giao tiếp tốt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giao tiếp tốt

Communicate Effectively

jw2019

Giao tiếp tốt đòi hỏi tính tự chủ.

Good communication requires self-control.

jw2019

Giao tiếp tốt không có nghĩa là gì?

What does good communication not mean?

jw2019

Và bởi vì thế, tôi có thể giao tiếp tốt như tôi đã từng có thể.

And because of it, I can communicate as well as I ever could .

QED

Bí quyết để có mối giao tiếp tốt

Keys to Communicating With Your Mate

jw2019

Có khả năng giao tiếp tốt.

We have good contacts.

WikiMatrix

Nhưng tôi nghĩ anh Darcy đã biết cách giao tiếp tốt hơn..

But I think Mr Darcy improves on closer acquaintance.

OpenSubtitles2018. v3

có kỹ năng giao tiếp tốt

effectively communicate with others

jw2019

Vợ chồng bạn có mối giao tiếp tốt không?

How Well Do You Communicate?

jw2019

Giao tiếp tốt bắt đầu từ sự chuẩn bị tốt.

Good communication starts with good preparation.

Literature

Tôi tin rằng chìa khóa mở cánh cửa đến thế giới đó chính là khả năng giao tiếp tốt.

And I believe the key to opening that door is great communication.

ted2019

10 Lời nói ân hậu và giao tiếp tốt giúp bắt đầu và duy trì mối quan hệ hòa thuận.

10 Gracious speech and good communication help to establish and sustain peaceful relationships.

jw2019

Điều này nêu bật tầm quan trọng của mối giao tiếp tốt, thường là hai chiều chứ không chỉ một chiều.

This highlights the importance of good communication, which is usually mutual, not one-sided.

jw2019

Một đứa trẻ giao tiếp tốt nhất trong ngôn ngữ nói cũng xứng đáng được quan tâm như thế, phải không?

A child who communicates best in another spoken language deserves the same concern, would you not agree?

jw2019

Hãy kể lại một kinh nghiệm cho thấy lợi ích của sự giao tiếp tốt giữa cha mẹ và con cái.

Relate an experience that shows the benefits of good communication between parents and children.

jw2019

Tuy nhiên việc sử dụng các kịch bản hướng mục tiêu đòi hỏi nhân viên có kỹ năng giao tiếp tốt.

However the use of goal-driven scripts requires employees with well developed communication skills.

WikiMatrix

Cách ăn nói dễ mến, phù hợp như thế là thiết yếu để có mối giao tiếp tốt và hòa thuận.

4:6) Such tasteful, appropriate speech is essential to good communication and peace.

jw2019

Như câu Kinh Thánh trên cho thấy, mối giao tiếp tốt phần lớn tùy thuộc vào nghệ thuật biết lắng nghe.

A major part of successful communication, as the above scripture shows, is the art of listening.

jw2019

Nhưng không phải chỉ vì tính cách rạng ngời, kỹ năng giao tiếp tốt và sở hữu các hộp bút tuyệt đẹp.

But it’s not just because of our dashing personalities, superior conversational skills and excellent pencil cases.

ted2019

Kỹ năng giao tiếp tốt cho phép người quản lý đạt được mục đích trong các tình huống cá nhân và xung đột.

Good communication skills allow the manager to accomplish interpersonal situations and conflict.

WikiMatrix

5 Giao tiếp tốt không có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng nói ra mọi cảm nghĩ của mình, nhất là khi bực tức.

5 Good communication does not mean saying everything you are thinking and feeling at any given moment, especially if you are upset.

jw2019

Nhờ vậy, cháu có được mối giao tiếp tốt với tất cả những người tận tình quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cháu.

As a result, she enjoys a good rapport with all who care so well for her physical problems.

jw2019

Ví dụ, kỹ năng giao tiếp tốt là cần thiết bởi vì nhân viên sẽ cần phải tự tin khi giải quyết với nhiều khách hàng.

For example, good communication skills are needed because the employee will need to be confident in addressing with a variety of clients.

WikiMatrix

Rate this post