mũ bảo hiểm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chào, Mũ Bảo Hiểm!

Hey, Helmet!

OpenSubtitles2018. v3

Ừm, chào, Mũ Bảo Hiểm.

Um, hey, Helmet.

OpenSubtitles2018. v3

Cô có nhớ chiếc mũ bảo hiểm của mình không, Pia?

Remember your helmet, Pia?

OpenSubtitles2018. v3

Anh có đội mũ bảo hiểm không?

Were you wearin’a helmet?

OpenSubtitles2018. v3

(Ví dụ: nhãn mũ bảo hiểm xe đạp ghi “chu vi đầu: 56-60 cm”.)

(For example: bike helmet label stating “head girth: 56–60 cm”.)

WikiMatrix

Bạn đang đùa với lửa nếu bạn nhất quyết chạy xe máy mà không đội mũ bảo hiểm.

You’re playing with fire if you insist on riding your motorcycle without a helmet on.

tatoeba

Thưa ngài, chúng tôi yêu cầu ngài mặc áo chống đạn và mũ bảo hiểm.

Sir, we’re going to ask that you wear your Kevlar and helmet.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao làm nữ tuổi đi đến các cửa hàng tóc, và thực hiện những mũ bảo hiểm?

Why do old ladies go to those hair shops, and make those helmets?

QED

Trông cứ như cậu đội mũ bảo hiểm vào ý.

It looks like you’re wearing a helmet.

QED

Rồi cậu ấy ném mũ bảo hiểm, quăng ba lô đi.

Then he throws his helmet in the air.

ted2019

Và mọi người thấy đấy họ đang mua hàng với những chiêc mũ bảo hiểm trên đầu.

And you can see there they’re shopping with their helmets.

QED

Hay hơn Mũ Bảo Hiểm nhỉ, tớ đoán vậy.

Better than Helmet, I guess.

OpenSubtitles2018. v3

Chào cậu, Mũ Bảo Hiểm.

[ Hannah ] Hey, Helmet.

OpenSubtitles2018. v3

Thay vì vén khăn voan, em tháo mũ bảo hiểm ra… rồi tới gần và hôn anh.

Instead of a veil, you lift your helmet and come close to kiss me

OpenSubtitles2018. v3

Anh không đội mũ bảo hiểm.

You didn’t put on your helmet.

QED

Thủ môn cũng có thể bỏ mũ bảo hiểm trong tình huống này.

The goalkeeper can also remove their helmet for this action.

WikiMatrix

Tớ đã gặp Mũ Bảo Hiểm.

I met Helmet.

OpenSubtitles2018. v3

Sao thằng bé đội mũ bảo hiểm thế?

Why is this kid wearing a helmet?

OpenSubtitles2018. v3

Giờ nghe có vẻ cháu nên đội mũ bảo hiểm và đi về nhà.

So it sounds like right now you need to buckle up and stay home.

OpenSubtitles2018. v3

“Tôi không muốn Nathan chơi mà không có mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ.”

“””I don’t want Nathan to play without a helmet and pads.”””

Literature

” Organic Squirrel có 1 cái mũ bảo hiểm “?

” The Organic Squirrel Gets a Bike Helmet “?

OpenSubtitles2018. v3

Và nhớ đừng mang mũ bảo hiểm đấy.

Don’t bring the helmet.

OpenSubtitles2018. v3

Cái kia nhìn giống cỗ máy mũ bảo hiểm nho nhỏ nhỉ.

That is just like a little helmet machine.

OpenSubtitles2018. v3

Vì thế người sử dụng sẽ không cần đội mũ bảo hiểm.

The passenger is not required to have a helmet.

WikiMatrix

Rate this post