Go for là gì? – https://blogchiase247.net – Trung tâm dịch thuật anh ngữ

Ý nghĩa cụm từ GO FOR

Go for là gì

1/ Tấn công

Ex : The neighbour’s dog WENT FOR the postman and bit him .Con chó nhà hàng xóm tiến công người đưa thư và cắn anh ấy .

2/ Bị thu hút

Ex: She tends to GO FOR guys like him.

Cố ấy thường bị lôi cuốn bởi những người đàn ông như anh ấy .

3/ Lựa chọn

Ex : I’ll GO FOR the soup of the day, followed by the duck .
Tôi lựa chọn món canh theo ngày, theo sau đó là thịt vịt .
Ex : Instead of butter, I always go for margarine or a low-fat spread .
Từ và cụm từ tương quan :

 • adopt

 • adopted

 • adoption

 • appoint

 • bags I …

   idiom

 • drawn

 • easy option

 • either-or

 • elect

 • empanel

 • faute de mieux

 • picker

 • plump

 • plump for sth / sb

 • Robin Hood

 • select

 • selection

 • selective

 • selector

 • skim

4/ Cố gắng với lấy

Ex : The player WENT FOR the ball but missed .
Người chơi cố với lấy quả bóng nhưng lại bị trượt .

5/ Có điều gì đó thỏa đáng

Ex : The play didn’t have much GOING FOR it and we left halfway through .
Vở kịch này không có nhiều điều thỏa đáng lắm nên chúng tôi bỏ đi nửa chừng .

6/ Được coi là, phục vụ như

Ex : It’s a couch that also GOES FOR a bed .
Nó là một cái ghế những cũng được xem như một cái giường .

7/ Thích hoặc ngưỡng mộ

Ex : I don’t go for war films in a big way ( = very much ) .
Tôi không xem phim cuộc chiến tranh một cách đại trà phổ thông ( = rất nhiều ) .
Ex : What sort of men do you go for ( = are you attracted to ) ?
Bạn chọn mẫu đàn ông nào ( = bạn bị lôi cuốn bởi ) ?
Từ và cụm từ tương quan :

 • adorkable

 • affection

 • attached

 • be a glutton for sth

   idiom

 • be a hit with sb

   idiom

 • grow

 • grow on sb

 • have a lot of time for sb

   idiom

 • have a thing about sth / sb

   idiom

 • lick your lips

   idiom

 • liking

 • smile

 • smile on sth / sb

 • smitten

 • soft corner

 • soft spot

 • taste

 • thing

 • tight

 • warm

8/ Cố gắng đạt được điều gì đó

Ex : She tripped me as I went for the ball .
Cô ấy đã vấp tôi khi tôi đi bóng .
Ex : The Russian relay team will again be going for the gold medal at the Olympic Games .
Đội tiếp sức của Nga sẽ lại giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic .
Ex : The President said that he wouldn’t go for such a plan if it meant he had to cut Medicare .
Tổng thống nói rằng ông sẽ không thực thi một kế hoạch như vậy nếu điều đó có nghĩa là ông phải cắt Medicare .
Cụm từ tương quan :

 • a blitz on sth

   idiom

 • A game

 • all-out

 • assault

 • attempt

 • bid

 • crack

 • go for it

   idiom

 • go out of your way

   idiom

 • go the extra mile

   idiom

 • go to great lengths

   idiom

 • God helps those who help themselves

   idiom

 • push

 • shoot

 • stick

 • strain after / for effect

   idiom

 • strain every nerve

   idiom

 • stretch a / the point

   idiom

 • strive

 • succeed

9/ Nếu một thứ gì đó có giá trị nhất định, nó sẽ được bán với giá đó

Ex : The painting is expected to go for at least a million dollars .
Bức tranh dự kiến ​ ​ sẽ có giá tối thiểu một triệu đô la .
Ex : Cheap bottles of vodka that go for less than USD 2 apiece .
Những chai vodka rẻ tiền có giá dưới 2 đô la một chiếc .
Cụm từ tương quan :

 • aliment

 • all in

 • blue book value

 • book value

 • carfare

 • carrying charge

 • cash flow

 • daily bread

 • entrance fee

 • fee

 • flat rate

 • gate money

 • overhead

 • purchasing power

 • restitution

 • sticker price

 • transfer fee

 • what’s it worth ( to you ) ?

   idiom

 • what’s the damage ?

   

  idiom

 • wholesale

Cụm động từ đi với GO

Rate this post