loạn thị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mục đích là để trị triệt để tật loạn thị.

The move was necessary to balance the district.

WikiMatrix

Tỷ lệ thành công 90% (nguy cơ rò rỉ vết thương, nhiễm trùng, viêm, và loạn thị).

CLEAR has a 90% success rate (risks include wound leakage, infection, inflammation, and astigmatism).

WikiMatrix

Anh có bị loạn thị không?

Do you have astigmatism too?

OpenSubtitles2018. v3

Nó không cho biết là loạn thị cận hay viễn.

What they do not know is that a windstorm is approaching.

WikiMatrix

Nó hơi bị loạn thị.

That’s a slight astigmatism.

OpenSubtitles2018. v3

Hàng triệu người có thể mắc hội chứng rối loạn thị lực do sử dụng máy tính ( CVS )

Millions Likely Suffering From Computer Vision Syndrome ( CVS )

EVBNews

Lần đầu tiên khả năng độc lập được đưa ra thảo luận là vào năm 1922, sau cuộc nổi loạn thị trường của phụ nữ Aba.

The first time the possibility for independence was discussed was in 1922, following the Aba women’s market riots.

ted2019

Tiệc thác loạnthị trấn này á?

A rave, in this town?

OpenSubtitles2018. v3

Trung & Hoa Lư, “Náo loạn tại thị xã An Khê, Gia Lai”, Tuổi Trẻ, ngày 17 tháng Chín năm 2009.

Trung & Hoa Lu, “Chaos at An Khe Commune, Gia Lai” [Nao loan tai thi xa An Khe, Gia Lai], Tuoi Tre, September 17, 2009.

hrw.org

Bạo loạn đô thị 101.

Urban rioting 101.

OpenSubtitles2018. v3

Tác dụng phụ đối với cyclopentolate rất hiếm, nhưng có thể bao gồm các triệu chứng như mất phương hướng, bài phát biểu không liên tục hoặc rối loạn thị giác trong khoảng thời gian 24 giờ mà thuốc có tác dụng.

Side effects to cyclopentolate are rare, but can include effects such as disorientation, incoherent speech or visual disturbances during the 24-hour period that the drug has an effect.

WikiMatrix

Mỗi tấm gương có một thiết bị chống nhiễu xạ và nhiễu xạ được điều chỉnh loạn thị ba chiều tương ứng, mỗi cái trên một bề mặt cong sao cho tạo ra bốn quang phổ vòng tròn Rowland 1,65 m (5,4 ft).

Each mirror has a corresponding astigmatism-corrected, holographically-ruled diffraction grating, each one on a curved substrate so as to produce four 1.65 m (5.4 ft) Rowland circle spectrographs.

WikiMatrix

Ngoài việc nhận diện vài nguyên do của “ruồi bay”, ông đã khám phá ra cận thị là do nhãn cầu bị ngắn lại, và thị lực mờ của loạn thị là do bề mặt không bằng nhau của giác mạc và thủy tinh thể.

In addition to identifying some of the sources of muscae volitantes, he discovered that farsightedness is due to a shortening of the eyeball and that the blurred vision of astigmatism is caused by uneven surfaces of the cornea and lens.

jw2019

Nếu bạn sử dụng hơn ba giờ một ngày ngồi trước một máy tính hay một màn hình điện tử thì có lẽ bạn đã ở trong tình trạng mà các bác sĩ gọi là ” hội chứng rối loạn thị lực do sử dụng máy tính ” .

If you spend more than three hours a day in front of a computer or electronic terminal you probably have some level of what physicians are calling ” Computer Vision Syndrome ” .

EVBNews

Hội chứng rối loạn thị lực do sử dụng máy tính là căn bệnh liên quan đến thói quen sử dụng thiết bị kỹ thuật số của chúng ta – từ máy tính cho đến những điện thoại thông minh, máy chơi game cầm tay và sách điện tử .

