tươi mát trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điều dễ hiểu là những người như thế khao khát nước tươi mát của lẽ thật Kinh Thánh.

Understandably, such people are thirsty for the refreshing waters of Bible truth.

jw2019

Việc xoa dầu lên đầu gây nên cảm giác tươi mát và êm dịu.

Applying olive oil to one’s head is refreshing and soothing.

jw2019

Có phải là tôi thấy sự tươi mát của hương bạc hà không nhỉ?

And do I detect the hint of minty freshness?

OpenSubtitles2018. v3

Đám đông Nhân Chứng quả là sự tươi mát”.

Indeed, the crowd of Witnesses is refreshing.”

jw2019

từ anh chị làm ta thêm tươi mát tâm hồn.

Tongues of the taught ones, how sweet is their sound!

jw2019

Ko thức ăn, ko có không khí tươi mát.

No food, no fresh air.

OpenSubtitles2018. v3

Sự hiểu biết của họ giống như nước tươi mát múc từ giếng lên.

Their knowledge is like refreshing water that has to be drawn from a well.

jw2019

Một thứ về abalum… là nó ăn linh hồn tươi mát.

The thing about Abalam is that he preys on the flesh of the innocent.

OpenSubtitles2018. v3

Những giọt sương tươi mát, long lanh, và nhiều đến mức không thể đếm hết.

They are refreshing, bright, and virtually beyond counting for multitude.

jw2019

Đức Giê-hô-va làm tươi mát dân Ngài

Jehovah Refreshes His People

jw2019

Giọt sương tươi mát được hình thành từ hàng ngàn giọt nước li ti và vô hình.

Refreshing dew results from thousands of tiny water droplets that gently descend, seemingly out of nowhere.

jw2019

Những giọt sương tươi mát từ núi Hẹt-môn là nguồn hơi ẩm cho cây cối

The dew of Mount Hermon —a refreshing source of moisture for vegetation

jw2019

Cuối cùng, bà ta đến, tươi mát và thơm tho

At length she appeared, fresh and fragrant.

Literature

Nước trái lựu tươi mát.

The fresh juice of pomegranates.

jw2019

như mưa xuống dịu dàng, tươi mát.

Peace descends like gentle rain .

jw2019

Mùi hương tươi mát.

Douches. ” Fresh Scent. “

OpenSubtitles2018. v3

Antoine thật không phải là một người đem lại sự tươi mát!

Antoine was hardly a refreshing person!

jw2019

là nó ăn linh hồn tươi mát…. những linh hồn vô tội

He defiles the flesh of the innocent

opensubtitles2

Nhờ vậy, chiên có thể thong thả ăn cỏ trong không khí tươi mát của buổi sáng sớm.

There they had time to graze in the refreshing early morning air.

jw2019

Đất tươi mát lại, và bây giờ cây cối có thể mọc sum sê.

The earth has been refreshed, and now the vegetation can grow luxuriantly.

jw2019

Đang kiếm vài bộ film tươi mát?

Been looking up some porn?

OpenSubtitles2018. v3

Những người khác quan sát thái độ tươi mát của các tín đồ trẻ tuổi.

Others observe the refreshing attitude of young Christians.

jw2019

Thật là một thay đổi đưa lại tươi mát biết bao!

What a refreshing change!

jw2019

Một đôi môi được hôn không mất đi sự tươi mát.

A kissed mouth doesn’t lose its freshness.

OpenSubtitles2018. v3

và mang ít thức ăn tươi mát đến đây.

Oh, and send a fresh crop south.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post