máy biến áp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Toàn huyện có 64 trạm biến áp với 70 máy biến áp, tổng dung lượng 20.740 KVA.

The district has 64 transformer stations with machine transformer 70, the total capacity 20,740 kVA.

WikiMatrix

Tớ chỉ đang tìm máy biến áp thôi.

I’m just looking for a power converter.

OpenSubtitles2018. v3

Tủ cầu dao của máy biến áp tự dùng

On load-disconnector cubicle of auxiliary transformer

trinhtrunggt

Lần tới anh nhớ mang theo máy biến áp nhé.

Next outing, you carry the power transformer.

OpenSubtitles2018. v3

Khi không có độ lệch của sóng mang, cả hai nửa của máy biến áp trung tâm được cân bằng.

When there is no deviation of the carrier, both halves of the center tapped transformer are balanced.

WikiMatrix

Trong hoạt động, động cơ rô-to lồng sóc có thể được xem như một máy biến áp với cuộn thứ cấp xoay.

In operation, the squirrel-cage motor may be viewed as a transformer with a rotating secondary.

WikiMatrix

Ngược lại, một máy biến áp thông thường có các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp riêng biệt mà không được nối điện.

In contrast, an ordinary transformer has separate primary and secondary windings which are not electrically connected.

WikiMatrix

Di chuyển để biến T5 và đặt các plug shorting phạm vi mà phù hợp với vị trí máy biến áp chỉ được sử dụng

Move to the T5 transformer and set the shorting plug to the range that matches the transformer tap position just used

QED

Tôi chụp tấm ảnh này ở Lower East Side (tên một địa danh) chỉ là một máy biến áp bên vệ đường với đủ loại graffiti trên đó.

This is a picture I took on the Lower East Side of just a transformer box on the sidewalk and it’s been tagged like crazy.

ted2019

Sử dụng trung bình của các giai đoạn giai đoạn áp đo chỉ và thiết lập vị trí máy biến áp để phù hợp với con số trung bình này

Use the average of the phase- to- phase voltage measurements just taken and set the transformer tap position to match this average number

QED

Trớ trêu thay, sinh cùng năm với Charles Babbage là Michael Faraday, người đã cách mạng hóa toàn bộ mọi thứ máy phát điện, máy biến áp, các máy tương tự.

Ironically, born the same year as Charles Babbage was Michael Faraday, who would completely revolutionize everything with the dynamo, transformers, all these sorts of things.

ted2019

Các máy biến áp CVA làm việc nóng hơn các máy biến áp lực thông thường, bởi việc điều chỉnh phụ thuộc vào hiện tượng bảo hòa lõi sắt, làm giảm hiệu suất một chút.

Ferro-resonant transformers run hotter than standard power transformers, because regulating action depends on core saturation, which reduces efficiency.

WikiMatrix

Máy biến áp phát minh ra vào cuối thế kỷ 19 cho phép năng lượng điện được truyền tải đi xa một cách hiệu quả hơn ở mức dòng điện cao thế nhưng với cường độ dòng điện nhỏ.

The invention in the late nineteenth century of the transformer meant that electrical power could be transmitted more efficiently at a higher voltage but lower current.

WikiMatrix

Trong khi chiết áp là một trong nhiều phương pháp điều khiển công suất (xem bài máy biến áp tự ngẫu và Variac để biết thêm thông tin), cần phải có một phương pháp chuyển mạch/ điều chỉnh công suất hiệu quả và giá thành thấp.

While the rheostat was one of several methods of controlling power (see autotransformers and Variac for more info), a low cost and efficient power switching/adjustment method was yet to be found.

WikiMatrix

Tuy nhiên, trong các ứng dụng mà nhiệt là một sản phẩm không mong muốn khi sử dụng (ví dụ như tổn thất có tải (tổn thất đồng) trong máy biến áp), các hao phí năng lượng này thường được gọi chung là tổn thất điện trở (tiếng Anh: resistive loss).

However, in applications where heating is an unwanted by-product of current use (e.g., load losses in electrical transformers) the diversion of energy is often referred to as resistive loss.

WikiMatrix

Vì một phần của cuộn dây thực hiện “nhiệm vụ kép”, các biến áp tự ngẫu có ưu điểm thường nhỏ hơn, nhẹ hơn và rẻ hơn so với các máy biến áp cuộn kép điển hình, nhưng cũng có nhược điểm của việc không cách ly điện giữa mạch chính và mạch thứ cấp.

