Lời Đề Từ Là Gì – Nghĩa Của Từ Đề Từ Trong Tiếng Việt

Lời đề từ là một, hai dòng thơ- Lời đề từ là một khổ thơLời đề từ không chỉ là thơ của chính tác giả, mà đôi khi là khổthơ tác giả mượn của một bài thơ, một nhà thơ nào đó.Đề từ xuất hiện đa dạng trong tất cả các văn bản nghệ thuật nhưthơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn bản kịch, kí và cả trong những bứcthư Lời đề từ xuất hiện nhiều nhất là trong thơ và truyện ngắn. Đềtừ thường được đặt trước tác phẩm hoặc một bộ phận của tác phẩm(chương, hồi, đoạn, phần ) nhằm nêu lên chủ đề tư tưởng của tácphẩm hoặc hướng người đọc vào ý đồ nghệ thuật của tác phẩm

Bạn đang xem : Lời đề từ là gì **

Xem thêm: Những Thực Phẩm Tốt Cho Sinh Lí Nam Tuyệt Vời Bạn Cần Biết!, 10+ Thực Phẩm Rất Tốt Cho Bạn

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu các yếu tố tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong tác phẩm văn học Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ TIÊU ĐỀ, PHỤ ĐỀ, LỜI TỰA, LỜI ĐỀ TỪ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI TRỌNG NGOÃN Phản biện 1: PGS.TS. HOÀNG TẤT THẮNG Phản biện 2: TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 5 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: – Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng – Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực ngôn ngữ học hiện nay, việc nghiên cứu ngôn ngữ văn bản trở thành một xu hướng mới và ngày càng khẳng định vị trí trong ngôn ngữ học đại cương. Những công trình chuyên sâu của I.R.Galperin, O.I.Moskalskaja, Roland Barthes ra đời từ những năm 70 đã đưa ra nhiều kiến giải khoa học có giá trị về ngôn ngữ học văn bản và có những ứng dụng hết sức thiết thực, đặc biệt là trong việc nghiên cứu văn bản nghệ thuật, vốn được xem là loại văn bản có tính phức tạp nhất. Là một bộ phận của văn bản nghệ thuật, tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ (mà sau đây chúng tôi tạm gọi là phần tiêu đề của văn bản) vừa độc lập chừng mực nào đó với toàn bộ văn bản, vừa gắn bó chặt chẽ với văn bản, nằm trong ý đồ sáng tạo nghệ thuật của tác giả, mang nội dung thông tin tiềm ẩn nhất định và có tính định hướng cho văn bản. Chính vì thế, bên cạnh nội dung thông tin biểu hiện được trình bày trong văn bản, các yếu tố tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ được xem là một tín hiệu thẩm mĩ để nhà văn định hướng cho người đọc, là dấu hiệu biểu hiện tài nghệ kết cấu tác phẩm thành một chỉnh thể nghệ thuật toàn vẹn của người nghệ sĩ. Việc tìm hiểu phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật góp phần rất lớn vào việc nghiên cứu ngôn ngữ học văn bản cũng như quá trình khai thác nội dung ý nghĩa của toàn văn bản nghệ thuật nói riêng. Tuy nhiên trong thực tiễn nghiên cứu, có thể nói phần tiêu đề của văn bản, nhất là trong các tác phẩm nghệ thuật còn chưa được chú ý đúng mức. Một số tác phẩm có lời đề từ rất đặc sắc, thể hiện rõ 2 nét chủ đề cũng như cảm hứng sáng tác của người nghệ sĩ rất cần được tìm hiểu thấu đáo dụng ý nghệ thuật của tác giả và giá trị của tác phẩm qua tiêu đề, lời đề từ. Đây cũng chính là lí do mà chúng tôi đã chọn nghiên cứu đề tài nêu trên. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa và xây dựng một cách hiểu cơ bản về tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ của văn bản văn học nhằm đưa ra những kiến giải khoa học trong quá trình tiếp cận các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam; phục vụ cho việc phân tích tác phẩm văn học Việt Nam trong nhà trường và trong thực tiễn tiếp nhận văn học. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong tác phẩm văn học Việt Nam. – Phạm vi nghiên cứu: Tác phẩm văn học Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu các yếu tố thuộc phần tiêu đề của văn bản, luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp miêu tả với các thủ pháp: thủ pháp phân loại và hệ thống, thủ pháp phân tích ngôn cảnh, thủ pháp logic học, ngôn ngữ học tâm lí, từ việc thống kê, miêu tả ngữ liệu mà lí giải vấn đề. Bên cạnh đó, luận văn sử dụng tri thức của ngành ngôn ngữ học (phong cách học, ngữ pháp văn bản) để làm cơ sở lí luận cho quá trình nghiên cứu. Luận văn còn sử dụng tri thức của các chuyên ngành khác như mĩ học, lí luận văn học. 5. Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, phần Nội dung của luận văn được triển khai thành ba chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài 3 Chương 2: Tiêu đề trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam Chương 3: Phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu – Viết về tiêu đề của văn bản nói chung, Đinh Trọng Lạc trong công trình “Phong cách học văn bản” đã đề cập đến vai trò của tiêu đề – có tính định hướng trong giao tiếp giữa tác giả và người đọc và đã ban đầu khẳng định vị trí của tiêu đề tác phẩm trong việc thể hiện các thông tin của văn bản. Về mặt lí luận, đáng chú ý nhất là chuyên luận “Tiêu đề văn bản tiếng Việt” của Trịnh Sâm. Chuyên luận đã hệ thống lí thuyết về tiêu đề trong văn bản tiếng Việt ở nhiều phong cách văn bản khác nhau, trong đó có phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Tác giả đã đưa ra một số đặc điểm của tiêu đề văn bản văn xuôi nghệ thuật và thơ ca mà chúng tôi sẽ đề cập đến ở phần sau. – Viết về lời tựa trong văn bản, trong “Văn bản với tư cách đối tượng nghiên cứu ngôn ngữ học”, I.R.Galperin (1987) đề cập đến lời tựa của văn bản nói chung, đề cao vai trò của lời tựa trong việc thể hiện ý nghĩa biểu hiện của văn bản, đặc biệt là văn bản nghệ thuật song vẫn chưa đi sâu tìm hiểu các đặc điểm của lời tựa. – Về yếu tố phụ đề và lời đề từ, trong nhiều bài nghiên cứu về một tác phẩm cụ thể, nhiều tác giả cũng sử dụng thuật ngữ “phụ đề”,”lời đề từ” để phân tích, bình luận về giá trị của các yếu tố này đối với toàn bộ văn bản song chưa đưa ra khái niệm hoàn chỉnh cũng như đặc điểm của chúng. Vẫn chưa có một công trình, chuyên luận nào có nói đến khái niệm cũng như khảo sát vai trò của phụ đề và lời đề từ trong các tác phẩm nghệ thuật. Chính điều này dẫn đến sự lúng 4 túng trong việc phân biệt cũng như nghiên cứu phụ đề và lời đề từ của tác phẩm nghệ thuật. Như vậy, khi nghiên cứu các bộ phận của văn bản văn học, các nhà ngôn ngữ học cũng đã có những lí giải nhất định về tiêu đề, lời tựa, lời nói đầu, lời mào đầu Song vẫn chưa đề cập đến đặc trưng ngữ dụng của văn bản ở bộ phận phụ đề, lời đề từ, chưa thật sự đi sâu tìm hiểu vai trò của các yếu tố đó trong văn học, đặc biệt là trong văn học Việt Nam. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. VĂN BẢN VÀ VĂN BẢN NGHỆ THUẬT 1.1.1. Khái niệm văn bản a) Một số định nghĩa văn bản Khảo sát một số định nghĩa văn bản của các nhà ngôn ngữ học nước ngoài: O.I.Moskalskaja, Barthe, Cook, Crystal, L.M.Loseva, M. Halliday, L. Hjelmslev, W. Koch, R.Haweg, N.Nunan I.R.Galperin; và các nhà ngôn ngữ học trong nước: Trần Ngọc Thêm, Diệp Quang Ban. Về mặt dung lượng, văn bản có nhiều loại, kích thước, khối lượng rất khác nhau và về mặt lý thuyết là không có giới hạn xác định. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi quan niệm văn bản là một sản phẩm của lời nói hoàn chỉnh, đầy đủ các thành phần. Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, có sự thống nhất trọn vẹn về nội dung và hoàn chỉnh về hình thức. Cách 5 hiểu trên đã nhấn mạnh vào những đặc trưng cơ bản của văn bản như được trình bày dưới đây: – Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, mang mục đích giao tiếp nhất định. – Văn bản là sản phẩm trọn vẹn về nội dung, hướng đến chủ đề nhất định và thể hiện quan điểm, tư tưởng của các vai giao tiếp. – Văn bản có sự hoàn chỉnh về hình thức với sự liên kết chặt chẽ các bộ phận cấu thành trong cấu trúc của nó. b) Đặc trưng của văn bản Đặc trưng của văn bản được xác định theo các tiêu chí: tính liên kết và tính hoàn chỉnh của văn bản. 1.1.2. Văn bản nghệ thuật phân biệt với các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khác Ngôn ngữ nghệ thuật là một phong cách chức năng ngôn ngữ bên cạnh các phong cách ngôn ngữ khác như: phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận. Những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật đó là: tính cấu trúc, tính hình tượng và tính cá thể hoá. Đặc điểm ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện ở các phương diện: ngữ âm, từ ngữ và cú pháp. 1.2. THÀNH PHẦN CỦA VĂN BẢN NGHỆ THUẬT 1.2.1. Tiêu đề trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm tiêu đề Tiêu đề của văn bản nghệ thuật là tên gọi chính thức của một văn bản nghệ thuật như một bài thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bài kí, vở kịch (văn bản kịch), mang dụng ý sáng tác của tác giả. Tiêu đề 6 được đánh dấu bằng vị trí luôn đứng đầu văn bản, được tách biệt với các phần còn lại của tiêu đề và phần chính văn bằng hình thức, cỡ chữ, màu sắc và khoảng cách. Tiêu đề chủ yếu là thực từ, rất hiếm khi là các từ quan