KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ

Luật dân sự là ngành luật trong mạng lưới hệ thống pháp lý, là tổng hợp những quy phạm kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ gia tài và 1 số ít quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể tham gia những quan hệ dân sự. Luật dân sự gồm những nguyên tắc cơ bản và có chế định khác nhau như : chế định gia tài và quyền sở hữu ; chế định nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự ; chế định nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng gia tài, được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý ; chế định triển khai việc làm không có chuyển nhượng ủy quyền ; chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ; chế định thừa kế ; chế định chuyển quyền sử dụng đất ; chế định quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Mỗi chế định của luật dân sự đều có những nguyên tắc riêng trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản và có những quy phạm được tập hợp theo những tiêu chuẩn riêng tương thích với chế định đó .

tải xuống

I. Khái niệm luật dân sự.

Luật dân sự: là một ngành luật độc lập trong quan hệ thống pháp luật nhà nước VN, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật dân sự do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản hoặc có liên quan đến tài sản của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt pháp lí, quyền tự định đoạt, quyền khởi kiện dân sự và trách nhiệm tài sản của những người tham gia quan hệ đó.

II. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật Dân sự?

+ Đối tượng kiểm soát và điều chỉnh của Luật dân sự : là những quan hệ gia tài và quan hệ nhân thân trong quy trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng những mẫu sản phẩm hàng hoá nhằm mục đích thoả mãn nhu yếu hàng ngày của những thành viên trong xã hội .
+ Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh của Luật dân sự : là những giải pháp, phương pháp mà nhà nước tác động ảnh hưởng lên những quan hệ gia tài, những quan hệ nhân thân là cho những quan hệ này phát sinh, đổi khác, chấm hết theo ý chí của nhà nước và có …

III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật này lao lý vị thế pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá thể, pháp nhân ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân và gia tài của cá thể, pháp nhân trong những quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về gia tài và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ( sau đây gọi chung là quan hệ dân sự ) .

Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo vệ theo Hiến pháp và pháp lý .
2. Quyền dân sự chỉ hoàn toàn có thể bị hạn chế theo pháp luật của luật trong trường hợp thiết yếu vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất của hội đồng .

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

1. Mọi cá thể, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kể nguyên do nào để phân biệt đối xử ; được pháp lý bảo lãnh như nhau về những quyền nhân thân và gia tài .
2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, triển khai, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận hợp tác. Mọi cam kết, thỏa thuận hợp tác không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực hiện hành triển khai so với những bên và phải được chủ thể khác tôn trọng .
3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, triển khai, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực .

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc không thực thi hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .

Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự

1. Bộ luật này là luật chung kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ dân sự .
2. Luật khác có tương quan kiểm soát và điều chỉnh quan hệ dân sự trong những nghành nghề dịch vụ đơn cử không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự lao lý tại Điều 3 của Bộ luật này .
3. Trường hợp luật khác có tương quan không lao lý hoặc có lao lý nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì pháp luật của Bộ luật này được vận dụng .
4. Trường hợp có sự khác nhau giữa pháp luật của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một yếu tố thì vận dụng lao lý của điều ước quốc tế .

Điều 5. Áp dụng tập quán

1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác lập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, pháp nhân trong quan hệ dân sự đơn cử, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời hạn dài, được thừa nhận và vận dụng thoáng rộng trong một vùng, miền, dân tộc bản địa, hội đồng dân cư hoặc trong một nghành nghề dịch vụ dân sự .
2. Trường hợp những bên không có thỏa thuận hợp tác và pháp lý không pháp luật thì hoàn toàn có thể vận dụng tập quán nhưng tập quán vận dụng không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự pháp luật tại Điều 3 của Bộ luật này .

Điều 6. Áp dụng tương tự pháp luật

1. Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của pháp luật dân sự mà những bên không có thỏa thuận hợp tác, pháp lý không có pháp luật và không có tập quán được vận dụng thì vận dụng lao lý của pháp lý kiểm soát và điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự như .
2. Trường hợp không hề vận dụng tương tự như pháp lý theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì vận dụng những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự pháp luật tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ công minh .

Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự

1. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người và các giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

2. Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa những bên tương thích với lao lý của pháp lý được khuyến khích .

Rate this post