Hỏi đáp

Câu trả lời:

Căn cứ điểm 1 Khoản 3 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của
Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp,
chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham
gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh
là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập
doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng
lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh
nghiệp.
Trường hợp chưa thực hiện thủ tục cấp mã số đơn vị tham gia BHXH theo quy
định tại điểm 1 Khoản 3 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính
phủ thì công ty Ông/Bà thực hiện đăng ký tham gia BHXH theo quy định tại Quy trình
thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành
kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt
Nam. Thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối
với đơn vị tham gia lần đầu như sau:
1. Người lao động:
– Đối với người lao động chưa được cấp mã số BHXH: Tờ khai tham gia, điều
chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
Đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH: cung cấp mã số BHXH cho
người sử dụng lao động.
– Trường hợp người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ
chứng minh (nếu có) theo quy định.
2. Đơn vị:
– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
– Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT,
BHTN (Mẫu D02-LT) kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
ngày 8/8/2020.
Trong đó, kê khai mã số đơn vị là mã số ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh (hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp)
Đơn vị sử dụng lao động lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong 3 hình thức sau: Qua
giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-Van);
Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
Sau khi đăng ký tham gia BHXH lần đầu và được cơ quan BHXH thông qua,
đơn vị sẽ được cấp mã đơn vị BHXH. Như vậy, thủ tục cấp mã đơn vị BHXH chính là
thủ tục để đăng ký tham gia BHXH lần đầu của đơn vị đó
 

Rate this post