hệ hay phụ từ bởi tiêu đề vừa là tên gọi, vừa là định hướng về nội dung. b) Chức năng của tiêu đề Tiêu đề văn bản nghệ thuật có các chức năng cơ bản như sau: – Tiêu đề có chức năng định danh văn bản, để phân biệt các văn bản nghệ thuật với nhau. – Tiêu đề có thể thể hiện chủ đề – nội dung cô đúc, khái quát nhất của văn bản. – Tiêu đề có chức năng xác định phạm vi, khuôn khổ của văn bản. – Tiêu đề có chức năng dự báo và hồi cố.. – Tiêu đề trong văn bản còn là một tín hiệu mang tính khơi gợi cảm hứng, mang tính quảng cáo và tính thẩm mĩ. 1.2.2. Phụ đề trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm phụ đề Phụ đề (tiêu đề phụ) là tên gọi kèm theo tiêu đề chính, thường có cấu trúc là một ngữ hoặc một câu. Nội dung của phụ đề thường xoay quanh việc nêu hoàn cảnh sáng tác, cảm hứng sáng tác, một lời bổ sung, giải thích cho tiêu đề. Phụ đề thường được đặt ở đầu tác phẩm, sau tiêu đề và có thể đứng ở cuối tác phẩm sau phần chính văn. b) Chức năng của phụ đề – Góp phần vào việc định danh văn bản. 7 – Thể hiện ban đầu ý đồ sáng tác, mục đích sáng tác qua hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm hay lời cảm ơn của tác giả. Từ đó định hướng cho người đọc về nội dung cơ bản của tác phẩm. 1.2.3. Lời tựa trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm lời tựa Trong văn học truyền thống, tựa được xem như một thể loại. Vị trí của lời tựa là nằm ở đầu tác phẩm và nội dung của tựa đều thể hiện mục đích, ý nghĩa của cuốn sách. Thể tựa có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng đã sớm vào Việt Nam, xuất hiện và phát triển cùng văn học viết Việt Nam thời trung đại. Sang thời hiện đại, thể tựa tiếp tục phát triển và có một số thay đổi về tên gọi cũng như hành văn. Về hình thức, bài tựa trong thời hiện đại vẫn giữ nguyên mục đích, nội dung, kết cấu, đặc điểm về ngôn ngữ, song phần lạc khoản dần mờ nhạt và chỉ còn thông tin thời gian, địa điểm viết bài tựa. Đặc biệt lời tựa là lời của tác giả xuất hiện với tần suất cao. b) Chức năng của lời tựa Thể tựa vừa có chức năng văn học vừa có chức năng ngoài văn học. Những chức năng này đồng thời gắn bó chặt chẽ với cấu trúc của văn bản nghệ thuật. Là một trong những cơ sở để đánh giá và bình phẩm về các văn bản văn chương nghệ thuật. 1.2.4. Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm lời đề từ Lời đề từ thường là những câu ngắn gọn, cô đúc, đó có thể là câu thơ, câu văn, câu tục ngữ, câu ca dao, câu châm ngôn tất cả đều nhằm thể hiện chủ đề – tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm vào trong tác phẩm. 8 b) Chức năng của lời đề từ Lời đề từ tạo nên một phạm vi chủ đề, tư tưởng của tác phẩm, giúp người đọc tiếp nhận văn bản trong phạm vi nhất định. 1.3. CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN NGHỆ THUẬT Mỗi một văn bản nghệ thuật lại là một hệ thống phức tạp bao gồm hàng loạt các yếu tố thuộc những bình diện khác nhau như: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, ngôn ngữ, nhân vật, hình tượng, cốt truyện. Sự kết hợp và tác động lẫn nhau giữa các yếu tố này khiến tác phẩm trở thành một chỉnh thể nghệ thuật, mang tính thống nhất hữu cơ giữa nội dung thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật. Trong đó các yếu tố thuộc phần tiêu đề (tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ) không thể không có mối quan hệ với hệ thống này. Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi tìm hiểu phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật trong việc thể hiện đề tài, chủ đề và tư tưởng của tác phẩm. 1.3.1. Đề tài 1.3.2. Chủ đề 1.3.3. Tư tưởng Tiểu kết Chương 1 CHƯƠNG 2 TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.1. VỊ TRÍ CỦA TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM Trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam, tiêu đề có cương vị là một phát ngôn độc lập: được người đọc tri giác như một khối trọn vẹn, hoàn chỉnh, bất chấp hình thức kết cấu của nó. Vì thế khi tách 9 khỏi văn bản, tiêu đề có đủ tư cách đại diện cho văn bản và ở nhiều trường hợp tiêu đề có đủ tư cách như một văn bản. Tiêu đề có thể là một khách ngôn, nhưng đa số tiêu đề là một chủ ngôn. Ở một số trường hợp, tiêu đề văn bản nghệ thuật có khả năng thể hiện rõ phong cách của tác giả trong một giai đoạn văn học hoặc trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác. 2.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.2.1. Về hình thức kết cấu Tiêu đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam có nhiều kết cấu phong phú và đa dạng. Bên cạnh cấu trúc bình thường, tiêu đề còn có những cấu trúc lạ hóa. Tiêu đề sử dụng nhiều kiểu câu, nhiều biện pháp tu từ, các từ loại nhằm thực hiện chức năng tác động thẩm mĩ nhất định. Kết cấu của tiêu đề văn xuôi và tiêu đề thi cacó sự khác nhau. Đối với văn xuôi nghệ thuật, đa số tiêu đề là những chuỗi lời định danh, ít dùng các hình thức văn tự khác như dấu câu, tiêu đề zêrô. Đối với thơ ca, tiêu đề văn bản tập trung đầy đủ tất cả đặc trưng phong cách nghệ thuật cũng như mọi phương tiện ngôn ngữ. Qua khảo sát 2645 tiêu đề văn bản nghệ thuật, chúng tôi rút ra một số cấu trúc nổi bật như sau: a) Về cấu tạo a.1. Tiêu đề có hình thức kết cấu song phần Tiêu đề có hình thức kết cấu song phần chiếm số lượng không nhiều (7,7%). Điều này được lí giải bởi đặc điểm của tiêu đề. Đó là, tiêu đề thường được tác giả rút gọn đến mức tối đa nhằm thể hiện 10 ngắn gọn, súc tích nhất nội dung, chủ đề hoặc ý đồ sáng tạo của mình. a.2. Tiêu đề có hình thức là câu đơn phần Trong tiếng Việt có những câu có cấu tạo do một từ, một cụm từ đảm nhận, loại câu này được gọi là câu đặc biệt. Trong 2645 tiêu đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam chúng tôi khảo sát, có thể thấy câu đặc biệt được sử dụng phổ biến, chiếm 67,5% (1785 tiêu đề). Trong đó chủ yếu là câu đặc biệt danh từ, câu đặc biệt vị từ và câu đặc biệt giới từ. Tiêu đề là câu đặc biệt danh từ có yếu tố trung tâm là một danh từ (danh từ riêng hoặc danh từ chung) hoặc một cụm danh từ. Tiêu đề là câu đặc biệt vị từ có yếu tố trung tâm là một vị từ hoặc một cụm vị từ. Những câu đặc biệt vị từ chỉ có một từ hoặc một cụm vị từ. Những câu đặc biệt giới từ được bắt đầu bằng những kết từ chỉ vị trí như: trên, dưới, trong ngoài, bên, trước, sau a.3. Tiêu đề có cấu trúc bỏ lửng và hội thoại – Tiêu đề có cấu trúc bỏ lửng: Việc sử dụng dấu chấm lửng trong tiêu đề có tác dụng biểu thị âm thanh kéo dài, biểu thị lời nói kéo dài nhằm mục đích thể hiện thái độ hoặc tình cảm nào đó của tác giả. Hiện tượng này xuất hiện chủ yếu trong các tiêu đề văn bản thi ca. – Tiêu đề có cấu trúc hội thoại: Cấu trúc hội thoại với hình thức gọi – đáp xuất hiện trong tiêu đề văn bản thể hiện dụng ý sáng tạo của nhà văn. Có trường hợp tiêu đề có đầy đủ cả hai lời gọi – đáp, một số trường hợp chỉ có lời gọi hoặc lời đáp. 11 a.4. Tiêu đề là “Không đề”, “Vô đề” Không đề, Vô đề là một mô-típ truyền thống của thi ca. Đây được xem là đặc trưng thi pháp của thơ văn trung đại Việt Nam, thể hiện tính hàm súc, ý tại ngôn ngoại của ngôn ngữ thơ thời kì này. Dưới cái tên Không đề, Vô đề tưởng chừng như không có giới hạn, nhà thơ cần trình bày thật hàm súc những ý tình, tâm cảnh cụ thể để bài thơ trở thành Có đề trong suy nghĩ của từng loại công chúng, từng kiểu người tiếp xúc với tác phẩm. a.5. Tiêu đề có hình thức là những kết hợp bất thường và những liên tưởng lạ hóa Đây là một trong những đặc điểm nổi bật của cấu trúc tiêu đề thi ca, so với tiêu đề văn xuôi nghệ thuật. Trong tiêu đề văn bản thơ ca, những kết hợp bất thường, những liên tưởng lạ hóa được người đọc xem như là bình thường. Những kết hợp bất thường thể hiện ở sự kết hợp các danh từ đi kèm với tính từ, động từ không phù hợp. Những tiêu đề dạng này thường được xây dựng theo cơ chế lâm thời chuyển nghĩa ẩn dụ. a.6. Tiêu đề có hình thức đánh số thứ tự Trong những tập thơ chữ Hán và chữ Nôm của các tác giả thời trung đại, những bài thơ đánh số thường thuộc về một nhóm bài thơ được đặt tên theo mục đích sáng tác. Trong các sáng tác hiện đại việc đánh số bài thơ cũng trở thành trào lưu, đặc biệt là trong thơ ca giai đoạn sau năm 1975. Việc đánh số thứ tự cho bài thơ không chỉ tạo nên nét đặc biệt cho kết cấu của tiêu đề – có tác dụng khơi gợi cảm hứng cho người tiếp nhận – mà còn thể hiện được cảm xúc trữ tình của tác giả. 12 b) Về từ loại: Tiêu đề có hình thức của hầu hết các từ loại trong tiếng Việt, trong đó nhiều nhất danh từ, vị từ, tính từ, đại từ… c) Về số tiếng trong tiêu đề: Số tiếng nhà văn sử dụng đặt cho tiêu đề chủ yếu là 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. 