phụ gia trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các phụ gia cô lập là một dạng của các chất bảo quản.

They are in some ways a form of mate guarding.

WikiMatrix

Là một phụ gia thực phẩm, nó được biết đến bởi số E chung E470.

As a food additive it is known by the generic E number E470.

WikiMatrix

Các công ty hiện nay sử dụng các chất phụ gia để điều chỉnh màu sắc.

Companies now use additives to adjust the color.

WikiMatrix

Trong vai trò của một phụ gia thực phẩm (E574), nó là chất điều chỉnh độ chua.

As a food additive (E574), it is now known as an acidity regulator.

WikiMatrix

Agar Danh mục phụ gia thực phẩm ^ a ă, FAO Fisheries Technical Paper No. 441

A Guide to the Seaweed Industry: FAO Fisheries Technical Paper 441.

WikiMatrix

Do vậy, chúng được sử dụng như là phụ gia cho thực phẩm và nước hoa.

As a consequence, they are used as food and perfume additives.

WikiMatrix

Hóa chất này được sử dụng làm chất phụ gia trong thuốc lá.

This chemical is used as an additive in cigarettes.

WikiMatrix

Magiê trisilicat là một hợp chất vô cơ được sử dụng như một phụ gia thực phẩm.

Magnesium trisilicate is an inorganic compound that is used as a food additive.

WikiMatrix

Đây cũng là một thành phần của một số phụ gia và hương liệu thực phẩm.

It is also a component of some food additives and food flavorings.

WikiMatrix

Nisin được coi là phụ gia thực phẩm, có ký hiệu là E234.

As a food additive, nisin has an E number of E234.

WikiMatrix

17 Này, tổ phụ Gia Cốp cũng làm chứng về adân còn sót lại của dòng dõi Giô Sép.

17 Behold, our father Jacob also testified concerning a aremnant of the seed of Joseph.

LDS

Trong thực tế, một vài loại dầu động cơ có thể chứa hơn 20% phụ gia các loại.

Certain types of motor oils contain more than twenty percent additives.

WikiMatrix

Natri ferroxianua là chất phụ gia hóa học dưới tên E 535.

Sodium ferrocyanide is a chemical additive known as E number E535 in the EU.

WikiMatrix

Nó đã bị cấm bởi chính phủ Canada như một phụ gia thức ăn chăn nuôi.

It has been banned by the Government of Canada as a livestock feed additive.

WikiMatrix

Piperonyl butoxit (PBO) – một phụ gia tùy chọn để cải thiện hiệu quả của pyrethroid.

Piperonyl butoxide (PBO) – an optional additive to improve the effectiveness of pyrethroid.

WikiMatrix

Hoắc sư phụ, Gia chủ tôi muốn đưa ngài cái này.

Master Huo, my master wants you to have this.

OpenSubtitles2018. v3

N-Octyl bicycloheptene dicarboximide (MGK 264) – một phụ gia tùy chọn để cải thiện hiệu quả của pyrethroid.

N-Octyl bicycloheptene dicarboximide (MGK 264) – an optional additive to improve the effectiveness of a pyrethroid.

WikiMatrix

Khi dùng với tư cách phụ gia thực phẩm, muối này có mã số E là E650.

When used as a food additive, it has the E number E650.

WikiMatrix

Cậu có từng biết qua nhiên liệu phụ gia để đua, nitro mêtan không?

Are you familiar with the racing fuel additive, nitro methane?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu con để bột trong vài giờ, con không cần cho thêm phụ gia.

If you leave it for a couple hours, you don’t need to add MSG .

QED

Ở Đức, coumarin bị cấm làm phụ gia trong thuốc lá.

In Germany, coumarin is banned as an additive in tobacco.

WikiMatrix

Một góa phụ gia nhập Giáo Hội trông chờ cuộc sống vĩnh cửu với gia đình bà.

A widow who joins the Church anticipates eternal life with her family.

LDS

Nó là một phụ gia thực phẩm với số E E219 dùng làm chất bảo quản.

It is a food additive with the E number E219 which is used as a preservative.

WikiMatrix

Natri bisulfit là chất phụ gia có số E là E222.

Sodium bisulfite is a food additive with E number E222.

WikiMatrix

Gôm arabic là một loại phụ gia thực phẩm quan trọng thu được từ thân cây Acacia senegal.

Gum arabic is an important food additive obtained from the trunks of Acacia senegal trees.

WikiMatrix

Rate this post