home trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Nationwide, Zeb destroyed 770 homes and flooded another 12,548, with thousands forced to evacuate their homes due to flooding.

Tổng cộng trên toàn Nhật Bản, Zeb phá hủy 770 ngôi nhà, làm ngập lụt 12.548 ngôi nhà khác, và khiến hàng ngàn người phải đi di tản khỏi nơi ở vì lũ lụt.

WikiMatrix

We have to break parents out of this straitjacket that the only ideas we can try at home are ones that come from shrinks or self- help gurus or other family experts.

Phải tách cha mẹ thoát ra khỏi sự bó buộc rằng, ý tưởng duy nhất áp dụng ở nhà đến từ tham vấn tâm lý hay các ông thầy, hoặc chuyên gia tư vấn gia đình.

QED

Her parents were mountain peasants from Chekfa, Jijel Province, and she fled with her family to the city of Annaba, after her parental home was bombed by the French army during the Algerian War of Independence (1954–1962).

Gia đình của cô sau đó đã rời xứ và chạy trốn đến thành phố Annaba, sau khi nhà cửa của cô bị quân đội Pháp ném bom trong Chiến tranh giành độc lập Algeria (1954 – 1962).

WikiMatrix

Our home became a sort of hospitality center for many traveling speakers.

Nhà chúng tôi đã trở thành một trung tâm tiếp rước nhiều diễn giả lưu động.

jw2019

To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known. ”

Với tôi, nó nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta đối xử tốt đẹp hơn với người khác và giữ gìn và yêu thương một chấm xanh nhạt ngôi nhà duy nhất mà chúng ta từng biết “

QED

One hundred years later, family home evening continues to help us build families that will last for eternity.

Một trăm năm sau, buổi họp tối gia đình vẫn tiếp tục để giúp chúng ta xây đắp gia đình là điều sẽ tồn tại suốt vĩnh cửu.

LDS

He wonders if his mother will be able to find him in their new home.

Cậu hi vọng rằng mẹ cậu có thể tìm thấy cậu ở ngôi nhà mới này.

WikiMatrix

First, he directed them to cultivate and care for their earthly home and eventually fill it with their offspring.

Thứ nhất, Ngài bảo họ trồng trọt, chăm sóc trái đất là ngôi nhà của họ, và sinh con để rồi khắp đất có người ở.

jw2019

At home.

Nhà tôi.

OpenSubtitles2018. v3

But always a hero comes home

Nhưng vẫn luôn có một anh hùng trở về

opensubtitles2

At his home, Kenwood, in Weybridge, she found a full-size crucifix, a gorilla costume, a medieval suit of armour and a well-organised library, with works by Alfred, Lord Tennyson, Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Orwell, Aldous Huxley, and The Passover Plot by Hugh J. Schonfield, which had influenced Lennon’s ideas about Christianity.

Tại căn nhà của anh ở Kenwood, Weybridge, bà tìm thấy một cây thập ác to bằng người thật, một bộ giáp thời Trung cổ cùng với một thư viện nhỏ rất ngăn nắp với các tác phẩm của Alfred Tennyson, Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Orwell, Aldous Huxley và cuốn The Passover Plot của Hugh J. Schonfield vốn ảnh hưởng rất lớn tới Lennon về những quan điểm Kitô giáo.

WikiMatrix

Family home evening is not a lecture from Mom and Dad.

Buổi họp tối gia đình không phải là lúc mà Cha và Mẹ diễn thuyết.

LDS

Come on, go home and rest

Em nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.

OpenSubtitles2018. v3

We return home with rejoicing, satisfied and built up spiritually.

Chúng ta trở về nhà vui vẻ, thỏa lòng và được xây dựng về thiêng liêng.

jw2019

For example, the longing for your own identity could drive you to turn against good values you’ve been taught at home.

Chẳng hạn, ước muốn tự khẳng định mình có thể khiến bạn chống lại những giá trị đạo đức mà bạn được gia đình dạy dỗ.

jw2019

In Holland during World War II, the Casper ten Boom family used their home as a hiding place for those hunted by the Nazis.

Ở Hà Lan trong Đệ Nhị Thế Chiến, gia đình của Casper ten Boom đã sử dụng nhà của họ làm nơi trú ẩn cho những người đang bị Đảng Quốc Xã Đức săn đuổi.

LDS

It is the home of F.C. United of Manchester and Moston Juniors F.C. The ground was known by its project name, Moston Community Stadium, before being changed at a members’ meeting in 2014.

Đây là sân nhà của F.C. United of Manchester và Moston Juniors F.C. Mặt đất được biết đến với tên dự án, Sân vận động Cộng đồng Moston, trước khi được thay đổi tại cuộc họp của các thành viên trong năm 2014.

WikiMatrix

A free home Bible study can be arranged by writing the publishers of this magazine.

Bạn có thể viết thư cho Hội Tháp Canh (Watch Tower Society), dùng địa chỉ nơi trang 2, để sắp xếp cho bạn một cuộc học hỏi Kinh-thánh miễn phí tại nhà.

jw2019

Marshall rejected the first house he saw as too dilapidated, instead settling on the 1848 brick home of Wilmer McLean.

Marshall loại bỏ ngôi nhà đầu tiên ông thấy vì quá tồi tàn đổ nát và thay vào đó ông chọn ngôi nhà gạch xây từ năm 1848 của Wilmer McLean.

WikiMatrix

Getting Home

Trên đường về nhà

jw2019

I’ll call them tomorrow when I return home.

Toi se goi ho ngay mai.

tatoeba

I was reared in a home with a faithful mother and a wonderful father.

Tôi lớn lên trong một gia đình với một người mẹ trung tín và một người cha tuyệt vời.

LDS

I’m not sure I have a home any more.

Em không chắc em còn có nhà nữa.

OpenSubtitles2018. v3

When you open the YouTube Go app, you’ll land on Home.

Khi mở ứng dụng YouTube Go, bạn sẽ truy vấn vào Màn hình chính .

support.google

And when the doctor begins the visit, she knows height, weight, is there food at home, is the family living in a shelter.

Và khi bác sĩ bắt đầu buổi thăm khám, cô ta biết chiều cao, cân nặng, thức ăn ở nhà không, gia đình có đang sống trong nơi đàng hoàng không

QED

Rate this post