2.2.2. Về các biện pháp tu từ a. Biện pháp tu từ ngữ âm: Các biện pháp tu từ ngữ âm được xem như công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tiêu đề văn bản nghệ thuật, ở cả văn xuôi cũng như thơ ca. Những biện pháp được sử dụng như: hài thanh, điệp âm (điệp phụ âm đầu, điệp vần, điệp thanh). b. Các biện pháp tu từ ngữ nghĩa: Các biện pháp tu từ ngữ nghĩa giữ vị trí đặc biệt trong việc thể hiện tính biểu trưng và khái quát của tiêu đề. Tiêu đề văn bản nghệ thuật sử dụng hầu hết các biện pháp tu từ ngữ nghĩa như so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, tương phản, phép lặng. c. Về các biện pháp tu từ cú pháp: Tiêu đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam còn sử dụng, điệp ngữ, câu hỏi tu từ để tạo hiệu quả thẩm mĩ nhất định. 2.3. ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.3.1. Tiêu đề bộc lộ chủ đề của văn bản Tiêu đề văn bản có thể bộc lộ rõ chủ đề của văn bản. Có loại tiêu đề không bộc lộ rõ trực tiếp chủ đề văn bản mà có tính hàm ẩn, người đọc cần giải mã qua tìm hiểu nội dung của phần chính văn. 2.3.2. Tiêu đề là đại ý của văn bản Tính khái quát của tiêu đề còn được thể hiện ở đại ý của văn bản. Ngay từ tiêu đề, văn bản đã được thể hiện nội dung mà phần chính văn nói đến. 13 2.3.3. Tiêu đề là một chi tiết đáng chú ý nhất trong văn bản Trong quá trình đặt tiêu đề, nhà văn cố tình lựa chọn những sự việc, chi tiết tiêu biểu để gián tiếp thể hiện nội dung, chủ đề hoặc tạo sức lôi cuốn, hấp dẫn cho tác phẩm. 2.3.4. Tiêu đề là tên nhân vật chính trong văn bản Nhân vật chính là nhân vật thể hiện sâu sắc những suy nghĩ, tư tưởng của bản thân về xã hội, cuộc sống, con người của tác giả và tác phẩm. Số lượng tiêu đề này chiếm 4,5% (119/2645 tiêu đề) 2.3.5. Tiêu đề là một thông tin về hoàn cảnh sáng tác Ở nhiều trường hợp, tiêu đề gắn liền với hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Hoàn cảnh đó có thể được khái quát bằng địa danh cụ thể, hoặc được chỉ dẫn thời gian, chỉ dẫn về sự kiện. Nhiều trường hợp tiêu đề của bài thơ là một lời đề tặng. 2.4. VAI TRÒ CỦA TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.4.1. Vai trò của tiêu đề đối với tác giả Trong quá trình lựa chọn tiêu đề, tác giả không chỉ đi tìm một sự tương hợp giữa tiêu đề và tác phẩm của mình, mà điều này cũng đồng thời thể hiện phong cách của nhà văn. Cái tôi cá nhân, sự chuyển biến tư tưởng cũng như cảm xúc thẩm mĩ của tác giả được thể hiện rõ trong cách đặt tiêu đề. Tiêu đề còn biểu hiện đặc điểm trào lưu văn học ở các giai đoạn phát triển của văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam. 2.4.2. Vai trò của tiêu đề đối với người tiếp nhận a) Tiêu đề như một yếu tố định hướng, một điểm nhấn nghệ thuật 14 Tiêu đề là yếu tố đầu tiên của văn bản tiếp xúc với người đọc. Nhìn vào đầu đề, người tiếp nhận có thể được kích thích xúc cảm qua cấu trúc, nội dung mà tiêu đề thể hiện. Tính định hướng của tiêu đề thể hiện ở vai trò dự báo, với các ý nghĩa hiển hiện và ý nghĩa hàm ẩn cũng như ý đồ sáng tác của tác giả. b) Tiêu đề khơi gợi cảm hứng cho người đọc Trong vai trò định hướng của mình, tiêu đề đồng thời khơi gợi cảm hứng cho người đọc. Nhà văn trong quá trình sáng tác luôn dự kiến các đối tượng tiếp nhận và khả năng tác động của tác phẩm để từ đó lựa chọn cấu trúc phù hợp cho tiêu đề. 2.4.3. Vai trò của tiêu đề đối với cấu trúc chung của tác phẩm a) Tiêu đề có vai trò dự báo b) Tiêu đề có vai trò hồi cố Tiểu kết Chương 2 CHƯƠNG 3 PHỤ ĐỀ, LỜI TỰA, LỜI ĐỀ TỪ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.1. PHỤ ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.1.1. Đặc điểm hình thức phụ đề trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Về hình thức kết cấu a.1. Phụ đề có hình thức là một cụm từ – Phụ đề có hình thức là một ngữ định danh – Phụ đề có hình thức là một cụm danh từ a.2. Phụ đề có hình thức là câu đặc biệt vị từ 15 – Phụ đề có hình thức là câu đặc biệt vị từ thường là những lời đề tặng. – Ngoài lời đề tặng, có một số câu đặc biệt vị từ có hình thức là một lời tưởng nhớ những người đã khuất, thường bắt đầu bằng những động từ như: Viếng, Kính viếng, Tưởng nhớ. – Ngoài ra, những phụ đề là lời chú thích hoàn cảnh và cảm hứng sáng tác cũng mang hình thức câu đặc biệt vị từ. b. Về phương thức biểu đạt Phụ đề có thể sử dụng nhiều phương thức biểu đạt khác nhau như: tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh để thể hiện mục đích sáng tác của tác giả. 3.1.2. Đặc điểm nội dung phụ đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Phụ đề là tên gọi bổ sung cho tiêu đề Văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam có một số lượng lớn có phụ đề là tên gọi bổ sung cho tiêu đề. Đây là loại phụ đề điển hình nhất. Những tên gọi bổ sung đa số ở hình thức ngữ danh từ. Nội dung bổ sung thường là nhấn mạnh đề tài, chủ đề của văn bản. b. Phụ đề là lời đề tặng Phụ đề là lời đề tặng chiếm tỉ lệ khá cao (hơn 45%). Đối tượng được tặng rất phong phú, có 3 dạng sau: Đối tượng là cá nhân, đối tượng là một nhóm người, đối tượng là vùng đất, sự kiện. Lời đề tặng thể hiện mối quan hệ, mức độ tình cảm giữa tác giả và người được tặng. c. Phụ đề là lời chú thích cho tiêu đề 16 Phụ đề chú thích về thể loại, về nhân vật trữ tình được nói đến trong tác phẩm, chú thích cho tên gọi được nêu ra trong tiêu đề, chú thích cho một ý nghĩa đặc biệt của tác phẩm. d. Phụ đề là hoàn cảnh sáng tác Phụ đề là hoàn cảnh sáng tác có thể chia làm hai dạng: không gian, thời gian và sự kiện. Trong đó hoàn cảnh không gian và thời gian thường đứng ở vị trí sau cùng của văn bản. Những phụ đề có nội dung về sự kiện thường sử dụng phương thức tự sự. Trong đó tác giả trình bày những đẩy đưa dẫn đến sự ra đời của tác phẩm. Phụ đề là không gian, thời gian thường được trình bày ở hình thức ngữ định danh nằm cuối tác phẩm. 3.1.3. Vai trò của phụ đề trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Vai trò của phụ đề đối với tác giả Phụ đề được xem là phương tiện giao tiếp trực tiếp giữa tác giả và người đọc. Những phụ đề là lời đề tặng là phương tiện để tác giả bộc lộ công khai tình cảm, cảm xúc của mình, không chỉ với đối tượng được tặng mà còn đối với đọc giả nói chung. Bên cạnh đó, những lời tặng đặc biệt cũng góp phần tạo nên nét độc đáo cho các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam cũng như đánh dấu một nét phong cách của tác giả. b. Vai trò của phụ đề đối với người tiếp nhận Nếu tiêu đề, lời đề từ như một yếu tố định hướng, khái quát về nội dung của phần chính văn thì phụ đề lại là nơi cung cấp những hiểu biết cơ bản về tác phẩm mà người đọc cần biết để cảm thụ tác phẩm. 17 c. Vai trò của phụ đề đối với cấu trúc chung của tác phẩm Phụ đề là phần thêm vào để làm rõ tiêu đề hoặc có tính dự báo cho nội dung của phần chính văn. Những phụ đề đứng trước và sau phần chính văn đều có tính dự báo cho nội dung của tác phẩm. Những văn bản có phụ đề thường được thể hiện rõ chủ đề cũng như cảm hứng sáng tạo của tác giả. 3.2. LỜI TỰA TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.2.1. Đặc điểm hình thức lời tựa trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Về hình thức kết cấu Lời tựa trong các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam thời trung đại có hai phần: Phần nội dung và phần lạc khoản. Phần nội dung là phần chính của bài tựa, được chia làm hai phần nhỏ hơn; đó là phần thuyết lí và phần trình bày về tác phẩm. Ở các bài tựa thời hiện đại, thể tựa đã có nhiều biến chuyển, thể tựa trong văn học trung đại đã dường như được thay thế bằng những “lời đầu sách, lời giới thiệu, lời mở đầu, lời ngỏ”. Tuy mang tên gọi khác song lời tựa thời hiện đại vẫn mang những chức năng quan trọng của thể tựa. Đó là giới thiệu về nội dung, khái quát những giá trị cơ bản của tác phẩm. b. Về phương thức biểu đạt Lời tựa trong các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam được viết theo lối tản văn, sử dụng nhiều phương thức biểu đạt khác nhau để thực hiện vai trò và chức năng của mình như: biểu cảm, tự sự, miêu tả, thuyết minh và nghị luận. 18 3.2.2. Đặc điểm nội dung lời tựa trong văn bản nghệ thuật a. Lời tựa thuyết minh về tác phẩm Một đặc trưng cơ bản của thể tựa là giới thiệu về tác phẩm với các tầng thông tin khác nhau. Đó có thể là về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác, về thể loại, về bố cục, nội dung chính của tác phẩm được nói đến. Cho dù ở hình thức kết cấu và sử dụng phương thức biểu đạt nào, nội dung của lời tựa luôn đem đến cho người đọc những thông tin nhất định về tác giả và tác phẩm. b. Lời tựa thể hiện quan điểm sáng tác nghệ thuật b.1. Quan điểm “thi dĩ ngôn chí, văn dĩ tải đạo” trong văn học trung đại b.2. Quan điểm về chức năng nhận thức và chức năng giáo dục của văn chương nghệ thuật c. Lời tựa là sự miêu tả, nhận xét Sự miêu tả nhận xét thể hiện tập trung ở các khía cạnh: hoàn cảnh sáng tác, cảm hứng sáng tác; nội dung, ý nghĩa chủ đề; ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm. c. Lời tựa biểu hiện cảm xúc trữ tình của người viết Đó có thể là sự ngưỡng mộ, trân trọng của người viết, hoặc cũng có thể là những xúc cảm của chính tác giả khi nói về đứa con tinh thần của mình. Phương thức biểu đạt được sử dụng chủ yếu là biểu cảm và tự sự. 3.2.3. Vai trò của lời tựa trong