BÀI GIẢNG:THỐNG KÊ VÀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI – Tài liệu text

BÀI GIẢNG:THỐNG KÊ VÀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (276.31 KB, 13 trang )

CHƯƠNG IV
THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Mục đích của thống kê kiểm kê

Theo điều 3, thông tư 28/2014/TT – BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai có quy định mục đích của thống kê đất đai như sau:
1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả.
2. Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3. Làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.
4. Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên
cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Nguyên tắc của thống kê, kiểm kê đất
đai

Theo điều 4, thông tư 28/2014/TT – BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai có quy định nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai như sau:

1.

Loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất được thống kê, kiểm kê theo hiện trạng sử dụng tại

thời điểm thống kê, kiểm kê.
2. Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích thì ngoài việc thống kê, kiểm kê theo mục đích sử dụng chính, còn phải thống kê, kiểm kê thêm các trường hợp sử dụng đất kết hợp vào
các mục đích khác
3. Số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tổng hợp thống nhất từ bản đồ đã sử dụng để điều tra, khoanh vẽ đối với từng loại đất của từng loại đối tượng sử dụng đất,
đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Nguyên tắc của thống kê, kiểm kê
đất đai

2
4. Diện tích các khoanh đất tính trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất đai cấp xã theo đơn vị mét vuông (m ); số liệu
diện tích trên các biểu thống kê, kiểm kê đất đai thể hiện theo đơn vị hécta (ha); được làm tròn số đến hai chữ số thập phân sau
dấu phẩy (0,01ha) đối với cấp xã; làm tròn số đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy (0,1ha) đối với cấp huyện và làm tròn số
đến 01ha đối với cấp tỉnh và cả nước.

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

Yêu cầu

Thêm chữ

Chính xác

Thêm chữ

Đầy đủ

Kịp thời

Thêm chữ

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

Đặc điểm cơ bản của thống kê đất
đai

Có 2 đặc điểm
– Đặc điểm cơ bản nhất của thống kê đất đai là phải dự trên cơ sở bản đồ. Thống kê đất đai muốn chính xác phải dựa trên cơ sở đo đạc lập bản đồ để
tính diện tích
– Đặc điểm thứ hai là số liệu thống kê đất đai có ý nghĩa pháp lý chặt chẽ. Số liệu thống kê phải gắn liền với cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất đối
với từng thửa đất cụ thể, công tác thống kê muốn chính xác phải dựa trên cơ sở đăng ký đất. Kết quả đăng ký đất càng tốt và sự phối hợp thực hiện các nội
dung nhiệm vụ quản lý đất càng đồng bộ thì giá trị pháp lý số liệu thống kê đất càng nâng cao.

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Hình thức thống kê
Có 2 hình thức

* Báo cáo thống kê định kỳ
Là hình thức tổ chức thống kê đất đai thường xuyên, định kỳ theo nội dung, phương pháp, chế độ báo cáo đã quy định thống nhất.
Hiện nay việc thống kê đất đai được tiến hành một năm một lần, việc kiểm kê đất đai được tiến hành năm năm một lần theo quy định tại Điều 53 Luật đất đai 2003, với chế độ báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai được ban hành theo Thông tư
28/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
* Điều tra thống kê chuyên về đất
Là hình thức tổ chức điều tra thống kê đất đai không thường xuyên, được tiến hành theo một kế hoạch, nội dung, phương pháp quy định riêng cho mỗi lần điều tra.
Hình thức này được áp dụng khi chưa có quy định về báo cáo thống kê định kỳ và khi cần nghiên cứu sâu về một nôi dung nào đó mà trong báo cáo định kỳ không có.
Ví dụ : việc kiểm tra, thống kê đánh giá hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trong nước thực hiện theo Chỉ thị 245/Ttg ngày 22/04/1996 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý sử dụng đất của các
tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Ý nghĩa của thống kê đất đai

01

02

Phục vụ kế hoạch phát
Phục vụ yêu cầu quản lý
triển nền kinh tế quốc
nhà nước về đất đai
dân

