Nợ Thuê Tài Chính Là Gì – Những Ưu Điểm Và Nhược Điểm Khi Thuê Tài Chính

Chức năng bình luận bị tắt ở Cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133
Chức năng phản hồi bị tắt ở Cách hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133***

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133.

Bạn đang xem: Nợ thuê tài chính là gì

 Cụ thể là Cách hạch toán tài khoản 3411 – Các khoản đi vay. Cách hạch toán tài khoản tài khoản 3412 – Nợ thuê tài chính. Để có cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo thông tư 133 đúng theo chế độ kế toán thì Kế toán phải nắm được nguyên tắc kế toán của TK 341. Chúng ta cũng xem nhé.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TK 341 – VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH THEO TÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC.

Tại điều 46 thông tư 133 / năm nay / TT-BTC, khi hạch toán thông tin tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính phải tuân thủ một số ít nguyên tắc kế toán sau :

♦ Nội dung phản ánh chung của tài khoản 341.

 “a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay (bao gồm cả vay dưới hình thức phát hành trái phiếu), nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp.

b ) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết cụ thể kỳ hạn phải trả của những khoản vay, nợ thuê tài chính. Các khoản có thời hạn trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời gian lập Báo cáo tài chính, kế toán trình diễn là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời gian lập Báo cáo tài chính, kế toán trình diễn là vay và nợ thuê tài chính thời gian ngắn để có kế hoạch chi trả. ”

♦ Nguyên tắc kế toán khi hạch toán tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính trong trường hợp đi vay dưới hình thức phát hành trái phiếu.

+ Các hình thức phát hành trái phiếu để vay vốn.+ Các hình thức phát hành trái phiếu để vay vốn .” c ) Khi doanh nghiệp đi vay dưới hình thức phát hành trái phiếu, hoàn toàn có thể xảy ra 3 trường hợp :– Phát hành trái phiếu ngang giá ( giá phát hành bằng mệnh giá ) : Là phát hành trái phiếu với giá đúng bằng mệnh giá của trái phiếu .– Phát hành trái phiếu có chiết khấu ( giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá ) : Là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu gọi là chiết khấu trái phiếu. Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất vay thị trường lớn hơn lãi suất vay danh nghĩa của trái phiếu phát hành .– Phát hành trái phiếu có phụ trội ( giá phát hành lớn hơn mệnh giá ) : Là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành trái phiếu lớn hơn mệnh giá của trái phiếu gọi là phụ trội trái phiếu … Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất vay thị trường nhỏ hơn lãi suất vay danh nghĩa ( lãi ghi trên trái phiếu ) của trái phiếu phát hành. ”+ Cách hạch toán liên quan đến trái phiếu phát hành.+ Cách hạch toán tương quan đến trái phiếu phát hành .“ Khi hạch toán trái phiếu phát hành, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản chiết khấu hoặc phụ trội trái phiếu tại thời gian phát hành và theo dõi cụ thể thời hạn phát hành trái phiếu, những nội dung có tương quan đến trái phiếu phát hành :+ Mệnh giá trái phiếu ;+ Chiết khấu trái phiếu ;+ Phụ trội trái phiếu .– Doanh nghiệp phải theo dõi chiết khấu và phụ trội cho từng loại trái phiếu phát hành và tình hình phân chia từng khoản chiết khấu, phụ trội khi xác lập ngân sách đi vay tính vào ngân sách tài chính hoặc vốn hóa theo từng kỳ, đơn cử :+ Chiết khấu trái phiếu được phân chia dần để tính vào ngân sách đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu ;+ Phụ trội trái phiếu được phân chia dần để giảm trừ ngân sách đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu ;+ Trường hợp ngân sách lãi vay của trái phiếu đủ điều kiện kèm theo vốn hóa, những khoản lãi tiền vay và khoản phân chia chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ không được vượt quá số lãi vay trong thực tiễn phát sinh và số phân chia chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó ;+ Khoản chiết khấu hoặc phụ trội được phân chia trong suốt kỳ hạn của trái phiếu theo giải pháp đường thẳng .– Trường hợp trả lãi khi đáo hạn trái phiếu thì định kỳ doanh nghiệp phải tính lãi trái phiếu phải trả từng kỳ để ghi nhận vào ngân sách tài chính hoặc vốn hóa vào giá trị của gia tài dở dang .– Khi lập báo cáo giải trình tài chính, trên Báo cáo tình hình tài chính trong phần nợ phải trả thì khoản trái phiếu phát hành được phản ánh trên cơ sở thuần ( xác lập bằng trị giá trái phiếu theo mệnh giá trừ ( – ) chiết khấu trái phiếu cộng ( + ) phụ trội trái phiếu ). ”