văn bản nghệ thuật a. Vai trò của lời tựa đối với tác giả Trong những bài tựa thời trung đại, hình tượng tác giả thường được khắc họa với những nhân cách lớn của những bậc danh nho, có những bài tựa thể hiện rõ phong cách của nhà nho tài tử, mang tư 19 tưởng tiến bộ hay là những người nghệ sĩ đa tình, đa cảm trước thiên nhiên vạn vật. b. Vai trò của lời tựa đối với việc tiếp nhận văn bản nghệ thuật Lời tựa đã giúp cho việc đồng cảm của công chúng với tác phẩm sâu sắc hơn. Lời tựa còn tạo nên hứng thú cho người đọc. c. Vai trò của lời tựa đối với tác phẩm Lời tựa thể hiện tư tưởng – chủ đề một cách trực tiếp thông qua việc miêu tả nhận xét của người viết hay của chính tác giả. Đa số những nhận định đánh giá của người viết trong lời tựa mang tính chủ quan, song cũng có những tác động nhất định đối với việc tiếp nhận của đọc giả, cũng như đối với hiệu quả xuất bản của cuốn sách. 3.3. LỜI ĐỀ TỪ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.3.1. Đặc điểm hình thức lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Về hình thức kết cấu a.1. Lời đề từ có hình thức là một câu – Lời đề từ là câu châm ngôn, cách ngôn – Lời đề từ là câu tục ngữ, ngạn ngữ – Lời đề từ là câu ca dao – Lời đề từ là câu hát, câu đối – Lời đề từ là một câu văn – Lời đề từ là lời đề tặng a2. Lời đề từ là một đoạn văn Lời đề từ có hình thức một đoạn văn chiếm số lượng không nhiều. Tuy là một đoạn văn, song dung lượng của đoạn chỉ dừng lại 20 nhiều nhất là một trang sách. Có trường hợp lời đề từ được người đọc thêm vào. a3. Lời đề từ là một, hai dòng thơ hay một khổ thơ – Lời đề từ là một, hai dòng thơ – Lời đề từ là một khổ thơ Lời đề từ không chỉ là thơ của chính tác giả, mà đôi khi là khổ thơ tác giả mượn của một bài thơ, một nhà thơ nào đó. Đề từ xuất hiện đa dạng trong tất cả các văn bản nghệ thuật như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn bản kịch, kí và cả trong những bức thư Lời đề từ xuất hiện nhiều nhất là trong thơ và truyện ngắn. Đề từ thường được đặt trước tác phẩm hoặc một bộ phận của tác phẩm (chương, hồi, đoạn, phần) nhằm nêu lên chủ đề tư tưởng của tác phẩm hoặc hướng người đọc vào ý đồ nghệ thuật của tác phẩm. b) Về phương thức biểu đạt Phương thức biểu đạt của lời đề từ rất đa dạng. Đó có thể là phương thức thuyết minh, nghị luận, miêu tả, biểu cảm, tự sự hoặc kết hợp đa phương thức, nhưng đa số lời đề từ sử dụng phương thức biểu cảm và nghị luận. 3.3.2. Đặc điểm nội dung lời đề từ trong văn bản nghệ thuật a. Lời đề từ có tính khái quát, triết lí Chức năng cơ bản của lời đề từ là bổ sung và làm rõ văn bản chính văn. Nó có vai trò đề dẫn và sự báo về nội dung chính của văn bản chính văn. Lời đề từ cho một bài thơ, một truyện ngắn hay một cuốn tiểu thuyết dài hàng trăm trang cũng vậy, nó luôn chứa đựng cái thần thái và cái hồn của tác phẩm. 21 b. Lời đề từ là sự miêu tả, nhận xét Nội dung của lời đề từ trong tác phẩm nghệ thuật luôn biểu hiện những vấn đề chính, chủ đề chính của tác phẩm. Ngoài vấn đề nhân sinh quan thì những hình tượng nghệ thuật hay số phận hay cuộc đời của một con người cũng chính là nội dung của lời đề từ. c. Lời đề từ biểu hiện cảm xúc, tình cảm trữ tình của tác giả Có rất nhiều lời đề từ thể hiện cảm xúc, tình cảm của tác giả. Hiểu được nội dung lời đề từ ta càng thấm thía sâu sắc hơn cảm xúc tình cảm của tác giả thể hiện ngay trong văn bản chính văn. 3.3.3. Vai trò của lời đề từ trong văn bản nghệ thuật a. Vai trò của lời đề từ đối với tác giả a.1. Lời đề từ khơi nguồn cảm hứng của tác giả a.2. Lời đề từ góp phần thể hiện phong cách của tác giả b. Đối với người tiếp nhận b.1. Lời đề từ như một yếu tố định hướng, một điểm nhấn nghệ thuật b.2. Lời đề từ khơi gợi cảm hứng cho người tiếp nhận b.3. Lời đề từ như một câu chuyện bổ sung, tồn tại song song với chính văn c. Đối với cấu trúc chung của tác phẩm Là một thành phần của văn bản nghệ thuật, lời đề từ nằm trong mối liên hệ cấu trúc của văn bản, đó là sự thống nhất về chủ đề trong văn bản nghệ thuật. d. Lời đề từ trong mối quan hệ với tiêu đề và chủ đề của tác phẩm Lời đề từ có mối quan hệ chặt chẽ với văn bản chính văn đồng thời nó cũng thể hiện mối quan hệ tương quan với chủ đề và tiêu đề 22 của tác phẩm. Lời đề từ và tiêu đề của văn bản nghệ thuật có mối quan hệ bổ sung, khái quát cho nhau. Tiểu kết Chương 3 KẾT LUẬN Phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Trong sự phát triển chung của tác phẩm văn học Việt Nam, các yếu tố tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ có vai trò quan trọng đối với chủ đề của tác phẩm, đối với việc định hình phong cách của tác giả, của các giai đoạn văn học cũng như đối với việc tiếp nhận của đọc giả. Trên cơ sở hệ thống hóa một cách hiểu cơ bản về các yếu tố thuộc phần tiêu đề của văn bản, luận văn đã đạt được những kết quả sau đây: – Xác lập một quan niệm đầy đủ về phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật. Trong đó đã chỉ ra được những đặc điểm về hình thức, về nội dung và vai trò của tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong tác phẩm văn học Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phân tích các kiểu cấu tạo của những yếu tố đó cũng như vai trò của chúng đối với tác phẩm văn học nghệ thuật. Khảo sát các đơn vị văn bản trên các tư liệu văn học Việt Nam, từ đó tiến hành phân tích cấu trúc và đặc trưng thẩm mĩ của các yếu tố nói trên. 1. Nghiên cứu về tiêu đề của tác phẩm văn học Việt Nam, luận văn đã đưa ra được một số hình thức kết cấu cơ bản của tiêu đề. Về mặt cấu tạo, tiêu đề có kết cấu song phần, kết cấu đơn phần (câu đặc biệt danh từ, câu đặc biệt vị từ và câu đặc biệt giới từ), tiêu đề có cấu trúc bỏ lửng, cấu trúc hội thoại, những kết hợp bất thường, những liên tưởng lạ hóa, tiêu đề là Không đề, Vô đề, tiêu đề đánh số thứ tự. 23 Về mặt từ loại, tiêu đề tác phẩm văn học Việt Nam sử dụng đa dạng các từ loại trong tiếng Việt như danh từ, vị từ, tính từ, đại từ. Số tiếng trong tiêu đề cũng rất đa dạng, có tiêu đề ngắn chỉ có 1 tiếng, có tiêu đề dài đến 14 tiếng, nhưng đa số tiêu đề có từ 2 đến 4 tiếng. Tiêu đề sử dụng hầu hết các biện pháp tu từ ngữ âm, tu từ ngữ nghĩa và tu từ cú pháp, do đó có giá trị thẩm mĩ nhất định trong tác phẩm. Về mặt nội dung, tiêu đề góp phần bộc lộ chủ đề của văn bản, tiêu đề là đại ý của văn bản, là một chi tiết đáng chú ý, là tên của nhân vật chính hoặc là một thông tin về hoàn cảnh sáng tác. Xét về vai trò, tiêu đề có vai trò khá quan trọng trong tác phẩm văn học Việt Nam. Tiêu đề vừa có ý nghĩa đối với tác giả vừa có ý nghĩa đối với độc giả. Đối với tác giả, tiêu đề thể hiện cảm xúc, chuyển tải ý đồ nghệ thuật, với đọc giả, tiêu đề như một yếu tố định hướng về chủ đề, một điểm nhấn nghệ thuật. Đối với cấu trúc chung của tác phẩm, tiêu đề thể hiện chủ đề của tác phẩm đồng thời có vai trò dự báo và vai trò hồi cố. 2. Nghiên cứu các bộ phận còn lại của phần tiêu đề, luận văn đã đưa ra được những mô hình kết cấu, nội dung và vai trò của phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam. Cụ thể là: a. Về hình thức kết cấu, phụ đề, lời đề từ tác phẩm văn học Việt Nam có hình thức kết cấu đa dạng và nội dung phong phú. Hình thức của phụ đề gắn liền với nội dung và những vai trò khác nhau của chúng đối với tác phẩm. Hình thức của lời đề từ tập trung chủ yếu ở các câu thơ, câu văn hàm súc, có ý nghĩa hàm ẩn sâu sắc. Riêng lời tựa trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam được xem là một chỉnh thể độc lập ngoài văn bản và có hình thức thể loại riêng. 24 Lời tựa thường sử dụng hình thức tản văn và nhiều phương thức biểu đạt khác nhau nhằm thể hiện nội dung cũng như vai trò của nó đối với tác phẩm. b. Về nội dung, phụ đề, lời tựa, lời đề từ đều thể hiện được cảm xúc, tình cảm, dụng ý sáng tác của tác giả cũng như chủ đề của tác phẩm. Riêng lời tựa (do tác giả viết hoặc do người khác viết) thể hiện một quan niệm sáng tác nghệ thuật, gắn liền với thời đại văn học hoặc phong cách của nhà văn. Còn lời đề từ của văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam vừa mang nội dung khái quát, triết lí, vừa mang nội dung miêu tả, nhận xét, nhiều lời đề từ biểu hiện cảm xúc tình cảm của tác giả. c. Về vai trò, phụ đề, lời tựa, lời đề từ đều có những vai trò nhất định đối với việc thể hiện ý đồ sáng tác và phong cách của tác giả. Những bộ phận này của phần tiêu đề đều có vai trò định hướng trong quá trình tiếp nhận văn bản của người đọc cũng như thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm. 3. Hướng phát triển của luận văn: Chúng tôi cho rằng, đề tài của luận văn là một đối tượng có tính chất “mở”, có hướng phát triển rõ rệt. Có thể triển khai những nội dung tiếp theo đề tài như sau: – Về tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam. – Về tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam. – So sánh tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ của các tác phẩm văn xuôi và các tác phẩm thơ ca Việt Nam.

