Kiểm toán viên là gì? Tiêu chuẩn kiểm toán viên và đăng ký hành nghề kiểm toán

Học thuật

Kiểm toán viên ( auditor ) là kế toán viên có bằng cấp được chỉ định để kiểm tra tính đúng chuẩn của những thông tin tài khoản và báo cáo giải trình kinh tế tài chính mà một công ty đưa ra .

Kiểm toán viên là gì?

Kiểm toán viên (auditor)kế toán viên có bằng cấp được chỉ định để kiểm tra tính chính xác của các tài khoản và báo cáo tài chính mà một công ty đưa ra. Dựa trên cơ sở này, anh ta soạn thảo một bản báo cáo độc lập (cho cơ quan chỉ định, cổ đông) về việc các tài khoản có phản ánh đúng hoạt động của công ty không.

Kiểm toán viên hành nghề là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Tiêu chuẩn kiểm toán viên và đăng ký hành nghề kiểm toán theo Luật Việt Nam

1. Tiêu chuẩn kiểm toán viên

Tiêu chuẩn kiểm toán viên theo Điều 14 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 là như sau:

Có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ và có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan .
Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo lao lý của Bộ Tài chính .

Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Quy định đăng ký hành nghề kiểm toán

Theo Điều 15 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký hành nghề kiểm toán:

Là kiểm toán viên .
Có thời hạn trong thực tiễn làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên .

Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức.

Người có đủ những điều kiện kèm theo theo lao lý trên triển khai ĐK hành nghề kiểm toán và được cấp Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán theo pháp luật của Bộ Tài chính .
Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm hàng loạt thời hạn cho một DNKT, Trụ sở DNKT quốc tế tại Nước Ta .
Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Luật kiểm toán độc lập có hiệu lực hiện hành, người đã được cấp chứng từ kiểm toán viên trước ngày Luật kiểm toán độc lập có hiệu lực hiện hành được ĐK hành nghề kiểm toán theo lao lý của Luật kiểm toán độc lập mà không cần bảo vệ điều kiện kèm theo về thời hạn trong thực tiễn làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên .

Rate this post