Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 106 trang )

KT4 : Việc xác định lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp do chủ doanh
nghiệp quyết định. Trong đó xác định trên căn cứ “thị trường có nhu cầu” là xác định nhu cầu về số lượng và chất lượng của thị trường.
C5 : Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội là căn
cứ xác định: a. Sự cạnh tranh
b. Sự phù hợp với pháp luật c. Mức lợi nhuận
d. Nhu cầu tiêu thụ F5.1: Việc xác định lĩnh vực kinh doanh không dựa trên căn cứ nào?
a. Vốn đi vay b. Nhu cầu thị trường
c. Mục tiêu kinh doanh d. Hạn chế thấp nhất rủi ro
F5.2: Có bao nhiêu căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh? a. 2 căn cứ
b. 3 căn cứ c. 4 căn cứ
d. 5 căn cứ KT5
: Hiện nay việc thành lập doanh nghiệp có xu hướng ngày càng được mở rộng về nội dung đối với tất cả nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức Việt Nam
cũng như nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhà nước đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính, giảm thủ tục, áp dụng những quy định về đăng ký kinh
doanh phù hợp pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư gia nhập thị trường.

2. Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp

C6 : Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh
nghiệp thực hiện …, phù hợp với … và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Hoàng Thị Duyên – K50SP
84
a. Mục đích kinh doanh pháp luật b. Cơng việc kinh doanh pháp luật
c. Mục tiêu kinh doanh chính sách d. Mục đích kinh doanh chính sách
F6.1: Lĩnh vực kinh doanh nào không phù hợp với pháp luật không được pháp luật cho phép
a. Buôn bán bánh kẹo b. Buôn bán rượu
c. Buôn bán thuốc nổ d. Buôn bán thuốc lá
KT6 : Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh
nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với pháp luật và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
C7 : Doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp, gần vùng có làng nghề truyền
thống thì lĩnh vực kinh doanh phù hợp là: a. Thương mại
b. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp c. Sản xuất công nghiệp
d. Sản xuất nông nghiệp F7.1: Ở gần làng gốm Bát Tràng, doanh nghiệp lựa chọn kinh doanh lĩnh vực
sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp là phù hợp vì: a. Nguồn nhân lực phù hợp
b. Gần vùng nguyên liệu nên giảm được chi phí vận chuyển c. Phù hợp với pháp luật
d. Cả 3 phương án trên KT7
: – Doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp gần vùng có làng nghề truyền thống thì lĩnh vực kinh doanh phù hợp là sản xuất tiểu thủ cơng
nghiệp.
Hồng Thị Dun – K50SP
85
– Ở thành phố, khu đô thị nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ.
– Ở nông thôn, lĩnh vực kinh doanh phù hợp là: vật tư nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, giống cây trồng vật nuôi, … hoặc là dịch vụ sửa chữa công cụ lao
động và sinh hoạt, may mặc, dụng cụ y tế, văn hóa. C8
: Ở nơng thơn loại hình kinh doanh nào phù hợp nhất? a. Kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp
b. Kinh doanh dịch vụ sửa chữa ôtô c. Kinh doanh dịch vụ internet
d. Kinh doanh dịch vụ du lịch F8.1:Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phù hợp nhất với khu vực
nào? a. Thành phố, nông thôn
b. Thành phố, khu đô thị c. Thị xã, thị trấn
d. Nông thôn, thị xã F8.2: Ở nông thôn lĩnh vực kinh doanh nào ít hiệu quả?
a. Kinh doanh internet b. Kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp
c. Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi d. Kinh doanh dịch vụ giống cây trồng, vật ni
KT8 : – Doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp gần vùng có làng nghề
truyền thống thì lĩnh vực kinh doanh phù hợp là sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
– Ở thành phố, khu đô thị nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ.
– Ở nông thôn, lĩnh vực kinh doanh phù hợp là: vật tư nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, giống cây trồng vật nuôi, … hoặc là dịch vụ sửa chữa công cụ lao
động và sinh hoạt, may mặc, dụng cụ y tế, văn hóa.
Hồng Thị Dun – K50SP
86

II. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

C9 : Để đầu tư kinh doanh thu nhiều lợi nhuận doanh nghiệp phải:
a. Có nhiều vốn b. Gặp may mắn
c. Chi phí tiết kiệm d. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
F9.1: Việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phải thận trọng, đảm bảo: a. Tính hiện thực và hiệu quả
b. Tính sáng tạo và hiệu quả c. Tính hiện thực và sáng tạo
d. Tính sáng tạo và khách quan KT9
: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp phải được tiến hành một cách thận trọng, đảm bảo tính hiện thực và hiệu quả của các quyết định.
Việc lựa chọn cần phân tích, đánh giá rồi mới đưa ra quyết định.

