Khóa Luận Văn Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Khóa Luận Tốt Nghiệp Bằng Tiếng Anh

Luận văn tốt nghiệp tiếng anh là gì

Khóa luận tốt nghiệp tiếng Anh là gì?

Graduate thesis ( Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp

Nghĩa tiếng Anh: Graduate thesis

( Nghĩa của khóa luận tốt nghiệp trong tiếng Anh )

Từ đồng nghĩa

minor thesis

Ví dụ:

Quyển khóa luận tốt nghiệp này trở thành luận án tiến sĩ ở Princeton.Bạn đang xem : Luận văn tốt nghiệp tiếng anh là gì

This graduate thesis became a dissertation at Princeton.

Tôi thậm chí còn đã viết bài khóa luận tốt nghiệp về thuyết của Darwin .

I had even written my graduate thesis on Darwinian theory.

Vì tôi hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp 4 tháng trước hạn chót .

Because I finished my graduate thesis four months before the deadline.

Bài khóa luận tốt nghiệp của tôi nói về mối quan hệ giữa yakuza và phe dân tộc bản địa cực đoan thuộc phe cánh hữu sau cuộc chiến tranh ở Nhật .

My graduate thesis was about the relationship between the yakuza and ultranationalist right-wing politics in post-war Japan.

Đó … là một bài khóa luận tốt nghiệp rất hay .

That… was really a very good graduate thesis.

Tôi đã làm đề tài khóa luận tốt nghiệp về bộ nhớ bán dẫn .

I did my graduate thesis on semi-conductor memory.

Trong khóa luận tốt nghiệp ĐH .

For my graduate thesis in college.

Và nếu em không nghĩ điều đó đúng cô sẽ rất vui cho em mượn bài khóa luận tốt nghiệp .

And if you think that’s not true, I’d be happy to lend you my graduate thesis.

Và khi tôi viết bài khóa luận tốt nghiệp của mình về điện thoại di động ,

And when I was writing my graduate thesis on cell phones,

 

Dù sao cũng không ai thèm quan tâm tới bài khóa luận tốt nghiệp của em.Xem thêm : Cây Nha Đam Tiếng Anh Là Gì, Cây Trong Hình Là Cây Nha Đam

Nobody cares about your graduate thesis anyway.

Thời sinh viên, tôi đã làm khóa luận tốt nghiệp về ông ta .

When I was a student I did my graduate thesis on him.

Tôi không muốn tự trói buộc mình, nhưng tôi nghĩ khóa luận tốt nghiệp của cô sẽ có chiều sâu hơn … nếu nó nói về một người đang nắm cốt lõi của yếu tố .

I don’t want to impose myself, but I’m sure your graduate thesis would gain dept h if it was on a man who’s at the core of the problem.

Từ khóa luận tốt nghiệp của cậu .

From your graduate thesis.

Anh sinh viên đó đã làm một khóa luận tốt nghiệp xuất sắc ,

And the student did a wonderful graduate thesis,

Đó là về khóa luận tốt nghiệp của em. Em sẽ lý giải với anh sau .

It’s about my graduate thesis, I’ll explain it to you later.

Sau cuộc hành trình dài đi về phía Nam, tài liệu này vẫn còn được cất giữ trong một thùng đựng đồ trong nhiều năm và sau đó nói chung là không được ai biết cho đến khi nó được đăng trong khóa luận tốt nghiệp vào năm 2000 .

After the trek South, it remained packed in a trunk for several years and then was generally unknown until it was published in a graduate thesis in 2000.

Khóa luận tốt nghiệp của họ là 1 số ít nhóm ở Mỹ tốt hơn những nhóm khác dựa trên ba đặc thù văn hóa truyền thống, được miêu tả trong sách này, mang đến cho những nhóm này một lợi thế .

Their graduate thesis is that some groups in America do better than others based on three cultural traits, described in the book, that give these groups an edge.

Lúc đó, Jenny đang làm khóa luận tốt nghiệp của mình .

At that time, Jenny was working on her dissertation for her graduate thesis.

Sau khi hỏi một vài điều về đề tài mà tôi đã trình diễn, thì một trong số những giám khảo hỏi : “ Chị đã dành ra bao nhiêu công sức của con người cho bài khóa luận tốt nghiệp này ? ”

After asking several on the topic I had covered, one of the judges queried, “How much work did you put into this graduate thesis?”

Vào giờ sau, Nam đứng trước lớp đọc bài khóa luận tốt nghiệp của mình cho cả lớp nghe .

During their next class, Nam read his graduate thesis in front of the entire class.

Rate this post