ thể khác ;
9. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên đặt gia công chết và loại sản phẩm đã được bên nhận gia công tạo ra ;
10. Nêu hướng xử lý trong trường hợp bên nhận gia công tạo mẫu sản phẩm không đúng khuôn mẫu theo nhu yếu của bên đặt gia công ;
11. Nêu hướng xử lý trong trường hợp bên đặt gia công sử dụng nguyện vật tư của người khác để bên gia công tạo mẫu sản phẩm mới cho mình ;
12. Xác định di sản trong trường hợp bên đặt gia công chết ;
13. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên gửi giữ xe máy đánh rơi vé gửi xe máy và người khác nhặt được đã vào bãi xe lấy xe ;
14. Xác định chủ thể hợp đồng gửi giữ trong trường hợp, bên có quyền trong một quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm chậm tiếp đón nghĩa vụ và trách nhiệm và bên có nghĩa vụ và trách nhiệm phải triển khai gửi giữ gia tài với người thứ ba đến khi bên có quyền có năng lực đảm nhiệm nghĩavụ ;
15. Nêu sự độc lạ giữa hai vé gửi xe mà trên đó : một vé nghi biển số xe, một vé ghi mã số của vé ;
16. Nêu và phân loại pháp luật trong hợp đồng dịch vụ ;
17. Nêu và phân loại lao lý trong hợp đồng gia công ;
18. Nêu và phân loại lao lý trong hợp đồng gửi giữ ;
19. Tìm điểm sự độc lạ trong gửi giữ xe tại bãi xe công công cộng với gửi xe để liên hệ thao tác ;
20. A giao chìa khóa nhà cho B nhờ B trông giữ nhà trong 3 tháng, do không có chỗ ở B chuyển về nhà của A để sống trong 3 tháng. Trường hợp này giữa A và B xác lập hợp đồng mượn nhà hay hợp đồng gửi giữ ;
21. Nêu những điểm giống và độc lạ giữa hợp đồng gửi giữ với hợp đồng thuê và hợp đồng mượn gia tài ;
22. So sánh giữa chủ thể sản xuất, kinh doanh thương mại với chủ thể nhận gia công ;
23. Xác định hậu quả pháp lý tương quan đến hợp đồng gia công trong trường hợp bên đặt gia công giao nguyên, vật tư của người thứ ba cho bên nhận gia công để tạo ra gia tài gia công ;
24. Xác định hậu quả pháp lý tương quan đến hợp đồng gia công trong trường hợp bên nhận gia công sử dụng nguyên, vật tư của người thứ ba để tạo ra gia tài gia công ;
25. Nêu và nghiên cứu và phân tích địa thế căn cứ đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng dịch vụ và hậu quả pháp lý ?
26. Nêu và nghiên cứu và phân tích địa thế căn cứ hủy bỏ hợp đồng dịch vụ và hậu quả pháp lý ;
27. Nêu và nghiên cứu và phân tích địa thế căn cứ đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng gia công và hậu quả pháp lý ;
28. Nêu và nghiên cứu và phân tích địa thế căn cứ hủy bỏ hợp đồng gia công và hậu quả pháp lý ;
29. Nêu những điểm độc lạ cơ bản giữa hợp đồng dịch vụ với hợp đồng gia công ;
30. Nêu những điểm độc lạ cơ bản giữa hợp đồng dịch vụ với hợp đồng gửi giữ ;
31. Nêu những điểm độc lạ giữa hợp đồng mua và bán và hợp đồng gia công gia tài ;

2. KHẲNG ĐỊNH SAU ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ ;
2. Hợp đồng gia công là hợp đồng dịch vụ ; 3. Hợp đồng gửi giữ là hợp đồng dịch vụ ;
4. Cả hai hợp đồng gia công và gửi giữ đều có đối tượng người tiêu dùng việc làm có hiệu quả tạo ra gia tài mới ;
5. Trong hợp đồng gia công, nguyên vật liệu tạo ra vật mới phải dó bên đặt gia công phân phối ;
6. Khuôn mẫu của vật được tạo từ gia công chỉ nhờ vào vào nhu yếu của bên đặt gia công ;
7. Trong trường hợp bên gia công sử dụng nguyên vật liệu của mình tạo ra vật với có khuôn mẫu có sẵn và chào hàng với bên có nhu yếu đặt gia công, được bên đặt gia công đồng ý thì hợp đồng được xác lập là hợp đồng gia công ;
8. Khi bên gia công tạo ra loại sản phẩm không tương thích với khuôn mẫu bên đặt gia công nhu yếu thì mẫu sản phẩm đó thuộc bên gia công, đồng thời phải thanh toán giao dịch lại hàng loạt giá trị nguyên, vật tư và bồi thường thiệt hại ( nếu có ) cho bên đặt gia công ;
9. Hợp đồng xác lập giữa chủ hiệu may và người may quần áo là hợp đồng gia công ;
10. Người mua xe máy mới ra phố Cao Bá Quát ( TP.HN ) để dán ni lôn cho xe tại những shop triển khai dịch vụ này sẽ làm phát sinh hợp đồng gia công ;
11. A ( một người tàn tật ) thuê B ( thợ cơ khí ) nâng cấp cải tiến xe máy future của hãng HONDA thành xe tự tạo ba bánh, giữa A và B xác lập một hợp đồng gia công ;
12. X là thợ xây trộn xi-măng, cát, sỏi, nước do A ( người xây nhà ) phân phối để tạo ra bê tông theo số lượng và chất lương A nhu yếu, đây là hợp đồng gia công ;
13. Hợp đồng gửi giữ thuộc loại hợp đồng mẫu ;
14. Trong trường hợp gia tài gửi giữ là vật cùng loại ( không được đặc định hóa ) và bị mất thì bên nhận gửi giữ có quyền đền bù cho bên gửi giữ bất kỳ tài sản cùng loại nào có giá trị trung bình ;
15. Tài sản gửi giữ phải là vật không tiêu tốn ;
16. Tài sản gửi giữ phải là gia tài đặc định ;
17. Tài sản được qui định tại Điều 163 / BLDS năm 2005 là gia tài gửi giữ ;
18. A gửi xe xe hơi tại bãi của B và được B khuyến mại bằng dịch vụ rửa xe không lấy phí đây là một nội dung trong hợp đồng gửi giữ ;
20. Hợp đồng dịch vụ hoàn toàn có thể là hợp đồng không có đền bù ;
21. Về nguyên tắc hợp đồng dịch vụ là hợp đồng có đền bù, trừ khi bên đáp ứng dịch vụ miễn cho bên thuê dịch vụ trả tiền thuê dịch vụ ;
22. Trong hợp đồng gửi giữ nếu những bên không có thỏa thuận hợp tác về thời hạn gửi giữ, thì hợp đồng gửi giữ chấm hết khi bên gửi giữ đạt được mục tiêu gửi, trừ khi những bên có thỏa thuận hợp tác khác ;
23. Nếu gia tài gửi giữ là vật tiêu tốn, thì bên nhận gửi giữ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo để vật đó không tiêu tốn, nếu có tiêu tốn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự thuộc về bên nhận gửi giữa ;
24. Công ten nơ đưa từ tàu xuống cảng mà chủ hàng chưa lấy hàng thì chủ hàng phải ký hợp đồng gửi giữ với cảng trong thời hạn hàng còn trong cảng ;
25. X mở hộp thư điện tử có thu phí thì giữa X và bên phân phối dịch vụ xác lập hợp đồng gửi giữ gia tài ;
26. Cha mẹ gửi con dưới 3 tuổi ở nhà trẻ thì cần xác lập hợp đồng gửi giũ với nhà trẻ ;
27. Trong trường hợp bên gửi giữ lấy gia tài trước khi hết hạn gửi giữ gia tài thì chỉ phải thanh toán giao dịch tiền gửi giữ theo thời hạn gửi giữ trên trong thực tiễn ;
28. Giáo viên gửi xe vào khu nhà xe của trường không lấy phí, trường hợp này không phát sinh hợp đồng gửi giữ gia tài ;
29. Chủ sở hữu thuê nghệ nhân phục chế một khu công trình kiến trúc cổ hoặc một tácphaarm nghệ thuật và thẩm mỹ bị hư hỏng hoặc hủy hoại trọn vẹn đây là hợp đồng gia công ;
30. Bên mua chậm tiếp đón gia tài mua và vẫn lưu gia tài mua tại kho của bên bán, trong trường hợp này bên mua phải thanh toán giao dịch tiền gửi giữ gia tài cho bên bán ;
31. A gửi tiền tiết kiệm chi phí tại ngân hàng nhà nước thì giữa ngân hàng nhà nước và A phát sinh quan hệ hợp đồng gửi giữ tiền ;
32. Quyền gia tài không hề là là đối tượng người dùng được gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ ;
33. Tiền không hề là đối tượng người dùng của hợp đồng gia công ;
34. Trong trường hợp hết hạn hợp đồng gửi giữ mà bên gửi giữ không nhận lại gia tài gửi thì bên gửi giữ phải chịu rủi ro đáng tiếc tương quan đến gia tài ;
35. A và B có thỏa thuận hợp tác là vận dụng giải pháp ký quĩ để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm của A, thông tin tài khoản bị phong tỏa được mở tại ngân hàng nhà nước X, trong trường hợp này phát sinh hợp đồng gửi giữ tiền trong thông tin tài khoản phong tỏa giữa A với ngân hàng nhà nước X ;
36. M là một nghệ nhân, N ký hợp đồng với M để gia công tạo ra một tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ, M chết trong trường hợp này hợp đồng gia công giữa M và N chấm hết ;
37. Gia công là hành vi sản xuất ra gia tài mới ;
38. Tài sản gửi giữ phải là gia tài đặc định và là vật không tiêu tốn ;
39. Khi bên nhận gia công đã hết thời hạn theo thỏa thuận hợp tác mà chưa triển khai xong gia tài gia công được coi là vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm ;
40. Bên nhận gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng khi bên đặt gia công không chuyển giao hoặc chuyển giao nguyên, vật tư không đúng theo thỏa thuận hợp tác

8. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 9 – MODUL2: HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN – HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN, ỦY QUYỀN

8.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

8.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. Nêu những đặc thù chung của hợp đồng luân chuyển ;
2. Nêu sự độc lạ giữa hợp đồng luân chuyển hành khách và luân chuyển gia tài ;
3. Nêu những điều kiện kèm theo so với bên đáp ứng dịch vụ luân chuyển hành khách ;
4. Nêu những điều kiện kèm theo so với bên đáp ứng dịch vụ luân chuyển gia tài ;
5. Nêu sự độc lạ trong bốn mô hình luân chuyển hành khách : hàng không, đường tàu, đường thủy và đường đi bộ ;
6. Nêu sự độc lạ trong bốn mô hình luân chuyển gia tài : hàng không, đường tàu, đường thủy và đường đi bộ ;
7. Cho biết hậu qủa pháp lý trong trường hợp hành khách bị thiệt hại về tính mạng con người, sức khỏe thể chất hoặc gia tài ;
8. Cho biết hậu qủa pháp lý trong trường hợp gia tài được luân chuyển bị thiệt hại ;
9. Cho biết điều kiện kèm theo trở thành hành khách trong hợp đồng luân chuyển hành khách ;
10. Cho biết nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của bên thuê luân chuyển gia tài trong trường hợp chậm giao gia tài cho bên luân chuyển ;
11. Cho biết nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thuê luân chuyển gia tài chậm tiếp đón gia tài luân chuyển ;
12. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp bên thuê luân chuyển gia tài đi áp tải hàng cùng với bên luân chuyển và bên thuê luân chuyển gia tài không áp tải hàng cùng với bên luân chuyển ;
13. Tìm hiểu thực tiễn về hậu quả pháp lý trong trường hợp hành khách đến chậm giờ so với luân chuyển hàng không và luân chuyển đường tàu ;
14. Nêu những phương pháp tính giá thuê luân chuyển gia tài ;
15. A mua tủ lạnh của B và theo thỏa thuận hợp tác B luân chuyển tủ lạnh đến nhà A. Trường hợp này giữa A và B có hợp đồng luân chuyển hay không ? xác lập hậu quả pháp lý khi B làm hư hỏng tủ lạnh trong quy trình luân chuyển ;
16. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp : A và B là hành khách trên xe của C, trong đó A có mua vé tại bến xe và B không có vé xe, cả hai đều bị thiệt hại về tính mạng con người khi xe của C bị tai nạn thương tâm ;
17. Nêu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp lái xe, phụ xe đón hành khách dọc đường ( theo qui định của công ty luân chuyển hành khách : nghiêm cấm lái xe, phụ xe đón khách ngoài bến xe ) và xe bị tai nạn đáng tiếc gây thiệt hại cho hành khách ;
18. Trong hợp đồng luân chuyển hành khách bằng hàng không, điều kiện kèm theo so với tư trang của hành khách như thế nào ?
19. A thuê B luân chuyển 5 tấn xăng A92 từ tổng kho đến công ty của A. Khi B luân chuyển số xăng dầu trên đến đúng khu vực, thời hạn, nhưng A chưa có đủ bồn chứa nên nhu yếu B chờ có đủ bồn thì chuyển giao xăng dầu. Hãy xác lập hậu qủa pháp lý trong những trường hợp sau :
– B không đồng ý chấp thuận, nhu yếu A nhận ngay số xăng dầu trên, vì ngay sau đó B phải luân chuyển hàng cho người khác ;
– B đồng ý chấp thuận và nhu yếu B phải thanh toán giao dịch những ngân sách phát sinh trong quy trình chờ nhập hàng ;
– B chấp thuận đồng ý, trong qúa trình chờ đón nhập hàng một cơn dông lớn đã xảy ra và sét đã đánh vào xe chở xăng của B làm nổ xăng và hư hỏng hàng loạt xe của B, ngoài những còn làm thương 3 người công nhân đang thao tác gần đó ;
– B đồng ý chấp thuận, trong quy trình chờ đón xe của C đia qua đã va chạm với xe của B làm thủng bồn xăng trên xe gây thất thoát hàng loạt số xăng trên xe ;
20. So sánh hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền với Giấy ủy quyền ;
21. Phân biệt giữa đại diện thay mặt theo ủy quyền tromng nội bộ một pháp nhân với đại theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
22. Nêu những trường hợp đại diện thay mặt giữa những người có quan hệ hôn nhân gia đình, huyết thống, nuôi dưỡng đại diện thay mặt cho nhau theo hợp đồng ủy quyên và không theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
23. Phân tích những hậu quả pháp lý trong trường hợp bên được chuyển nhượng ủy quyền lại ủy quyền lại cho chủ thể khác ;
24. Nêu phương pháp triển khai và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự tương quan đến việc làm ủy mà bên được ủy quyền là một tổ chức triển khai ;
25. Nêu những hậu quả pháp lý trong trường hợp bên được chuyển nhượng ủy quyền triển khai việc làm vượt quá khoanh vùng phạm vi ủy quyền theo hợp đồng ;
26. Nêu những điều kiện kèm theo so với bên được chuyển nhượng ủy quyền là tổ chức triển khai ;
27. Nêu những điều kiện kèm theo so với bên ủy quyền là cá thể ;
28. Nêu những điều kiện kèm theo so với bên được ủy quyền là cá thể ;
29. Nêu những giải pháp bảo vệ hoàn toàn có thể vận dụng cho bảo vệ thực thi hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
30. Nêu những lao lý cơ bản của hợp đồng luân chuyển hành khách ;
31. Nêu những pháp luật cơ bản của hợp đồng luân chuyển gia tài ;
32. Nêu những lao lý cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
33. Soạn thảo một hợp đồng luân chuyển gia tài có đối tượng người tiêu dùng được luân chuyển là vật có đặc thù hao mòn tự nhiên ;
34. Soạn thảo hợp đồng ủy quyền theo đó bên ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền cho bên được chuyển nhượng ủy quyền triển khai việc làm Bảo hành mẫu sản phẩm của mình trên một địa phận xác lập .
35. Nêu sự độc lạ giữa dịch vụ luân chuyển hành khách thường thì với dịch vụ luân chuyển hành khách vì quyền lợi công cộng ( Ví dụ : xe buýt … ) ;
36. Phân biệt giữa hợp đồng luân chuyển là hợp đồng mẫu với hợp đồng được giao kết từ hiệu quả thương thuyết giữa vên luân chuyển và bên thuê luân chuyển ;
37. Phân tích mối quan hệ pháp lý giữa bên luân chuyển – tổ chức triển khai bảo hiểm – bên thuê luân chuyển trong trường hợp có thiệt hại xả ra cho bên thuê luân chuyển .
38. Phân biệt giữa bên thuê luân chuyển gia tài với bên nhận gia tài ;
39. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, trong trường hợp một công ty du lịch thuê một công ty luân chuyển hành khách chỏ khách du liachj của mình đến khu vực du lịch và đã có thiệt hại về tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho khách du lịch đi trên phương tiện đi lại của công ty luân chuyển hành khách ;
40. Xác định trách nhiệmdaan sự giữa bên luân chuyển và bên thuê vậnc huyển trong trường hợp, bên thuê vận chuyện đưa chất cháy nổ lên phương tiên luân chuyển và chất đó đã cháy nổ gây thiệt hại về phương tiện đi lại luân chuyển, tính mạng con người, sức khỏe thể chất của những hành khách khác và của chính người luân chuyển, người thuê luân chuyển ;
41. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của bên luân chuyển trong trường hợp bên thuê luân chuyển chết đột tử, mắc bệnh hoặc sinh con trong thời hạn luân chuyển ;
42. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của bên luân chuyển trong trường hợp gia tài luân chuyển phát sinh hoa lợi trong thời hạn luân chuyển .
43. Xác định mối quan hệ pháp lý giữa bên ủy quyền – bên được ủy quyền – người thứ ba ( có quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm với bên chuyển nhượng ủy quyền ) ;
44. Xác định mối quan hệ pháp lý giữa bến xe khách – bên luân chuyển và người thuê luân chuyển .

