nạp tiền trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn phải đăng ký và nạp tiền vào tài khoản.

You as a user sign up and you put money into an account .

QED

Mở trực tiếp ứng dụng Google Pay và mua vé hoặc nạp tiền từ đó ứng dụng này.

Open the Google Pay app directly and purchase a ticket or top-up from there .

support.google

Để nạp tiền tại ngân hàng chỉ định:

To make a referenced ngân hàng deposit payment :

support.google

Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại.

In this case, add money to your PayPal account and try your payment again .

support.google

Tôi không thể nạp tiền vào điện thoại.

I can’t top up my phone.

tatoeba

Cô bán nước, nước giải khát và bán thẻ nạp tiền điện thoại.

She sells water, sells soft drinks and sells recharge cards for cellphones .

QED

Bạn cần phải nạp tiền vào thẻ Oyster của bạn.

You need to top up your Oyster Card .

Tatoeba-2020. 08

Đây là phương thức bạn sử dụng nạp tiền vào tài khoản của mình.

This is what you use to add money to your account .

support.google

Tại sao nạp tiền lại phức tạp?

Why is funding a hassle ?

QED

Đây là phương thức bạn sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của mình hoặc thanh toán hóa đơn.

This is what you use to add money to your account or pay your bills .

support.google

Chuyển tiền là một phương thức nạp tiền vào tài khoản Google Ads của bạn bằng cách chuyển tiền cho Google.

Money transfer is a way to add money to your Google Ads account by transferring money to Google .

support.google

Một nhà môi giới phải cung cấp các lựa chọn nạp tiền tiêu chuẩn như thẻ tín dụng và chuyển ngân

A broker must offers standard funding options like credit card and wire transfer

QED

Chuyển tiền là phương thức nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Money transfer is a way to add money to your Google Ads account by transferring money from your ngân hàng account .

support.google

Truy cập FXPRIMUS Coach miễn phí trong sáu mươi ngày khi bạn mở và nạp tiền vào tài khoản TRỰC TIẾP của bạn

Access to FXPRlMUS Coach is yours không tính tiền for sixty days when you open and fund your LlVE account

QED

Có thể mua thẻ SIM (cỡ đầy đủ) và thẻ nạp tiền tại Telecentre trên đảo Tây nếu muốn dùng dịch vụ điện thoại này.

SIM cards (full size) and recharge cards can be purchased from the Telecentre on West Island to access this service.

WikiMatrix

Nó có thể truyền dữ liệu thanh toán (nạp tiền) từ CDF (Charging Data Function)của mạng GSM hoặc UMTS tới CGF (Charging Gateway Function).

It can be used for carrying charging data from the charging data function (CDF) of the GSM or UMTS network to the charging gateway function (CGF).

WikiMatrix

Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình.

With money transfer, you can add money to your Google Ads account by transferring money from your ngân hàng account .

support.google

Hơn nữa, những kẻ nổi loạn còn buộc ông phải nạp tiền cho chúng nhiều gần gấp chín lần so với các cư dân bình thường khác trong thành phố.

Moreover, he was obliged to pay the mutineers exorbitant tribute.

jw2019

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu thực hiện thanh toán thủ công (bạn nạp tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

You can use a credit or debit card if you make manual payments ( you put funds into your account before your ads run ) .

support.google

Với phương thức thanh toán tại bưu điện, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Google Ads bằng cách thanh toán tại bất kỳ Bưu điện Chunghwa nào ở Đài Loan.

With post office payments, you can add money to your Google Ads account by paying at any Chunghwa Post office in Taiwan.

support.google

Rate this post