♦ Cách hạch toán các khoản chi phí liên quan đến khoản vay.

“ d ) Các ngân sách đi vay tương quan trực tiếp đến khoản vay ( ngoài lãi vay phải trả ), như ngân sách đánh giá và thẩm định, truy thuế kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn, ngân sách phát hành trái phiếu … được hạch toán vào ngân sách tài chính. Trường hợp những ngân sách này phát sinh từ khoản vay riêng cho mục tiêu góp vốn đầu tư, thiết kế xây dựng hoặc sản xuất gia tài dở dang thì được vốn hóa. ”

Bên cạnh việc phải nắm vững nguyên tắc kế toán khi hạch toán tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính, thì việc nắm vững kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 341 cũng không kém phần quan trọng để có cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài một cách chính xác. Vậy kết cấu và nội dung phản ánh của TK 341 như thế nào?. Chúng ta cùng nghiên cứu nhé.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 341 -­ VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 133.

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả nợ gốc của những khoản vay, nợ thuê tài chính ;– Số tiền gốc vay, nợ được giảm do được bên cho vay, chủ nợ chấp thuận đồng ý ;– Số phân chia phụ trội trái phiếu phát hành ;– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư vay, nợ thuê tài chính là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ ( trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán ) .

Bên Có:

– Số tiền vay, nợ thuê tài chính phát sinh trong kỳ ;– Số phân chia chiết khấu trái phiếu phát hành ;– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư vay, nợ thuê tài chính là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ ( trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán ) .

Số dư bên Có: Số dư vay, nợ thuê tài chính chưa đến hạn trả.

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3411 – Các khoản đi vay : Tài khoản này phản ánh giá trị những khoản tiền đi vay, tình hình giao dịch thanh toán những khoản tiền vay ( kể cả đi vay dưới hình thức phát hành trái phiếu ) của doanh nghiệp và tình hình phân chia chiết khấu, phụ trội trái phiếu .Tài khoản 3412 – Nợ thuê tài chính : Tài khoản này phản ánh giá trị khoản nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán giao dịch nợ thuê tài chính của doanh nghiệp .*Cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 341 -­ VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 341 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 341 và các tài khoản liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn Cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133 một số nghiệp vụ chủ yếu sau.

3.1. Cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính (chi tiết tài khoản 3411 – Các khoản đi vay).

3.1.1. Hạch toán vay bằng tiền mặt, vay bằng TGNH.– Trường hợp vay bằng Đồng Việt Nam ( nhập về quỹ hoặc gửi vào Ngân hàng ), ghi :Nợ TK 111 – Tiền mặt ( 1111 ) ( vay nhập quỹ )Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng ( 1121 ) ( vay gửi vào ngân hàng nhà nước )Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .– Trường hợp vay bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn, ghi :Nợ TK 111 – Tiền mặt ( 1112 ) ( vay nhập quỹ )Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng ( 1122 ) ( vay gửi vào ngân hàng nhà nước )Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .

– Các chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí thẩm định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn…, ghi:.

