mode trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Now we’re going to change it into a different mode, where it’s just going to treat the blocks like terrain and decide whether to step up or down as it goes.

Giờ chúng ta sẽ đổi sang một chế độ khác, chế độ này làm nó xem những khối hộp như mặt đất và quyết định sẽ bước lên hay bước xuống để vượt qua.

ted2019

As of that beta, however, standards mode is not turned on by default for pages loaded in the “Intranet Zone”.

Tuy nhiên, kể từ phiên bản beta đó, chế độ chuẩn không được bật theo mặc định cho các trang được tải trong “Vùng mạng nội bộ”.

WikiMatrix

‘Printerfriendly mode ‘ If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be black and white only, and all colored background will be converted into white. Printout will be faster and use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+white printer). Printout will possibly happen slower and will certainly use much more toner or ink

« Chế độ in dễ » Nếu chọn, bản in của tài liệu HTML sẽ có chỉ màu đen trắng, và toàn bộ nền có màu sắc sẽ được chuyển đổi sang màu trắng. Việc in sẽ chạy nhanh hơn, và ăn mực hay mực sắc điệu ít hơn. Con nếu không chọn, bản in của tài liệu HTML sẽ hiển thị thiết lập màu sắc của ứng dụng này. Thiết lập có thể xuất vùng màu sắc toàn trang (hoặc mức xám, nếu bạn sử dụng máy in đen trắng). Việc in có thể chạy chậm hơn, và chắc sẽ ăn mực hay mực sắc điệu nhiều hơn

KDE40. 1

Chapters 4–5 detail the exact mode of administering the sacrament.

Các chương 4–5 chỉ dẫn tường tận cách thức chính xác làm lễ Tiệc Thánh.

LDS

Technically this rifle is a QBZ-97, a Type 97A added 3-round burst mode and bolt hold-open device, with a different casing made by Jian She Group for export.

Về mặt kỹ thuật súng trường này là một khẩu QBZ-97, Kiểu 97A bổ trợ thêm điểm xạ 3 viên và khóa nòng mở, với một vỏ bọc khác nhau được Tập đoàn Jian She sản xuất dành cho xuất khẩu .

WikiMatrix

Debates concerning the nature, essence and the mode of existence of space date back to antiquity; namely, to treatises like the Timaeus of Plato, or Socrates in his reflections on what the Greeks called khôra (i.e. “space”), or in the Physics of Aristotle (Book IV, Delta) in the definition of topos (i.e. place), or in the later “geometrical conception of place” as “space qua extension” in the Discourse on Place (Qawl fi al-Makan) of the 11th-century Arab polymath Alhazen.

Tranh luận về thực chất, sự thiết yếu và sự sống sót của khoảng trống đã có từ thời cổ đại ; namely, như trong đối thoại Timaeus của Plato, hay Socrates trong nhận xét của ông về cái mà người Hy Lạp gọi là khôra ( hay ” khoảng trống ” ), hoặc ở cuốn sách Vật lý của Aristotle ( Sách IV, Delta ) trong định nghĩa về topos ( tức là nơi chốn, vị trí ), hoặc sau đó ” khái niệm hình học của vị trí ” như thể ” khoảng trống trải qua sự lan rộng ra ” trong Diễn thuyết về Vị trí ( Qawl fi al-Makan ) của nhà bác học Ả Rập Alhazen thế kỷ 11 .

WikiMatrix

Unlike those, which featured an individual turn-based system, Fallout Tactics features three modes of combat: Continuous Turn-Based (CTB), Individual Turn-Based (ITB), and Squad Turn-Based (STB).

Khác với hai phiên bản tiền nhiệm sở hữu hệ thống chiến đấu theo lượt cá nhân, Fallout Tactics có tới ba chế độ chiến đấu: Continuous Turn-Based (CTB), Individual Turn-Based (ITB) và Squad Turn-Based (STB).

WikiMatrix

At launch, the game featured 11 maps and 5 different gameplay modes spanning both PVE and PVP.

Khi ra mắt, trò chơi có 11 bản đồ và 5 chế độ chơi khác nhau cho PVE và PVP.

WikiMatrix

The simple bowl-shaped venue is to have acid orange seats and capacity for 44,442 people, but only in tournament mode.

Kiến trúc hình chiếc bát đơn giản có những khán đài chứa được 44.442 người nhưng chỉ được áp dụng trong giải đấu.

WikiMatrix

Since a primary design specification of x86 microprocessors is that they are fully backward compatible with software written for all x86 chips before them, the 286 chip was made to start in ‘real mode‘ – that is, in a mode which turned off the new memory protection features, so that it could run operating systems written for the 8086 and the 8088.

Vì đặc điểm kỹ thuật thiết kế chính của bộ vi xử lý x86 là chúng hoàn toàn tương thích ngược với phần mềm được viết cho tất cả các chip x86 trước chúng, chip 286 được tạo ra để bắt đầu trong ‘chế độ thực’ – tức là, ở chế độ mà tắt các tính năng bảo vệ bộ nhớ mới Tính năng bảo vệ, để nó có thể chạy hệ điều hành được viết cho 8086 và 80186.

