Thể Loại: Muối Sunfat Là Gì, Axit Sunfuric Và Muối Sunfat

USD H_2SO_4 \, \, + \, \, CaCO_3 \, \, \ longrightarrow \, \, CaSO_4 \, \, + \, \, H_2O \, \, + \, \, CO_2 USDUSD \ bullet \, USD Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro, giải phóng khí hiđro .Bạn đang xem : Muối sunfat là gì

$3\,H_2SO_4 \,\,+\,\, 2\,Al \,\,\longrightarrow \,\, AL_2(SO_4)_3 \,\,+\,\, 3\,H_2$

USD \ bullet \, USD Lưu ý :+ USD H_2SO_4 USD loãng không phản ứng với những sắt kẽm kim loại đứng sau hiđro USD ( Cu, Ag, Hg, Au, Pt ) USD .+ Axit USD H_2SO_4 USD loãng có tính oxi hóa do ion USD H ^ + USD pháp luật USD ( { H ^ + } \, \ rightarrow \, { H ^ 0 } ) USD .b ) Tính chất của axit sunfuric đặc- Ngoài tính axit mạnh, axit sunfuric đặc còn có những đặc thù hóa học đặc trưng sau :USD \ bullet \, USD Tính oxi hóa mạnh :- USD H_2SO_4 USD đặc, nóng oxi hóa hầu hết sắt kẽm kim loại ( trừ USD Au USD, USD Pt USD ), nhiều phi kim ( USD C USD, USD S USD, $ P $ … ) và nhiều hợp chất .+ Với sắt kẽm kim loại :USD M \, \, + \, \, H_2SO_4 \, \, đặc \, \, \ longrightarrow \, \, M_2 ( SO_4 ) _n \, \, + \, \, SO_2 / S / H_2S \, \, + \, \, H_2O USD( USD n USD là mức oxi hóa cao nhất của sắt kẽm kim loại USD M USD )USD 2 \, H_2SO_4 \, \, + \, \, 2 \, Ag \, \, \ longrightarrow \, \, Ag_2SO_4 \, \, + \, \, SO_2 \, \, + \, \, 2 \, H_2O USDUSD 6 \, H_2SO_4 \, \, + \, \, 2 \, Fe \, \, \ longrightarrow \, \, Fe_2 ( SO_4 ) _3 \, \, + \, \, 3 \, SO_2 \, \, + \, \, 6 \, H_2O USD+ Với phi kim :USD 5 \, H_2SO_4 \, \, + \, \, 2 \, P \, \, \ longrightarrow \, \, 2 \, H_3PO_4 \, \, + \, \, 5 \, SO_2 \, \, + \, \, 2 \, H_2O USDUSD 2 \, H_2SO_4 \, \, + \, \, C \, \, \ longrightarrow \, \, CO_2 \, \, + \, \, 2 \, SO_2 \, \, + \, \, 2 \, H_2O USD+ Với hợp chất :USD 3 \, H_2SO_4 \, \, + \, \, H_2S \, \, \ longrightarrow \, \, 4 \, SO_2 \, \, + \, \, 4 \, H_2O USDUSD H_2SO_4 \, \, + \, \, 2 \, HBr \, \, \ longrightarrow \, \, Br_2 \, \, + \, \, SO_2 \, \, + \, \, H_2O USD- Lưu ý : USD H_2SO_4 USD đặc, nguội không phản ứng với USD Al USD, USD Fe USD, $ Cr USD … USD \, \ longrightarrow \, USD thụ động hóa .USD \ bullet \, USD Tính háo nước :USD \ underbrace { C_n ( H_2O ) _m } _ { gluxit } \, \, { \ overset { H_2SO_4 \, \, đặc } { \ longrightarrow } } \, \, n \, C \, \, + \, \, m \, H_2O USDVí dụ :USD \ underbrace { C_ { 12 } H_ { 22 } O_ { 11 } } _ { saccarozơ } \, \, { \ overset { H_2SO_4 \, \, đặc } { \ longrightarrow } } \, \, 12 \, C \, \, + \, \, 11 \, H_2O USDUSD 2 \, H_2SO_4 \, \, + \, \, C \, \, \ longrightarrow \, \, CO_2 \, \, + \, \, 2 \, SO_2 \, \, + \, \, 2 \, H_2O USDUSD \ bullet \, USD Tính axit : Khi công dụng với những chất không có tính khử .Xem thêm : Giải Đáp Thắc Mắc Quan Hệ Khi Vừa Hết Kinh Quan Hệ Có Sao KoUSD 3 \, H_2SO_4 \, \, + \, \, Fe_2O_3 \, \, \ longrightarrow \, \, Fe_2 ( SO_4 ) _3 \, \, + \, \, 3 \, H_2O USD

