Nguyên lý là gì? 10 nguyên lý kinh tế học

Học thuật

Nguyên lý hay nguyên tắc ( principle ) là những sáng tạo độc đáo hoặc kim chỉ nan bắt đầu, quan trọng, được coi là xuất phát điểm cho việc kiến thiết xây dựng những triết lý khác

Nguyên lý là gì?

Nguyên lý hay nguyên tắc (principle) là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu, quan trọng, được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác. Ví dụ, nguyên lý: thương mại làm cho mọi người đều có lợi được dùng làm xuất phát điểm cho việc xây dựng lý thuyết về lợi thế so sánh và thương mại quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

10 nguyên lý kinh tế học

Các nguyên lý của kinh tế tài chính học là những quy luật tổng quan về kinh tế tài chính học và là những dự báo hoàn toàn có thể xảy ra trong nền kinh tế tài chính. Trên thực tiễn, hộ mái ấm gia đình là một bộ phận nằm trong nền kinh tế tài chính ; và hộ mái ấm gia đình và nền kinh tế tài chính có rất nhiều điểm chung. Kinh tế học là bộ môn khoa học điều tra và nghiên cứu phương pháp xã hội quản trị nguồn lực khan hiếm của mình. Nó được đặt trên cơ sở của 1 số ít sáng tạo độc đáo cơ bản chi phối hành vi cá thể, sự tương tác giữa những cá thể và nền kinh tế tài chính với tư cách một toàn diện và tổng thể – Các nhà kinh tế tài chính gọi chúng là những nguyên lý của kinh tế tài chính học – đây là những nguyên lý cơ bản của kinh tế tài chính học .

10 nguyên lý kinh tế học bao gồm:

– Con người ra quyết định hành động như thế nào ?
Nguyên lý 1 : Con người đương đầu với sự đánh đổi
Nguyên lý 2 : giá thành của một thứ là thứ mà bạn phải từ bỏ để có được nó

Nguyên lý 3: Con người hành động hợp lý suy nghĩ tại điểm cận biên

Nguyên lý 4 : Con người đáp lại những kích thích
– Con người tương tác với nhau như thế nào ?
Nguyên lý 5 : Thương mại làm cho mọi người đều có lợi
Nguyên lý 6 : thị trường thường là phương pháp tốt để tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh tế tài chính
Nguyên lý 7 : Đôi khi chính phủ nước nhà cải tổ được kết cục thị trường

– Nền kinh tế với tư cách một tổng thể vận hành như thế nào?

Nguyên lý 8 : Mức sống của một nước phụ thuộc vào vào năng lượng sản xuất của nước đó
Nguyên lý 9 : Giá cả tăng khi chính phủ nước nhà in quá nhiều tiền
Nguyên lý 10 : nhà nước đương đầu với sự đánh đổi thời gian ngắn giữa lạm phát kinh tế và thất nghiệp

Rate this post