35%, 50% và những tỷ lệ sở hữu cổ phần mà cổ đông cần biết

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông trong công ty cổ phần sẽ được bộc lộ qua những số lượng về tỷ suất chiếm hữu cổ phần, số phiếu biểu quyết … Dưới đây là một số ít tỷ suất chiếm hữu cổ phần có ý nghĩa quan trọng so với cổ đông .

Tỷ lệ sở hữu cổ phần là gì?

Theo điểm a khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần .

Cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

– Người chiếm hữu cổ phần đại trà phổ thông là cổ đông đại trà phổ thông ;
– Người chiếm hữu cổ phần tặng thêm gọi là cổ đông khuyễn mãi thêm .

Việc sở hữu cổ phần được tính trên phần trăm cổ phần. Phần trăm cổ phần là tỷ lệ số vốn góp của một cá nhân, tập thể vào một công ty, lợi nhuận thu được của công ty cổ phần được chia theo phần trăm cổ phần đóng góp. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Tỷ lệ chiếm hữu cổ phần là một đặc trưng của công ty cổ phần. Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy quản trị, những yếu tố quản trị nội bộ, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cổ đông được xử lý hầu hết dựa trên nguyên tắc đối vốn ( nghĩa là dựa trên giá trị cổ phần mà những cổ đông nắm giữ ) .
Trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy quản trị trong công ty có sự phân loại quyền lực tối cao trước hết phụ thuộc vào vào tỷ suất chiếm hữu cổ phần của những cổ đông, nhằm mục đích bảo vệ một cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị ngặt nghèo, bảo vệ đến mức tối đa quyền lợi và nghĩa vụ của những cổ đông .
Hầu như những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông đều địa thế căn cứ vào tỷ suất chiếm hữu cổ phần, ngoài những trong những cuộc họp ĐHĐCĐ, tỷ suất chiếm hữu cổ phần được quy đổi ra tỷ suất biểu quyết, hai giá trị này là tương tự nhau .

Như vậy, tỷ lệ sở hữu cổ phần có vai trò vô cùng quan trọng.

ty le so huu co phanCác tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty (Ảnh minh hoạ)
 

Các tỷ lệ sở hữu cổ phần mà cổ đông cần biết

Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phiếu biểu quyết

Quyền và nghĩa vụ tương ứng

Từ 65 % tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được trải qua nếu được số cổ đông đại diện thay mặt từ 65 % tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tổng thể cổ đông dự họp đống ý
– Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại ;

– Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

– Thay đổi cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị công ty ;
– Dự án góp vốn đầu tư hoặc bán gia tài có giá trị từ 35 % tổng giá trị gia tài trở lên được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty lao lý tỷ suất hoặc giá trị khác ;
– Tổ chức lại, giải thể công ty ;
– Vấn đề khác do Điều lệ công ty pháp luật .

Từ trên 50 % tổng số phiếu biểu quyết

– Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực thi khi có số cổ đông dự họp đại diện thay mặt trên 50 % tổng số phiếu biểu quyết
– Các nghị quyết được trải qua khi được số cổ đông chiếm hữu trên 50 % tổng số phiếu biểu quyết của toàn bộ cổ đông dự họp đống ý, trừ trường hợp pháp luật tại những khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 .
35 % tổng giá trị gia tài trở lên – Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư hoặc bán số gia tài có giá trị từ 35 % tổng giá trị gia tài trở lên được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty .
– Hội đồng quản trị có quyền trải qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, thanh toán giao dịch khác có giá trị từ 35 % tổng giá trị gia tài trở lên được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty .
75 % tổng số cổ phần khuyến mại

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm biến hóa bất lợi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyễn mãi thêm chỉ được trải qua nếu được số cổ đông khuyến mại cùng loại dự họp chiếm hữu từ 75 % tổng số cổ phần khuyến mại loại đó trở lên ưng ý hoặc được những cổ đông tặng thêm cùng loại chiếm hữu từ 75 % tổng số cổ phần tặng thêm loại đó trở lên đống ý trong trường hợp trải qua nghị quyết dưới hình thức lấy quan điểm bằng văn bản .

05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 05 % tổng số cổ phần đại trà phổ thông trở lên hoặc một tỷ suất khác nhỏ hơn theo lao lý tại Điều lệ công ty có quyền như : Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông …

Trên đây là một số tỷ lệ sở hữu cổ phần mà cổ đông cần phải biết. Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Rate this post