law trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

18 So Moses went back to Jethʹro his father-in-law+ and said to him: “I want to go, please, and return to my brothers who are in Egypt to see whether they are still alive.”

18 Vậy, Môi-se quay về với cha vợ mình là Giê-trô+ và nói: “Thưa cha, con muốn trở về cùng anh em con tại Ai Cập để xem họ còn sống hay không”.

jw2019

Everyone is restricted in his freedom by physical laws, such as the law of gravity, which cannot be ignored with impunity.

Người nào cũng bị các định luật vật lý, như là luật về trọng lực, giới hạn sự tự do của mình. Không một ai lơ đi luật này mà lại không bị hậu quả thảm hại.

jw2019

12 According to Jehovah’s laws given through Moses, wives were to be “cherished.”

12 Theo các luật pháp của Đức Giê-hô-va ban qua Môi-se, vợ được “yêu-mến” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:6).

jw2019

As Christians, we are judged by “the law of a free people”—spiritual Israel in the new covenant, having its law in their hearts.—Jeremiah 31:31-33.

Với tư cách là tín đồ đấng Christ, chúng ta được xét đoán dựa trên “luậtpháp tự-do” của dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng trong giao ước mới, họ có luật pháp ghi trong lòng (Giê-rê-mi 31:31-33).

jw2019

Are we individually and as a people free from strife and contention and united “according to the union required by the law of the celestial kingdom”?

Chúng ta, với tư cách là cá nhân và toàn thể các tín hữu, có còn gây gổ và tranh chấp và “theo sự đoàn kết mà luật pháp vương quốc thượng thiên đòi hỏi” không?

LDS

The Google Ads policy on healthcare will change in May 2017 to allow ads for online pharmacies in Slovakia, the Czech Republic and Portugal, so long as these ads comply with local law.

Chính sách Google Ads về chăm sóc sức khỏe sẽ thay đổi vào tháng 5 năm 2017 để cho phép quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến ở Slovakia, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha, miễn là các quảng cáo này tuân thủ pháp luật địa phương.

support.google

At least in theory, opponents of democracy are also allowed due process under the rule of law.

Ít nhất trên lý thuyết, những người chống đối dân chủ cũng được xét xử đúng pháp luật.

WikiMatrix

Therefore, you can experience true happiness only if you fill those needs and follow “the law of Jehovah.”

Do đó, bạn chỉ cảm nghiệm được hạnh phúc thật nếu bạn thỏa mãn những nhu cầu này và tuân theo “luậtpháp của Đức Giê-hô-va”.

jw2019

And… apparently, my father-in-law.

Và rõ ràng ông ta là bố chồng tôi.

OpenSubtitles2018. v3

On 15 May 2013, the Parliament extended its mandate for 17 months, due to the deadlock over the electoral law.

Vào ngày 15 tháng 5 năm 2013, nghị viện Liban kéo dài nhiệm kỳ thêm 17 tháng, do bế tắc về luật bầu cử.

WikiMatrix

As provided by law.

Nghĩa là diễn ra theo luật.

OpenSubtitles2018. v3

Basically we call this the Law of Kamma.

Về cơ bản chúng tôi gọi đây là pháp luật nghiệp.

QED

Unlike human laws, which often need to be amended or updated, Jehovah’s laws and regulations are always trustworthy.

Luật lệ của loài người thường phải sửa đổi và cập nhật, nhưng luật lệ của Đức Giê-hô-va thì luôn đáng tin cậy.

jw2019

Hence, the Law was “weak through the flesh.”

Vì thế, Luật pháp “bị hạn chế bởi sự yếu đuối của xác thịt”.

jw2019

Sometimes nature guards her secrets with the unbreakable grip of physical law.

Thỉnh thoảng tạo hoá canh gác những bí mật của nó với gọng kềm không thể phá vỡ của định luật vật lý.

ted2019

But I also wanted to follow the hundreds of arcane and obscure laws that are in the Bible.

Nhưng tôi cũng muốn thực hiện theo hàng trăm điều luật bí ẩn và khó hiểu trong kinh thánh.

QED

Further review helps to accentuate the idea that natural law, existence, and the Universe which is the sum total of all that is, was, and shall be, is represented in the theological principle of an abstract ‘god’ rather than an individual, creative Divine Being or Beings of any kind.

Các định nghĩa chi tiết hơn có xu hướng nhấn mạnh quan niệm rằng quy luật tự nhiên, sự tồn tại, và Vũ trụ (tổng của tất cả những gì đã, đang, và sẽ tồn tại) được đại diện trong nguyên lý thần học về một vị ‘chúa trời’ trừu tượng thay vì một hay vài đấng tạo hóa cá thể thuộc bất cứ dạng nào.

WikiMatrix

Evidently, that was the case with the psalmist who said to God: “How I do love your law!

Hẳn đây là trường hợp của người viết Thi-thiên nói với Đức Chúa Trời: “Tôi yêu-mến luật-pháp Chúa biết bao!

jw2019

If state law allows for the same agent to represent both the buyer and the seller in a single transaction, the brokerage/agent is typically considered to be a dual agent.

Nếu luật pháp tiểu bang cho phép cùng một đại lý đại diện cho cả người mua và người bán trong một giao dịch, thì môi giới / đại lý thường được coi là một đại lý kép.

WikiMatrix

I learned that it was against the law in Kenya.

Tôi biết rằng nó trái lại luật pháp của Kenya.

ted2019

Lawrence, Alfred engineered that 5 so it could violate the Three Laws.

Lawrence, Alfred đã chế tạo 1 người máy có thể không tuân theo 3 điều luật.

OpenSubtitles2018. v3

(1 Corinthians 7:19; 10:25; Colossians 2:16, 17; Hebrews 10:1, 11-14) Jews—including the apostles—who became Christians were released from the obligation to keep laws that they were required to obey when they were under the Law covenant.

Những người Do Thái—kể cả các sứ đồ—trở thành tín đồ đấng Christ đã được thoát khỏi sự ràng buộc của luật pháp mà họ đã phải tuân theo khi ở dưới giao ước Luật Pháp.

jw2019

Please remember that Google’s tools are designed to facilitate compliance and do not relieve any particular publisher of its obligations under the law.

Vui lòng nhớ rằng các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật.

support.google

In the late 1970s, when the new university complex on Mount Scopus was inaugurated and the faculties of Law, Humanities and Social Science returned there, departmental libraries opened on that campus and the number of visitors to the Givat Ram library dropped.

Vào cuối những năm 1970, khi phức tạp trường đại học mới trên núi Scopus đã được khánh thành và pháp luật, nhân văn và khoa khoa học xã hội trở lại ở đó, bộ phận thư viện mở cửa trong khuôn viên trường đó và số lượng khách truy cập vào các thư viện Givat Ram giảm.

WikiMatrix

19 Her mother-in-law then said to her: “Where did you glean today?

19 Mẹ chồng cô hỏi: “Hôm nay con mót lúa ở đâu?

jw2019

Rate this post