phục sinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh bắt nguồn từ những tôn giáo giả cổ xưa

Christmas and Easter come from ancient false religions

jw2019

NHỮNG THẮC MẮC KHÁC ĐƯỢC KINH THÁNH GIẢI ĐÁP—Kinh Thánh nói gì về Lễ Phục Sinh?

OTHER BIBLE QUESTIONS ANSWERED —What Does the Bible Say About Easter?

jw2019

Hầu hết mọi người đều tặng chocolate, giỏ hay thỏ vào lễ phục sinh.

Most of us think of chocolate and baskets as traditional Easter gifts.

OpenSubtitles2018. v3

Và vì Ngài đã phục sinh nên chúng ta cũng sẽ phục sinh.

And because He did, so will we .

LDS

Chúa Giê Su Ky Tô là người đầu tiên phục sinh.

Jesus Christ was the first person to be resurrected.

LDS

Toàn thể giáo vụ của Ngài được nhắm vào Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh.

His whole ministry was lived in anticipation of the Atonement and Resurrection.

LDS

* Sự Phục Sinh.

* The Resurrection.

LDS

Tôi sẽ được phục sinh (“He Sent His Son” [CS, 34–35]).

I will be resurrected (“He Sent His Son” [CS, 34–35]).

LDS

Tuần Lễ Phục Sinh

Easter Week

LDS

Còn Bảy Ngày Nữa Là Đến Lễ Phục Sinh

Seven Days Till Easter

LDS

* Các vinh quang nhận được trong sự phục sinh sẽ khác nhau tùy theo sự ngay chính, GLGƯ 76:50–119.

* The glories received in the resurrection will differ according to righteousness, D&C 76:50–119.

LDS

Giải thích rằng các môn đồ đã có những cảm nghĩ này khi Chúa Giê Su phục sinh.

Explain that these feelings are what the disciples felt when Jesus was resurrected.

LDS

Nhờ Đấng Ky Tô chiến thắng cái chết, nên chúng ta đều sẽ được phục sinh.

As the result of Christ’s victory over the grave, we shall all be resurrected.

LDS

Trong ba tuần nữa, toàn thể thế giới Ky Tô giáo sẽ kỷ niệm lễ Phục Sinh.

In three weeks’ time the entire Christian world will be celebrating Easter.

LDS

Họ nói về cái chết và sự phục sinh sắp tới của Ngài.

They talked about His coming death and resurrection.

LDS

Bắt đầu Ngày Chủ Nhật trước lễ Phục Sinh.

Begin the Sunday before Easter.

LDS

Phục Sinh quan trọng hơn Giáng Sinh.

As much as it pains me to say, old friend, this time, Easter is more important than Christmas.

OpenSubtitles2018. v3

Điều gì xảy ra sau khi chúng ta được phục sinh?

What happens after we are resurrected?

LDS

Ngài đã phục sinh.

He is resurrected.

LDS

Trò chơi cũng có một phiên bản Giáng sinh và một phiên bản Phục sinh.

The game also has in a Christmas Edition and an Easter Edition.

WikiMatrix

Lễ Phục sinh vui vẻ.

Happy Easter.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta biết các nhân chứng về Sự Phục Sinh trong thời Tân Ước.

We know of witnesses to the Resurrection in New Testament times.

LDS

Các Trái Đầu Mùa của Sự Phục Sinh

The Firstfruits of the Resurrection

LDS

Tôi làm chứng về lẽ trung thực của Sự Phục Sinh.

I testify of the reality of the Resurrection.

LDS

Hòn đảo này cũng có chứa Trứng Phục Sinh.

The island is also said to contain easter eggs.

WikiMatrix

Rate this post