Nghĩa Của Từ Justification (J) Trong Tiếng Việt

Định nghĩa: sự biện hộ, lý lẽ bào chữa

Justification bao gồm 5 âm tiết, nhấn mạnh vào âm thứ 4

jus-ti-fi-CA-tion
Ví dụ:

1. There is no justification for treating people so badly.

Không có sự biện hộ nào cho việc đối xử tồi tệ với người khác.

Đang xem : Justification là gì

2. There is no moral or ethical justification of this kind of horrible attack.

Không có lý lẽ biện hộ nào về mặt đạo đức hay luân lý để bào chữa cho hành động tấn công tàn bạo đó.

3. There is no justification for police brutality against an unarmed man.

Không có lời bào chữa nào cho việc cảnh sát hành hung 1 người đàn ông tay không tấc sắt.

4. Phillip was fired when he was unable to offer justification for his repeated tardiness to work.

Phillip đã bị đuổi việc vì anh ta không thể đưa ra lý do chính đáng cho việc liên tục biểu hiện kém trong công việc.

5. Although the defendant confessed to the murder, he refused to offer any justification for his actions.

Xem thêm : # 1 : Hướng Dẫn Chơi Battlefield 4 Online Battlefield 4, Hướng Dẫn Chơi Online Battlefield 4 Bản Crack

Mặc dù bị cáo đã nhận tội danh mưu sát, nhưng anh ta từ chối đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho hành vi đó.

word family

justify (v) bào chữa, biện hộ

justifiable (adj) có thể bào chữa được

unjustifiable (adj) không thể bào chữa được

justify oneself: tự bào chữa

từ đồng nghĩa

* Từ đồng nghĩa tương quan không có công dụng tựa như từ gốc. Trong một số ít trường hợp, từ đồng nghĩa tương quan không hề thay thế sửa chữa từ gốc trong câu .

rationalization: sự giải thích duy lý

account: sự giải thích, sự tường thuật

explanation: sự giải thích, sự thanh minh

*

Nhi Nguyen

Nhi Nguyen is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her không lấy phí time to music, movies and long bicycle rides .
More Posts

Follow Me:

*

Read
10 TỪ ĐỒNG NGHĨA CỦA “ EVIL ”
từ đồng nghĩa tương quan của Evil là gì ? list những

Read more →
22Oct

*

Read
TOP 5 NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỦA DISNEY
Hầu hết những bộ phim hoạt hình của Disney đều

Read more →
15Oct

comments

Leave a Reply Cancel reply

Connect with :
*

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
E-Mail *
Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Xem thêm : Quay Xe Nghĩa Là Gì – Hot Trend Câu Nói : Hải

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed .

Rate this post