2. KHẲNG ĐỊNH DÚNG HAY SAI? TẠI SAO

1. Hành khâch có quyền mang theo tư trang mà không bị tính cước ;
2. Hành khách có tư trang thì bị tính cước vận chuyển riêng so với tư trang ;
3. Người dưới 6 tuổi không được tham gia hoạt động giải trí luân chuyển hành khách ;
4. Trong quy trình luân chuyển gia tài, gia tài luân chuyển bị thiệt hại thì bên luân chuyển phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
5. Tài sản được qui định tại Điều 163 đều hoàn toàn có thể là đối tượng người dùng được luân chuyển trong hợp đồng luân chuyển gia tài ;
6. Dịch Vụ Thương Mại EMS của bưu điện là một hình thức luân chuyển gia tài ;
7. Cũng như bên luân chuyển hành khách, bên luân chuyển gia tài có nghĩa vụ và trách nhiệm mua bảo hiểm gia tài luân chuyển ;
8. Hợp đồng luân chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu ;
9. Hành khách không có vé xe không được tổ chức triển khai bảo hiểm thanh toán giao dịch tiền bảo hiểm khi có tai nạn đáng tiếc xảy ra ;
10. Bên luân chuyển phải có giấy phép kinh doanh thương mại luân chuyển gia tài hoặc hành khách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ;
11. A thuê B người chở khách bằng xe máy ( xe ôm, taxi moto ), B đưa mũ bảo hiểm cho A nhưng A không đội, trường hợp này A phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi lưu hành trên đường bằng xe máy ;
12. Khi xảy ra thiệt hại về tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho hành khách thì bên luân chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp tác, nếu không có thỏa thuận hợp tác thì vận dụng những qui định của pháp lý ;
13. Bên vận chuyện phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho toàn bộ những hành khách đang trên phương tiện đi lại của bên luân chuyển khi có thiệt hại xảy ra ;
14. Hành khách chỉ hoàn toàn có thể là cá thể ;
15. Khi bên luân chuyển chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm luân chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê luân chuyển thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chậm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm ;
16. Trong trường hợp gia tài luân chuyển đã được mua bảo hiểm mà có thiệt hại xảy ra, thì bên bên thuê luân chuyển có quyền nhu yếu tổ chức triển khai bảo hiểm thanh toán giao dịch hàng loạt thiệt hại cho mình ;
17. Bên thuê luân chuyển gia tài là bên nhận gia tài ;
18. Nếu không có thỏa thuận hợp tác gì khác thì bên nhận gia tài là bên có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán tiền cước luân chuyển ;
19. Xe luân chuyển hành hành khách không được thực thi những hợp đồng luân chuyển gia tài trong trường hợp đang triển khai hợp đồng luân chuyển hành khách ;
20. Trong trường hợp tính giá trị gia tài thiệt hại so với gia tài luân chuyển thì tính giá trị gia tài tại thời gian và tại khu vực nơi xảy ra thiệt hại về gia tài ;
21. Trong trường hợp tính giá trị gia tài thiệt hại so với gia tài luân chuyển thì tính giá trị gia tài tại thời gian và tại khu vực nhận gia tài luân chuyển ;
22. Trong trường hợp tính giá trị gia tài thiệt hại so với gia tài luân chuyển thì tính giá trị gia tài tại thời gian và tại khu vực nơi giao gia tài ;
23. Công ty A thuê công ty du lịch B tổ chức triển khai chuyến du lịch cho nhân viên cấp dưới của mình ở Quảng Ninh, công ty du lịch B đã sử dụng xe của công ty để luân chuyển nhân viên cấp dưới của công ty A đến Quảng Ninh, đây không phải là hợp đồng luân chuyển hành khách ;
24. Nếu không thỏa thuận hợp tác nào khác bên luân chuyển gia tài giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê luân chuyển ;
25. Trong hợp đồng luân chuyển hành khách hoặc gia tài không có lao lý về tiền cước mà bên thuê luân chuyển phải trả thì bên thuê luân chuyển không phải trả tiền cước ;
26. Vũ khí bị nghiêm cấm luân chuyển trên những phương tiện đi lại luân chuyển hành khách và gia tài ;
27. Tài sản luân chuyển phát sinh hoa lợi trong thời hạn luân chuyển mà làm phát sinh thêm ngân sách thì bên luân chuyển có quyền khước từ luân chuyển hoa lợi ;
28. Bên luân chuyển có quyền chuyển gia tài, hành khách cho bên luân chuyển khác trong quy trình luân chuyển nếu bên thuê luân chuyển không phải trả thêm ngân sách ;
29. Trong thời hạn luân chuyển do mưa lớn, đường sụt lún xe không hề lưu hành, bên luân chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều ngân sách thì bên bên vậnc huyển có quyền thu thêm cước luân chuyển ;
30. Trong trường hợp bên luân chuyển hành khách chở quá số hành khách được cho phép theo nhu yếu của khách, thì cả hành khách và bên luân chuyển cùng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khi có những thiệt hại xảy ra ;
31. Đại diện theo ủy quyền được xác lập theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
32. Nếu bên được chuyển nhượng ủy quyền là tổ chức triển khai tất yếu sẽ phát sinh quan hệ ủy quyền lại ;
33. Hợp đòng ủy quyền chỉ chấm hết trong trường hợp một trong hai bên chủ thể chết khi những bên có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý qui định việc làm chuyển nhượng ủy quyền gắn liền với nhân thân của những chủ thể trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
34. Trong trường hợp bên được chuyển nhượng ủy quyền thực thi việc làm vượt quá việc làm chuyển nhượng ủy quyền thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về phần việc làm vượt quá khoanh vùng phạm vi chuyển nhượng ủy quyền ;
35. Khi bên được chuyển nhượng ủy quyền triển khai việc làm vượt quá khoanh vùng phạm vi ủy quyền, nhưng đem lại quyền lợi cho bên ủy quyền thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hành vi vượt quá khoanh vùng phạm vi chuyển nhượng ủy quyền ;
36. Pháp nhân chỉ được phép nhận chuyển nhượng ủy quyền trong qua hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp việc làm ủy quyền nằm trong tính năng, trách nhiệm hoạt động giải trí của pháp nhân ;
37. Pháp nhân nhận chuyển nhượng ủy quyền từ chủ thể khác trải qua hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền mà nội dung việc làm không tương thích với tính năng, trách nhiệm hoạt động giải trí của pháp nhân thì người đứng đầu pháp nhân phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ;
38. Nhà nước ủy quyền cho cá cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác, pháp nhân, cơ quan nhà nước … chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài của Nhà nước phải trải qua hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
39. Bên thuê luân chuyển gia tài hoàn toàn có thể là bên được chuyển nhượng ủy quyền ;
40. Người có quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm với bên ủy quyền có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên được chuyển nhượng ủy quyền không thực thi đúng nội dung nghĩa vụ và trách nhiệm .

9. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 10 – MODUL2: HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

9.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC

9. 2. CÂU HỎI THẢO LUẬN:

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. Phân biệt giữa bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc ;
2. Mối liên hệ giữa nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự và bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
3. Phân biệt giữa hợp đồng có đối tượng người dùng được bảo hiểm là tuổi thọ và hợp đồng có đối tượng người tiêu dùng được bảo hiểm là tính mạng con người, sức khỏe thể chất ;
4. Nêu những đặc thù của hợp đồng bảo hiểm vì quyền lợi của người thứ ba ;
5. Nêu những đặc thù của hợp đồng bảo hiểm với tư cách là hợp đồng có điều kiện kèm theo ;
7. Nêu những đặc thù của hợp đồng bảo hiểm có hình thức là hợp đồng mẫu ;
8. Phân biệt giữa bên mua bảo hiểm và bên được bảo hiểm ;
9. Trong hợp đồng luân chuyển hành khách, bên thuê luân chuyển không đồng thời là hành khách hãy xác lập đặc thù của hợp đồng bảo hiểm hành khách trong trường hợp này ;
10. Phân biệt giữa bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bên luân chuyển với bảo hiểm hành khách ;
11. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên mua bảo hiểm chết do hành vi của người thứ ba ;
13. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên được bảo hiệm bị thiệt hại gia tài do hành vi của người thứ ba ;
14. A mua bình gas của một shop chuyên doanh gas, đang sử dụng thì bình gas phát nổ làm sập hàng loạt nhà của A, A và con gái 7 tuổi chết. A là người đã mua bảo hiểm gia tài, A đã mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho con gái. Hãy xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự phát sinh trong trường hợp này .
15. Hãy nêu những điều kiện kèm theo thiết yếu để là một tổ chức triển khai bảo hiểm ;
16. Nêu sự độc lạ cơ bản giữa bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại ;
17. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên bảo hiểm chấm hết hoạt động giải trí ;
18. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên mua bao hiểm chết ;
19. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên được bảo hiểm chết ;
20. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên bảo hiểm không có công dụng thục hiện dịch vụ bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, nhưng đã xác lập hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
21. A đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm B ( A là người được bảo hiểm ), hãy xác lập những trường hợp công ty bảo hiểm C là người thanh toán giao dịch tiền bảo hiểm cho A mà không phải là công ty B ;
22. Phân biệt giữa hai trường hợp công ty may X mà B thao tác mua bảo hiểm cho B và B mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho mình ;
23. Anh C là nhân viên cấp dưới lái xe cho công ty dịch vụ luân chuyển gia tài M, trong một lần điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại luân chuyển, xe phát nổ hàng loạt xe và hàng của bên thuê luân chuyển trên xe bị hủy hoại, anh C chết. Xe và hàng đã được công ty M mua bảo hiểm. Hãy xác lập hậu quá pháp lý trong trường hợp này ;
24. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của bên luân chuyển, tổ chức triển khai bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải và người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại đã bỏ mặc hành khách dẫn tới hành khách chết vì không được cấp cứu kịp thời ;
22. Hãy xác lập những trường hợp làm hợp đồng bảo hiểm chấm hết ;
23. Khi nào hợp đồng bảo hiểm vì quyền lợi của người thứ ba trở thành hợp đồng không vì quyền lợi người thứ ba ( bên mau bảo hiểm đồng thời là bên được bảo hiểm ) ;
24. Phân biệt những trường hợp sau :
– A dùng gia tài của mình để mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho con 7 tuổi ;
– A dùng gia tài của con 7 tuổi để mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho con ;
– A dùng gia tài của mình để mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho con 17 tuổi ;
– A dùngtaifsarn của con 17 tuổi để mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất của con ;
– A dùng gia tài của B để mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho con của mình 7 tuổi ;
– A dùng gia tài của B để mua bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho con 17 tuổi .
25. Nêu những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu ;
26. Nêu ý nghĩa của hợp đồng bảo hiểm ;
27. Mối liên hệ giữa dịch vụ bảo hiểm với bảo vệ quyền sở hữu của chủ sở hữu tài sản ;
28. Xác định tư cách chủ thể trong trường hợp công ty bảo hiểm A bảo lãnh cho công ty bảo hiểm B xác lập hợp đồng bảo hiểm gia tài cho công ty M ;
29. Xác định hậu quả pháp lý so với hợp đồng bảo hiểm gia tài trong trường hợp bên được bảo hiểm chết khi chưa có sự kiện bảo hiểm ;
30. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp bên được bảo hiểm chuyển quyền được bảo hiểm của mình cho người khác .

