Quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước hợp pháp, hợp hiến

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước hợp pháp, hợp hiến: Tư tưởng về một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ là giá trị đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. Xây dựng một Nhà nước hợp pháp, hợp hiến

Nhà nước có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý can đảm và mạnh mẽ trước hết là một nhà nước hợp hiến .

Vì vậy sau khi giành chính quyền, Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và với thế giới khai sinh nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chính phủ lâm thời có địa vị hợp pháp, tổng tuyển cử bầu ra quốc hội rồi từ đó lập chính phủ và các cơ quan nhà nước mới.

Tại phiên họp tiên phong của nhà nước lâm thời nước Nước Ta dân chủ cộng hòa ( 3/9/1945 ), quản trị Hồ Chí Minh nêu lên một trong sáu nhiêm vụ cấp bách của nhà nước là : “ Chúng ta phải có một bản Hiến pháp dân chủ. Tôi đề xuất nhà nước tổ chức triển khai càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chính sách đại trà phổ thông đầu phiếu ” .
Sau đó Người bắt tay kiến thiết xây dựng hiến pháp dân chủ, tổ chức triển khai Tổng tuyển cử với chính sách đại trà phổ thông đầu phiếu bầu Quốc Hội, xây dựng uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà .
Ngày 2/3/1946, Quốc hôi họp phiên tiên phong và quản trị Hồ Chí Minh được Quốc hội nhất trí bầu làm quản trị nhà nước liên hiệp kháng chiến. Đây là cơ quan chính phủ hợp hiến tiên phong do nhân dân bầu ra, có vừa đủ tư cách và hiệu lực thực thi hiện hành trong việc xử lý những yếu tố đối nội và đối ngoại .

2. Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống

– Nhà nước dân chủ Nước Ta không hề thiếu pháp lý. Pháp luật là bà đở cho dân chủ. Mọi quyền dân chủ của dân cư đều được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp lý ; ngược lại mạng lưới hệ thống pháp lý phải bảo vệ cho quyền tự do, dân chủ của người dân được tôn trọng trong trong thực tiễn .
– quản trị Hồ Chí Minh đặc biệt quan trọng chăm sóc kiến thiết xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ được việc thực thi quyền lực tối cao của nhân dân .
+ Từ năm 1919, Người chứng minh và khẳng định vai trò của pháp lý là : “ Trăm điều phải có thần linh pháp quyền ”
+ Là người sáng lập nước Nhà nước dân chủ mới ở Nước Ta, Hồ Chí Minh cũng là người có công lớn trong việc lập hiến và lập pháp .
– Hồ Chí Minh rất là chăm sóc đưa pháp lý vao đời sống, tạo ra chính sách bảo vệ cho pháp lý được thi hành, cũng như chính sách kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp lý trong những cơ quan nhà nước và trong nhân dân .
+ Để tuyên truyền, đưa pháp lý vào đời sống, Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nâng cao dân trí, tu dưỡng ý thức làm chủ, tăng trưởng văn hóa truyền thống chính trị và sự giác ngộ của nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia vào việc làm nhà nước, khắc phục mọi thứ dân chủ hình thức .
– Hồ Chí Minh luôn luôn nêu gương trong việc khuyến khích người dân phê bình, giám sát việc làm của nhà nước, Người yêu cầu những cán bộ phải “ làm cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm ”. Lúc dân biết và dám phê bình cán bộ, người chỉ huy, lúc đó dân đã biết nắm quyền dân chủ, tức là đã đến mức dân chủ hóa khá cao .
Hồ Chí Minh luôn luôn nêu gương trong việc khuyến khích nhân dân phê bình, giám sát việc làm của chính phủ nước nhà, đồng thời nhắc nhở cán bộ những ngành, những cấp phải gương mẫu trong việc tuân thủ pháp lý, trước hết là những cán bộ thuộc ngành tư pháp. Người viết : “ Các bạn là những người đảm nhiệm thi hành pháp lý. lẽ tất yếu những bạn phải nêu cao cái gương phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư cho nhân dân noi theo .

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài

Để tiến tới một nhà nước pháp quyền có hiệu lực thực thi hiện hành can đảm và mạnh mẽ, Bác Hồ cho rằng, phải nhanh gọn giảng dạy, tu dưỡng nhằm mục đích hình thành một đội ngũ viên chức nhà nước có trình độ văn hoá, am hiểu pháp lý, thành thạo nhiệm vụ hành chính và nhất là phải có đạo đức cần kiệm liêm chính chí công vô tư, một tiêu chuẩn cơ bản của người cầm cân công lý. Yêu cầu của đội ngũ cán bộ phải có đức và tài trong đó đức là gốc, đội ngũ này phải được tổ chức triển khai hài hòa và hợp lý và có hiệu suất cao. Cụ thể là :

(1) Tuyệt đối trung thành với cách mạng.

( 2 ) Hăng hái, thành thạo việc làm, giỏi trình độ, nhiệm vụ .
( 3 ) Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân .
( 4 ) Cán bộ, công chức phải là những người dám đảm nhiệm, dám quyết đoán, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, nhất là những trường hợp khó khăn vất vả, “ thắng không kiêu, bại không nản ” .
5 ) Phải liên tục tự phê bình và phê bình, luôn có ý thức và hành vi vì sự vững mạnh, trong sáng của nhà nước .
Trong việc dùng cán bộ Hồ Chí Minh quan tâm rằng : cần phải tẩy sạch óc bè phái. Người đã ký sắc lệnh số 76, phát hành quy định công chức, chú trọng chế đọ thi tuyển để chỉ định vào những ngạch, bậc hành chính. Điều này thể hieenjt ầm nhìn xa, tính chính quy, tân tiến, ý thức công minh, dân chủ của Hồ Chí Minh trong việc xây dụng nhà nước pháp quyền ở Nước Ta .
Để bảo vệ công minh và dân chủ trong tuyển dụng cán bộ nhà nước, Người ký sắc lệnh phát hành Quy chế công chức. Công chức theo chính sách chức nghiệp, vì thế phải qua thi tuyển công chức để chỉ định vào ngạch, bậc hành chính. Nội dung thi tuyển khá tổng lực gồm có 6 môn thi : chính trị, kinh tế tài chính, pháp lý, địa lý, lịch sử dân tộc và ngoại ngữ. Điều này bộc lộ tầm nhìn xa, tính chính quy tân tiến, niềm tin công minh dân chủ … của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc kiến thiết xây dựng nền móng cho pháp quyền Nước Ta .
Xuất phát từ nhận thức chỉ có trí tuệ và lòng dân mới hoàn toàn có thể làm cho chính quyền sở tại trở nên can đảm và mạnh mẽ và sáng suốt, Hồ Chí Minh nhu yếu cán bộ phải “ thân dân ”, gần dân, trọng dân, không được lên mặt “ quan cách mạng ” với nhân dân, lắng nghe quan điểm và chịu sự trấn áp của nhân dân .

Các tìm kiếm liên quan đến Quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước hợp pháp hợp hiến: tại sao phải xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý, thế nào là nhà nước hợp pháp hợp hiến, trình bày quan điểm hcm về nn hợp pháp và hợp hiến., liên hệ với việc xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ ở việt nam hiện nay?, như thế nào là nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, thế nào là một nhà nước hợp hiến hợp pháp theo thông lệ quốc tế, hợp hiến là gì, hợp pháp là gì, xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, nhà nước hợp pháp hợp hiến là gì

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Rate this post