Nghĩa Của Từ Lack Of Là Gì Trong Tiếng Anh? Lack Of Sth Khác Shortage Of Sth Như

2 Thông dụng2. 1 Danh từ2. 2 Ngoại động từ2. 3 Nội động từ2. 4 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3. 1 Xây dựng3. 2 Cơ – Điện tử3. 3 Cơ khí và công trình3. 4 Toán và tin3. 5 Kỹ thuật chung4 Các từ liên quan4. 1 Từ đồng nghĩa4. 2 Từ trái nghĩa

/læk/

Thông dụng

Danh từ

Sự thiếuthe plant died for lack of watercây chết vì thiếu nước

Ngoại động từ

Thiếu, không cóI lack words to express my joytôi không đủ lời để diễn tả hết niềm vui của tôi

Nội động từ

Thiếu, không cówater is no longer lacking thanks to irrigation worksnước không còn thiếu nữa nhờ có khu công trình thuỷ lợi

Cấu trúc từ

to lack the courage of one”s convictions không dám làm điều mà mình cho là hợp lý to lack for sth cần có cái gì to be lacking in sth thiếu cái gì, không có đủ cái gì

hình thái từ

Chuyên ngành

Xây dựng

sự thiếu, chỗ thiếu, khuyết tật, thiếu không có

Cơ – Điện tử

Sự thiếu, chỗ thiếu, khuyết tật, ( v ) thiếu, không có

Cơ khí & công trình

vắng

Toán & tin

sự thiếu, sự vắng mặt

Kỹ thuật chung

chỗ thiếu không có sự thiếulack of equilibriumsự thiếu cân bằnglack of fuelsự thiếu nhiên liệulack of homogeneitysự thiếu tính đồng chất thiếu sót

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounabridgement, absence, curtailment, dearth, decrease, default, defect, deficit, depletion, deprivation, destitution, distress, exigency, exiguity, inadequacy, inferiority, insufficience, insufficiency, loss, meagerness, miss, necessity, paucity, poverty, privation, reduction, retrenchment, scantiness, scarcity, shortage, shortcoming, shortfall, shortness, shrinkage, shrinking, slightness, stint, want, deficiency, scantness, scarceness, underage verbbe deficient in, be short of, be without, have need of, hurting for, minus, miss, need, not got, out, require, too little too late, want, absence, be in need of, dearth, deficiency, deficit, emptiness, failure, famine, fault, inadequacy, insufficiency, loss, paucity, poverty, privation, scarcity, sedulous, shortage, sparsity

Từ trái nghĩa

nounabundance, enough, excess, extra, lot, plenty, plethora, profusion, surplus verbhave
Cơ – điện tử, Cơ khí & công trình, Kỹ thuật chung, Tham khảo chung, Thông dụng, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Xây dựng,

Rate this post