interesting trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.

Vì thế chúng tôi dựng lều trên một mảnh đất trống trong nông trại của một người chú ý.

jw2019

There are some interesting exhibits in the museum.

Có một vài hiện vật lý thú đươc trưng bày ở bảo tàng.

Tatoeba-2020. 08

And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

Và dù việc làm may lều là tầm thường và khó nhọc, họ đã vui mừng làm thế, ngay cả thao tác “ cả ngày lẫn đêm ” hầu đẩy mạnh việc làm của Đức Chúa Trời — cũng giống như nhiều Fan Hâm mộ đấng Christ ngày này thao tác bán thời hạn hoặc làm theo mùa để nuôi thân hầu dành đa số thời giờ còn lại để giúp người ta nghe tin mừng ( I Tê-sa-lô-ni-ca 2 : 9 ; Ma-thi-ơ 24 : 14 ; I Ti-mô-thê 6 : 6 ) .

jw2019

We’re not interested.

Chúng tôi không có hứng thú.

OpenSubtitles2018. v3

According to Cheong Seong-chang of Sejong Institute, speaking on 25 June 2012, there is some possibility that the new leader Kim Jong-un, who has greater visible interest in the welfare of his people and engages in greater interaction with them than his father did, will consider economic reforms and normalization of international relations.

Theo Ching-Chong-Chang của Sejong Institute, phát biểu vào ngày 25 tháng 6 năm 2012, có một số khả năng rằng lãnh đạo mới Kim Jong-un, người có mối quan tâm lớn hơn đối với phúc lợi của người dân và tham gia vào sự giao lưu lớn hơn với họ hơn cha ông đã làm, sẽ xem xét cải cách kinh tế và bình thường hóa quan hệ quốc tế.

WikiMatrix

But, what makes Voodoo so interesting is that it’s this living relationship between the living and the dead.

Nhưng, điều làm cho Voodoo thú vị chính là mối quan hệ tồn tại giữa người sống và người chết.

QED

At first, some are apprehensive about calling on businesspeople, but after they try it a few times, they find it both interesting and rewarding.

Thoạt tiên, một số người ngại đến viếng thăm những người buôn bán, nhưng sau khi thử vài lần, họ thấy rất thích thú và bõ công.

jw2019

Why is sexual interest in anyone who is not one’s own marriage mate unacceptable?

Tại sao việc có ham muốn tình dục với một người không phải vợ hay chồng mình là điều không thể chấp nhận được?

jw2019

Lotus Software founder and early Internet activist Mitch Kapor commented in a Time magazine article in 1993 that “the true sign that popular interest has reached critical mass came this summer when the New Yorker printed a cartoon showing two computer-savvy canines”.

Nhà chế tạo ra chương trình máy tính Lotus 1-2-3 và nhà hoạt động Internet Mitch Kapor đã từng nói, trong một bài báo của tạp chí Time vào năm 1993, “dấu hiệu thật sự nói lên sự phổ biến rộng rãi của Internet đã đạt tới đỉnh cao nhất vào mùa hè này khi một người New York in một bức tranh biến họa miêu tả hai chú chó ranh mãnh”.

WikiMatrix

However, to protect their interests in the provinces, the Fujiwara, and other noble families required guards, police and soldiers.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi tại các tỉnh lị, nhà Fujiwara và các dòng họ quý tộc khác phải có vệ sĩ, cảnh vệ và các binh sĩ.

WikiMatrix

may arouse immediate interest.

có thể khiến người đối thoại chú ý ngay.

jw2019

For instance, if a customer begins to handle the merchandise, this may indicate a state of buyer interest.

Ví dụ: nếu khách hàng tiềm năng bắt đầu xử lý hàng hóa, điều này có thể cho biết trạng thái của người mua quan tâm.

WikiMatrix

“Captain doctor–(interested in something he was finding), “”Fragments of enemy trench-mortar shell.”

Đại uý quân y vẫn chú ý vào công việc, nói “Anh bị trúng mảnh bích kích pháo của địch bắn sang.

Literature

Ruben’s recruitment for research in the World War II wartime effort led him to interest in the mechanism of phosgene as a poisonous gas.

Việc tuyển dụng Ruben để nghiên cứu trong nỗ lực thời thế chiến thứ hai đã khiến ông quan tâm đến cơ chế của Phosgene (COCl2) như là một khí độc.

WikiMatrix

The narrative is also of interest to us because it highlights the blessings that come from obedience to the true God and the consequences of disobedience to him.

Lời tường thuật cũng đáng cho chúng ta chú ý vì nêu bật những ân phước có được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật và hậu quả thảm hại khi bất tuân lệnh Ngài.

jw2019

And this is when it really gets interesting.

Đây chính là lúc mọi thứ trở nên thú vị.

QED

Interesting breeder.

Có phải là 1 con người không ?

OpenSubtitles2018. v3

5 In some countries, such budgeting might mean having to resist the urge to borrow at high interest for unnecessary purchases.

5 Trong vài xứ, lập khoản chi tiêu có thể giúp một người cưỡng lại sự thôi thúc đi mượn tiền với lãi suất cao để mua những thứ không cần thiết.

jw2019

Chelsea are additionally funded by Abramovich via interest free soft loans channelled through his holding company Fordstam Limited.

Chelsea được tài trợ thêm bởi Abramovich thông qua khoản vay mềm không lãi suất mà được chuyển qua từ công ty mà ông nắm giữ Fordstam Limited.

WikiMatrix

Alho said that there has been a renewed interest in Allen’s rule due to global warming and the “microevolutionary changes” that are predicted by the rule.

Alho nói rằng đã có một mối quan tâm mới về quy tắc Allen do sự nóng lên toàn cầu và “những thay đổi vi mô” được dự đoán bởi quy tắc này.

WikiMatrix

Would you be interested if this wasn’t just pretend?

Cậu có hứng thú không nếu việc này không chỉ còn là giả bộ nữa?

OpenSubtitles2018. v3

James continues: “Frequently during the lunch break at our company, there are very interesting conversations.

Anh James tiếp tục: “Trong giờ nghỉ để ăn trưa tại công ty của chúng tôi, thường có những cuộc đối thoại rất lý thú.

jw2019

This allows advertisers to target their campaigns according to these interests, providing an improved experience for users and advertisers alike.

Điều này được cho phép những nhà quảng cáo nhắm tiềm năng chiến dịch của họ theo những mối chăm sóc này, giúp mang đến thưởng thức tốt hơn cho người dùng cũng như nhà quảng cáo .

support.google

Her concern with the well-being of the common people is interesting.

Sự quan tâm của cô ta tới đám thường dân quả là thú vị.

OpenSubtitles2018. v3

Soon, he took a personal interest in me, and his encouragement was a major factor in my later becoming a pioneer, as full-time ministers are called.

Không bao lâu anh tận tình chú ý đến tôi, và sự khích lệ của anh ấy là yếu tố chính thúc đẩy tôi sau này trở thành người tiên phong, tên gọi những người truyền giáo trọn thời gian.

jw2019

Rate this post