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Tất cả những quan hệ bảo hiểm đều là quan hệ hợp đồng bảo hiểm ;
2. Bên mua bảo hiểm là bên được bảo hiểm ;
3. Bên được bảo hiểm là bên mua bảo hiểm ;
4. Khi nhiều tổ chức triển khai bảo hiểm cùng tham gia một hợp đồng bảo hiểm thì giữa họ phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm liến đới trong bảo hiểm ;
5. Quyền được thanh toán giao dịch tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm là một quyền gia tài của bên được bảo hiểm ;
6. Bảo hiểm hành khách trong luân chuyển hành khách là một loại bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
7. Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là loại bảo hiểm bắt buộc ;
8. Bảo hiểm gia tài là loại bảo hiểm tự nguyện ;
9. Bảo hiểm tính mạng con người là bảo hiểm bắt buộc ;
10. Bảo hiểm tính mạng con người, sức khỏe thể chất thuộc loại bảo hiểm nhân thọ ;
11. Do phải thao tác trong thiên nhiên và môi trường bị tai nạn đáng tiếc cao, A đã mua bảo hiểm tính mạng con người tại công ty bảo hiểm X với thời hạn là 5 năm. Tuy nhiên, mới đóng phí bảo hiểm được 2 năm thì A bị tai nạn thương tâm chết. Trong trường hợp này công X không phải giao dịch thanh toán tiền bảo hiểm cho A ;
12. Bảo hiểm cho hành khách là loại hợp đồng bảo hiểm vì quyền lợi người thứ ba ;
13. Người đang mắc bệnh ung thư không được mua bảo hiểm tính mạng con người ;
14. Theo qui định, người mắc bệnh tim nặng không được tham gia vào luân chuyển hành khách bằng hàng không, A thuộc trường hợp này nhưng A không nói cho người có thẩm quyền của hãng hàng không biết, do đó người có thẩm quyền của hãng hàng không đã chấp thuận đồng ý luân chuyển A. Tuy nhiên, trên chuyến bay A đã đột tử chết. Trường hợp này cả tổ chức triển khai bảo hiểm và hãng hàng không không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ;
15. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, tổ chức triển khai bảo hiểm phải thanh toán giao dịch tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm theo mức thiệt hại thực tiễn xảy ra ;
16. Khi cần có sự kiện bảo hiểm, người được nhận tiền bảo hiểm phải là bên được bảo hiểm ;
17. Khi nhiều người cùng được bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm thì tiền bảo hiểm được giao dịch thanh toán đều cho những người này nếu có sự kiện bảo hiểm ;
18. Bên bảo hiểm hoàn toàn có thể chuyển nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho tổ chức triển khai bảo hiểm khác ;
19. Khi bên mua bảo hiểm chết thì hợp đồng bảo hiểm chấm hết ;
20. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu khi bên mua bảo hiểm sử dụng gia tài của người khác để đóng phí bảo hiểm ;
21. Người thứ ba với tư cách là người thụ hưởng tiền bảo hiểm chết thì hợp đồng vì quyền lợi của người thứ ba chấm hết ;
22. Bảo hiểm hành khách được mua từ tiền tiền vé của hành khách ;
23. Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự chỉ vận dụng khi bên được bảo hiểm không có lỗi trong gây thiệt hại ;
24. Tất cả gia tài của bên được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm gia tài là gia tài bảo hiểm ;
25. Bảo hiểm hành khách gồm có cả bảo hiểm tư trang của hành khách ;
26. Sự kiện bảo hiểm so với bảo hiểm gia tài là sự kiện gia tài bị thiệt hại ;
27. A đóng phí bảo hiểm cho gia tài của mình. Tài sản của A bị kê biên và phát mại để giải quyết và xử lý nợ của A so với người khác. Trường hợp này bên bảo hiểm phải thanh toán giao dịch tiền bảo hiểm gia tài cho A ;
28. Khi bên bảo hiểm bị giải thể thì hợp đồng bảo hiểm chấm hết ;
29. Khi bên được bảo hiểm phủ nhận nhận tiền bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm chấm hết ;
30. Khi tính mạng con người của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm bị tước đoạt bởi hành vi của người thứ ba, thì bên có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người được bảo hiểm là người thứ ba gây thiệt hại ;
31. Bảo hiểm tự nguyện là bảo hiểm có mức phí bảo hiểm, đối tượng người dùng được bảo hiểm, múc tiền bảo hiểm trọn vẹn do cácbeen thỏa thuận hợp tác ;
32. Trong bảo hiểm bắt buộc, những bên không có sự thỏa thuận hợp tác về đối tượng người dùng được bảo hiểm, mứcphis và mứctieefn bảo hiểm ;
33. Phí bảo bảo hiểm được đóng bằng tiền .

10. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 11 – MODUL2: CÁC QUI ĐỊNH CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

10.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

10.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng với nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
2. Phân biệt giữa nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự với nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng ;
3. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng với nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
4. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng với nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính ;
5. Các điều kiện kèm theo phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
6. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng ;
7. Phân biệt giữa hành vi gây thiệt hại và hành vi gây thiệt hại trái pháp lý ;
8. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự giữa người gây thiệt hại có lỗi cố ý với người gây thiệt hại có lỗi vô ý ;
9. Phân loại thiệt hại và ý nghĩa của việc phân loại thiệt hại ;
10. Nguyên tắc xác lập thiệt hại gián tiếp và thiệt hại trực tiếp ;
11. Nguyên tắc xác đinh thiệt hại trong trường hợp gia tài vô hình dung bị xâm phạm ;
12. Nguyên tắc xác lập thiệt hại do gia tài hữu hình bị xâm phạm ;
13. Nguyên tắc xác lập thiệt hại do tính mạng con người bị xâm phạm ;
14. Nguyên tắc xác lập thiệt hại do sức khỏe thể chất bị xâm phạm ;
15. Nguyên tắc xác lập thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm ;
16. Phân tích mỗi quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại trái pháp lý với thiệt hại ;
17. Xác định định người có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ lỗi, thiệt hại trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
18. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp người bị thiệt hại không khởi kiện nhu yếu bồi thường thiệt hại đã quá 2 năm kể từ thời gian thiệt hại ;
19. Xác định những trường hợp gây thiệt hại không bị xác lập là trái pháp lý ;
20. Xác định năng lượng chủ thể dân sự trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
21. Tìm một tranh chấp nổi bật về danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và phản hồi ;
22. Xác định mối liên hệ giữa trách nhiêm dân sự ngoài hợp đồng với nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính và nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
23. So sánh lỗi trong nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đòng với lỗi trong nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
24. Xác định những trường hợp chấm hết trách nhiêm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
25. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp người gây thiệt hại chết ;
26. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp cả gây thiệt hại và người bị thiệt hại đều có lỗi ;
27. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp một thiệt là do ảnh hưởng tác động của nhiều hành vi ;
28. Xác định thiệt hại trong trường hợp do thời tiết những phương tiện đi lại giao thông vận tải va chạm nhau mang tính dây chuyền sản xuất ;
29. Chị A sau khi đi làm nghệ thuật và thẩm mỹ hết 100 triệu đồng thì bị anh B gây tai nạn thương tâm xe máy thiệt hại 80 % sức khỏe thể chất. Xác định những thiệt mà B gây ra cho A và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của B ;
30. Nhân dịp ngày 8/3, X mua 200 mẫu sản phẩm quà lưu niệm với giá 50.000 đồng / loại sản phẩm để bán lại cho người có nhu yếu về quà lưu niệm. X đã bán được 20 mẫu sản phẩm với giá 200.000 đồng thì bị Y gây thiệt hại hàng loạt. Xácddinhj nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Y ;
31. Nguyên tắc xác lập lỗi trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
32. Xác định thời hạn bồi thường trong trường hợp người bị xâm phạm tính mạng con người có con dưới 15 tuổi và con trên 18 tuổi nhưng bị mất năng lượng hành vi dân sự ;
33. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp M gây tai nạn đáng tiếc xe máy cho chị H đang mang thai 8 tháng và thuộc một trong những trường hợp sau :
– Chị H chết nhưng bào thai được cứu sống ;
– Chị H chết và bào thai không được cứu sống ;
– Chị được cứu sống nhưng bào thai đã bị chết .

