lốc xoáy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cục Thời tiết Quốc gia cảnh báo lốc xoáy khắp 5 tiểu bang.

National Weather posted a tornado watch across five states.

OpenSubtitles2018. v3

Sự bình an của Đấng Cứu Rỗi khắc phục các cơn lốc xoáy của thế gian.

The peace of the Savior subdues the swirling whirlwinds of the world.

LDS

Lốc xoáy mạnh dần trong bốn ngày tiếp theo, ban đầu bị cản trở bởi gió đông mạnh.

The cyclone steadily strengthened over the next four days, initially hampered by strong east winds aloft.

WikiMatrix

Lốc xoáy là ai?

Who twister?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi vừa được xác nhận rằng lốc xoáy đã đổ bộ vào Riverside.

We have now confirmed that a tornado has hit Riverside.

OpenSubtitles2018. v3

Có thể xuất hiện lốc xoáy trong các tháng đầu năm.

Tropical cyclones may occur in the early months of the year.

WikiMatrix

Có 137 lốc xoáy ở Mỹ trong tháng Tư, kết quả trong bốn trường hợp tử vong.

There were 137 tornadoes in the US in April, resulting in four fatalities.

WikiMatrix

Lốc xoáy ở Tuscaloosa và Joplin, rồi

And tornadoes in Tuscaloosa and Joplin, and then later

QED

Chúng ta đã không có cách nào để biết cơn lốc xoáy đêm qua sẽ đánh vào đâu.

There’s no way we could have known that tornado was gonna hit.

OpenSubtitles2018. v3

Người ta gọi cậu là lốc xoáy.

They’re calling him the Torrance Tornado.

OpenSubtitles2018. v3

Cơn lốc xoáy à?

Purple-Hype “?

OpenSubtitles2018. v3

Các cơn lốc xoáy giết chết 5 người và bị thương 79 người.

The tornado killed 5 people and injured 79.

WikiMatrix

Có 41 lốc xoáy ở Mỹ tháng ba, kết quả là hai người tử vong.

There were 41 tornadoes in the US in March, resulting in two fatalities.

WikiMatrix

Anh đang xem em, trên TV với cơ lốc xoáy

I see you’re live on TV with a tornado.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn đưa anh ấy tới Joplin, Missouri sau một cơn lốc xoáy, anh lấy lại được điều đó.

You send him to Joplin, Missouri after a tornado, he regains that.

QED

(9) Một em gái lớp năm gặp một cơn lốc xoáy và được các thiên thần bảo vệ.

(9) A fifth-grade girl is caught in a tornado and is protected by angels.

LDS

Đây đúng là cơn lốc xoáy cấp EF5.

This is definitely an EF5.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 02 tháng 4, một cơn lốc xoáy F4 đánh Baylor County, Texas, nhưng kết quả không bị thương.

On April 2, an F4 tornado struck Baylor County, Texas but resulted in no injuries.

WikiMatrix

Sự kiện lốc xoáy rải rác diễn ra tháng ba, với tổng cộng 33 sự kiện diễn ra.

Scattered tornado events took place in March, with a total of 33 events taking place.

WikiMatrix

Có 64 cơn lốc xoáy ở Mỹ trong tháng Tám.

There were 64 tornadoes in the US in August.

WikiMatrix

Thế nếu có lốc xoáy thì làm sao?

What if there’s a tornado?

OpenSubtitles2018. v3

Đã có 98 cơn lốc xoáy ở Mỹ trong tháng Bảy.

There were 98 tornadoes in the US in July.

WikiMatrix

Như cơn lốc xoáy, nó sẽ đổ xuống đầu kẻ ác.

Like a whirling tempest it will whirl down on the head of the wicked.

jw2019

Cứ như là một cơn lốc xoáy đang càn quét qua công ty này.

It’s like a tornado ripped through this company.

OpenSubtitles2018. v3

Siêu bão gây ra nhiều cơn lốc xoáy (tornado) nhất (127) là siêu bão Ivan (mùa 2004).

The most tornadoes spawned by a hurricane was 127 by Hurricane Ivan (2004 season).

WikiMatrix

Rate this post