box lunch trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

I’ve got to bring a box lunch today.

Hôm nay con phải mang cơm trưa tới trường.

OpenSubtitles2018. v3

It could have been another box lunch from the jail.

Thay vì một khẩu phần trong nhà tù.

OpenSubtitles2018. v3

He says he came to this realization while eating a sushi box lunch on a Japanese bullet train after visiting a Lexus factory and reading an article about conflict in the Middle East.

Ông nói rằng ông nhận ra điều này khi đang ăn trưa với hộp sushi trên tàu cao tốc Nhật bản sau khi thăm một nhà máy Lexus và đọc một bài báo về cuộc xung đột ở Trung Đông.

WikiMatrix

Insulated, soft-sided lunch boxes or bags are best for keeping food cold .

Tốt nhất là dùng các hộp hoặc túi ăn trưa bằng vải, cách nhiệt để giữ lạnh thức ăn .

EVBNews

We call it a lunch box.

Một hộp đồ ăn trưa.

ted2019

Quit that noodle place and let’s open up a lunch box shop?!

Nghỉ ở tiệm mì đó đi và mở một tiệm bán cơm hộp ? !

QED

Have they taken their lunch boxes?

Có mang theo hộp ăn trưa không?

OpenSubtitles2018. v3

But Dicky forgot his lunch box today.

Tiểu Địch nó quên cơm trưa.

OpenSubtitles2018. v3

It’s a lunch box.

Cơm hộp đó

QED

Let’s see how many lunch boxes

Để xem có bao nhiêu hộp cơm trưa …

QED

You know, I used to put cold pancakes in his lunch box.

Tôi vẫn thường cho bánh kếp nguội ngắt vào đồ ăn trưa của nó.

OpenSubtitles2018. v3

Alright, a delivery of a special lunch box!

Nào, cơm trưa đặc biệt quan trọng tới đây !

QED

Is this a lunch box?

Đây có phải là hộp ăn trưa không?

OpenSubtitles2018. v3

It looks like a lunch box.

Trông giống như một hộp cơm trưa .

QED

Out comes this, a little lunch box — form factor.

Sau đó, một hộp ăn trưa-vỏ máy

ted2019

You know, the one you keep talking about who brings her lunch box to the park.

Cái người mà em nói lúc nào cũng mang cơm hộp vào công viên ngồi cùng em ấy.

OpenSubtitles2018. v3

How about we make a Sok Pal Book Lunch box?

Bố nghĩ sao nếu tất cả chúng ta làm cơm hộp Sok Pal Book ?

QED

Sok Pal Book Lunch box?

Cơm hộp Sok Pal Book sao ?

QED

Home-made dosirak is often packed in tiered lunch boxes that can separate bap (cooked rice) and banchan (side dishes).

Món dosirak tự làm tại gia thường được đóng hộp trong các hộp ăn trưa có thể tách rời bap (cơm) và banchan (đồ ăn kèm).

WikiMatrix

” Parents also need to keep in mind, however, the importance of safe handling practices when preparing food for their children ‘s lunch boxes. ”

” Cha mẹ cũng cần ghi nhớ, dù thế nào đi nữa, tầm quan trọng việc xử lý an toàn khi chuẩn bị thức ăn cho các hộp ăn trưa của trẻ em. “

EVBNews

And Tom opens up his lunch box and there’s rice in it, and he goes on this rant about, “Twenty years, my wife has been packing rice for lunch.

Tom mở hộp đồ ăn trưa và có cơm trong đó, và anh ta khoe khoang, “20 năm, vợ tôi luôn làm cơm trưa cho tôi.

ted2019

When a Japanese school principal sought ways to get parents and children to spend more time together, the school adopted his idea to have pupils prepare their own lunch boxes one day a month.

Một hiệu trưởng người Nhật đã tìm cách giúp phụ huynh và học sinh có thêm thời gian với nhau. Nhà trường chấp thuận ý tưởng của ông là cho học sinh tự chuẩn bị cơm trưa mang đến trường mỗi tháng một lần.

jw2019

The flashlight gives us this really intense, bright L.E.D., and six hours worth of rechargeable battery pack, and the lunch box is a nice little package in which you can put everything inside, and a bunch of mini speakers to sort of amplify the sound large enough.

Chiếc đèn pin thực sự có ích, với ánh sáng L.E.D, và pin kéo dài sáu tiếng. và hộp đồ ăn trưa chính là nơi phù hợp để đặt mọi thứ vào trong, và vài chiếc loa giúp khuếch đại âm thanh ở một mức đủ lớn.

ted2019

In the U.S. state of Vermont the tradition is that women decorate a cardboard box and fill it with a lunch or dinner for two.

Ở bang Vermont của Hoa Kỳ, truyền thống là phụ nữ trang trí một hộp các tông và đổ đầy bữa trưa hoặc bữa tối cho hai người.

WikiMatrix

Unknown to their parents, Emmanuel, Michael, and Uchei, their nine-year-old sister, had been saving part of their lunch money and putting it in the boxes.

Emmanuel, Michael và Uchei—người chị chín tuổi của chúng—kín đáo để dành một phần tiền ăn trưa để bỏ vào những chiếc hộp mà không cho cha mẹ hay.

jw2019

Rate this post