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Người không có lỗi thì không phải bồi thường thiệt hại ;
2. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng và nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự đều là những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo qui định của pháp lý ;
3. Cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, người có lỗi vô ý chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhẹ hơn người gây thiệt hại có lỗi cố ý ;
4. Trách nhiêm dân sự ngoài hợp đồng là nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
5. Trách nhiệm bồi thường thiệt haị ngoài hợp đồng là nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng ;
6. Chứng minh lỗi của người gây thiệt hại là nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bị thiệt hại ;
7. Chứng minh thiệt hại là nghĩa vụ và trách nhiệm của người gây thiệt hại ;
8. Sét đánh vào cột điện, dây điện dứt văng xuống đường làm giật chết người đi đường. Trường hợp này không phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ;
9. Thời hiệu khởi kiện bồi thường thiệt ngoài hợp đồng chỉ tính từ thời gian người bị xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm, uy tín, gia tài có thiệt hại ;
10. Dù gây thiệt hại với lỗi vô ý hay cố ý, người có hành vi gây thiệt hại chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại như nhau ;
11. Chi tiêu cứu chữa, hồi sinh sức khỏe thể chất mà người gây thiệt hại phải chi trả cho bên bị thiệt hại chỉ địa thế căn cứ vào hóa đơn bệnh viện ;
12. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm chỉ vận dụng so với cá thể ;
13. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ vận dụng nghĩa vụ và trách nhiệm so với cá thể ;
14. Thiệt hại do sự kiện bất khả kháng không làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ;
15. Khi một thiệt hại xảy ra do ảnh hưởng tác động bởi nhiều hành vi khác nhau sẽ làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhiều người ;
16. Người có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường bằng gia tài của mình ;
17. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ vận dụng cho những chủ thể không là chủ thể trong cùng một quan hệ hợp đồng ;
18. Do A xúi giục B đã gây thiệt hại cho C. Trường hợp này chỉ có B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ;
19. A đang nuôi B bị mất năng lượng hành vi dân sự, C gây tai nạn thương tâm xe máy cho A là A chết. Trường hợp này C phải nuôi B đến khi B chết ;
20. Trách nhiệm bồi thường thiệt là nghĩa vụ và trách nhiệm gắn liền với nhân thân người bị thiệt hại ;
21. Tổ chức bảo hiểm phải giao dịch thanh toán bảo hiểm, khi người mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ;
22. Nghĩa vụ chi trả tiền cấp dưỡng của người gây thiệt hại chỉ vận dụng trong trường hợp người bị thiệt hại chết khi đang nuôi dưỡng con chưa thanh thành niên ;
23. Các bên trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không hề tự thỏa thuận hợp tác làm đổi khác nghĩa vụ và trách nhiệm ;
24. Nếu được người bị thiệt hại chấp thuận đồng ý, bên gây thiệt hại không phải bồi thường thiệt hại ;
25. Người đã nhận bồi thường thu nhập bị giảm hoặc mất thì không có quyền nhu yếu người gây thiệt hại chi trả tiền cấp dưỡng cho con chưa thành niên của mình ;
26. Lỗi không phải là điều kiện kèm theo quyết định hành động nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của người gây thiệt hại ;
27. Không có thiệt hại thì không có bồi thường thiệt hại ;
28. Người có lỗi vô ý thì được giảm mức bồi thường ;
29. Người nào tước đoạt tính mạng con người của người khác mà đã bị giải quyết và xử lý hình sự thì không bị giải quyết và xử lý về nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng ;
30. Chỉ có chủ thể là cá thể mới là người gây thiệt hại ;
32. Giá trị gia tài bị thiệt hại tính tại thời gian bị thiệt hại ;
33. Người đã được bồi thường thiệt hại về sức khỏe thể chất thì không được bồi thường thiệt hại về tính mạng con người sau khi họ chết ;
34. Trách nhiệm bồi thường thiệt ngoài hợp đồng chỉ vận dụng cho người có hành vi gây thiệt hại trái pháp lý ;
35. Thiệt hại phải do hành vi con người gây ra thì mới được bồi thường ;
36. Người có hành vi trực tiếp gây thiệt hại mới phải bồi thường ;
37. Thời hạn bồi thường nhờ vào vào thiệt hại còn hay mất ;
38. Nếu người có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà chậm triển khai hoặc không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thì bị vận dụng lãi suất vay quá hạn tính theo giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ;
39. Người nào có hành vi xâm phạm gia tài bị hủy hoại thì phải bồi thường hàng loạt giá trị táiarn bị hủy hoại ;
40. Nếu A gây thiệt hại gia tài cho B và gia tài đó là gia tài bảo hiểm thì B được tổ chức triển khai bảo hiểm giao dịch thanh toán giá trị gia tài bị thiệt hại, còn A có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả giá trị đó cho tổ chức triển khai bảo hiểm ;

11. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 12 – MODUL2: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI CON NGƯỜI GÂY RA

11.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

11.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. So sánh giữa phòng vệ chính đáng với hành vi tương thích với tình thế cấp thiết ;
2. Nguyên tắc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong phòng vệ chính đáng ;
3. Nguyên tắc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết ;
4. So sánh hậu quả pháp lý giữa gây thiệt hại do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng và gây thiệt hại do vượt quá tình thế cấp thiết ;
5. Xác định ” chất kích thích ” được qui định tại Điều 615 BLDS năm 2005 so với những chất sau :
– Rượu ;
– Bia ;
– Đồ uống có ga ;
– Thuốc ngủ ;
– Thuốc giảm đau ;
– Ma túy ;
6. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp trẻ dưới 15 tuổi sử dụng rượu dẫn tới gây thiệt hại cho người khác ;
7. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp người mắc bệnh tâm thần gây thiệt hại cho người khác sau khi dùng chất kích thích ;
8. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự có so sánh trong những trường hợp sau :
– A mời B đi nhậu do A trúng xổ số kiến thiết, do uống nhiều, B đã bị say khi lái xe về nhà đã gây tai nạn đáng tiếc cho người khác ;
– A mời B đi nhậu do A trúng xổ số kiến thiết, nhưng B không biết uồng, A đã ép B ” nếu không uống sẽ không coi B là bạn “, vì vậy B đã uống, tác dụng B say khi B lái xe về nhà đã gây tai nạn đáng tiếc cho người khác ;
– A mời B đi nhậu do A trúng xổ số kiến thiết, do uống nhiều, B đã bị say muốn về nhà, nhưng không có xe, A đưa cho B xe máy của mình, khi lái xe về nhà B đã gây tai nạn thương tâm cho người khác ;
9. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự giữa nhiều người cùng gây thiệt hại và thiệt hại do hành vi của nhiều người ;
10. Điều kiện phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp bồi thường thiệt hại ;
11. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây thiệt hại ;
13. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi ;
14. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do oan sai trong tố tụng hình sự ;
15. So sánh hậu quả pháp lý trong trường hợp A gây tai nạn thương tâm làm B chết và cơ quan tiếnh tố tụng do sai lầm đáng tiếc đã tuyên B mức hình phạt tử hình và trên trong thực tiễn B đã bị thi hành án tử hình ;
16. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp một người oan sai do sai lầm đáng tiếc của nhiều cơ quan tố tụng ;
17. So sánh những trường hợp người của pháp nhân gây thiệt hại, cán bộ công chức gây thiệt hại, người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng gây thiệt hại ;
18. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp sinh viên ĐH Luật Thành Phố Hà Nội gây thiệt hại khi đang trong thời hạn thực tập tại Tòa án ;
19. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp ông A một dân thường phát hiện ra B một tội phạm đang bị truy nã và ông đã truy bắt B, trong quy trình truy bắt ông A đã gây thiệt hại cho người khác ;
20. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp : Xe congtenno tránh một cậu bé chạy qua đường, sau đó đâm vào cột điện cao thế. Cột điện cao thế đổ ập vào khu xăng dầu bên đường, do cháy nổ hàng loạt khu xăng dầu bùng nổ. Xăng dầu thất thoát ra bên ngoài tràn vào mương dẫn nước làm hàng loạt khu mặt nước nuôi cá gần đó. Các động vật hoang dã thủy sinh ở khu nước nhiễm xăng dầu đã chết ;
21. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi có hành vi gây thiệt hại của những người sau :
– Chánh án ;
– Thẩm phán ;
– Thư ký phiên tòa xét xử ;
– Kế toán, thủ quĩ của Tòa án ;
– Bảo vệ Tòa án .
22. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp A đào mộ và đánh cắp xác người chết trong ngôi mộ đó ;
23. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp A là một thợ lái xe ủi làm đường, trong quy trình ủi đường A đã cho xe ủi sản phẳng một ngôi mộ năm trong mặt phẳng làm đường ;
24. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trong trường hợp một người mắc bênh tinh thần 12 tuổi và một người mắc bệnh tâm thần 20 tuổi gây thiệt hại khi đang điều trị tại một bệnh viện tinh thần ;
25. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự so với người dưới 15 tuổi gây thiệt hại trong thời hạn học nội trú và người mắc bệnh tâm thần gây thiệt hại trong thời hạn điều trị nội trú tại bệnh viện ;
26. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp : sản phẩm & hàng hóa được chuyển từ nhà phân phối đến những đại lý phân phối, từ những đại lý phân phối đến người kinh doanh bán lẻ, từ người kinh doanh nhỏ đến người mua mẫu sản phẩm, từ người mua loại sản phẩm đến người dùng sau cuối và sản phẩm & hàng hóa đã gây thiệt hại cho người dùng ở đầu cuối do không bảo vệ chất lượng .
27. Xác định những trường hợp phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng .

