Một số khái niệm cơ bản của tin học – Tài liệu text

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.83 KB, 2 trang )

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIN HỌC .
Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập có nội dung, mục
tiêu,phương pháp nghiên cứu riêng.
Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người
Ngành tin học gắn liến với sự phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
II. ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ .
a. Đặc tính
Có thể “làm việc không mệt mỏi” trong suốt 24 giờ/ngày
Tốc độ xử lí thông tin nhanh,độ chính xác cao.
Lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian hạn chế
Giá thành ngày càng hạ
Ngày càng gọn nhẹ
Các máy tính cá nhân có thể liên kết với nhau thành mạng máy tính.
b. Vai trò:
Máy tính là công cụ lao động của con người, hỗ trợ con người về mặt tính toán, con người
không ngừng cải tiến công cụ để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm và xử lí thông tin một cách
có hiệu quả.
III. THUẬT NGỮ “TIN HỌC”:
Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu và phát triển và sử dụng máy tính điện tử để
nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập,lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi,
truyền thông tin ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
• BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM:
01. Phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất?
A. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.
B. Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử;
C. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử;
D. Tin học là môn học nghiên cứu, phát triển máy tính điện tử;
02. Tin học là một ngành khoa học vì

A. được sinh ra trong nền văn minh thông tin B. nghiên cứu máy tín điện tử
C. sử dụng máy tính điện tử D. có nột dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng
03. Phát biểu nào dưới đây là sai? Vì sao?
A. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội;
B. Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử dụng hơn;
C. Giá thành của máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao;
D. Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp.
04. Tin học là một nghành khoa học vì đó là nghành
A. Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập.
B. Sử dụng máy tính trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người;
C. Chế tạo máy tính;
D. Nghiên cứu phương pháp lưu trữ và xử lí thông tin;
05. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là phù hợp nhất về mục đích và khả năng của máy tính điện tử?
A. Thiết bị có thể tính toán theo chương trình đã lập sẵn;
C. Thiết bị thu và phát thông tin;
B. Thiết bị lưu trữ thông tin;
D. Thiết bị có khả năng xuất/nhập, lưu trữ và xử lí thông tin.
06. Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất?
A. Giải trí; B. Công cụ xử lí thông tin;
C. Lập trình và soạn thảo văn bản; D. A, B, C đều đúng.
07. chọn nhóm từ thích hợp điền vào điền vào đoạn sau:
Tin học được ……thành một ngành ……có nội dung, mục tiêu,phương pháp …….
A. hình thành và phát triển, khoa học độc lập, nghiên cứu riêng.
B. phát triển, khoa học độc lập, nghiên cứu riêng.
C. phát triển, thương mại độc lập, khoa học.
D. hình thành và phát triển, ứng dụng, khoa học.
08. Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử?
A. lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài
B. xử lí thông tin
C. nhận biết được mọi thông tin.

D. Đưa thông tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác.
09. Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau:
Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử.
A. sự phát triển, sử dụng. B. sử dụng, tiêu thụ.
C. sự phát triển, tiêu thụ. D. tiêu thụ, sự phát triển.
TỰ LUẬN:
A. được sinh ra trong nền văn minh thông tin B. điều tra và nghiên cứu máy tín điện tửC. sử dụng máy tính điện tử D. có nột dung, tiềm năng, giải pháp nghiên cứu và điều tra riêng03. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Vì sao ? A. Máy tính sinh ra làm biến hóa phương pháp quản lí và tiếp xúc trong xã hội ; B. Các chương trình trên máy tính ngày càng cung ứng được nhiều ứng dụng trong thực tiễn và dễ sử dụng hơn ; C. Giá thành của máy tính ngày càng hạ nhưng vận tốc, độ đúng chuẩn của máy tính ngày càng cao ; D. Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp. 04. Tin học là một nghành khoa học vì đó là nghànhA. Có nội dung, tiềm năng, chiêu thức nghiên cứu và điều tra độc lập. B. Sử dụng máy tính trong mọi nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của xã hội loài người ; C. Chế tạo máy tính ; D. Nghiên cứu chiêu thức tàng trữ và xử lí thông tin ; 05. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào là tương thích nhất về mục tiêu và năng lực của máy tính điện tử ? A. Thiết bị hoàn toàn có thể đo lường và thống kê theo chương trình đã lập sẵn ; C. Thiết bị thu và phát thông tin ; B. Thiết bị tàng trữ thông tin ; D. Thiết bị có năng lực xuất / nhập, tàng trữ và xử lí thông tin. 06. Phát biểu nào dưới đây về năng lực của máy tính là tương thích nhất ? A. Giải trí ; B. Công cụ xử lí thông tin ; C. Lập trình và soạn thảo văn bản ; D. A, B, C đều đúng. 07. chọn nhóm từ thích hợp điền vào điền vào đoạn sau : Tin học được … … thành một ngành … … có nội dung, tiềm năng, giải pháp … …. A. hình thành và tăng trưởng, khoa học độc lập, điều tra và nghiên cứu riêng. B. tăng trưởng, khoa học độc lập, điều tra và nghiên cứu riêng. C. tăng trưởng, thương mại độc lập, khoa học. D. hình thành và tăng trưởng, ứng dụng, khoa học. 08. Chức năng nào dưới đây không phải là tính năng của máy tính điện tử ? A. tàng trữ thông tin vào những bộ nhớ ngoàiB. xử lí thông tinC. nhận ra được mọi thông tin. D. Đưa thông tin ra màn hình hiển thị, máy in và những thiết bị ngoại vi khác. 09. Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau : Ngành tin học gắn liền với … … và … … máy tính điện tử. A. sự tăng trưởng, sử dụng. B. sử dụng, tiêu thụ. C. sự tăng trưởng, tiêu thụ. D. tiêu thụ, sự tăng trưởng.  TỰ LUẬN :

Rate this post