Xem thêm: ” Yap Là Gì, Nghĩa Của Từ Yap, Nghĩa Của Từ Yap Trong Tiếng Việt

Nợ TK 154, 241, 635, …Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )Có những TK 111, 112, 331 … .3.1.2. Hạch toán tiền vay chuyển thẳng cho người bán để mua NVL, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.

a) Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

– Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi :Nợ những TK 151, 152, 153, 156, ( giá mua chưa có thuế GTGT )Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừCó TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, ( giá mua đã có thuế GTGT )Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .

b) Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

– Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi :Nợ TK 611 – Mua hàng ( 6111, 6112 ) ( giá mua chưa có thuế GTGT )Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừCó TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi :Nợ TK 611 – Mua hàng ( 6111, 6112 ) ( giá mua đã có thuế GTGT )Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .3.1.3. Hạch toán vay chuyển thẳng cho người bán để mua sắm TSCĐ, để thanh toán về đầu tư XDCB.– Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi :Nợ những TK 211, 241 ( giá mua chưa có thuế GTGT )Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừCó TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi :Nợ những TK 211, 241 ( giá mua đã có thuế GTGT )Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .3.1.4. Hạch toán vay thanh toán hoặc ứng vốn (trả trước) cho người bán, người nhận thầu về XDCB, để thanh toán các khoản chi phí, ghi:Nợ những TK 331, 642, 811Có TK 341 – Vay và thuê tài chính ( 3411 ) .3.1.5. Hạch toán vay để đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, ghi:Nợ TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khácCó TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .3.1.6. Hạch toán lãi vay phải trả được nhập gốc, ghi:Nợ TK 635 – Chi tiêu tài chính ( lãi vay tính vào ngân sách )Nợ những TK 627, 241 ( nếu lãi vay được vốn hóa )Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) .3.1.7. Khi trả nợ vay bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng tiền thu nợ của khách hàng, ghi:Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 )Có những TK 111, 112, 131 .3.1.8. Hạch toán khi trả nợ vay bằng ngoại tệ.– Trường hợp bên có TK tiền và bên Nợ TK 341 vận dụng tỷ giá ghi sổ, ghi :Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) ( theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền cho từng đối tượng người dùng )Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu tài chính ( lỗ tỷ giá )Có những TK 1112, 1122 ( theo tỷ giá trên sổ kế toán của TK 1112, 1122 )Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí tài chính ( lãi tỷ giá ) .– Trường hợp bên có TK tiền và bên Nợ TK 341 vận dụng tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn, ghi :Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3411 ) ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn )Có những TK 1112, 1122 ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn ) .Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay tại thời gian trả nợ vay hoặc ghi nhận định kỳ tùy theo đặc thù hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và nhu yếu quản trị của doanh nghiệp .( + ) Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi :Nợ TK 635 – giá thành tài chínhCó những TK 1112, 1122, 3411 .( + ) Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi :Nợ những TK 1112, 1122, 3411Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí tài chính .

3.2. Cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính (chi tiết Tài khoản 3412 – Nợ thuê tài chính).

3.2.1. Cách hạch toán chi tiền ứng trước khoản tiền thuê tài chính, ghi sổ:Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3412 ) ( số tiền thuê trả trước )Có những TK 111, 112, …3.3.2. Cách hạch toán khi nhận TSCĐ thuê tài chính.Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán địa thế căn cứ vào hợp đồng thuê gia tài và những chứng từ có tương quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT nguồn vào, ghi :Nợ TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính ( giá chưa có thuế GTGT )Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3412 ) ( giá trị hiện tại của khoản thanh toán giao dịch tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hài hòa và hợp lý của gia tài thuê không gồm có những khoản thuế được hoàn trả ) .3.2.3. Định kỳ, nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính.Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, ghi :Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu tài chính ( tiền lãi thuê trả kỳ này )Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3412 ) ( nợ gốc trả kỳ này )Có những TK 111, 112, …3.3. Đánh giá lại số dư Vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ cuối kỳ kế toán.Khi lập Báo cáo tài chính, số dư vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được nhìn nhận lại theo tỷ giá giao dịch chuyển tiền trung bình cuối kỳ của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán giao dịch :– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi :Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (TK cấp 2 phù hợp).

Xem thêm: Tính Lời Lỗ Forex – Bảng Tính Lợi Nhuận Và Thua Lỗ Của Xm

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi :Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( TK cấp 2 tương thích )Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái .

Rate this post