3. Ứng dụng

– Axit sunfuric được dùng trong nhiều ngành sản xuất như: phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm, dược phẩm, chế biến dầu mỏ…

4. Sản xuất axit sunfuric

– Trong công nghiệp, axit USD H_2SO_4 USD được sản xuất bằng giải pháp tiếp xúc gồm 3 quy trình chính :a ) Sản xuất lưu huỳnh đioxit USD ( SO_2 ) USD- Phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu có sẵn, nguyên vật liệu bắt đầu hoàn toàn có thể từ lưu huỳnh hoặc pirit sắt USD FeS_2 USD …USD S \, \, + \, \, O_2 \, \, { \ overset { t ^ { \, o } } { \ longrightarrow } } \, \, SO_2 USDUSD 4 \, FeS_2 \, \, + \, \, 11 \, O_2 \, \, { \ overset { t ^ { \, o } } { \ longrightarrow } } \, \, 2 \, Fe_2O_3 \, \, + \, \, 8 \, SO_2 USDb ) Sản xuất lưu huỳnh trioxit USD ( SO_3 ) USD- Oxi hóa $ SO_2 USD bằng khí oxi hoặc không khí dư ở nhiệt độ cao và có xúc tác .USD 2 \, SO_2 \, \, + \, \, O_2 \, \, \ underset { V_2O_5 } { \ overset { 450 \, – \, 500 ^ { \, o } C } { \ rightleftharpoons } } \, \, 2 \, SO_3 USDc ) Hấp thụ USD SO_3 USD bằng USD H_2SO_4 USD- Dùng USD H_2SO_4 \, \, 98 \ % USD hấp thụ USD SO_3 \, USD, được oleum USD H_2SO_4. nSO_3 USDUSD H_2SO_4 \, \, + \, \, n \, SO_3 \, \, \ longrightarrow \, \, H_2SO_4. nSO_3 USD- Sau đó dùng lượng nước thích hợp pha loãng oleum, được USD H_2SO_4 USD đặcUSD H_2SO_4. nSO_3 \, \, + \, \, n \, H_2O \, \, \ longrightarrow \, \, ( n + 1 ) \, H_2SO_4 USD

$\Longrightarrow \,$ Sơ đồ tóm tắt các phản ứng hóa học sản xuất $H_2SO_4\,$:

*

II. MUỐI SUNFAT. NHẬN BIẾT ION SUNFAT

1. Muối sunfat

– Muối sunfat là muối của axit sunfuric. Có 2 loại muối sunfat :USD \ bullet \, USD Muối trung hòa ( muối sunfat ) chứa ion sunfat USD SO_ { 4 } ^ { 2 – } USD. Phần lớn muối sunfat đều tan, trừ USD BaSO_4 \, USD, USD SrSO_4 \, USD, USD PbSO_4 \, USD … không tan ; USD CaSO_4 \, USD, USD Ag_2SO_4 \, USD … ít tan .USD \ bullet \, USD Muối axit ( muối hiđrosunfat ) chứa ion hiđrosunfat USD HSO_ { 4 } ^ { – } \, USD .- Ví dụ :USD H_2SO_4 \, \, + \, \, NaOH \, \, \ longrightarrow \, \, { \ underbrace { NaHSO_4 } _ { Natri \, \, hiđrosunfat } } \, \, + \, \, H_2O USDUSD H_2SO_4 \, \, + \, \, 2 \, NaOH \, \, \ longrightarrow \, \, { \ underbrace { Na_2SO_4 } _ { Natri \, \, sunfat } } \, \, + \, \, 2 \, H_2O USD

2. Nhận biết ion sunfat

– Dùng dung dịch chứa ion USD Ba ^ { 2 + } \, USD ( muối bari hoặc USD Ba ( OH ) _2 USD ) làm thuốc thử nhận ra ion sunfat USD SO_4 ^ { 2 – } \, USD. Sản phẩm phản ứng là bari sunfat USD BaSO_4 USD kết tủa trắng, không tan trong axit .USD SO_4 ^ { 2 – } \, \, + \, \, Ba ^ { 2 + } \, \, \ longrightarrow \, \, \ underbrace { BaSO_4 \, \ downarrow \, \, trắng } _ { không \, \, tan \, \, trong \, \, axit } USD

– Ví dụ:

USD H_2SO_4 \, \, + \, \, BaCl_2 \, \, \ longrightarrow \, \, BaSO_4 \, \ downarrow \, \, + \, \, 2 \, HCl USDUSD Na_2SO_4 \, \, + \, \, BaCl_2 \, \, \ longrightarrow \, \, BaSO_4 \, \ downarrow \, \, + \, \, 2 \, NaCl USDUSD Na_2SO_4 \, \, + \, \, Ba ( OH ) _2 \, \, \ longrightarrow \, \, BaSO_4 \, \ downarrow \, \, + \, \, 2 \, NaOH USD

Rate this post