lên lớp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Liệu họ sẽ lên lớp quở mắng bạn ?

Will they lecture you ?

EVBNews

Năm Khaled Hosseini lên lớp ba, ông đã dạy cho người đàn ông kia đọc và viết.

When Khaled Hosseini was in third grade, he taught Khan to read and write.

WikiMatrix

Đừng lên lớp bác.

Don’t lecture me.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng đừng lo, sau này khi lên lớp vẽ phương Tây, tôi sẽ ăn mặc rất chỉnh tề.

I’ll ensure your painting lessons are stimulating.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang hẹn hò với cô gái mà tôi có thể ” lên lớp ” cha cô ấy.

I’m dating a girl wherein I can beat up her father.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không cần ngài lên lớp cho tôi.

Don’t lecture me.

OpenSubtitles2018. v3

Ông đến để lên lớp tôi đúng không, Mike?

Did you come in here to lecture me, Mike?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng tất cả đã thay đổi vào mùa hè họ lên lớp tám.

But all that changed the summer going into the eighth grade.

Literature

Lên lớp 3, một sự kiện đáng nhớ đã xảy ra.

When I was in the third grade, a monumental sự kiện happened .

QED

Lên lớp cô về chuyện gì?

Lecture you on what?

OpenSubtitles2018. v3

Em phải lên lớp rồi

I’m going to class, see you.

OpenSubtitles2018. v3

“Hồi đó, ngoài giờ lên lớp, hiếm khi nào bố gặp hắn.

“But outside of the classroom I seldom saw him in those days.

Literature

Bây giờ cậu đang lên lớp tôi đấy hả?

What are you lecturing me now?

QED

Ít ai thích bị dạy bảo lên lớp, hoặc phải sống theo vô số luật lệ.

Few enjoy being patronized or having to live according to a list of dos and don’ts .

jw2019

thì chúng có thể được lên lớp.

If everyone did, they could move up and get pounded too.

OpenSubtitles2018. v3

Có cần lên lớp tôi về vụ bạn tốt là thế nào không?

You need another speech about what a great friend I am ?

OpenSubtitles2018. v3

Tới mức không thèm lên lớp.

He was never in the classroom because he’s always reading Manga.

OpenSubtitles2018. v3

Em sẽ không học viết cho đến khi lên lớp ba.”

You won’t learn to write until you’re in the third grade.””

Literature

Anh bắt đầu trong lớp 125cc trước khi chuyển lên lớp 250cc vào năm 2006.

He started in the 125cc class before moving up to the 250cc class in 2006.

WikiMatrix

Trước khi giờ lên lớp của cậu bắt đầu

Before your new class?

OpenSubtitles2018. v3

Sao ông dám liều lên lớp tôi về cõi tử?

How dare you presume to speak to me of death?

OpenSubtitles2018. v3

Này, đừng có lên lớp tôi, người quan trọng ạ.

Hey, don’t lecture me, hotshot.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng bao giờ lên lớp anh về việc anh sẽ phải làm gì!

I will not be lectured to the moment you walk in the door!

OpenSubtitles2018. v3

Đừng có lên lớp với ta về chuyện vi phạm hiệp ước.

Don’t lecture me about treaty violations.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng lên lớp tôi, được chứ?

Don’t lecture me, all right?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post