Chương trình Medicare là gì | UnitedHealthcare

Chương trình Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe thể chất liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, hoặc nếu quý vị dưới 65 tuổi, quý vị cũng hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo nếu có khuyết tật hoặc thuộc một thực trạng đặc biệt quan trọng khác .
Chương trình Medicare giúp đài thọ cho hàng triệu người Mỹ cao tuổi và người khuyết tật một phần ngân sách chăm nom sức khỏe thể chất của họ. Chương trình Medicare đồng thời phân phối những lựa chọn quan trọng trong việc quý vị muốn nhận những quyền hạn như thế nào .
Những phần khác nhau của chương trình Medicare giúp đài thọ ngân sách cho những dịch vụ đặc biệt quan trọng .

Chương Trình Bảo Hiểm Nằm Viện (Chương trình Medicare Phần A)

Chương trình Medicare Phần A đài thọ khám chữa bệnh nội trú, chăm sóc tại một cơ sở
chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp, chăm sóc giai đoạn cuối đời, và một vài dịch vụ
chăm sóc tại gia.

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế (Chương trình Medicare Phần B)

Chương trình Medicare Phần B đài thọ những dịch vụ bác sĩ nhất định, chăm nom ngoại trú, phân phối thuốc men, và những dịch vụ phòng ngừa .

Các Chương Trình Medicare Advantage (Chương trình Medicare Phần C)

Chương Trình Medicare Advantage (Phần C) là một dạng chương trình bảo hiểm sức khỏe
Medicare, được cung cấp bởi một công ty bảo hiểm tư nhân có hợp đồng với chương
trình Medicare để cung cấp những quyền lợi của chương trình Medicare Nguyên thủy
(Phần A và B). Các Chương Trình Medicare Advantage có thể kết hợp đài thọ chi phí
bệnh viện, bác sĩ và thuốc vào một chương trình duy nhất, và có thể bao gồm những
quyền lợi bổ sung không được cung cấp bởi chương trình Medicare Nguyên thủy.

Tìm Chương Trình Bảo Hiểm Medicare Advantage tương thích với quý vị. Tìm Hiểu Thêm .

Các Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (Chương trình Medicare Phần
D)

Các Chương Trình Bảo Hiểm Medicare Phần D thêm quyền lợi đài thọ thuốc theo toa vào
chương trình Medicare Nguyên thủy và một vài chương trình bảo hiểm Medicare khác.
Các chương trình bảo hiểm này được cung cấp bởi những công ty bảo hiểm được Medicare
chấp thuận.

Tìm chương trình bảo hiểm Phần D tương thích với quý vị. Tìm Hiểu Thêm .

Tìm Bảo Hiểm Medicare Phù Hợp

Giúp quý vị không phải lo ngại khi nghỉ hưu và tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách chăm nom sức khỏe thể chất. Nếu quý vị là người mới so với chương trình Medicare, hoặc biết ai đó như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể giúp quy đổi thuận tiện .
Nhận thông tin về tổng thể những dạng chương trình bảo hiểm Medicare được phân phối bởi Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare, và tìm hiểu và khám phá thêm về việc lựa chọn một chương trình, và ghi danh vào chương trình Medicare. Tìm Hiểu Thêm .

Rate this post