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trênBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ TIÊU ĐỀ, PHỤ ĐỀ, LỜI TỰA, LỜI ĐỀ TỪ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI TRỌNG NGOÃN Phản biện 1: PGS.TS. HOÀNG TẤT THẮNG Phản biện 2: TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 5 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: – Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng – Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực ngôn ngữ học hiện nay, việc nghiên cứu ngôn ngữ văn bản trở thành một xu hướng mới và ngày càng khẳng định vị trí trong ngôn ngữ học đại cương. Những công trình chuyên sâu của I.R.Galperin, O.I.Moskalskaja, Roland Barthes ra đời từ những năm 70 đã đưa ra nhiều kiến giải khoa học có giá trị về ngôn ngữ học văn bản và có những ứng dụng hết sức thiết thực, đặc biệt là trong việc nghiên cứu văn bản nghệ thuật, vốn được xem là loại văn bản có tính phức tạp nhất. Là một bộ phận của văn bản nghệ thuật, tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ (mà sau đây chúng tôi tạm gọi là phần tiêu đề của văn bản) vừa độc lập chừng mực nào đó với toàn bộ văn bản, vừa gắn bó chặt chẽ với văn bản, nằm trong ý đồ sáng tạo nghệ thuật của tác giả, mang nội dung thông tin tiềm ẩn nhất định và có tính định hướng cho văn bản. Chính vì thế, bên cạnh nội dung thông tin biểu hiện được trình bày trong văn bản, các yếu tố tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ được xem là một tín hiệu thẩm mĩ để nhà văn định hướng cho người đọc, là dấu hiệu biểu hiện tài nghệ kết cấu tác phẩm thành một chỉnh thể nghệ thuật toàn vẹn của người nghệ sĩ. Việc tìm hiểu phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật góp phần rất lớn vào việc nghiên cứu ngôn ngữ học văn bản cũng như quá trình khai thác nội dung ý nghĩa của toàn văn bản nghệ thuật nói riêng. Tuy nhiên trong thực tiễn nghiên cứu, có thể nói phần tiêu đề của văn bản, nhất là trong các tác phẩm nghệ thuật còn chưa được chú ý đúng mức. Một số tác phẩm có lời đề từ rất đặc sắc, thể hiện rõ 2 nét chủ đề cũng như cảm hứng sáng tác của người nghệ sĩ rất cần được tìm hiểu thấu đáo dụng ý nghệ thuật của tác giả và giá trị của tác phẩm qua tiêu đề, lời đề từ. Đây cũng chính là lí do mà chúng tôi đã chọn nghiên cứu đề tài nêu trên. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa và xây dựng một cách hiểu cơ bản về tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ của văn bản văn học nhằm đưa ra những kiến giải khoa học trong quá trình tiếp cận các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam; phục vụ cho việc phân tích tác phẩm văn học Việt Nam trong nhà trường và trong thực tiễn tiếp nhận văn học. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong tác phẩm văn học Việt Nam. – Phạm vi nghiên cứu: Tác phẩm văn học Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu các yếu tố thuộc phần tiêu đề của văn bản, luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp miêu tả với các thủ pháp: thủ pháp phân loại và hệ thống, thủ pháp phân tích ngôn cảnh, thủ pháp logic học, ngôn ngữ học tâm lí, từ việc thống kê, miêu tả ngữ liệu mà lí giải vấn đề. Bên cạnh đó, luận văn sử dụng tri thức của ngành ngôn ngữ học (phong cách học, ngữ pháp văn bản) để làm cơ sở lí luận cho quá trình nghiên cứu. Luận văn còn sử dụng tri thức của các chuyên ngành khác như mĩ học, lí luận văn học. 5. Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, phần Nội dung của luận văn được triển khai thành ba chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài 3 Chương 2: Tiêu đề trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam Chương 3: Phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu – Viết về tiêu đề của văn bản nói chung, Đinh Trọng Lạc trong công trình “Phong cách học văn bản” đã đề cập đến vai trò của tiêu đề – có tính định hướng trong giao tiếp giữa tác giả và người đọc và đã ban đầu khẳng định vị trí của tiêu đề tác phẩm trong việc thể hiện các thông tin của văn bản. Về mặt lí luận, đáng chú ý nhất là chuyên luận “Tiêu đề văn bản tiếng Việt” của Trịnh Sâm. Chuyên luận đã hệ thống lí thuyết về tiêu đề trong văn bản tiếng Việt ở nhiều phong cách văn bản khác nhau, trong đó có phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Tác giả đã đưa ra một số đặc điểm của tiêu đề văn bản văn xuôi nghệ thuật và thơ ca mà chúng tôi sẽ đề cập đến ở phần sau. – Viết về lời tựa trong văn bản, trong “Văn bản với tư cách đối tượng nghiên cứu ngôn ngữ học”, I.R.Galperin (1987) đề cập đến lời tựa của văn bản nói chung, đề cao vai trò của lời tựa trong việc thể hiện ý nghĩa biểu hiện của văn bản, đặc biệt là văn bản nghệ thuật song vẫn chưa đi sâu tìm hiểu các đặc điểm của lời tựa. – Về yếu tố phụ đề và lời đề từ, trong nhiều bài nghiên cứu về một tác phẩm cụ thể, nhiều tác giả cũng sử dụng thuật ngữ “phụ đề”,”lời đề từ” để phân tích, bình luận về giá trị của các yếu tố này đối với toàn bộ văn bản song chưa đưa ra khái niệm hoàn chỉnh cũng như đặc điểm của chúng. Vẫn chưa có một công trình, chuyên luận nào có nói đến khái niệm cũng như khảo sát vai trò của phụ đề và lời đề từ trong các tác phẩm nghệ thuật. Chính điều này dẫn đến sự lúng 4 túng trong việc phân biệt cũng như nghiên cứu phụ đề và lời đề từ của tác phẩm nghệ thuật. Như vậy, khi nghiên cứu các bộ phận của văn bản văn học, các nhà ngôn ngữ học cũng đã có những lí giải nhất định về tiêu đề, lời tựa, lời nói đầu, lời mào đầu Song vẫn chưa đề cập đến đặc trưng ngữ dụng của văn bản ở bộ phận phụ đề, lời đề từ, chưa thật sự đi sâu tìm hiểu vai trò của các yếu tố đó trong văn học, đặc biệt là trong văn học Việt Nam. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. VĂN BẢN VÀ VĂN BẢN NGHỆ THUẬT 1.1.1. Khái niệm văn bản a) Một số định nghĩa văn bản Khảo sát một số định nghĩa văn bản của các nhà ngôn ngữ học nước ngoài: O.I.Moskalskaja, Barthe, Cook, Crystal, L.M.Loseva, M. Halliday, L. Hjelmslev, W. Koch, R.Haweg, N.Nunan I.R.Galperin; và các nhà ngôn ngữ học trong nước: Trần Ngọc Thêm, Diệp Quang Ban. Về mặt dung lượng, văn bản có nhiều loại, kích thước, khối lượng rất khác nhau và về mặt lý thuyết là không có giới hạn xác định. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi quan niệm văn bản là một sản phẩm của lời nói hoàn chỉnh, đầy đủ các thành phần. Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, có sự thống nhất trọn vẹn về nội dung và hoàn chỉnh về hình thức. Cách 5 hiểu trên đã nhấn mạnh vào những đặc trưng cơ bản của văn bản như được trình bày dưới đây: – Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, mang mục đích giao tiếp nhất định. – Văn bản là sản phẩm trọn vẹn về nội dung, hướng đến chủ đề nhất định và thể hiện quan điểm, tư tưởng của các vai giao tiếp. – Văn bản có sự hoàn chỉnh về hình thức với sự liên kết chặt chẽ các bộ phận cấu thành trong cấu trúc của nó. b) Đặc trưng của văn bản Đặc trưng của văn bản được xác định theo các tiêu chí: tính liên kết và tính hoàn chỉnh của văn bản. 1.1.2. Văn bản nghệ thuật phân biệt với các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khác Ngôn ngữ nghệ thuật là một phong cách chức năng ngôn ngữ bên cạnh các phong cách ngôn ngữ khác như: phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận. Những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật đó là: tính cấu trúc, tính hình tượng và tính cá thể hoá. Đặc điểm ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện ở các phương diện: ngữ âm, từ ngữ và cú pháp. 1.2. THÀNH PHẦN CỦA VĂN BẢN NGHỆ THUẬT 1.2.1. Tiêu đề trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm tiêu đề Tiêu đề của văn bản nghệ thuật là tên gọi chính thức của một văn bản nghệ thuật như một bài thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bài kí, vở kịch (văn bản kịch), mang dụng ý sáng tác của tác giả. Tiêu đề 6 được đánh dấu bằng vị trí luôn đứng đầu văn bản, được tách biệt với các phần còn lại của tiêu đề và phần chính văn bằng hình thức, cỡ chữ, màu sắc và khoảng cách. Tiêu đề chủ yếu là thực từ, rất hiếm khi là các từ quan hệ hay phụ từ bởi tiêu đề vừa là tên gọi, vừa là định hướng về nội dung. b) Chức năng của tiêu đề Tiêu đề văn bản nghệ thuật có các chức năng cơ bản như sau: – Tiêu đề có chức năng định danh văn bản, để phân biệt các văn bản nghệ thuật với nhau. – Tiêu đề có thể thể hiện chủ đề – nội dung cô đúc, khái quát nhất của văn bản. – Tiêu đề có chức năng xác định phạm vi, khuôn khổ của văn bản. – Tiêu đề có chức năng dự báo và hồi cố.. – Tiêu đề trong văn bản còn là một tín hiệu mang tính khơi gợi cảm hứng, mang tính quảng cáo và tính thẩm mĩ. 1.2.2. Phụ đề trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm phụ đề Phụ đề (tiêu đề phụ) là tên gọi kèm theo