hình chữ nhật trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hình chữ nhật được tạo ra như vậy mà.

Just as we created it.

ted2019

Và chúng ta đã làm được những điều kì diệu với những hình chữ nhật đó.

And we’ve done incredible things with those rectangles.

ted2019

Vùng chọn hình chữ nhật

Rectangular Selection

KDE40. 1

Có ba loại cơ bản: hình chữ nhật, tròn và cỡ vua.

There are three basic types: the rectangular, round and the king size.

WikiMatrix

Nhà được xây dựng bằng cách đào một hố hình chữ nhật thuôn tròn sâu vài feet.

Houses were built by digging a rounded rectangular pit a few feet deep.

WikiMatrix

Hình chữ nhật dài 728 x 90

728 x 90 Leaderboard

support.google

Bạn có thể kéo cái này ra, và nó trở thành một hình chữ nhật.

You can just pull this out, this becomes a rectangle.

QED

Hình chữ nhật

Rectangular

KDE40. 1

Có lẽ là những miếng nhựa hình chữ nhật với những kí hiệu lạ lẫm trên đó.

Well perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.

QED

Đó là diện tích hình chữ nhật lớn.

That’s the area.

ted2019

Hai hình chữ nhật dọc (▮): có thể được giải thích là bức tường của pháo đài.

The two vertical rectangles (▮) can be interpreted as the walls of a fort.

WikiMatrix

Biểu đồ dạng cây sẽ chỉ hiển thị tối đa 16 hình chữ nhật tại một thời điểm.

The treemap will only display up to 16 rectangles at a time.

support.google

Hết hàng gạch này đến hàng gạch khác được sản xuất từ những khuôn hình chữ nhật.

Row upon row of bricks were turned out of rectangular molds.

jw2019

Và đó không thể nào là một viên kim cương hình chữ nhật?

And there’s no way it was a case of pre and post diamond-inset?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là hộp chứa hình chữ nhật với một nắp mở

It’s a rectangular storage container with an open top.

QED

Cả hai đường phố đều xoay 90 độ để tạo thành một hình chữ nhật.

Both streets turn 90 degrees to form a rectangle.

WikiMatrix

Đền tạm nằm trong sân hình chữ nhật, có một bàn thờ tế lễ đầy ấn tượng.

The sanctuary sat within a rectangular courtyard that included an impressive altar for sacrifices.

jw2019

Chữ nhật Vẽ hình chữ nhật

Rectangle Draw a rectangle

KDE40. 1

Bây giờ, biểu tượng thì xanh và hình chữ nhật trong góc phải bên dưới của desktop.

Now, the icon is blue and rectangular and in the lower right corner of the desktop.

ted2019

Hòm hình chữ nhật, bọc vàng này chứa các bảng Luật Pháp và các vật dụng khác.

This rectangular, gold-covered chest held the tablets of the Law and other items.

jw2019

Các hình chữ nhật này phải lớn nhất có thể mà không được chứa số 0 nào.

Minterm rectangles should be as large as possible without containing any 0s.

WikiMatrix

Chọn Chọn một vùng hình chữ nhật của biểu tượng, bằng con chuột

Select Select a rectangular section of the icon using the mouse

KDE40. 1

Chèn hình chữ nhật

Insert Freehand

KDE40. 1

Hình chữ nhật dài lớn (970 x 90)

Large leaderboard (970 x 90)

support.google

Rate this post