Thiết bị phục vụ họp online có được gọi là thiết bị chuyên dùng?

Theo Quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 50/2017 / QĐ-TTg thì máy móc thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, đơn vị chức năng gồm có : Máy móc thiết bị trang bị tại những phòng Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng .
Tuy nhiên khi giao dịch thanh toán tại Kho bạc nhà nước huyện thì cho rằng đây là máy móc thiết bị chuyên dùng chứ không phải là máy móc thiết bị dùng chung, nên không đồng ý chấp thuận thanh toán giao dịch vì nếu là máy móc thiết bị chuyên dùng thì phải đưa vào hạng mục máy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Ông Hải hỏi, những thiết bị để lắp ráp cho phòng họp trực tuyền nêu trên là máy móc thiết bị dùng chung hay là máy móc thiết bị chuyên dùng ? Máy móc, thiết bị nào là Giao hàng hoạt động giải trí chung và loại nào là chuyên dùng ?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại những Điều 7, 8, 10 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng nhà nước lao lý tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị như sau :
( 1 ) Về máy móc, thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí chung
– Máy móc, thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng gồm : ( i ) Máy móc, thiết bị trang bị tại những phòng Giao hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; ( ii ) Máy móc, thiết bị gắn với nhà, vật kiến trúc, khu công trình kiến thiết xây dựng và những máy móc, thiết bị khác ship hàng hoạt động giải trí chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ( khoản 1 Điều 7 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ) .

– Về thẩm quyền quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê máy móc, thiết bị theo quy định của pháp luật quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều Điều 7 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả (khoản 2 Điều 7 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ).

( 2 ) Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
– Máy móc, thiết bị chuyên dùng : Máy móc, thiết bị chuyên dùng ( trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nghành y tế, giáo dục và giảng dạy ) là máy móc, thiết bị có nhu yếu về tính năng, dung tích, thông số kỹ thuật cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ cập và máy móc, thiết bị khác Giao hàng trách nhiệm đặc trưng của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ( điểm a khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ) .

– Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng: (i)Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; (ii) Trong thời gian Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định chi tiết hướng dẫn theo điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg, bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg (Điều 8, Điều 10 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg).

– Quyết định phát hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan TW, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được gửi cơ quan Kho bạc nhà nước để thực thi trấn áp chi theo pháp luật của pháp lý ( khoản 4 Điều 8 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ) .
Như vậy, pháp lý hiện hành đã pháp luật đơn cử về máy móc, thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí chung và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; do đó, trường hợp quy trình thực thi còn vướng mắc, ý kiến đề nghị có báo cáo giải trình đơn cử, gửi cơ quan chức năng của địa phương để được xem xét, giải quyết và xử lý theo pháp luật .

Chinhphu.vn

Rate this post