kho trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi nghĩ nghiên cứu về tiểu hành tinh như một dự án công khai khổng lồ, nhưng thay vì xây dựng xa lộ, chúng tôi vẽ họa đồ ngoài vũ trụ, xây dựng một kho lưu trữ mà tồn tại lâu dài sau các thế hệ.

I think of the search for these asteroids as a giant public works project, but instead of building a highway, we’re charting outer space, building an archive that will last for generations.

ted2019

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MÁC 13, 14

TREASURES FROM GOD’S WORD | MARK 13-14

jw2019

Cứ như truy tìm kho báu vậy.

It’s like a treasure hunt.

OpenSubtitles2018. v3

kho thóc nào ở Goshen không?

Is there any grain stored here in Goshen?

OpenSubtitles2018. v3

Kho Bunnings tiếp theo vào năm 1995 và Mitre 10 Australia đã áp dụng mô hình này với các cửa hàng “Mitre 10 Mega” lần đầu tiên mở tại Beenleigh, Queensland năm 2004.

Bunnings Warehouse followed in 1995 and Mitre 10 Australia adopted the model with the “Mitre 10 Mega” stores first opening at Beenleigh, Queensland in 2004.

WikiMatrix

5 Vì không đủ số lượng vàng và bạc trong kho nhà vua để triều cống, Ê-xê-chia phải dùng đến những quý kim thuộc đền thờ.

5 Since there is not enough gold and silver in the royal treasury to pay the tribute, Hezekiah retrieves what precious metals he can from the temple.

jw2019

Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho-tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu-trử sản-vật và gia-tài vào đó; rồi sẽ nói với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui-vẻ.

So he said, ‘I will do this: I will tear down my storehouses and build bigger ones, and there I will gather all my grain and all my good things; and I will say to my soul: ‘Soul, you have many good things laid up for many years; take your ease, eat, drink, enjoy yourself.’”

jw2019

Kho ứng dụng có kiểm duyệt sẽ mang đến cho Microsoft cơ hội hạn chế bloatware do nhà sản xuất cài vốn tràn ngập trên PC một thời gian dài, Gillen của IDC chỉ ra .

A curated app store would give Microsoft the opportunity to restrict the manufacturer-installed bloatware that has plagued PCs for generations, IDC ‘s Gillen points out .

EVBNews

Khi còn là thiếu niên, Tarsila và bố mẹ cô du lịch đến Tây Ban Nha, nơi Tarsila thu hút sự chú ý của mọi người bằng tài năng vẽ và vẽ các bản sao của tác phẩm nghệ thuật mà cô nhìn thấy trong kho lưu trữ của trường.

As a teenager, Tarsila and her parents traveled to Spain, where Tarsila caught people’s eyes by drawing and painting copies of the artwork she saw at her school’s archives.

WikiMatrix

Khi chủ nhà đã có những ấn phẩm này rồi, dùng một sách mỏng khác thích hợp mà hội thánh còn tồn kho.

When householders already have these publications, use another appropriate brochure that the congregation has in stock.

jw2019

Mẹ mỉm cười khi Laura bước vào trong bếp và Bố mang sữa vào, nói: – Xin chào Nhà-Kho-vỗ-cánh!

Ma smiled when Laura entered the kitchen, and Pa came in with the milk and said, “ Good morning, Flutterbudget ! ”

Literature

Năm 1915, chị Sarah Ferguson nói đúng, đã “có nhiều công việc gặt hái để làm”.—Từ kho tàng tư liệu ở Brazil.

In 1915, Sarah Ferguson was right, ‘There was more harvest work to be done.’ —From our archives in Brazil.

jw2019

Uffizi bao gồm các văn phòng hành chính và Archivio di Stato, kho lưu trữ của nhà nước.

The Uffizi brought together under one roof the administrative offices and the Archivio di Stato, the state archive.

WikiMatrix

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-SAI 29-33

TREASURES FROM GOD’S WORD | ISAIAH 29-33

jw2019

Ngọn tháp sụp đổ vào kho, nơi Moriarty đang tra xét Holmes.

The structure collapses into the warehouse where Moriarty is holding Holmes captive.

WikiMatrix

Phần mềm bên thứ ba cho Windows RT sẽ chỉ có trên kho ứng dụng của Microsoft .

Third-party software for Windows RT will only be available through Microsoft ‘s app store .

EVBNews

Tất cả các con tàu đều ở trong kho vũ khí.

All the ships were in the arsenal.

Literature

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CHÂM-NGÔN 1-6

TREASURES FROM GOD’S WORD | PROVERBS 1-6

jw2019

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | ĐA-NI-ÊN 10-12

TREASURES FROM GOD’S WORD | DANIEL 10-12

jw2019

Khi ủy ban kiểm kê kho báu, người ta nhận thấy chỉ có một nửa so với những gì Harpalos tuyên bố.

When the committee counted the treasure, they found they only had half the money Harpalus had declared he possessed.

WikiMatrix

Ví dụ về hàng tồn kho xuống cấp bao gồm các sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc trước khi hết hạn và thị trường theo kế hoạch sẽ không còn mua chúng nữa (ví dụ: còn 3 tháng nữa là hết hạn), quần áo không còn thời trang, âm nhạc không còn phổ biến và báo cũ hoặc tạp chí.

Examples of distressed inventory include products which have reached their expiry date, or have reached a date in advance of expiry at which the planned market will no longer purchase them (e.g. 3 months left to expiry), clothing which is out of fashion, music which is no longer popular and old newspapers or magazines.

WikiMatrix

Nó chứa hơn 9,18 triệu quyển sách, bao gồm hơn 1.134.000 sách nước ngoài và một vài Kho báu quốc gia của Hàn Quốc.

It houses over 10 million volumes, including over 1,134,000 foreign books and some of the National Treasures of South Korea.

WikiMatrix

Kho lưu trữ khóa-giá trị (Key-value: KV) sử dụng mảng kết hợp (còn được gọi là bản đồ hoặc từ điển) như là mô hình dữ liệu cơ bản của chúng.

Key-value (KV) stores use the associative array (also known as a map or dictionary) as their fundamental data model.

WikiMatrix

Tôi đi sớm, lên tầng qua đường kho bốc dỡ và có buổi phỏng vấn tuyệt vời.

So I went early and found a loading dock and got in and had a great interview.

ted2019

Nếu không tin tưởng cậu ta…… Tôi sẽ không giao một kho báu có giá trị cho cậu ta.

If i didn’t trust him…… i wouldn’t have handed such a valuable treasure to him.

QED

Rate this post