nghỉ làm việc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chị cũng dùng ngày được nghỉ làm việc mỗi tuần để rao giảng với hội thánh.

She also used her day off from work each week to good advantage by sharing with the congregation in field service.

jw2019

Một ngày kia chị khuyến khích anh Theodore nghỉ làm việc.

One day she encouraged Theodore to quit his job.

jw2019

Vậy thì sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời hứa không phải chỉ là được nghỉ làm việc.

So, then, the promised rest is not simply a release from work.

jw2019

Kể từ năm 2010, ngày lễ là một ngày nghỉ làm việc đặc biệt.

Since 2002, the holiday has been a special non-working holiday.

WikiMatrix

Cô ta đã nói với hắn cô ta nghỉ làm việc từ ba giờ chiều tới tám giờ tối.

She told him she worked until three o’clock in the afternoon, that she was off then until eight.

Literature

Dù người này có thể bị nặng hơn người khác nhưng nó khiến phần lớn các bệnh nhân đều phải nghỉ làm việc vài ngày trong năm.

Some cases are more severe than others, but most victims lose several days of work each year.

jw2019

Ta có thể nghĩ đến những người công bố trẻ tuổi tan học vào buổi trưa và những người lớn nghỉ làm việc ngoài đời vào buổi chiều.

Consideration can be given to young publishers who get out of school in the afternoon and to adults who have finished their secular work by later in the day.

jw2019

Học sinh làm việc bán thời gian, nghiên cứu vào buổi tối, hoặc có những khóa học ngắn hạn chuyên sâu, có thể nghỉ làm việc trong một tháng hoặc lâu hơn.

Students work part-time, study in the evening, or take short intensive courses, leaving their workplaces for only a month or so.

WikiMatrix

Cho nên vào năm 1970, chúng tôi nghỉ làm việc, ghi tên làm công việc tiên phong đều đều, và dọn đến Magny-Lormes, một thị trấn nhỏ gần Nevers, ở miền trung nước Pháp.

So in 1970 we left our jobs, enrolled as regular pioneers, and moved to the small town of Magny-Lormes, near Nevers, in the center of France.

jw2019

Vì vậy, vào ngày 1-4-1983 tôi nghỉ làm việc trọn thời gian với lương cao và trở thành người tiên phong phụ trợ, và tôi bước vào hàng ngũ người tiên phong đều đều vào ngày 1-9-1983.

So, on April 1, 1983, I quit my lucrative full-time job and became an auxiliary pioneer, and I entered the regular pioneer ranks on September 1, 1983.

jw2019

Các tín đồ nghỉ làm những việc mang lại lợi ích riêng tư.

Good works” can be rejected.

jw2019

Tôi biết chiều nay cô được nghỉ… nên làm việc không phải là một lý do.

It’s your afternoon off, so work is no excuse.

OpenSubtitles2018. v3

(Dân-số Ký 10:10; 28:11) Ngày trăng mới được xem như một ngày sa-bát hàng tháng; dân chúng nghỉ làm việc và thậm chí nhóm lại để được các nhà tiên tri và thầy tế lễ dạy dỗ.

(Numbers 10:10; 28:11) The new moon is treated as a monthly sabbath, when the people would desist from work and even gather for instruction from the prophets and priests.

jw2019

Ông tạm nghỉ làm việc để làm khách mời xuất hiện như một người lính Liên Xô bị giết bởi Joseph D. Kucan và một tư lệnh quân Đồng minh trong một đoạn cắt cảnh của Red Alert.

He took breaks from working to make cameo appearances as a Soviet soldier killed by Kane and an Allied commander in the cut scenes of Red Alert.

WikiMatrix

Cô đã nghỉ việc sau 7 năm làm việc ở MVD?

So, you’re coming off of seven years at the MVD?

OpenSubtitles2018. v3

Dòng biểu ngữ—”hãy nhìn kỹ hơn”—ban đầu lấy từ một tấm dán tại phòng nghỉ nơi làm việc của Lester.

The film’s tagline—”look closer”—originally came from a cutting pasted on Lester’s workplace cubicle by the set dresser.

WikiMatrix

Vợ tôi luôn luôn khuyến khích tôi, ngay cả khi vì vấn đề sức khỏe mà Alice phải nghỉ làm công việc tiên phong.

Alice was always supportive, even when for health reasons she had to stop pioneering.

jw2019

Ông sau đó đã nghỉ hưu và làm việc tại trang trại của mình ở Tagaytay và Mendez.

He then retired to his farms in Tagaytay and Mendez.

WikiMatrix

Tôi không muốn giờ nghỉ mà phải làm việc này.

This is not how I wanted to spend my night off.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thường phải hy sinh thời giờ nghỉ ngơi để làm việc nhà.

I often have to sacrifice my relaxation time to get household chores done.

jw2019

Cha anh là đại tá quân đội đã nghỉ hưu, từng làm việc trong Bộ quốc phòng Azerbaijan.

He was the son of a retired army colonel who served at the Defense Ministry of Azerbaijan.

WikiMatrix

Ruth là chủ tịch của công ty luật của bà vào lúc Anh Cả Renlund được kêu gọi và cũng đã nghỉ làm công việc của bà.

Ruth was the president of her law firm when Elder Renlund was called and left her work as well.

LDS

Luật đó điều hành sự thờ phượng của họ, cho họ nghỉ làm việc trong những ngày Sa-bát, kiểm soát guồng máy kinh tế quốc gia, thiết lập một số tiêu chuẩn cho sự phục sức và ban cho một số lời hướng dẫn có ích cho việc dinh dưỡng, sinh lý và thói quen vệ sinh.

It regulated their worship, provided for Sabbaths of desisting from work, controlled the nation’s economic structure, outlined some requirements as to clothing, and gave beneficial guidance in matters of diet, sexual activity, and hygienic habits.

jw2019

Tôi chỉ được đi học 5 năm, rồi phải nghỉ học để làm việc trọn thời gian ở nông trường.

After just five years of schooling, I too began working full-time on the kolkhoz.

jw2019

4 Một chị bắt đầu đọc cuốn Tra xem Kinh-thánh mỗi ngày trong giờ nghỉ ở chỗ làm việc.

4 A sister began reading Examining the Scriptures Daily during her work break.

jw2019

Rate this post