Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là gì gdqp 10

leftcenterrightdel

 

leftcenterrightdel

 

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về xây dựng quân đội

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng ( Dự thảo ) khẳng định chắc chắn : Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ nhất, từng bước tân tiến, trong đó có một số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên tân tiến ; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với chủ với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phân phối nhu yếu trách nhiệm trong mọi trường hợp .
leftcenterrightdel

Huấn luyện hiệp đồng, bảo vệ vùng trời, vùng biển. Ảnh: Hải quân

Những vấn đề trên biểu lộ sự thừa kế, tăng trưởng trong tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng cũng biểu lộ những nét mới rất quan trọng trong chủ trương, đường lối tăng cường quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam XHCN .

Những quan điểm nêu trên bắt nguồn từ quan điểm của chủ nghĩa Mác  Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội.

Học thuyết Mác – Lênin chỉ ra rằng : Giai cấp vô sản muốn giành chính quyền sở tại, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản thì phải tổ chức triển khai ra một quân đội kiểu mới, được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai, đặt dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản. Sức mạnh của quân đội cách mạng là hiệu quả tổng hợp của nhiều yếu tố : con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật và thẩm mỹ tác chiến ; trong đó, chính trị – ý thức là một yếu tố có ý nghĩa quyết định hành động .quản trị Hồ Chí Minh là người đặt nền móng tiên phong cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo mục tiêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ nhất, từng bước tân tiến. Người căn dặn : ” Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và văn minh, để giữ gìn tự do, bảo vệ Tổ quốc ” .Người chỉ rõ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam là xây dựng tổng lực, gồm có toàn bộ những nghành nghề dịch vụ quân sự chiến lược, chính trị, phục vụ hầu cần, kỹ thuật và trên mọi trách nhiệm chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, lao động sản xuất và công tác làm việc ; xây dựng đồng điệu những yếu tố tạo thành sức mạnh chiến đấu của quân đội và những mối quan hệ của quân đội. Trong đó, phải đặc biệt quan trọng chăm sóc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Phải học tập chính trị : Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại .Quan điểm của Đảng ta về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh luyện, từng bước văn minh đã được hình thành từ rất sớm và không ngừng triển khai xong qua những kỳ đại hội của Đảng .Tháng 9-1954, sau khi quân và dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bộ Chính trị đã họp và phát hành nghị quyết xác lập những nội dung trách nhiệm trên những nghành nghề dịch vụ, trong đó chỉ rõ : Cần phải xây dựng Quân đội nhân dân thành một quân đội cách mạng, chính quy, tương đối tân tiến hóa. Đây được coi là dấu mốc tiên phong cho sự hình thành quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh luyện, từng bước văn minh hiện nay .Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của Đảng ( tháng 3-1957 ) liên tục chứng minh và khẳng định trách nhiệm trước mắt và trong thời hạn nhất định là : Tích cực phấn đấu để liên tục triển khai và triển khai xong thắng lợi kế hoạch dài hạn xây dựng Quân đội nhân dân, làm cho quân đội ta trở thành một bộ đội lục quân cách mạng chính quy và tương đối văn minh, đồng thời đạt những cơ sở tiên phong cho những quan chủng và binh chủng kỹ thuật .Những năm 90 của thế kỷ trước, trước những dịch chuyển to lớn của tình hình quốc tế và trong nước, trách nhiệm xây dựng quân đội phải có sự kiểm soát và điều chỉnh để cung ứng nhu yếu trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội lần thứ VII, Đảng ta xác lập rõ chủ trương : Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, từng bước tân tiến, tinh nhuệ nhất, với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và quân số hài hòa và hợp lý ; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 cũng xác lập : Xây dựng những lực lượng vũ trang nhân dân với số quân thường trực thích hợp theo hướng cách mạng, chính quy, từng bước văn minh, tinh luyện, với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu, có sức chiến đấu cao .
leftcenterrightdel

Không quân nhân dân Việt Nam thực hành bay huấn luyện.