Since part of the winding does “double duty”, autotransformers have the advantages of often being smaller, lighter, and cheaper than typical dual-winding transformers, but the disadvantage of not providing electrical isolation between primary and secondary circuits.

WikiMatrix

Trong thực tế, tổn thất có nghĩa là cả hai máy biến áp tiêu chuẩn và máy biến áp tự động không thể đảo ngược hoàn toàn; một thiết kế cho hạ thế sẽ cung cấp điện áp ít hơn một chút so với yêu cầu nếu nó được sử dụng để tăng áp.

In practice, losses mean that both standard transformers and autotransformers are not perfectly reversible; one designed for stepping down a voltage will deliver slightly less voltage than required if it is used to step up.

WikiMatrix

Vào tháng 7 năm 1888, Brown và Peck đã đàm phán một thỏa thuận cấp phép với George Westinghouse cho các thiết kế động cơ và máy biến áp đa pha của Tesla với giá 60.000 đô la tiền mặt và chứng khoán và tiền bản quyền là 2,50 đô la cho mỗi mã lực của động cơ.

In July 1888, Brown and Peck negotiated a licensing deal with George Westinghouse for Tesla’s polyphase induction motor and transformer designs for $60,000 in cash and stock and a royalty of $2.50 per AC horsepower produced by each motor.

WikiMatrix

Bởi vì nó đòi hỏi cuộn dây ít hơn và lõi nhỏ hơn, một biến áp tự ngẫu cho các ứng dụng năng lượng thường nhẹ hơn và ít tốn kém hơn so với một biến áp hai cuộn dây, lên đến tỷ lệ điện áp khoảng 3: 1; ngoài phạm vi đó, máy biến áp hai vòng thường tiết kiệm hơn.

Because it requires both fewer windings and a smaller core, an autotransformer for power applications is typically lighter and less costly than a two-winding transformer, up to a voltage ratio of about 3:1; beyond that range, a two-winding transformer is usually more economical.

WikiMatrix

Vào giữa những năm 1890, Tesla đã nghiên cứu ý tưởng rằng ông có thể dẫn điện đường dài qua Trái đất hoặc khí quyển, và bắt đầu thực hiện các thí nghiệm để kiểm tra ý tưởng này bao gồm thiết lập một máy phát phóng đại biến áp cộng hưởng lớn ở East Houston Street lab.

By the mid-1890s, Tesla was working on the idea that he might be able to conduct electricity long distance through the Earth or the atmosphere, and began working on experiments to test this idea including setting up a large resonance transformer magnifying transmitter in his East Houston Street lab.

WikiMatrix

Toàn bộ việc cải biến làm tăng trọng lượng chiếc máy bay thêm 177 kg (390 lb) và đòi hỏi áp lực hoạt động của hệ thống thủy lực phải tăng từ 6.897 kPa (1.000 psi) lên 8.276 kPa (1.200 psi).

The entire installation added 390 lb (180 kg) to the aircraft weight and required that the operating pressure of the hydraulic system had to be increased from 1,000 to 1,200 psi (6,900 to 8,300 kPa)).

WikiMatrix

Nếu các giá trị tốt, hãy chắc chắn rằng máy circuit breaker là ở vị trí ” tắt ” và kiểm tra rằng có là không có điện áp biến áp

If the values are good, make sure the machine circuit breaker is in the ” off ” position and check that there is no voltage at the transformer

QED

Nếu các giá trị tốt, hãy chắc chắn rằng máy Circuit Breaker là ở vị trí OFF và kiểm tra rằng có là không có điện áp biến áp

If the values are good, make sure the Machine Circuit Breaker is in the OFF position and check that there is no voltage at the Transformer

QED

Trong cuộc chiến này, đội bay số 74 của RAF dưới quyền chỉ huy của Adolph Malan đã áp dụng một biến thể của đội hình máy bay Đức với “bốn máy bay ở tuyến sau”, là một cải tiến lớn so với đội hình chữ V 3 máy bay cũ.

During the battle, 74 Squadron under Squadron Leader Adolph “Sailor” Malan adopted a variation of the German formation called the “fours in line astern”, which was a vast improvement on the old three aircraft “vic”.

WikiMatrix

Rate this post