Điều kiện trích khấu hao nhanh tài sản cố định trong doanh nghiệp

Khấu hao nhanh tài sản cố định (TSCĐ) là phương pháp trích khấu hao TSCĐ với mức cao để thu hồi vốn nhanh hơn khi đầu tư vào TSCĐ đó. Phương pháp này giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Căn cứ pháp lý khấu hao nhanh TSCĐ

dieu-kien-trich-khau-hao-nhanh-tai-san-co-dinh-trong-doanh-nghiep-1

Theo điểm a khoản 2 điều 13 thông tư 45/2013 / TT-BTC lao lý :

“ Căn cứ năng lực cung ứng những điều kiện kèm theo vận dụng pháp luật cho từng giải pháp trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp được lựa chọn những giải pháp trích khấu hao tương thích với từng loại TSCĐ của doanh nghiệp …. Doanh nghiệp hoạt động giải trí có hiệu suất cao kinh tế tài chính cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác lập theo chiêu thức đường thẳng để nhanh gọn thay đổi công nghệ tiên tiến .

TSCĐ thạm gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng TSCĐ nêu tại phụ lục 1 kèm theo thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ”.

Theo điều 4 thông tư 96/2015 / TT-BTC lao lý :

“ Doanh nghiệp hoạt động giải trí có hiệu suất cao kinh tế tài chính cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác lập theo giải pháp đường thẳng để nhanh gọn thay đổi công nghệ tiên tiến so với một số ít TSCĐ theo lao lý hiện hành của BTC về chính sách quản trị, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Khi thực thi trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải bảo vệ kinh doanh thương mại có lãi ” .

Điều kiện để được vận dụng giải pháp trích khấu nhanh TSCĐ

dieu-kien-trich-khau-hao-nhanh-tai-san-co-dinh-trong-doanh-nghiep-2

Theo lao lý ở mục 1, thì điều kiện kèm theo cần và đủ để doanh nghiệp được vận dụng chiêu thức trích khấu hao nhanh TSCĐ là :

 • Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao
 • Khi thực hiện trích khấu nhanh TSCĐ, doanh nghiệp vẫn đảm bảo có lãi

Các loại TSCĐ được trích khấu hao nhanh

 • Máy móc, thiết bị
 • Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm
 • Thiết bị và phương tiện vận tải
 • Dụng cụ quản lý
 • Súc vật, vườn cây lâu năm

Mức trích khấu hao nhanh được tính vào ngân sách hài hòa và hợp lý khi xác lập thuế TNDN

Mức trích khấu hao nhanh < = Mức trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng x 2

Trong đó :

Phương pháp trích Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

Xác định khung thời gian khấu hao tài sản cố định

Nếu mức trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức trích khấu hao theo giải pháp đường thẳng, thì phần trích vượt mức khấu hao này không được tính vào ngân sách hài hòa và hợp lý khi tính thuế TNDN

Mục đích của chiêu thức trích khấu hao nhanh TSCĐ

dieu-kien-trich-khau-hao-nhanh-tai-san-co-dinh-trong-doanh-nghiep-3

 • Giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới được công nghệ
 • Phương pháp trích khấu nhanh TSCĐ làm tăng chi phí của doanh nghiệp
 • Làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp
 • Phương pháp này giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh
 • Vì vậy, đây là cách có thể giảm lợi nhuận trên báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không muốn để lợi nhuận cao.

Ví dụ minh họa

Ngày 05/03/2018, công ty H mua một TSCĐ là máy móc, thiết bị M nguyên giá 45.000.000 đồng, thời hạn khấu hao là 5 năm .

 • Hàng tháng, nếu trích khấu hao TSCĐ này theo phương pháp đường thẳng

Số tiền khấu hao hàng tháng là: 45.000.000/(5*12) = 750.000 đồng

 • Tuy nhiên, để nhanh chóng đổi mới công nghệ, công ty đã thực hiện trích khấu nhanh TSCĐ này: 1.500.000 đồng/tháng

→ Ta thấy, số tiền 1.500.000 đồng công ty trích theo giải pháp khấu hao nhanh = 2 lần nếu trích theo chiêu thức đường thẳng .
Vậy, số tiền : 1.500.000 đồng / tháng được tính vào ngân sách hài hòa và hợp lý của doanh nghiệp

 • Nếu cũng ví dụ trên, nhưng hàng tháng công ty trích khấu hao nhanh là 2.000.000 đồng/tháng, thì số tiền vượt mức là 2.000.000 – 1.500.000 = 500.000 đồng sẽ không được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Rate this post