Bản sắc dân tộc là gì? – https://blogchiase247.net

( Last Updated On : 26/11/2021 )Văn hóa là hàng loạt những giá trị vật chất và niềm tin do con người phát minh sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động giải trí thực tiễn trong quy trình lịch sử vẻ vang của mình. Văn hóa là bộc lộ của trình độ tăng trưởng xã hội trong từng thời kỳ lịch sử vẻ vang nhất định .

Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân –gia đình –làng xã-Tổ quốc; đó là lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống…Bản sắc dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc độc đáo.

Có thể nói bản sắc của một dân tộc là tổng thể và toàn diện những phẩm chất, tính cách, khuynh hướng cơ bản thuộc về sức mạnh tiềm tàng và sức phát minh sáng tạo giúp cho dân tộc đó giữ vững được tính duy nhất, tính thống nhất, tính đồng nhất so với bản thân mình trong quy trình tăng trưởng. Sức mạnh và sức phát minh sáng tạo này có mối liên hệ căn nguyên, lâu dài hơn và vững chắc với thiên nhiên và môi trường xã hội – tự nhiên và với quy trình lịch sử dân tộc mà dân tộc ta đã sống sót .
Nói chung, bản sắc dân tộc là sức sống bên trong của dân tộc, là quy trình dân tộc tiếp tục tự ý thức, tự tò mò, tự vượt qua chính bản thân mình, biết cạnh tranh đối đầu và hợp tác để sống sót và tăng trưởng .
Bản sắc dân tộc bộc lộ trong toàn bộ những nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội : cách tư duy, cách sống, cách dựng nước, giữ nước, cách phát minh sáng tạo trong văn hóa truyền thống, khoa học, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật …., nhưng được bộc lộ thâm thúy nhất là trong hệ giá trị của dân tộc, nó là cốt lõi của nền văn hóa truyền thống. Hệ giá trị là những gì nhân dân chăm sóc, là niềm tin mà nhân dân cho là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Khi được chuyển thành những chuẩn mực xã hội, nó khuynh hướng cho sự lựa chọn trong hành vi của cá thể và hội đồng. Vì vậy, nó là cơ sở ý thức cho sự không thay đổi xã hội và sự vững vàng của chính sách .
Bản sắc dân tộc tăng trưởng theo sự tăng trưởng của thể chế kinh tế tài chính, thể chế xã hội và thể chế chính trị của những vương quốc. Nó cũng tăng trưởng theo quy trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, quy trình giao lưu văn hóa truyền thống với những vương quốc khác và sự tiếp đón tích cực văn hóa truyền thống, văn minh quả đât. Vì vậy, tất cả chúng ta chủ trương thiết kế xây dựng và hoàn thành xong những giá nhân cách con người Nước Ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; kiến thiết xây dựng kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế .
Bản sắc dân tộc và đặc thù tiên tiến và phát triển của nền văn hóa truyền thống phải được thấm đượm trong mọi hoạt động giải trí thiết kế xây dựng, sáng tạo vật chất, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, giáo dục và huấn luyện và đào tạo …, sao cho trong mọi nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí tất cả chúng ta có cách tư duy độc lập, có cách làm vừa tân tiến vừa mang sắc thái Nước Ta. Đi vào kinh tế thị trường, lan rộng ra giao lưu quốc tế, công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia phải tiếp thu những tinh hoa quả đât, tuy nhiên phải luôn luôn phát huy những giá trị truyền thống cuội nguồn và bản sắc dân tộc .
Để thiết kế xây dựng nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc tất cả chúng ta chủ trương vừa bảo vệ bản sắc dân tộc, vừa lan rộng ra giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa trái đất. Bảo vệ bản sắc dân tộc, kết nối với lan rộng ra giao lưu quốc tế, tiếp thu có tinh lọc những cái hay, cái tân tiến trong văn hóa truyền thống những dân tộc khác để bắt kịp sự tăng trưởng của thời đại. Chủ động tham gia hội nhập và giao lưu văn hóa truyền thống với những vương quốc để thiết kế xây dựng những giá trị mới của văn hóa truyền thống Nước Ta đương đại. Xây dựng Nước Ta thành một địa chỉ giao lưu văn hóa truyền thống khu vực và quốc tế .

Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống những cái lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán và lề thói cũ.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng Trung ương (khóa VIII) tháng 7 năm 1998, đã ra Nghị quyết chuyên đề về: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc“, xác định những quan điểm cơ bản:Một là, văn hóa truyền thống là nền tảng niềm tin của xã hội, vừa là tiềm năng, vừa là động lực thôi thúc sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
Hai là, nền văn hóa truyền thống mà tất cả chúng ta kiến thiết xây dựng là nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc .
Ba là, nền văn hóa truyền thống Nước Ta là nền văn hóa truyền thống thống nhất mà phong phú trong hội đồng những dân tộc Nước Ta .
Bốn là, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng văn hóa truyền thống là sự nghiệp của toàn dân do Đảng chỉ huy, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng .
Năm là, văn hóa truyền thống là một mặt trận .
Bản sắc dân tộc và tính tiên tiến và phát triển của nền văn hóa truyền thống phải được thẩm đượm trong mọi hoạt động giải trí thiết kế xây dựng, sáng tạo vật chất, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, giáo dục, đào tạo và giảng dạy sao cho trong mọi nghành tất cả chúng ta có tư duy độc lập, co cách làm vừa tân tiến, vừa mang sắc thái Nước Ta. Đi vào kinh tế thị trường, lan rộng ra giao lưu quốc tế, công nghiệp hóa tân tiến hóa quốc gia phải tiếp thu những tinh hoa của trái đất tuy nhiên phải luôn phát huy những giá trị truyền thống lịch sử và bản sắc dân tộc .

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được thể hiện ở các khía cạnh khác nhau:

  • Xây dựng con người Việt theo hướng chân, thiện mĩ
  • Xây dựng môi trường văn hóa đẹp
  • Phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật
  • Phát triển sự nghiệp giáo dục
  • Đào tạo và khoa học – công nghệ
  • Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số.
Rate this post