2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Thiệt hại do hành vi của nhiều người gây ra làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp bồi thường thiệt hại ;
2. Người gây thiệt hại do hành vi vượt quá phòng vệ chính đáng phải bồi thường thiệt hại phần vượt quá ;
3. Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải bồi thường ;
4. Hành vi bảo vệ quyền lợi người khác trước một hành vi tiến công không phải là phòng vệ chính đáng ;
5. Do sơ suất A làm đổ xăng và xăng phát cháy, để ngăn ngừa lửa cháy vào nhà, A đã chạy sang nhà hàng xóm rút bộ chăn bông đang phơi trên dây để dập tắt lửa, hiệu quả chăn bông của hàng xóm bị hủy hoại hàng loạt. Trường hợp này A không phải bồi thường ;
6. Hành vi gây thiệt hại tương thích với tình thế cấp thiết không làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ;
7. A tự uống rượu và A gây thiệt hại, A phải bồi thường ;
8. A tổ chức triển khai tiệc có thuê làm cỗ, những người ăn cỗ bị ngộ độc thực phẩm. A phải bồi thường ;
9. X làm Tò He ( nặn game show bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác ) có dùng phẩm màu ô nhiễm, bé Y mua con giống do X nặn để chơi, bé X đã ăn con giống đó và bị ngộ độc. X phải bồi thường thiệt hại ;
10. B là chủ tiệm thuốc đã bán thuốc cho C ( loại thuộc nếu không dùng đúng cách làm rối loạn nhận thức của C và hoàn toàn có thể gây thiệt hại ), do B không hướng dẫn cho C cách sử dụng, C dùng quá liều dẫn tới mất năng lực nhận thức gây thiệt hại cho người khác. B và C cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp bồi thường thiệt hại ;
11. Việc xác lập lỗi của người dùng chất kích thích xác lập vào thời gian trước khi họ dùng chất kích thích ;
12. A, B, C cùng gây thiệt hại cho E, họ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp khi có sự thống nhất về ý chí và hành vi gây thiệt hại cho E ;
13. Bảo vệ ủy ban nhân dân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại ;
14. Chánh án gây thiệt hại là người có thẩm quyền của cơ quan triển khai tố tụng gây thiệt hại ;
15. Sinh viên gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại ;
16. Người thao tác cho cơ quan nhà nước gây thiệt hại là cán bộ, công chức gây thiệt hại ;
17. Người thao tác cho doanh nghiệp tư nhân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại ;
18. Người làm ở một văn phòng đại diện thay mặt gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại ;
19. X là điều tra viên khi triển khai trách nhiệm được thủ trưởng cơ quan giao đã gây thiệt hại, đây là trường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan triển khai tố tụng gây ra ;
20. Khi đang học nội trú mà gây thiệt hại, thì cha mẹ không phải bồi thường ;
21. Cô giáo nhờ K một học viên lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một bình hóa chất để thực nghiệm, trong quy trình bê bình hóa chất do nô đùa K đã làm đổ hóa chất lên bạn học của K là G làm G bị bỏng nặng. Trường hợp này cô giáo phải bồi thường ;
22. A đào mộ và hủy hoại xác trong đó, A gây thiệt hại cả hai trường hợp : xâm phạm thi thể và xâm phạm mồ mả, tro cốt ;
23. Đại lý bán hàng cho người tiêu dùng, người tiêu dùng bị thiệt hại do sản phẩm & hàng hóa mua của đại lý. Người tiêu dùng có quyền kiện nhà phân phối bồi thường ;
24. A và B do cùng làm nhà trên cùng mặt phẳng, A và b đã thuê C đến san ủi mặt phẳng. Trong quy trình san ủi trên phần đất của B, C để máy ủi va chạm mạnh vào tường nhà M làm sập trọn vẹn một bức tường. A và B phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp ;
25. Nhiều người cùng gây thiệt hại và thiệt hại do hành vi của nhiều người là một ;
26. Hành vi của A, B, C gây thiệt hại cho E làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp trong bồi thường cho E, trừ khi họ có thỏa thuận hợp tác khác ;
28. Khi thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm đáng tiếc dẫn tới oan sai trong tố tụng thì cơ quan tìm hiểu phải bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai ;
29. Khi thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm đáng tiếc dẫn tới oan sai trong tố tụng thì ba cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Điều tra cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp bồi thường ;
30. Khi người có thẩm quyền của cơ quan thực thi tố tụng gây thiệt hại trong án oan sai, Nhà nước phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường .

12. ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 13 – MODUL2: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN GÂY THIỆT HẠI

12.1. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC:

