nội dung trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tạo cấu hình CDN giữa video để cho phép Ad Manager truy cập nội dung của bạn.

Create a mid-roll CDN configuration to allow Ad Manager access your content.

support.google

* Thông hiểu văn cảnh và nội dung không?

* Understand the context and content?

LDS

Số lần xem video từ nội dung chia sẻ của đối tác.

The number of video views from the shared partner content.

support.google

Bạn sẽ thấy nội dung tương tự như sau:

You’ll see something similar to the following :

support.google

Hãy xem lại nguyên tắc chính sách để biết về các nội dung bị cấm và hạn chế.

For prohibited and restricted content, review the policy guidelines.

support.google

Bây giờ khi chúng ta muốn thay đổi nội dung, chúng ta đang nhào nặn.

Now when we want to change the content we are juggling.

Literature

Bạn sẽ phải tải xuống bất kỳ nội dung Newsstand nào được lưu trên thiết bị của mình.

You’ll have to download any Newsstand content saved on your device again.

support.google

Ví dụ về quảng cáo nội dung gốc:

Native content ad example:

support.google

Tuy nhiên, để chúng ta làm việc đó, chúng ta cần nội dung.

But in order for us to do that, we need content.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là nội dung

That’s all

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chúng tôi chưa xem xét nội dung mà bạn đã chỉnh sửa, bạn sẽ thấy:

If we haven’t reviewed your edits, you’ll see :

support.google

Tìm hiểu bài giới thiệu về phần mở rộng đoạn nội dung có cấu trúc.

Learn about structured snippet extensions .

support.google

Tiến trình này được nói đến như là việc hiểu biết văn cảnh và nội dung.

This process is referred to as understanding context and content.

LDS

Ta không biết nội dung.

We don’t know the contents.

OpenSubtitles2018. v3

Hỗ trợ nội dung video.

Supports video content.

support.google

Gmail quét mọi thư để tìm nội dung đáng ngờ.

Gmail scans every message for suspicious content.

support.google

nội dung:

Is content that:

support.google

Tất cả nội dung cập nhật sẽ có trạng thái “nội dung cập nhật của Google”.

You can see all such updates listed with a ” Google updates ” status .

support.google

Nội dung chỉ phù hợp với người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Content suitable only for adults ages 18 and up.

support.google

Nội dung hàng đầu (Mạng hiển thị, YouTube)

Top content (Display Network, YouTube)

support.google

Chính phủ các nước hay cố gắng ngăn chặn, lọc và kiểm duyệt nội dung trên Internet.

Governments everywhere are often trying to block and filter and censor content on the Internet.

ted2019

Nội dung sách này được trình bày theo chủ đề chứ không theo thứ tự thời gian.

The information in the book is presented, not in chronological order, but by subject.

jw2019

Giai đoạn 4-6: Nội dung của các giai đoạn này chưa được tiết lộ.

Note: Crew information for episodes 4 and 5 is incomplete.

WikiMatrix

Chính sách Google Ads về Nội dung xuyên tạc sẽ cập nhật vào tháng 5 năm 2018.

The Google Ads policy on Misrepresentation will be updated in May 2018.

support.google

Rate this post