Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập dựa trên nguyên tắc nào?

Quy hoạch, kế hoạch hoá đất đai có ý nghĩa to lớn trong công tác làm việc quản trị và sử dụng đất. Đó là sự bảo vệ cho việc sử dụng đất đai hợp lý và tiết kiệm chi phí, đạt những tiềm năng nhất định tương thích với những pháp luật của Nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ thế nào là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập dựa trên những nguyên tắc nào ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá trong bài viết dưới đây .

1. Thế nào là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ lao lý tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013 / QH13 ngày 29/11/2013 ( sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013 ) pháp luật về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau :
“ 2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân chia và khoanh vùng đất đai theo khoảng trống sử dụng cho những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu yếu sử dụng đất của những ngành, nghành nghề dịch vụ so với từng vùng kinh tế tài chính – xã hội và đơn vị chức năng hành chính trong một khoảng chừng thời hạn xác lập .

3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.”

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự thống kê giám sát, phân chia đất đai đơn cử về số lượng, chất lượng, vị trí, khoảng trống cho những tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ cơ sở khoa học và trong thực tiễn của những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội để việc sử dụng đất tương thích với những điều kiện kèm theo về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất .
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân loại quy hoạch sử dụng đất theo thời hạn để thực thi trong kì quy hoạch .
Quy hoạch khi nào cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác lập những giải pháp, thời hạn để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số ít trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai .

2. Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ tại Điều 35, Luật đất đai năm 2013 được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của 37 Luật có tương quan đến quy hoạch số 35/2018 / QH14 ngày 20/11/2018 lao lý về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau :

a. Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ 05 nguyên tắc sau đây :
Khi lập quy hoạch sử dụng đất vương quốc phải bảo vệ tính đặc trưng, link của những vùng ; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải biểu lộ nội dung sử dụng đất của cấp xã .
Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất phải bảo vệ khắt khe đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng .
Bảo đảm sự cân đối giữa nhu yếu sử dụng đất của những ngành, nghành, địa phương và năng lực, quỹ đất của vương quốc nhằm mục đích sử dụng đất tiết kiệm ngân sách và chi phí và có hiệu suất cao .
Không những vậy, quy hoạch sử dụng đất cần hướng tới khai thác hài hòa và hợp lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên ; thích ứng với đổi khác khí hậu .
Hơn thế nữa, nội dung phân chia và sử dụng đất cần phải có sự thống nhất trong quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với quy hoạch sử dụng đất vương quốc .

b. Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cần bảo vệ 04 nhóm nguyên tắc sau :
Việc lập kế hoạch sử dụng đất cần phải tương thích với kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, tương thích với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. 

Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất cần phải có những giải pháp sử dụng đất tiết kiệm chi phí và có hiệu suất cao, khai thác hài hòa và hợp lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh .
Cần phải có sự thống nhất giữa kế hoạch sử dụng đất của ngành, nghành, địa phương với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt .
Trên đây là những pháp luật chung của pháp lý hiện hành về nguyên tắc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tuân thủ những nguyên tắc này sẽ giúp việc khai thác và sử dụng đất trở nên phải chăng, có hiệu suất cao hơn .

3. Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là lượng thời hạn vật chất mà mỗi cấp chính quyền sở tại từ TW cho tới từng địa phương thiết kế xây dựng kế hoạch từ tổng thể và toàn diện đến chi tiết cụ thể để thực thi những nội dung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai .
Căn cứ tại Điều 37, Luật đất đai năm 2013 sửa đổi tại Khoản 1 điều 6 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của 37 Luật có tương quan đến quy hoạch 2018 số 35/2018 / QH14 ngày 20/11/2014, thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được như sau :
Thời kì quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất vương quốc là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm .
Thời kì kế hoạch sử dụng đất vương quốc, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh là 05 năm còn kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm .
Sở dĩ có pháp luật như vậy chính do việc sử dụng đất vương quốc, sử dụng đất cấp tỉnh, đất quốc phòng và việc sử dụng đất bảo mật an ninh diễn ra trên vùng diện tích quy hoạnh rộng, tương quan đến hội đồng dân cư lớn, hoặc tương quan đến những khu công trình mang tính đặc trưng trong công cuộc kiến thiết xây dựng và bảo vệ quốc gia so với đất quốc phòng, bảo mật an ninh. Do vậy lập kế hoạch hàng năm là điều không khả thi và rất khó thực thi. Còn kế hoạch sử dụng đất cấp huyện chỉ tương quan tới một bộ phận dân cư không lớn, do vậy, việc lập kế hoạch hàng năm là trọn vẹn khả thi .
Xem thêm :
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực thi như thế nào ?
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được pháp luật như thế nào ?

Ai có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Luật Hoàng Anh

Rate this post