người nổi tiếng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thám tử Jo là người nổi tiếng hay gây rắc rối trong lĩnh vực tội phạm.

Detective Jo is a renowned nuisance within the Major Crimes.

OpenSubtitles2018. v3

Người nổi tiếng trẻ tuổi sẽ tốt nghiệp trung học vào năm 2019.

The young celebrity will be graduating from secondary school in 2019.

WikiMatrix

Dường như, Rama là người nổi tiếng nhất, như trong “Ramathibodhi”.

Seemingly, Rama was the most popular, as in “Ramathibodhi”.

WikiMatrix

LOÀI NGƯỜI có khuynh hướng trông cậy vào lời hứa của những người nổi tiếng.

HUMANS are prone to put their trust in the promises of prominent men and women.

jw2019

Chúng ta thường giống người nổi tiếng hơn là người đang cố gắng giải quyết vấn đề.

And there’s a way in which we’ve been kind of transformed into celebrities rather than people who are trying to solve a problem.

ted2019

Rất ấn tượng khi những con người bình thường nhỏ bé biết người nổi tiếng.

It’s very impressive when the little people know a celebrity.

OpenSubtitles2018. v3

Ông là một người nổi tiếng vì đức tin và sự vâng lời Đức Giê-hô-va.

He was a man famous for his faith and obedience to Jehovah.

jw2019

Cô là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng và cô có khả năng kêu gọi mọi người.

You’re popular, inspirational… and you have the power to galvanize the people.

OpenSubtitles2018. v3

3 người nổi tiếng bạn muốn làm.

Top three celebrities you’d do.

OpenSubtitles2018. v3

1, 2. (a) Nếu chỉ biết tên một người nổi tiếng, bạn có biết rõ người ấy không?

1, 2. (a) Do you really know someone famous if you know only his name?

jw2019

Tiếp theo là chương trình ” Chó của người nổi tiếng

Coming up next, celebrity dogs.

OpenSubtitles2018. v3

Thế nhưng họ có thể “giàu trong đức tin” bằng những người nổi tiếng hơn.

Yet, they may be as “rich in faith” as those who have more prominence.

jw2019

Tôi có xin được làm người nổi tiếng và quyền lực đâu.

I didn’t ask to be famous and powerful.

Literature

Nhưng bài báo cuối của số đó do Francis Crick, người nổi tiếng nhờ DNA, viết.

But the last article in that issue was written by Francis Crick of DNA fame.

ted2019

Người nổi tiếng viết sách thiếu nhi có hay không ?

Are celebrity children ‘s books any good ?

EVBNews

Đức vua Leopold mời anh bởi vì anh là người nổi tiếng.

King Leopold is inviting you because you are a celebrity.

OpenSubtitles2018. v3

Người nổi tiếng thường nhận quà ẩn danh.

celebrities get anonymous gifts all the time.

OpenSubtitles2018. v3

Sylvia Browne là một người nổi tiếng trong lĩnh vực này tại thời điểm hiện tại.

Sylvia Browne is the big operator in this field at this very moment .

QED

Cậu ấy mời toàn những người nổi tiếng.

He’s invited all the best people .

QED

Nói tóm lại, có lẽ An Ma là người nổi tiếng nhất trong thời kỳ của ông.

In short, he was perhaps the most well-known celebrity of his day.

LDS

Bạn có thể làm những thứ như sử dụng những người nổi tiếng.

You can do things like use celebrities.

QED

Một người nổi tiếng.

a celebrity.

OpenSubtitles2018. v3

Trong số các tác gia hiện đại, Nuruddin Farah có lẽ là người nổi tiếng nhất.

Of these modern writers, Nuruddin Farah is probably the most celebrated.

WikiMatrix

Có nhiều người nổi tiếng khác cũng từng mặc bộ đồ.

He also asked many celebrities whether they were wearing underwear.

WikiMatrix

Thủ tướng Roy Welensky nói rằng sau chính ông ấy, Sullivan là người nổi tiếng nhất ở Rhodesia.

The Prime Minister Roy Welensky said that after himself, Sullivan was the most popular person in Rhodesia.

WikiMatrix

Rate this post