Hiệu Quả Xã Hội Là Gì ? Hiệu Quả (Efficiency) Là Gì

Hiệu quả (tiếng Anh: Efficiency) được xác định bởi tỉ số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.
*

Hiệu quả

Hiệu quả ( tiếng Anh : Efficiency ) được xác lập bởi tỉ số giữa tác dụng đạt được và ngân sách bỏ ra để đạt được tác dụng đó .

Khái niệm

Hiệu quả trong tiếng Anh gọi là: Efficiency.

Bạn đang xem : Hiệu quả xã hội là gì- Hiệu quả xét ở góc nhìn kinh tế tài chính học vĩ mô :+ Hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không hề tăng sản lượng một loại sản phẩm & hàng hóa mà không cắt giảm sản lượng một loại sản phẩm & hàng hóa khác. Một nền kinh tế tài chính có hiệu quả nằm trên số lượng giới hạn năng lực sản xuất của nó .+ Hiệu quả là không tiêu tốn lãng phí .- Hiệu quả xét ở góc nhìn chung và doanh nghiệp :+ Hiệu quả được xác lập bởi tỉ số giữa tác dụng đạt được và ngân sách bỏ ra để đạt được hiệu quả đó .+ Mối quan hệ tỉ lệ giữa ngân sách kinh doanh thương mại phát sinh trong điều kiện kèm theo thuận nhất và ngân sách kinh doanh thương mại trong thực tiễn phát sinh được gọi là hiệu quả xét về mặt giá trị .+ Là phạm trù phản ánh trình độ tận dụng những nguồn lực để đạt được tiềm năng xác lập. Công thức : H = K / CTrong đó :H : Hiệu quảK : Kết quả đạt đượcC : Hao phí nguồn lực thiết yếu gắn với hiệu quả đó

Các loại hiệu quả

– Hiệu quả xã hôi, kinh tế tài chính, kinh tế tài chính – xã hội và kinh doanh thương mại- Hiệu quả góp vốn đầu tư và hiệu quả kinh doanh thương mại- Hiệu quả kinh doanh thương mại tổng hợp và kinh doanh thương mại trên từng nghành- Hiệu quả kinh doanh thương mại thời gian ngắn và dài hạn

Hiệu quả xã hội

– Là phạm trù phản ánhtrình độ tận dụng những nguồn lực sản xuất xã hội nhằm mục đích đạt được những tiềm năng xã hội nhất định .- Các tiềm năng xã hội đạt càng cao càng tốt :+ Giải quyết công ăn, việc làm ;+ Xây dựng hạ tầng ;+ Nâng cao phúc lợi xã hội, mức sống và đời sống văn hóa truyền thống, niềm tin cho người lao động ;+ Đảm bảo và nâng cao sức khỏe thể chất cho người lao động ;+ Cải thiện điều kiện kèm theo lao động, bảo vệ vệ sinh môi trường tự nhiên .

Hiệu quả kinh tế

– Phản ánh trình độ tận dụng những nguồn lực để đạt những tiềm năng kinh tế tài chính của một thời kì nào đó .- Các tiềm năng kinh tế tài chính đạt càng cao càng tốt :+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính ;

+ Tổng sản phẩm quốc nội;

+ Thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân trung bình ;+ Hiệu quả kinh tế tài chính gắn với nền kinh tế thị trường thuần túy và thường được nghiên cứu và điều tra ở giác độ quản lí vĩ mô .Xem thêm : Mẹ Bồng Con ( Giấy Tờ Mbc Là Gì, Hợp Lệ Không

Hiệu quả kinh tế – xã hội

– Phản ánh trình độ tận dụng những nguồn lực sản xuất xã hội để đạt được những tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội nhất định .- Các tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội :+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính ;+ Tổng sản phẩm quốc nội ;+ Thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân trung bình ;+ Giải quyết công ăn, việc làm …- Hiệu quả kinh tế tài chính – xã hội gắn với nền kinh tế tài chính hỗn hợp và được xem xét ở góc nhìn quản trị vĩ mô .

Hiệu quả kinh doanh

– Hiệu quả kinh doanh thương mại phạmlà phạm trù phản ánh trình độ tận dụng những nguồn lực để đạt được những tiềm năng kinh doanh thương mại xác lập. Hiệu quả kinh doanh thương mại gắn liền với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .- Chỉ xem xét ở những doanh nghiệp kinh doanh thương mại .

Hiệu quả đầu tư

– Hiệu quả góp vốn đầu tư là phạm trù phản ánh trình độ tận dụng những nguồn lực để đạt được những tiềm năng góp vốn đầu tư xác lập. Hiệu quả góp vốn đầu tư gắn với hoạt động giải trí góp vốn đầu tư đơn cử .

Hiệu quả kinh doanh tổng hợp

– Phản ánh trình độ tận dụng mọi nguồn lực để đạt tiềm năng toàn doanh nghiệp hoặc từng bộ phận của nó ;- Đánh giá khái quát và được cho phép Kết luận tính hiệu quả của toàn doanh nghiệp trong một thời kì xác lập .

Hiệu quả ở từng lĩnh vực

– Phản ánh trình độ tận dụng một nguồn lực đơn cử theo tiềm năng đã xác lập ;- Hiệu quả ở từng nghành không đại diện thay mặt cho tính hiệu quả của doanh nghiệp, chỉ phản ánh tính hiệu quả sử dụng một nguồn lực riêng biệt đơn cử .

Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn

– Hiệu quả kinh doanh thương mại thời gian ngắn :Là hiệu quả kinh doanh thương mại được xem xét, nhìn nhận ở từng khoảng chừng thời hạn ngắn như : tuần, tháng, quí, năm, vài năm …- Hiệu quả kinh doanh thương mại dài hạn :Là hiệu quả kinh doanh thương mại được xem xét, nhìn nhận trong từng khoảng chừng thời hạn dài, gắn với những kế hoạch, những kế hoạch dài hạn, lâu dài hơn, gắn với quãng đời sống sót và tăng trưởng của doanh nghiệp .- Mối quan hệ biện chứng giữa hiệu quả kinh doanh thương mại dài hạn và hiệu quả kinh doanh thương mại thời gian ngắn :

+ Vừa có quan hệ biện chứng với nhau, và có thể mâu thuẫn nhau;

+ Chỉ hoàn toàn có thể nhìn nhận hiệu quả kinh doanh thương mại thời gian ngắn trên cơ sở bảo vệ hiệu quả kinh doanh thương mại dài hạn ;+ Nếu Open mâu thuẩn thì chỉ có hiệu quả kinh doanh thương mại dài hạn phản ánh hiệu quả kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .( Tài liệu tìm hiểu thêm : Hiệu quả kinh doanh thương mại, TS. Vũ Trọng Nghĩa, Đại học Kinh tế quốc dân )

Rate this post