TS24Pro Hệ thống – Quản lý dữ liệu & phân quyền | TS24 Corp

1. Quản lý dữ liệu:

– Khởi động ứng dụng TS24pro (1) > thực
hiện đăng nhập (2) > nhấn chọn “Hệ thống” (3).

– Chức năng “TT chung” > “Thông tin đơn vị” > “Thông tin chung”: hỗ trợ khai báo, quản lý tổng hợp thông tin ban đầu của từng doanh nghiệp.

Chức năng “TT chung” > “Thông tin đơn vị” > “Thông tin cơ quan quản lý”: hỗ trợ khai báo, quản lý tổng hợp thông tin cơ quan quản lý của đơn vị như Cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, Hải quan … Tuỳ theo gói dịch vụ đơn vị đăng ký sử dụng theo bộ sản phẩm TS24pro để thực hiện khai báo thông tin trong chức năng này.

2. Phân quyền hệ thống:

2.1. Yêu cầu:

– Chức năng tương hỗ thiết lập, quản trị thông tin thông tin tài khoản phân quyền người dùng sử dụng bộ mẫu sản phẩm TS24pro .- Sử dụng công dụng này, cần những nhu yếu như sau :. Đăng ký gói dịch vụ tương hỗ phân quyền người dùng của TS24 .

. Hệ thống mạng máy tính có 1 máy chính để
lưu trữ cấu hình hệ thống phân quyền, các máy tính phụ sử dụng TS24pro thực hiện
kết nối đến máy chủ này để sử dụng.

2.2. Các bước thực hiện:

2.2.1. Cấu hình hệ thống phân quyền tại máy
chính
:

– Tải và thiết lập bộ loại sản phẩm TS24pro .

– Khởi tạo tài khoản TS24pro để đăng ký mua
gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền và tài khoản dùng làm tài khoản nội bộ cho từng
người dùng.

– Đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro (1) đã
được cài đặt trên máy tính, thực hiện đăng nhập (2) > nhấn chọn “Hệ thống
(3).

– Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tuỳ chọn” > “Cấu hình chung” để kiểm tra và thiết lập cấu hình kết nối đến máy tính lưu dữ liệu hệ thống phân quyền.

– Vào mục “Phân quyền” (1) > “Tài khoản TS24” (2) > nhấn chọn “Insert: Thêm dòng” (3), nhập thông tin tài khoản TS24pro và kích hoạt gói dịch vụ đã mua (4), chọn “Ghi (F5)” sau khi hoàn tất (5).

– Kích hoạt thành công, nhấn chọn vào “Người dùng” (1) > xuất hiện bảng thông tin tài khoản người dùng bên dưới, tạo tài khoản nội bộ bằng cách nhập thông tin tài khoản vào vùng trắng (2), tài khoản nội bộ là tài khoản TS24pro > nhấn chọn dấu “+” (3) để kiểm tra tùy chọn kích hoạt quyền sử dụng gói dịch vụ cho tài khoản nội bộ.