tiêu đề chính, thường có cấu trúc là một ngữ hoặc một câu. Nội dung của phụ đề thường xoay quanh việc nêu hoàn cảnh sáng tác, cảm hứng sáng tác, một lời bổ sung, giải thích cho tiêu đề. Phụ đề thường được đặt ở đầu tác phẩm, sau tiêu đề và có thể đứng ở cuối tác phẩm sau phần chính văn. b) Chức năng của phụ đề – Góp phần vào việc định danh văn bản. 7 – Thể hiện ban đầu ý đồ sáng tác, mục đích sáng tác qua hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm hay lời cảm ơn của tác giả. Từ đó định hướng cho người đọc về nội dung cơ bản của tác phẩm. 1.2.3. Lời tựa trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm lời tựa Trong văn học truyền thống, tựa được xem như một thể loại. Vị trí của lời tựa là nằm ở đầu tác phẩm và nội dung của tựa đều thể hiện mục đích, ý nghĩa của cuốn sách. Thể tựa có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng đã sớm vào Việt Nam, xuất hiện và phát triển cùng văn học viết Việt Nam thời trung đại. Sang thời hiện đại, thể tựa tiếp tục phát triển và có một số thay đổi về tên gọi cũng như hành văn. Về hình thức, bài tựa trong thời hiện đại vẫn giữ nguyên mục đích, nội dung, kết cấu, đặc điểm về ngôn ngữ, song phần lạc khoản dần mờ nhạt và chỉ còn thông tin thời gian, địa điểm viết bài tựa. Đặc biệt lời tựa là lời của tác giả xuất hiện với tần suất cao. b) Chức năng của lời tựa Thể tựa vừa có chức năng văn học vừa có chức năng ngoài văn học. Những chức năng này đồng thời gắn bó chặt chẽ với cấu trúc của văn bản nghệ thuật. Là một trong những cơ sở để đánh giá và bình phẩm về các văn bản văn chương nghệ thuật. 1.2.4. Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật a) Khái niệm lời đề từ Lời đề từ thường là những câu ngắn gọn, cô đúc, đó có thể là câu thơ, câu văn, câu tục ngữ, câu ca dao, câu châm ngôn tất cả đều nhằm thể hiện chủ đề – tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm vào trong tác phẩm. 8 b) Chức năng của lời đề từ Lời đề từ tạo nên một phạm vi chủ đề, tư tưởng của tác phẩm, giúp người đọc tiếp nhận văn bản trong phạm vi nhất định. 1.3. CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN NGHỆ THUẬT Mỗi một văn bản nghệ thuật lại là một hệ thống phức tạp bao gồm hàng loạt các yếu tố thuộc những bình diện khác nhau như: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, ngôn ngữ, nhân vật, hình tượng, cốt truyện. Sự kết hợp và tác động lẫn nhau giữa các yếu tố này khiến tác phẩm trở thành một chỉnh thể nghệ thuật, mang tính thống nhất hữu cơ giữa nội dung thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật. Trong đó các yếu tố thuộc phần tiêu đề (tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ) không thể không có mối quan hệ với hệ thống này. Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi tìm hiểu phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật trong việc thể hiện đề tài, chủ đề và tư tưởng của tác phẩm. 1.3.1. Đề tài 1.3.2. Chủ đề 1.3.3. Tư tưởng Tiểu kết Chương 1 CHƯƠNG 2 TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.1. VỊ TRÍ CỦA TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM Trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam, tiêu đề có cương vị là một phát ngôn độc lập: được người đọc tri giác như một khối trọn vẹn, hoàn chỉnh, bất chấp hình thức kết cấu của nó. Vì thế khi tách 9 khỏi văn bản, tiêu đề có đủ tư cách đại diện cho văn bản và ở nhiều trường hợp tiêu đề có đủ tư cách như một văn bản. Tiêu đề có thể là một khách ngôn, nhưng đa số tiêu đề là một chủ ngôn. Ở một số trường hợp, tiêu đề văn bản nghệ thuật có khả năng thể hiện rõ phong cách của tác giả trong một giai đoạn văn học hoặc trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác. 2.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.2.1. Về hình thức kết cấu Tiêu đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam có nhiều kết cấu phong phú và đa dạng. Bên cạnh cấu trúc bình thường, tiêu đề còn có những cấu trúc lạ hóa. Tiêu đề sử dụng nhiều kiểu câu, nhiều biện pháp tu từ, các từ loại nhằm thực hiện chức năng tác động thẩm mĩ nhất định. Kết cấu của tiêu đề văn xuôi và tiêu đề thi cacó sự khác nhau. Đối với văn xuôi nghệ thuật, đa số tiêu đề là những chuỗi lời định danh, ít dùng các hình thức văn tự khác như dấu câu, tiêu đề zêrô. Đối với thơ ca, tiêu đề văn bản tập trung đầy đủ tất cả đặc trưng phong cách nghệ thuật cũng như mọi phương tiện ngôn ngữ. Qua khảo sát 2645 tiêu đề văn bản nghệ thuật, chúng tôi rút ra một số cấu trúc nổi bật như sau: a) Về cấu tạo a.1. Tiêu đề có hình thức kết cấu song phần Tiêu đề có hình thức kết cấu song phần chiếm số lượng không nhiều (7,7%). Điều này được lí giải bởi đặc điểm của tiêu đề. Đó là, tiêu đề thường được tác giả rút gọn đến mức tối đa nhằm thể hiện 10 ngắn gọn, súc tích nhất nội dung, chủ đề hoặc ý đồ sáng tạo của mình. a.2. Tiêu đề có hình thức là câu đơn phần Trong tiếng Việt có những câu có cấu tạo do một từ, một cụm từ đảm nhận, loại câu này được gọi là câu đặc biệt. Trong 2645 tiêu đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam chúng tôi khảo sát, có thể thấy câu đặc biệt được sử dụng phổ biến, chiếm 67,5% (1785 tiêu đề). Trong đó chủ yếu là câu đặc biệt danh từ, câu đặc biệt vị từ và câu đặc biệt giới từ. Tiêu đề là câu đặc biệt danh từ có yếu tố trung tâm là một danh từ (danh từ riêng hoặc danh từ chung) hoặc một cụm danh từ. Tiêu đề là câu đặc biệt vị từ có yếu tố trung tâm là một vị từ hoặc một cụm vị từ. Những câu đặc biệt vị từ chỉ có một từ hoặc một cụm vị từ. Những câu đặc biệt giới từ được bắt đầu bằng những kết từ chỉ vị trí như: trên, dưới, trong ngoài, bên, trước, sau a.3. Tiêu đề có cấu trúc bỏ lửng và hội thoại – Tiêu đề có cấu trúc bỏ lửng: Việc sử dụng dấu chấm lửng trong tiêu đề có tác dụng biểu thị âm thanh kéo dài, biểu thị lời nói kéo dài nhằm mục đích thể hiện thái độ hoặc tình cảm nào đó của tác giả. Hiện tượng này xuất hiện chủ yếu trong các tiêu đề văn bản thi ca. – Tiêu đề có cấu trúc hội thoại: Cấu trúc hội thoại với hình thức gọi – đáp xuất hiện trong tiêu đề văn bản thể hiện dụng ý sáng tạo của nhà văn. Có trường hợp tiêu đề có đầy đủ cả hai lời gọi – đáp, một số trường hợp chỉ có lời gọi hoặc lời đáp. 11 a.4. Tiêu đề là “Không đề”, “Vô đề” Không đề, Vô đề là một mô-típ truyền thống của thi ca. Đây được xem là đặc trưng thi pháp của thơ văn trung đại Việt Nam, thể hiện tính hàm súc, ý tại ngôn ngoại của ngôn ngữ thơ thời kì này. Dưới cái tên Không đề, Vô đề tưởng chừng như không có giới hạn, nhà thơ cần trình bày thật hàm súc những ý tình, tâm cảnh cụ thể để bài thơ trở thành Có đề trong suy nghĩ của từng loại công chúng, từng kiểu người tiếp xúc với tác phẩm. a.5. Tiêu đề có hình thức là những kết hợp bất thường và những liên tưởng lạ hóa Đây là một trong những đặc điểm nổi bật của cấu trúc tiêu đề thi ca, so với tiêu đề văn xuôi nghệ thuật. Trong tiêu đề văn bản thơ ca, những kết hợp bất thường, những liên tưởng lạ hóa được người đọc xem như là bình thường. Những kết hợp bất thường thể hiện ở sự kết hợp các danh từ đi kèm với tính từ, động từ không phù hợp. Những tiêu đề dạng này thường được xây dựng theo cơ chế lâm thời chuyển nghĩa ẩn dụ. a.6. Tiêu đề có hình thức đánh số thứ tự Trong những tập thơ chữ Hán và chữ Nôm của các tác giả thời trung đại, những bài thơ đánh số thường thuộc về một nhóm bài thơ được đặt tên theo mục đích sáng tác. Trong các sáng tác hiện đại việc đánh số bài thơ cũng trở thành trào lưu, đặc biệt là trong thơ ca giai đoạn sau năm 1975. Việc đánh số thứ tự cho bài thơ không chỉ tạo nên nét đặc biệt cho kết cấu của tiêu đề – có tác dụng khơi gợi cảm hứng cho người tiếp nhận – mà còn thể hiện được cảm xúc trữ tình của tác giả. 12 b) Về từ loại: Tiêu đề có hình thức của hầu hết các từ loại trong tiếng Việt, trong đó nhiều nhất danh từ, vị từ, tính từ, đại từ… c) Về số tiếng trong tiêu đề: Số tiếng nhà văn sử dụng đặt cho tiêu đề chủ yếu là 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. 2.2.2. Về các biện pháp tu từ a. Biện pháp tu từ ngữ âm: Các biện pháp tu từ ngữ âm được xem như công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tiêu đề văn bản nghệ thuật, ở cả văn xuôi cũng như thơ ca. Những biện pháp được sử dụng như: hài thanh, điệp âm (điệp phụ âm đầu, điệp vần, điệp thanh). b. Các biện pháp tu từ ngữ nghĩa: Các biện pháp tu từ ngữ nghĩa giữ vị trí đặc biệt trong việc thể hiện tính biểu trưng và khái quát của tiêu đề. Tiêu đề văn bản nghệ thuật sử dụng hầu hết các biện pháp tu từ ngữ nghĩa như so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, tương phản, phép lặng. c. Về các biện pháp tu từ cú pháp: Tiêu đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam còn sử dụng, điệp ngữ, câu hỏi tu từ để tạo hiệu quả thẩm mĩ nhất định. 2.3. ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.3.1. Tiêu đề bộc lộ chủ đề của văn bản Tiêu đề văn bản có thể bộc lộ rõ chủ đề của văn bản. Có loại tiêu đề không bộc lộ rõ trực tiếp chủ đề văn bản mà có tính hàm ẩn, người đọc cần giải mã qua tìm hiểu nội dung của phần chính văn. 2.3.2. Tiêu đề là đại ý của văn bản Tính khái quát của tiêu đề còn được thể hiện ở đại ý của văn bản. Ngay từ tiêu đề, văn bản đã được thể hiện nội dung mà phần chính văn nói đến. 13 2.3.3. Tiêu đề là một chi tiết đáng chú ý nhất trong văn bản Trong quá trình đặt tiêu đề, nhà văn cố tình lựa chọn những sự việc, chi tiết tiêu biểu để gián tiếp thể hiện nội dung, chủ đề hoặc tạo sức lôi cuốn, hấp dẫn cho tác phẩm. 2.3.4. Tiêu đề là tên nhân vật chính trong văn bản Nhân vật chính là nhân vật thể hiện sâu sắc những suy nghĩ, tư tưởng của bản thân về xã hội, cuộc sống, con người của tác giả và tác phẩm. Số lượng tiêu đề này chiếm 4,5% (119/2645 tiêu đề) 2.3.5. Tiêu đề là một thông tin về hoàn cảnh sáng tác Ở nhiều trường hợp, tiêu đề gắn liền với hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Hoàn cảnh đó có thể được khái quát bằng địa danh cụ thể, hoặc được chỉ dẫn thời gian, chỉ dẫn về sự kiện. Nhiều trường hợp tiêu đề của bài thơ là một lời đề tặng. 2.4. VAI TRÒ CỦA TIÊU ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 2.4.1. Vai trò của tiêu đề đối với tác giả Trong quá trình lựa chọn tiêu đề, tác giả không chỉ đi tìm một sự tương hợp giữa tiêu đề và tác phẩm của mình, mà điều này cũng đồng thời thể hiện phong cách của nhà văn. Cái tôi cá nhân, sự chuyển biến tư tưởng cũng như cảm xúc thẩm mĩ của tác giả được thể hiện rõ trong cách đặt tiêu đề. Tiêu đề còn biểu hiện đặc điểm trào lưu văn học ở các giai đoạn phát triển của văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam. 2.4.2. Vai trò của tiêu đề đối với người tiếp nhận a) Tiêu đề như một yếu tố định hướng, một điểm nhấn nghệ thuật 14 Tiêu đề là yếu tố đầu tiên của văn bản tiếp xúc với người đọc. Nhìn vào đầu đề, người tiếp nhận có thể được kích thích xúc cảm qua cấu trúc, nội dung mà tiêu đề thể hiện. Tính định hướng của tiêu đề thể hiện ở vai trò dự báo, với các ý nghĩa hiển hiện và ý nghĩa hàm ẩn cũng như ý đồ sáng tác của tác giả. b) Tiêu đề khơi gợi cảm hứng cho người đọc Trong vai trò định hướng của mình, tiêu đề đồng thời khơi gợi cảm hứng cho người đọc. Nhà văn trong quá trình sáng tác luôn dự kiến các đối tượng tiếp nhận và khả năng tác động của tác phẩm để từ đó lựa chọn cấu trúc phù hợp cho tiêu đề. 2.4.3. Vai trò của tiêu đề đối với cấu trúc chung của tác phẩm a) Tiêu đề có vai trò dự báo b) Tiêu đề có vai trò hồi cố Tiểu kết Chương 2 CHƯƠNG 3 PHỤ ĐỀ, LỜI TỰA, LỜI ĐỀ TỪ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.1. PHỤ ĐỀ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.1.1. Đặc điểm hình thức phụ đề trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Về hình thức kết cấu a.1. Phụ đề có hình thức là một cụm từ – Phụ đề có hình thức là một ngữ định danh – Phụ đề có hình thức là một cụm danh từ a.2. Phụ đề có hình thức là câu đặc biệt vị từ 15 – Phụ đề có hình thức là câu đặc biệt vị từ thường là những lời đề tặng. – Ngoài lời đề tặng, có một số câu đặc biệt vị từ có hình thức là một lời tưởng nhớ những người đã khuất, thường bắt đầu bằng những động từ như: Viếng, Kính viếng, Tưởng nhớ. – Ngoài ra, những phụ đề là lời chú thích hoàn cảnh và cảm hứng sáng tác cũng mang hình thức câu đặc biệt vị từ. b. Về phương thức biểu đạt Phụ đề có thể sử dụng nhiều phương thức biểu đạt khác nhau như: tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh để thể hiện mục đích sáng tác của tác giả. 3.1.2. Đặc điểm nội dung phụ đề văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Phụ đề là tên gọi bổ sung cho tiêu đề Văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam có một số lượng lớn có phụ đề là tên gọi bổ sung cho tiêu đề. Đây là loại phụ đề điển hình nhất. Những tên gọi bổ sung đa số ở hình thức ngữ danh từ. Nội dung bổ sung thường là nhấn mạnh đề tài, chủ đề của văn bản. b. Phụ đề là lời đề tặng Phụ đề là lời đề tặng chiếm tỉ lệ khá cao (hơn 45%). Đối tượng được tặng rất phong phú, có 3 dạng sau: Đối tượng là cá nhân, đối tượng là một nhóm người, đối tượng là vùng đất, sự kiện. Lời đề tặng thể hiện mối quan hệ, mức độ tình cảm giữa tác giả và người được tặng. c. Phụ đề là lời chú thích cho tiêu đề 16 Phụ đề chú thích về thể loại, về nhân vật trữ tình được nói đến trong tác phẩm, chú thích cho tên gọi được nêu ra trong tiêu đề, chú thích cho một ý nghĩa đặc biệt của tác phẩm. d. Phụ đề là hoàn cảnh sáng tác Phụ đề là hoàn cảnh sáng tác có thể chia làm hai dạng: không gian, thời gian và sự kiện. Trong đó hoàn cảnh không gian và thời gian thường đứng ở vị trí sau cùng của văn bản. Những phụ đề có nội dung về sự kiện thường sử dụng phương thức tự sự. Trong đó tác giả trình bày những đẩy đưa dẫn đến sự ra đời của tác phẩm. Phụ đề là không gian, thời gian thường được trình bày ở hình thức ngữ định danh nằm cuối tác phẩm. 3.1.3. Vai trò của phụ đề trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Vai trò của phụ đề đối với tác giả Phụ đề được xem là phương tiện giao tiếp trực tiếp giữa tác giả và người đọc. Những phụ đề là lời đề tặng là phương tiện để tác giả bộc lộ công khai tình cảm, cảm xúc của mình, không chỉ với đối tượng được tặng mà còn đối với đọc giả nói chung. Bên cạnh đó, những lời tặng đặc biệt cũng góp phần tạo nên nét độc đáo cho các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam cũng như đánh dấu một nét phong cách của tác giả. b. Vai trò của phụ đề đối với người tiếp nhận Nếu tiêu đề, lời đề từ như một yếu tố định hướng, khái quát về nội dung của phần chính văn thì phụ đề lại là nơi cung cấp những hiểu biết cơ bản về tác phẩm mà người đọc cần biết để cảm thụ tác phẩm. 17 c. Vai trò của phụ đề đối với cấu trúc chung của tác phẩm Phụ đề là phần thêm vào để làm rõ tiêu đề hoặc có tính dự báo cho nội dung của phần chính văn. Những phụ đề đứng trước và sau phần chính văn đều có tính dự báo cho nội dung của tác phẩm. Những văn bản có phụ đề thường được thể hiện rõ chủ đề cũng như cảm hứng sáng tạo của tác giả. 3.2. LỜI TỰA TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.2.1. Đặc điểm hình thức lời tựa trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Về hình thức kết cấu Lời tựa trong các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam thời trung đại có hai phần: Phần nội dung và phần lạc khoản. Phần nội dung là phần chính của bài tựa, được chia làm hai phần nhỏ hơn; đó là phần thuyết lí và phần trình bày về tác phẩm. Ở các bài tựa thời hiện đại, thể tựa đã có nhiều biến chuyển, thể tựa trong văn học trung đại đã dường như được thay thế bằng những “lời đầu sách, lời giới thiệu, lời mở đầu, lời ngỏ”. Tuy mang tên gọi khác song lời tựa thời hiện đại vẫn mang những chức năng quan trọng của thể tựa. Đó là giới thiệu về nội dung, khái quát những giá trị cơ bản của tác phẩm. b. Về phương thức biểu đạt Lời tựa trong các văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam được viết theo lối tản văn, sử dụng nhiều phương thức biểu đạt khác nhau để thực hiện vai trò và chức năng của mình như: biểu cảm, tự sự, miêu tả, thuyết minh và nghị luận. 18 3.2.2. Đặc điểm nội dung lời tựa trong văn bản nghệ thuật a. Lời tựa thuyết minh về tác phẩm Một đặc trưng cơ bản của thể tựa là giới thiệu về tác phẩm với các tầng thông tin khác nhau. Đó có thể là về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác, về thể loại, về bố cục, nội dung chính của tác phẩm được nói đến. Cho dù ở hình thức kết cấu và sử dụng phương thức biểu đạt nào, nội dung của lời tựa luôn đem đến cho người đọc những thông tin nhất định về tác giả và tác phẩm. b. Lời tựa thể hiện quan điểm sáng tác nghệ thuật b.1. Quan điểm “thi dĩ ngôn chí, văn dĩ tải đạo” trong văn học trung đại b.2. Quan điểm về chức năng nhận thức và chức năng giáo dục của văn chương nghệ thuật c. Lời tựa là sự miêu tả, nhận xét Sự miêu tả nhận xét thể hiện tập trung ở các khía cạnh: hoàn cảnh sáng tác, cảm hứng sáng tác; nội dung, ý nghĩa chủ đề; ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm. c. Lời tựa biểu hiện cảm xúc trữ tình của người viết Đó có thể là sự ngưỡng mộ, trân trọng của người viết, hoặc cũng có thể là những xúc cảm của chính tác giả khi nói về đứa con tinh thần của mình. Phương thức biểu đạt được sử dụng chủ yếu là biểu cảm và tự sự. 3.2.3. Vai trò của lời tựa trong văn bản nghệ thuật a. Vai trò của lời tựa đối với tác giả Trong những bài tựa thời trung đại, hình tượng tác giả thường được khắc họa với những nhân cách lớn của những bậc danh nho, có những bài tựa thể hiện rõ phong cách của nhà nho tài