12.2. CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do nguồn nguy hại cao độ tự gây thiệt hại cho người khác và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi nguồn nguy khốn cao độ gây thiệt hại do hành vi của con người ;
2. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp cây cối gây thiệt hại cho người khác và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi cây cối gây thiệt hại do hành vi của con người ;
3. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp gia tài gây ô nhiễm môi trường tự nhiên và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường tự nhiên do hành vi con người ;
4. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp gia súc gây thiệt hại và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi gia súc gây thiệt hại do hành vi của con người ;
5. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp hợp khu công trình kiến thiết xây dựng gây thiệt hại và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khi khu công trình thiết kế xây dựng gây thiệt hại do hành vi của con người ;
6. Phân biệt ” thú dữ ” là nguồn nguy khốn cao độ và ” gia súc ” ;
7. So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do gia súc gây thiệt hại và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do nguồn nguy hại cao độ gây thiệt hại ;
8. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp bé A 7 tuổi hái hoa trúc anh đào trồng ở giữa giải đường phân làn đường cao tốc và bé A bị ngộ độc chết ;
9. Thiệt hại tính mạng con người, sức khỏe thể chất do dùng cây thảo mộc có độc có thuộc trường hợp thiệt hai do cây cối gây ra ;
10. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do gia súc thả rông gây thiệt hại ;
11. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp A bị nhiễm H5N1 do nhà hàng xóm nuôi gia cầm ;
12. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do ăn phải thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh được mua từ cáctrung tâm thương mại ( chợ, nhà hàng … ) ;
13. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp tầu chở gạo đâm vào tàu chở dầu do tàu chở gạo có lỗi. Dầu trên tầu chở dầu đã tràn ra sông gây ô nhiễm nặng ;
14. Xác định những trường hợp chủ sở hữu tài sản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ngay cả khi không có lỗi ;
15. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp A đang lái xe máy giật mình xe bị nổ lốp làm A mất tay lái đâm phải B và gây thiệt hại tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho B ;
16. Xác định hậu quả pháp lý của người bị nhiễm vi rút từ vật nuôi dẫn tới tử trận hoặc thiệt hại về sức khỏe thể chất ;
17. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp chị K bán hàng ở nơi cấm họp chợ và bị xe xe hơi của C va quệt dẫn tới thiệt hại về tính mạng con người ;
18. Nêu những nguyên tắc bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra ;
19. Nêu những nguyên tắc bồi thường thiệt hại do khu công trình kiến thiết xây dựng gây ra ;
20. Nêu những nguyên tắc bồi thường thiệt hại do gia súc gây ra ;
21. Nêu những nguyên tắc bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường ;
22. X ác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp cây xanh trên đô thị gãy đổ do gió bão làm thiệt hại gia tài, tính mạng con người hoặc sức khỏe thể chất của người đi đường ;
23. X ác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp dây điện đứt làm chết ngườig đi đường ;
24. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp X mới 14 tuổi leo lên cột điện và điện giật ;
25. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự tương quan đến vụ sập cầu Cần Thơ ;
26. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp cao ốc Pacific làm sập một phần trụ sở Viện khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh ;
27. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp cá sấu nuôi sổng chuồng thoát ra sông tự nhiên và gây thiệt hại cho người khác ;
28. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp nguồn nguy hại cao độ gây thiệt hại do hành vi của người thứ ba ;
29. Xác định trường hợp gây thiệt hại và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp cá nhà A bơi sang ao của nhà B và đã ăn hết cá của nhà B ;
30. Xác định trường hợp gây thiệt hại và nghĩa vụ và trách nhiệm dấn ự trong trường hợp A nuôi chuột cảnh và chuột cảnh đã thoát ra ngoài, sinh sôi rất nhanh cắn nát lúa và hoa màu của những người hàng xóm ;
31. Phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong những trường hợp sau :
– A cho B mượn xe máy và B gây thiệt hại ;
– A biết B không có giấy phép lái xe nhưng A vẫn cho B mượn và B gây thiệt hại ;
– A không biết B không có giấy phép lái xe vì vậy A cho B mượn xe và B gây thiệt hại ;
– A cho B 16 tuổi mượn xe máy và B gây thiệt hại ;
– A cho B đã thành niên có giấy phép lái xe mượn xe máy, B gửi xe vào bãi xe công cộng và xe A phát nổ gây thiệt hại cho người khác ;
– A để xe máy ở ven đường, chìa khóa vẫn nằm trên ổ điện, B đi qua thấy vậy leo lên xe máy của A khởi động máy và xe máy lao vào một người đi đường gây thiệt hại ;
– A đưa xe cho B nhưng không nói rõ phanh tay của xe không sử dụng được, B là người có thói quen sử dụng phanh tay. Do đó khi gặp sự kiện giật mình, B bóp phanh tay nhưng không sử dụng được và xe dãdaam vào người đi ngược chiều gây thiệt hại .
32. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường từ trường trên những đường điện 500 KV và 220 KV gây thiệt hại về sức khỏe thể chất cho nhưng người dân sống gần khu vực đường điện .
2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI ? TẠI SAO ?
1. Chủ sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi khu công trình kiến thiết xây dựng gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi ;
2. Chủ sở hữu nguồn nguy khốn cao độ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nguồn nguy hại gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi ;
3. Chủ sở hữu tài sản gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi không có lỗi ;
4. Xe A nổ do lửa cháy từ nhà bên cạnh. Chủ nhà bị cháy phải bồi thường ;
5. Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chưở ưhux cây không phải bồi thường ;
6. A có cây ăn quả lớn, C là con hàng xóm sang nhà A leo lên hái trộm quả, A quát Cxuoongs C giật mình ngã. Aphair bồi thường cho C ;
7. M đổ rác thải thiết kế xây dựng ra đường, N là người lưu hành trên đường, do rác thải của M chắn hết đường, M buộc phải lái xe sang bên chiều đường ngược lại và đã đụng xe với P. đi ngược chiều. M phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ;
8. Cá sấu là nguồn nguy khốn cao độ ;
9. Đại bàng, diều hâu là nguồn nguy khốn cao độ ;
10. Chó dữ là nguồn nguy hại cao độ ;
11. Công trình đang kiến thiết xây dựng là nguồn nguy khốn cao độ ;
12. Xe đạp điện là nguồn nguy khốn cao độ ;
13. Điện lưới là nguồn nguy hại cao độ ;
14. Dược liệu ở dạng thảo mộc có chưa độc tố mà gây thiệt hại thì không được xác lập trường hợp cây cối gây thiệt hại ;
15. Gây thiệt hại do ô nhiễcm môi trường tự nhiên gồm có cả gây thiệt hại do hành vi con người và do gia tài gây ra ;
16. Do A không làm chủ vận tốc dẫn tới gây thiệt hại, đây là trường hợp thiệt hại do nguồn nguy khốn cao độ gây ra ;
17. A đang lái xe bị hạt cát bay vào mắt dẫn tới không hề điều khiển và tinh chỉnh xe và gây thiệt hại. A không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ;
18. A lái xe xe hơi đâm vào hai người đi xe máy ngược chiều làm cả hai người chết. Một người đội mũ bảo hiểm, một người không đội mũ bảo hiểm. Trách nhiệm dân sự của A so với hai người này là như nhau ;
19. Do sét đánh dây điện đứt làm chết người đang gặt lúa dưới đồng. Không phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này ;
20. Người dưới 18 tuổi tinh chỉnh và điều khiển xe máy gây thiệt hại thì chủ sở hữu xe phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ;
21. A mua sữa, uống sữa và bị ngộ độc. A phải kiện đơn vị sản xuất để được bồi thường ;
22. A mua sữa ở đại lý về làm sữa chua bán lại cho người mua. khánh hàng dùng sữa chua của A bị ngộ độc. A chỉ phải bồi thường nếu sữa mà A mua từ đại lý đạt chất lượng tốt ;
23. A bị nhiễm vi rút H5N1 do nguồn bệnh từ những trang trại nuôi gia cầm cạnh nhà A. Trường hợp này A bị thiệt hại do những trang trại gây ô nhiễm môi trường tự nhiên ;
24. Chủ sở hữu nguồn nguy hại cao độ là người dưới 15 tuổi thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ;
25. Nhà đang thiết kế xây dựng bị sụp đổ gây thiệt hại thì chủ góp vốn đầu tư phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ;
26. Công ty cây xanh thành phố đang tỉa cành của những cây lớn, nhân viên cấp dưới của công ty đã treo biển thông tin không lưu hành trên đườngtrong thời hạn chặt cành, nhưng X vẫn đi vào và đãbij cành cây rơi vào người thiệt hại về sức khỏe thể chất. Trường hợp này công ty cây xanh không phải bồi thường ;
27. Trâu đực nhà B thấy con trâu cái nhà A đang đi trên đê liền phóng đuổi theo, trâu nhà A thấy vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà C. B phải bồi thường thiệt hại ;
28. Nhà máy hóa chất đưa nuớc thải ra sông tự nhiên gây ô nhiễm. Nhà nước là người có quyền nhu yếu bồi thường ;
29. A bị dị ứng với nước hoa. Trong phòng thao tác kín, chạy máy lạnh cô B sức nước hoa rất mạnh. A bị dị ứng nặng. B phải bồi thường do gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường ;

30. Nhà P có con chó dữ, X con nhà hàng xóm đứng ngoài cổng nhà P trêu chó, chó đuổi theo cắn X. P không phải bồi thường

CÒN TIẾP … ..

Rate this post