Nhiệm vụ của thống kê, kiểm kê đất

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

– Xác định quy mô đất đai của các đơn vị kinh tế, các đơn vị hành chính và các vùng kinh tế.
– Nghiên cứu đất đai theo các thành phần kinh tế.
01

02

– Xác định quy mô, cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng để phục vụ cho công tác quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo việc quản lý và sử dụng đất
đai của các cấp quản lý.
– Đảm bảo cho việc cải tạo và bảo vệ đất đai đạt kết quả, nâng cao chất lượng và sự biến đổi các loại đất đai.
– Thu thập tài liệu để phục vụ cho việc đánh giá chất lượng đất đai và định giá đất trong nền kinh tế thị trường.
– Phân tích quá trình sử dụng đất đai, phát hiện khả năng tiềm tàng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo sự bền vững về môi trường
sinh thái.

THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI
Phương pháp

Theo điều 18, Thông tư 28/2014/TT – BTNMT quy định phương pháp thực hiện thống kê đất đai như sau:

01

02

01

Phương
pháp
thống
Phương pháp thống
kê trực
tiếp
kê trực tiếp

02

Phương pháp thống
kê gián tiếp

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

1.

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện

2. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện do Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
3. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện;
4. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước do Tổng cục Quản lý đất đai giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện;
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh hoặc
từng đơn vị hành chính cấp huyện nhằm bảo đảm yêu cầu chất lượng và thời gian thực hiện ở địa phương

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

Đơn vị
thực hiện

1.

Thống kê đất đai của cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện; công
01

chức địa chính cấp xã có trách nhiệm giúp

02

2. Thống kê đất đai của cấp huyện do Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
3. Thống kê đất đai của cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện;
4. Thống kê đất đai của cả nước do Tổng cục Quản lý đất đai giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện;

THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

Thống kê đất nông nghiệp
Thống kê đất chưa sử dụng – CSD

Thống kê theo đối tượng sử dụng, quản lý đất

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAINguyên tắc của thống kê, kiểm kêđất đai4. Diện tích những khoanh đất tính trên map hiệu quả tìm hiểu kiểm kê đất đai cấp xã theo đơn vị chức năng mét vuông ( m ) ; số liệudiện tích trên những biểu thống kê, kiểm kê đất đai bộc lộ theo đơn vị chức năng hécta ( ha ) ; được làm tròn số đến hai chữ số thập phân saudấu phẩy ( 0,01 ha ) so với cấp xã ; làm tròn số đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy ( 0,1 ha ) so với cấp huyện và làm tròn sốđến 01 ha so với cấp tỉnh và cả nước. THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAIYêu cầuThêm chữChính xácThêm chữĐầy đủKịp thờiThêm chữTHỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAIĐặc điểm cơ bản của thống kê đấtđaiCó 2 đặc thù – Đặc điểm cơ bản nhất của thống kê đất đai là phải dự trên cơ sở map. Thống kê đất đai muốn đúng mực phải dựa trên cơ sở đo đạc lập map đểtính diện tích quy hoạnh – Đặc điểm thứ hai là số liệu thống kê đất đai có ý nghĩa pháp lý ngặt nghèo. Số liệu thống kê phải gắn liền với cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất đốivới từng thửa đất đơn cử, công tác làm việc thống kê muốn đúng chuẩn phải dựa trên cơ sở ĐK đất. Kết quả ĐK đất càng tốt và sự phối hợp triển khai những nộidung trách nhiệm quản trị đất càng đồng nhất thì giá trị pháp lý số liệu thống kê đất càng nâng cao. THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAIHình thức thống kêCó 2 hình thức * Báo cáo thống kê định kỳLà hình thức tổ chức triển khai thống kê đất đai tiếp tục, định kỳ theo nội dung, chiêu thức, chính sách báo cáo giải trình đã lao lý thống nhất. Hiện nay việc thống kê đất đai được thực thi một năm một lần, việc kiểm kê đất đai được triển khai năm năm một lần theo lao lý tại Điều 53 Luật đất đai 2003, với chính sách báo cáo giải trình thống kê, kiểm kê đất đai được phát hành theo Thông tư28 / 2004 / TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 về việc hướng dẫn triển khai thống kê, kiểm kê đất đai và kiến thiết xây dựng map thực trạng sử dụng đất. * Điều tra thống kê chuyên về đấtLà hình thức tổ chức triển khai tìm hiểu thống kê đất đai không liên tục, được thực thi theo một kế hoạch, nội dung, chiêu thức pháp luật riêng cho mỗi lần tìm hiểu. Hình thức này được vận dụng khi chưa có pháp luật về báo cáo giải trình thống kê định kỳ và khi cần nghiên cứu và điều tra sâu về một nôi dung nào đó mà trong báo cáo giải trình định kỳ không có. Ví dụ : việc kiểm tra, thống kê nhìn nhận thực trạng sử dụng đất của những tổ chức triển khai trong nước thực thi theo Chỉ thị 245 / Ttg ngày 22/04/1996 của Thủ tướng nhà nước về tổ chức triển khai triển khai 1 số ít việc cấp bách trong quản trị sử dụng đất của cáctổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAIÝ nghĩa của thống kê đất đai0102Phục vụ kế hoạch phátPhục vụ nhu yếu quản lýtriển nền kinh tế tài chính quốcnhà nước về đất đaidânNhiệm vụ của thống kê, kiểm kê đấtTHỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI – Xác định quy mô đất đai của những đơn vị chức năng kinh tế tài chính, những đơn vị chức năng hành chính và những vùng kinh tế tài chính. – Nghiên cứu đất đai theo những thành phần kinh tế tài chính. 0102 – Xác định quy mô, cơ cấu tổ chức đất đai theo mục tiêu sử dụng để ship hàng cho công tác làm việc quy hoạch, kế hoạch và chỉ huy việc quản trị và sử dụng đấtđai của những cấp quản trị. – Đảm bảo cho việc tái tạo và bảo vệ đất đai đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng và sự đổi khác những loại đất đai. – Thu thập tài liệu để Giao hàng cho việc nhìn nhận chất lượng đất đai và định giá đất trong nền kinh tế thị trường. – Phân tích quy trình sử dụng đất đai, phát hiện năng lực tiềm tàng để nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất, bảo vệ sự bền vững và kiên cố về môi trườngsinh thái. THỐNG KÊ ĐẤT ĐAIPhương phápTheo điều 18, Thông tư 28/2014 / TT – BTNMT lao lý chiêu thức triển khai thống kê đất đai như sau : 010201P hươngphápthốngPhương pháp thốngkê trựctiếpkê trực tiếp02Phương pháp thốngkê gián tiếpTHỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAITrách nhiệm triển khai, thẩm quyền phê duyệt hiệu quả kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất1. Kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất của cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện2. Kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất của cấp huyện do Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện3. Kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất của cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực thi ; 4. Kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất của cả nước do Tổng cục Quản lý đất đai giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai ; 5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để quyết định hành động việc thuê đơn vị chức năng tư vấn triển khai kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất trên khoanh vùng phạm vi toàn tỉnh hoặctừng đơn vị chức năng hành chính cấp huyện nhằm mục đích bảo vệ nhu yếu chất lượng và thời hạn thực thi ở địa phươngTHỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAIĐơn vịthực hiện1. Thống kê đất đai của cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực thi ; công01chức địa chính cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp022. Thống kê đất đai của cấp huyện do Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện3. Thống kê đất đai của cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai triển khai ; 4. Thống kê đất đai của cả nước do Tổng cục Quản lý đất đai giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực thi ; THỐNG KÊ ĐẤT ĐAIThống kê đất nông nghiệpThống kê đất chưa sử dụng – CSDThống kê theo đối tượng người dùng sử dụng, quản trị đất

Rate this post