không có tiếng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chỉ là người cộng sự không có tiếng nói?

Only Silent Partners?

jw2019

Và đối phương thì không có tiếng nói một cách tiêu cực.

And the object is the passive no – voice .

QED

Cách ẩn hoặc hiển thị âm thanh không có tiếng nói:

To hide or show non-speech sounds :

support.google

Ông nói rằng “Không có tiếng ồn, chỉ có âm thanh.”

And I said, “That doesn’t matter, just the sound is what counts.

WikiMatrix

Họ nói rằng tôi trở thành tiếng nói của họ vì họ không có tiếng nói.

They told me that I became their voice — they were voiceless.

ted2019

Thiết bị đếm ngược sẽ không có tiếng Nga đâu.

The countdown timer won’t be in Russian.

OpenSubtitles2018. v3

Không có tiếng chim hót cả hai ngày nay rồi.

There’s been no sight nor sound of a bird for two days.

OpenSubtitles2018. v3

Tiếng kêu của vịt không có tiếng vang .

A duck ‘s quack does n’t echo .

EVBNews

RW: Không có tiếng cười nào cả.

RSW: Didn’t get a laugh.

ted2019

Người dân không có tiếng nói.

People don’t have voice.

ted2019

Tối đó, không có tiếng cười, không có nói chuyện quanh đống lửa của gia đình.

That evening, there was no laughter and no chatter around the family fire.

OpenSubtitles2018. v3

Không có tiếng gì cả.

Nothing .

OpenSubtitles2018. v3

Nó trao tiếng nói cho những người mà, không có nó, thì sẽ không có tiếng nói.

It gives a voice to those who otherwise would not have a voice .

QED

THƯỜNG THÌ những thầy đội La-mã không có tiếng là nhân từ.

ROMAN centurions did not have a reputation for kindness.

jw2019

Cho nên sẽ không có tiếng động.

So there is no sound.

OpenSubtitles2018. v3

Đêm đó không có tiếng súng nổ.”

No bombs were dropped.”

WikiMatrix

Nhưng không có tiếng reo vui nào.

But there were no cheers.

OpenSubtitles2018. v3

Đáp ứng không có tiếng chuông gọi

No dial tone response

KDE40. 1

Tôi không có tiếng tăm hay địa vị gì cả.

I have no stature or position.

LDS

Không có tiếng ran.

No rales.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ em không có tiếng nói ở đây à?

Now don’t I get any say in this?

OpenSubtitles2018. v3

Bản thân trải nghiệm không có tiếng nói trong sự lựa chọn này.

The experiencing self has no voice in this choice.

ted2019

Và cũng thường không có bằng chứng vật lộn và không có tiếng kêu.

There is usually no evidence of struggle and no noise produced.

WikiMatrix

Người dân không có tiếng nói trong chính quyền.

The people have no voice.

OpenSubtitles2018. v3

Không có tiếng còi xe, tiếng ồn ào của giao thông.

No car honks, no traffic noise.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post