kiểm soát trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trước hết, giải quyết những vấn đề mà bạn có thể kiểm soát.

First, work on the problems you can do something about .

jw2019

Hắn đã kiểm soát hoạt động của 50 con khác của chúng tôi.

Now he’s got operational control of my other 50.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta mất kiểm soát

He lost control.

OpenSubtitles2018. v3

Không, Clive, anh không kiểm soát được.

No, Clive, you don’t .

OpenSubtitles2018. v3

Một người sẽ kiểm soát

A person would be controlling

OpenSubtitles2018. v3

chúng kiểm soát thế giới tội phạm ngầm trong mọi nhà ngục.

In 1986, they would have ruled the criminal underground inside every prison.

OpenSubtitles2018. v3

ISIL đã kiểm soát phía Bắc, các con đường, các chốt kiểm soát, các ga tàu.

Isil control the north, roads, checkpoints, train stations.

OpenSubtitles2018. v3

Họ đang kiểm soát chúng ta, Castiel!

They’re controlling us, Castiel.

OpenSubtitles2018. v3

ICO hiện đang có 3 mỏ dầu nằm dưới quyền kiểm soát của chúng.

ICO already has three oil fields under their control.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã ngây thơ cưới một phụ nữ thao túng và kiểm soát anh.

He naively married a woman who manipulated and controlled him.

Literature

Điều này làm cho thứ tự chọn một trong các quy trình logistic được kiểm soát nhất.

This makes order picking one of the most controlled logistic processes.

WikiMatrix

Cả vùng này bị Quốc dân đảng kiểm soát

This whole spot’s locked down by the Kuomintang.

OpenSubtitles2018. v3

Lời bài hát nói về việc Jackson muốn kiểm soát cuộc sống của mình.

The song is about Jackson wanting to finally take control of her life.

WikiMatrix

• Sẽ có những người đáng tin cậy kiểm soát việc tiếp rượu không?

• Will responsible ones control its distribution?

jw2019

Tội phạm trên mạng đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cybercrime is out of control.

ted2019

Con bé cần phải nói về điều này để con bé có thể kiểm soát lại mình.

She needs to talk about it so that she can regain control.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đảm bảo tình hình đã được kiểm soát.

I assure you, I have the situation under control.

OpenSubtitles2018. v3

Dù thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi đã biết cách kiểm soát chúng”.

My negative thinking does come back from time to time, but now I know how to handle it.”

jw2019

Anh nói: “Càng tiến đến gần Bangui, chúng tôi càng phải đi qua nhiều trạm kiểm soát.

“The closer we got to Bangui,” he relates, “the more roadblocks we encountered.

jw2019

Ông ta tấn công hai điệp viên, nhưng sau đó đã tự kiểm soát.

He attacked two agents. It’s under control now.

OpenSubtitles2018. v3

Bộ trưởng Nội vụ liên bang có thẩm quyền kiểm soát hành chính và chức năng của BfV.

The Federal Minister of the Interior has administrative and functional control of the BfV.

WikiMatrix

Apple là bậc thầy trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng .

Apple ‘s a master of supply-chain control .

EVBNews

Samoa thuộc Mỹ từng nằm dưới quyền kiểm soát của Hải quân Hoa Kỳ từ 1900 đến 1951.

American Samoa was under the control of the U.S. Navy from 1900 to 1951.

WikiMatrix

Kiểm soát tình hình.

Keep it controlled.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không thấy được ai đang kiểm soát ai.

You don’t see who’s controlling who.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post