WikiMatrix

New features include a new read mode in Microsoft Word, a presentation mode in Microsoft PowerPoint and improved touch and inking in all of the Office programs.

Các tính năng mới bao gồm một chế độ đọc mới trong Microsoft Word, một chế độ trình bày trong Microsoft PowerPoint cải thiện cảm ứng và mực in trong tất cả các chương trình Office.

WikiMatrix

However, Carbon features the return of drift racing, a mode that had been included in two previous installments Need for Speed: Underground and Underground 2, but omitted from Carbon’s predecessor, Most Wanted.

Tuy vậy, Carbon lại nhấn mạnh chế độ đua Drift, chế độ đua đã xuất hiện trong Underground và Underground 2, nhưng lại bị bỏ sót trong phiên bản đi trước của Carbon, Most Wanted.

WikiMatrix

The name is an abbreviation of change mode.

Chmod là viết tắt của change mode.

WikiMatrix

Or have your spiritual sensors gone into standby mode?

Hay là khả năng nhạy bén thuộc linh của các anh chị em đã giảm bớt rồi?

LDS

The music for the hypothetical portion of each Story Mode is taken from earlier Dynasty Warriors installments, with four pieces specifically remixed for this game (one each from Dynasty Warriors 3, 5, 6, and 7).

Âm nhạc cho phần giả định của mỗi Story Mode được lấy từ các phần Dynasty Warriors trước đây, với bốn bản remix đặc biệt dành cho game này (mỗi cái lấy từ Dynasty Warriors 3, 5, 6 và 7).

WikiMatrix

Scud launcher: This mode is basically the same as a regular game, but with a twist: All players are unable to build Tactical Weapons and Anti-Tactical weapons, but in the middle of the map, there is a neutral Scud launcher with a circle around it.

Scud launcher: Chế độ này là cơ bản giống như một trò chơi thông thường nhưng với một khuynh hướng: Tất cả người chơi đều không thể xây dựng vũ khí chiến thuật và vũ khí chống chiến thuật, nhưng ở giữa bản đồ có một dàn tên lửa Scud với một vòng tròn xung quanh nó.

WikiMatrix

When you exit Guest mode, your browsing activity is deleted from the computer.

Khi thoát chế độ Khách, hoạt động duyệt web của bạn bị xóa khỏi máy tính.

support.google

Notable features of version 2.0 and 2.1.1 include app permissions, Waves MaxxAudio, SwiftKey keyboard, off-screen gestures, custom icons, dark mode, manual camera mode, and RAW support for 3rd party apps, like Camera FV-5 2.75.

Các tính năng nổi bật hiện tại của phiên bản 2.0 và 2.1.1 bao gồm các quyền truy cập cho ứng dụng, Waves MaxxAudio, bàn phím SwiftKey, cử chỉ ngoài màn hình, các biểu tượng tùy chỉnh, chế độ tối, chế độ máy ảnh bằng tay, và hỗ trợ định dạng ảnh RAW cho các ứng dụng bên thứ ba, như Camera FV-5 2.75.

WikiMatrix

Free for All: Players are tasked to kill each other in this mode.

Free for all: Người chơi có nhiệm vụ loại bỏ những người chơi khác trong chế độ này.

WikiMatrix

Rubyor said the game’s skirmish mode incorporated a variety of new and traditional strategy mechanics found throughout RTS genre.

Rubyor nói rằng mục chơi giao tranh của game sẽ được kết hợp với những yếu tố của thể loại chiến lược cách tân và truyền thống khác có thể tìm thấy ở các tựa game RTS khác.

WikiMatrix

If you add a view to an existing Data Set, the data for that view will begin to be joined as of the date the view was added (but subject to the dictates of the Data Set mode).

Nếu bạn thêm chế độ xem vào Tập dữ liệu hiện tại thì dữ liệu cho chế độ xem đó sẽ bắt đầu được kết hợp kể từ ngày chế độ xem đã được thêm vào (nhưng tùy theo các lệnh của chế độ Tập dữ liệu).

support.google

They have developed several different modes of locomotion to deal with particular environments.

Chúng đã phát triển một vài cách thức vận động khác nhau để giải quyết vấn đề trong từng môi trường cụ thể.

WikiMatrix

In this mode, the belly scales are lifted and pulled forward before being placed down and the body pulled over them.

Trong cách thức này, các vảy bụng được nâng lên và được kéo về phía trước trước khi được hạ xuống và cơ thể được kéo qua chúng.

WikiMatrix

The protocols works through a “master” / “slave” mode of operations.

Những giao thức này hoạt động thông qua một chế độ hoạt động “tổng thể ” / “nô lệ”.

WikiMatrix

Notice, at the top of the screen, I am now in ” Edit ” mode and List is the active function

Thông báo, ở phía trên của màn hình, tôi bây giờ trong chế độ ” Chỉnh sửa ” và danh sách các chức năng hoạt động

QED

Rate this post