tử, mang tư 19 tưởng tiến bộ hay là những người nghệ sĩ đa tình, đa cảm trước thiên nhiên vạn vật. b. Vai trò của lời tựa đối với việc tiếp nhận văn bản nghệ thuật Lời tựa đã giúp cho việc đồng cảm của công chúng với tác phẩm sâu sắc hơn. Lời tựa còn tạo nên hứng thú cho người đọc. c. Vai trò của lời tựa đối với tác phẩm Lời tựa thể hiện tư tưởng – chủ đề một cách trực tiếp thông qua việc miêu tả nhận xét của người viết hay của chính tác giả. Đa số những nhận định đánh giá của người viết trong lời tựa mang tính chủ quan, song cũng có những tác động nhất định đối với việc tiếp nhận của đọc giả, cũng như đối với hiệu quả xuất bản của cuốn sách. 3.3. LỜI ĐỀ TỪ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM 3.3.1. Đặc điểm hình thức lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam a. Về hình thức kết cấu a.1. Lời đề từ có hình thức là một câu – Lời đề từ là câu châm ngôn, cách ngôn – Lời đề từ là câu tục ngữ, ngạn ngữ – Lời đề từ là câu ca dao – Lời đề từ là câu hát, câu đối – Lời đề từ là một câu văn – Lời đề từ là lời đề tặng a2. Lời đề từ là một đoạn văn Lời đề từ có hình thức một đoạn văn chiếm số lượng không nhiều. Tuy là một đoạn văn, song dung lượng của đoạn chỉ dừng lại 20 nhiều nhất là một trang sách. Có trường hợp lời đề từ được người đọc thêm vào. a3. Lời đề từ là một, hai dòng thơ hay một khổ thơ – Lời đề từ là một, hai dòng thơ – Lời đề từ là một khổ thơ Lời đề từ không chỉ là thơ của chính tác giả, mà đôi khi là khổ thơ tác giả mượn của một bài thơ, một nhà thơ nào đó. Đề từ xuất hiện đa dạng trong tất cả các văn bản nghệ thuật như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn bản kịch, kí và cả trong những bức thư Lời đề từ xuất hiện nhiều nhất là trong thơ và truyện ngắn. Đề từ thường được đặt trước tác phẩm hoặc một bộ phận của tác phẩm (chương, hồi, đoạn, phần) nhằm nêu lên chủ đề tư tưởng của tác phẩm hoặc hướng người đọc vào ý đồ nghệ thuật của tác phẩm. b) Về phương thức biểu đạt Phương thức biểu đạt của lời đề từ rất đa dạng. Đó có thể là phương thức thuyết minh, nghị luận, miêu tả, biểu cảm, tự sự hoặc kết hợp đa phương thức, nhưng đa số lời đề từ sử dụng phương thức biểu cảm và nghị luận. 3.3.2. Đặc điểm nội dung lời đề từ trong văn bản nghệ thuật a. Lời đề từ có tính khái quát, triết lí Chức năng cơ bản của lời đề từ là bổ sung và làm rõ văn bản chính văn. Nó có vai trò đề dẫn và sự báo về nội dung chính của văn bản chính văn. Lời đề từ cho một bài thơ, một truyện ngắn hay một cuốn tiểu thuyết dài hàng trăm trang cũng vậy, nó luôn chứa đựng cái thần thái và cái hồn của tác phẩm. 21 b. Lời đề từ là sự miêu tả, nhận xét Nội dung của lời đề từ trong tác phẩm nghệ thuật luôn biểu hiện những vấn đề chính, chủ đề chính của tác phẩm. Ngoài vấn đề nhân sinh quan thì những hình tượng nghệ thuật hay số phận hay cuộc đời của một con người cũng chính là nội dung của lời đề từ. c. Lời đề từ biểu hiện cảm xúc, tình cảm trữ tình của tác giả Có rất nhiều lời đề từ thể hiện cảm xúc, tình cảm của tác giả. Hiểu được nội dung lời đề từ ta càng thấm thía sâu sắc hơn cảm xúc tình cảm của tác giả thể hiện ngay trong văn bản chính văn. 3.3.3. Vai trò của lời đề từ trong văn bản nghệ thuật a. Vai trò của lời đề từ đối với tác giả a.1. Lời đề từ khơi nguồn cảm hứng của tác giả a.2. Lời đề từ góp phần thể hiện phong cách của tác giả b. Đối với người tiếp nhận b.1. Lời đề từ như một yếu tố định hướng, một điểm nhấn nghệ thuật b.2. Lời đề từ khơi gợi cảm hứng cho người tiếp nhận b.3. Lời đề từ như một câu chuyện bổ sung, tồn tại song song với chính văn c. Đối với cấu trúc chung của tác phẩm Là một thành phần của văn bản nghệ thuật, lời đề từ nằm trong mối liên hệ cấu trúc của văn bản, đó là sự thống nhất về chủ đề trong văn bản nghệ thuật. d. Lời đề từ trong mối quan hệ với tiêu đề và chủ đề của tác phẩm Lời đề từ có mối quan hệ chặt chẽ với văn bản chính văn đồng thời nó cũng thể hiện mối quan hệ tương quan với chủ đề và tiêu đề 22 của tác phẩm. Lời đề từ và tiêu đề của văn bản nghệ thuật có mối quan hệ bổ sung, khái quát cho nhau. Tiểu kết Chương 3 KẾT LUẬN Phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Trong sự phát triển chung của tác phẩm văn học Việt Nam, các yếu tố tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ có vai trò quan trọng đối với chủ đề của tác phẩm, đối với việc định hình phong cách của tác giả, của các giai đoạn văn học cũng như đối với việc tiếp nhận của đọc giả. Trên cơ sở hệ thống hóa một cách hiểu cơ bản về các yếu tố thuộc phần tiêu đề của văn bản, luận văn đã đạt được những kết quả sau đây: – Xác lập một quan niệm đầy đủ về phần tiêu đề của văn bản nghệ thuật. Trong đó đã chỉ ra được những đặc điểm về hình thức, về nội dung và vai trò của tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong tác phẩm văn học Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phân tích các kiểu cấu tạo của những yếu tố đó cũng như vai trò của chúng đối với tác phẩm văn học nghệ thuật. Khảo sát các đơn vị văn bản trên các tư liệu văn học Việt Nam, từ đó tiến hành phân tích cấu trúc và đặc trưng thẩm mĩ của các yếu tố nói trên. 1. Nghiên cứu về tiêu đề của tác phẩm văn học Việt Nam, luận văn đã đưa ra được một số hình thức kết cấu cơ bản của tiêu đề. Về mặt cấu tạo, tiêu đề có kết cấu song phần, kết cấu đơn phần (câu đặc biệt danh từ, câu đặc biệt vị từ và câu đặc biệt giới từ), tiêu đề có cấu trúc bỏ lửng, cấu trúc hội thoại, những kết hợp bất thường, những liên tưởng lạ hóa, tiêu đề là Không đề, Vô đề, tiêu đề đánh số thứ tự. 23 Về mặt từ loại, tiêu đề tác phẩm văn học Việt Nam sử dụng đa dạng các từ loại trong tiếng Việt như danh từ, vị từ, tính từ, đại từ. Số tiếng trong tiêu đề cũng rất đa dạng, có tiêu đề ngắn chỉ có 1 tiếng, có tiêu đề dài đến 14 tiếng, nhưng đa số tiêu đề có từ 2 đến 4 tiếng. Tiêu đề sử dụng hầu hết các biện pháp tu từ ngữ âm, tu từ ngữ nghĩa và tu từ cú pháp, do đó có giá trị thẩm mĩ nhất định trong tác phẩm. Về mặt nội dung, tiêu đề góp phần bộc lộ chủ đề của văn bản, tiêu đề là đại ý của văn bản, là một chi tiết đáng chú ý, là tên của nhân vật chính hoặc là một thông tin về hoàn cảnh sáng tác. Xét về vai trò, tiêu đề có vai trò khá quan trọng trong tác phẩm văn học Việt Nam. Tiêu đề vừa có ý nghĩa đối với tác giả vừa có ý nghĩa đối với độc giả. Đối với tác giả, tiêu đề thể hiện cảm xúc, chuyển tải ý đồ nghệ thuật, với đọc giả, tiêu đề như một yếu tố định hướng về chủ đề, một điểm nhấn nghệ thuật. Đối với cấu trúc chung của tác phẩm, tiêu đề thể hiện chủ đề của tác phẩm đồng thời có vai trò dự báo và vai trò hồi cố. 2. Nghiên cứu các bộ phận còn lại của phần tiêu đề, luận văn đã đưa ra được những mô hình kết cấu, nội dung và vai trò của phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam. Cụ thể là: a. Về hình thức kết cấu, phụ đề, lời đề từ tác phẩm văn học Việt Nam có hình thức kết cấu đa dạng và nội dung phong phú. Hình thức của phụ đề gắn liền với nội dung và những vai trò khác nhau của chúng đối với tác phẩm. Hình thức của lời đề từ tập trung chủ yếu ở các câu thơ, câu văn hàm súc, có ý nghĩa hàm ẩn sâu sắc. Riêng lời tựa trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam được xem là một chỉnh thể độc lập ngoài văn bản và có hình thức thể loại riêng. 24 Lời tựa thường sử dụng hình thức tản văn và nhiều phương thức biểu đạt khác nhau nhằm thể hiện nội dung cũng như vai trò của nó đối với tác phẩm. b. Về nội dung, phụ đề, lời tựa, lời đề từ đều thể hiện được cảm xúc, tình cảm, dụng ý sáng tác của tác giả cũng như chủ đề của tác phẩm. Riêng lời tựa (do tác giả viết hoặc do người khác viết) thể hiện một quan niệm sáng tác nghệ thuật, gắn liền với thời đại văn học hoặc phong cách của nhà văn. Còn lời đề từ của văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam vừa mang nội dung khái quát, triết lí, vừa mang nội dung miêu tả, nhận xét, nhiều lời đề từ biểu hiện cảm xúc tình cảm của tác giả. c. Về vai trò, phụ đề, lời tựa, lời đề từ đều có những vai trò nhất định đối với việc thể hiện ý đồ sáng tác và phong cách của tác giả. Những bộ phận này của phần tiêu đề đều có vai trò định hướng trong quá trình tiếp nhận văn bản của người đọc cũng như thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm. 3. Hướng phát triển của luận văn: Chúng tôi cho rằng, đề tài của luận văn là một đối tượng có tính chất “mở”, có hướng phát triển rõ rệt. Có thể triển khai những nội dung tiếp theo đề tài như sau: – Về tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam. – Về tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ trong các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam. – So sánh tiêu đề, phụ đề, lời tựa, lời đề từ của các tác phẩm văn xuôi và các tác phẩm thơ ca Việt Nam.

Rate this post