Computer Vision Syndrome is a medical condition associated with our addiction to digital devices – from computers to smart phones, hand-held video games and e-books .

EVBNews

Mặc dù các giải pháp có vẻ đơn giản, nhưng các bác sĩ cho rằng Hội chứng rối loạn thị lực do sử dụng máy tính sẽ ngày một trầm trọng hơn khi phim ảnh, các chương trình truyền hình và các thiết bị điện tử nhỏ nhắn đang ngày một phát triển hơn .

Although the solutions seem simple, doctors expect Computer Vision Syndrome will get worse as more movies and television programs become available on computer and with the growing number of small electronic devices .

EVBNews

Trung & Hoa Lư, “Vụ náo loạn tại thị xã An Khê, Gia Lai: Một trường hợp tạm giam đã chết vì bệnh”, Tuổi Trẻ, ngày 20 tháng Chín năm 2009.

Trung & Hoa Lu, “The Case of ‘Chaos in An Khe commune, Gia Lai’: A Detainee Has Died From Illness” [Vu Nao loan tai thi xa An Khe, Gia Lai: Mot truong hop tam giam da chet bi benh], Tuoi Tre, September 20, 2009.

hrw.org

15 tháng 1: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ từ bỏ việc neo giá trị franc Thụy Sĩ so với euro, gây rối loạn trên thị trường tài chính quốc tế.

January 15 – The Swiss National Bank abandons the cap on the franc’s value relative to the euro, causing turmoil in international financial markets.

WikiMatrix

Blue Light Lọc IOLs lọc tia UV và năng lượng cao màu xanh hiện diện trong ánh sáng tự nhiên và nhân tạo, cả hai đều có thể gây ra vấn đề tầm nhìn, tuy nhiên quá nhiều lọc ánh sáng màu xanh có thể làm tăng trầm cảm, đặc biệt là trong những tháng mùa đông Toric IOLs (1998) chỉnh loạn thị.

Other IOLs include : Blue light filtering IOLs filter the UV and high-energy blue light present in natural and artificial light, both of which can cause vision problems ; however too much filtering of blue light can increase depression, especially in the winter months ( SAD ) .

WikiMatrix

Năm 1920, Sheik Ali Banu Bu Ali, một họ hàng của Sultan Taimur bin Faisal, nổi loạnthị trấn Sohar ở phía bắc và tự xưng là Sultan nhưng bị người Anh lật đổ năm 1932.

In 1920, Sheik Ali Banu Bu Ali, a relative of Sultan Taimur bin Faisal, rebelled in the northern town of Sohar and proclaimed himself Sultan but was deposed by the British in 1932.

WikiMatrix

12 Đức Chúa Trời khuyên răn dân Y-sơ-ra-ên “hãy cất-bỏ sự dâm-loạn”, nhưng y thị vẫn muốn đi theo các tình nhân mình.

12 God admonished Israel to “ put away her fornication, ” but she wanted to go after those passionately loving her .

jw2019

Sau đó, tất cả các môi trường, mà chúng ta đang sống và thử nghiệm khoa học, xuất hiện như một số biến động (nhiễu loạn), hiển thị cho chúng ta biểu hiện (sửa đổi) của môi trương nền này – môi trường nguồn gốc.”

Then all the environments, with which we are dealing in life and scientific experiment, appear as some fluctuations (disturbances), the visible to us manifestations (modifications) of this one substrate—the origin environment.”

WikiMatrix

Thị trấn này loạn mẹ nó rồi.

This town’s going off the rails.

OpenSubtitles2018. v3

TẦNG LẦU của sở giao dịch chứng khoán trông như là một thị trường hỗn loạn.

THE floor of a traditional stock exchange seems to be a chaotic marketplace.

jw2019

Ta cần phải lật tẩy vụ này, không là cả thị trấn hoảng loạn.

We need to debunk this, Or the whole town’s Gonna panic.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post