1. Phân tích

C6 : Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanhnghiệp thực hiện …, phù hợp với … và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.Hoàng Thị Duyên – K50SP84a. Mục đích kinh doanh pháp luật b. Cơng việc kinh doanh pháp luậtc. Mục tiêu kinh doanh chính sách d. Mục đích kinh doanh chính sáchF6.1: Lĩnh vực kinh doanh nào không phù hợp với pháp luật không được pháp luật cho phépa. Buôn bán bánh kẹo b. Buôn bán rượuc. Buôn bán thuốc nổ d. Buôn bán thuốc láKT6 : Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanhnghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với pháp luật và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.C7 : Doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp, gần vùng có làng nghề truyềnthống thì lĩnh vực kinh doanh phù hợp là: a. Thương mạib. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp c. Sản xuất công nghiệpd. Sản xuất nông nghiệp F7.1: Ở gần làng gốm Bát Tràng, doanh nghiệp lựa chọn kinh doanh lĩnh vựcsản xuất tiểu thủ cơng nghiệp là phù hợp vì: a. Nguồn nhân lực phù hợpb. Gần vùng nguyên liệu nên giảm được chi phí vận chuyển c. Phù hợp với pháp luậtd. Cả 3 phương án trên KT7: – Doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp gần vùng có làng nghề truyền thống thì lĩnh vực kinh doanh phù hợp là sản xuất tiểu thủ cơngnghiệp.Hồng Thị Dun – K50SP85- Ở thành phố, khu đô thị nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ.- Ở nông thôn, lĩnh vực kinh doanh phù hợp là: vật tư nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, giống cây trồng vật nuôi, … hoặc là dịch vụ sửa chữa công cụ laođộng và sinh hoạt, may mặc, dụng cụ y tế, văn hóa. C8: Ở nơng thơn loại hình kinh doanh nào phù hợp nhất? a. Kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệpb. Kinh doanh dịch vụ sửa chữa ôtô c. Kinh doanh dịch vụ internetd. Kinh doanh dịch vụ du lịch F8.1:Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phù hợp nhất với khu vựcnào? a. Thành phố, nông thônb. Thành phố, khu đô thị c. Thị xã, thị trấnd. Nông thôn, thị xã F8.2: Ở nông thôn lĩnh vực kinh doanh nào ít hiệu quả?a. Kinh doanh internet b. Kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệpc. Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi d. Kinh doanh dịch vụ giống cây trồng, vật niKT8 : – Doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp gần vùng có làng nghềtruyền thống thì lĩnh vực kinh doanh phù hợp là sản xuất tiểu thủ công nghiệp.- Ở thành phố, khu đô thị nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ.- Ở nông thôn, lĩnh vực kinh doanh phù hợp là: vật tư nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, giống cây trồng vật nuôi, … hoặc là dịch vụ sửa chữa công cụ laođộng và sinh hoạt, may mặc, dụng cụ y tế, văn hóa.Hồng Thị Dun – K50SP86C9 : Để đầu tư kinh doanh thu nhiều lợi nhuận doanh nghiệp phải:a. Có nhiều vốn b. Gặp may mắnc. Chi phí tiết kiệm d. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanhF9.1: Việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phải thận trọng, đảm bảo: a. Tính hiện thực và hiệu quảb. Tính sáng tạo và hiệu quả c. Tính hiện thực và sáng tạod. Tính sáng tạo và khách quan KT9: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp phải được tiến hành một cách thận trọng, đảm bảo tính hiện thực và hiệu quả của các quyết định.Việc lựa chọn cần phân tích, đánh giá rồi mới đưa ra quyết định.

Rate this post