ngọn lửa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đó là chỉ cần một ngọn lửa khoan.

It’s just a fire drill.

QED

Cơ thể và trái tim của cô ấy đang ở trên ngọn lửa.

Her body and heart are on fire

QED

Sa-tan sẽ tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa chống đối và dấy lên những khó khăn.

Our loyal endurance in the face of reproach is proof that God’s spirit is resting upon us .

jw2019

MỘT TINH THẦN CÓ THỂ THỔI BÙNG NGỌN LỬA GHEN TỊ

A SPIRIT THAT CAN FAN THE FLAME OF ENVY

jw2019

Người trong ngọn lửa ấy?

The one in flames?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta không có đủ nguyên liệu để duy trì ngọn lửa.

We don’t have enough fuel to feed the fires.

OpenSubtitles2018. v3

Một ngọn lửa bất diệt đánh dấu nơi yên nghỉ cuối cùng của ông .

An eternal flame marks his grave site .

EVBNews

3 Trước mặt dân ấy là ngọn lửa ăn nuốt,

3 Ahead of it a fire devours,

jw2019

Khi ngọn lửa bùng lên, ông quá bận rộn với đại tướng.

When the fire started, you were busy with the general.

OpenSubtitles2018. v3

Em có ngọn lửa bùng cháy trong mình mà em không thể thoát được bằng thuốc hay rượu.

I have had this fire inside of me that I can’t get rid of with booze or pills.

OpenSubtitles2018. v3

Cô nhìn lên, nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt nâu của anh, và quyết định.

She looked up, saw the fire in his chocolate eyes, and made her decision.

Literature

Ông không mất mọi thứ trong ngọn lửa.

You didn’t lose everything in the fire.

OpenSubtitles2018. v3

Hoảng hốt, anh vô tình hất ngọn lửa đang cháy vào mặt tôi!

In a panic, he accidentally threw the flaming gas right on my face!

jw2019

Tập trung vào ngọn lửa tinh khiết.

Concentrate on the clear flame.

OpenSubtitles2018. v3

Một ngọn lửa sẽ thành không thể chịu nỗi.

A fire would have been unbearable.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng cả đời đứng canh ngọn lửa thiêng không phải là điều ai cũng muốn làm.

But a career tending the sacred flame of Vesta is not to everybody’s taste.

QED

Anh đã bùng lên ngọn lửa trong cô ấy trong một lúc đấy, anh bạn.

You had a fire in your belly for a second there, pal.

OpenSubtitles2018. v3

6 Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa.

6 The tongue is also a fire.

jw2019

Để tạo ra Balrog, Gary Horsfield đã làm một hệ thống mô phỏng chuyển động của ngọn lửa.

In the case of the Balrog, Gray Horsfield created a system that copied recorded imagery of fire.

WikiMatrix

Khi ngọn lửa bị dập tắt, nó không đi đâu cả.

When the flame is put out, it does not go anywhere.

jw2019

Lửa âm ty không ích gì cho người đâu, Ngọn lửa Udûn!

The dark fire will not avail you, flame of Udun!

OpenSubtitles2018. v3

Ngọn lửa làm nổ lò phản ứng số bốn nơi chứa các thanh nhiên liệu đã dùng .

The blaze has struck reactor four, where spent fuel rods are kept .

EVBNews

ngọn lửa trong lòng tôi

There’s a fire within my soul ♪

OpenSubtitles2018. v3

Ta nghĩ ngươi đã yêu cảnh ngọn lửa nhảy nhót xung quanh.

I think you fell in love with the flames dancing around.

OpenSubtitles2018. v3

NGỌN LỬA CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA”

“THE FLAME OF JAH”

jw2019

Rate this post