Bước sang thế kỷ XXI, sự Open của những hình thái cuộc chiến tranh và phương pháp tác chiến mới, đặt ra nhu yếu bức thiết so với mọi vương quốc phải thay đổi tư duy quân sự chiến lược, quốc phòng, xây dựng quân đội. Tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta xác lập rõ chủ trương : Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền bảo mật an ninh nhân dân vững chãi ; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ nhất, từng bước tân tiến, ưu tiên tân tiến hóa một số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng. Chủ trương này cũng được hiến định tại điều 66 Hiến pháp năm 2013 : Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ nhất, từng bước tân tiến, có lực lượng thường trực hài hòa và hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong triển khai trách nhiệm quốc phòng .

Từ ưu tiên đến tiến thẳng lên hiện đại

Trao đổi với phóng viên báo chí Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Trung tướng, PGS, tiến sỹ Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết : Nội dung trên có nhiều điểm mới so với Văn kiện Đại hội XII, đó là xây dựng Quân đội, Công an thực sự cách mạng, chính quy, nhanh gọn văn minh, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên những vùng miền, trên biển. Đây là lần tiên phong, yếu tố xây dựng dân quân tự vệ trên biển được đưa vào văn kiện của đại hội Đảng để xu thế chỉ huy xây dựng lực lượng này phân phối nhu yếu trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, hòn đảo trong tình hình mới ; bộc lộ bước tăng trưởng quan trọng trong tư duy của Đảng về xây dựng lực lượng quốc phòng trên biển, nhằm mục đích tạo ra lực lượng đủ mạnh để bảo vệ vững chãi chủ quyền lãnh thổ biển, hòn đảo của Tổ quốc trong mọi trường hợp. Quan tâm xây dựng lực lượng trị an cơ sở đủ mạnh phân phối yên cầu của trách nhiệm giữ gìn trật tự trị an cơ sở. Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ tự do, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng, nâng cao năng lượng thi hành pháp lý của những lực lượng làm trách nhiệm ở biên giới, biển hòn đảo .
leftcenterrightdel

Hiệp đồng chiến đấu trên biển. Ảnh HẢI QUÂN 

Theo Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Dự thảo cũng có điểm nhấn quan trọng đó là: Một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trước đây Nghị quyết Đại hội XII xác định: Ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng.

Theo Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên Trưởng phòng tin tức Khoa học Quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng : Phương hướng trách nhiệm xây dựng quân đội đã có sự kiểm soát và điều chỉnh theo hướng 1 số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên văn minh. Trong toàn cảnh hiện nay và trong những năm tới trách nhiệm văn minh hóa 1 số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng là cấp bách hơn, đồng thời có tính khả thi hơn do tiềm lực kinh tế tài chính và quốc phòng của ta có bước tăng trưởng nhanh, bền vững và kiên cố, đủ sức đưa một số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên văn minh .Làm rõ hơn yếu tố này, Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng nhận xét : Theo tôi, điểm mới của chủ trương trên là ở chỗ : Đảng ta xác lập một số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên văn minh. Trước đây Đảng ta chỉ xác lập ưu tiên văn minh hóa 1 số ít quân, binh chủng, lực lượng. Điểm mới này là sự tăng trưởng về chất trong quan điểm tăng cường quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Điểm nhấn về mặt nội hàm được biểu lộ ở hai yếu tố : Một là, trước nhu yếu ngày càng cao của trách nhiệm bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới ; sự tăng trưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư yên cầu tất cả chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa lộ trình hiện đại hóa Quân đội. Hai là, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, thực thi chủ trương ưu tiên tân tiến hóa 1 số ít quân, binh chủng, lực lượng tất cả chúng ta đã thu được những tác dụng quan trọng. Những tác dụng này cùng với sự tăng trưởng của quốc gia tạo ra thế và lực ; điều kiện kèm theo cần và đủ để tất cả chúng ta xây dựng một số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên tân tiến. Hay nói cách khác là : Khả năng thực tiễn của quốc gia và nhu yếu của trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc yên cầu phải xây dựng 1 số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên tân tiến .Chính thế cho nên, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa mới qua đã xác lập Chương trình hành vi xây dựng Quân đội đến năm 2025, trong đó, cơ bản triển khai xong việc kiểm soát và điều chỉnh tổ chức triển khai biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh ; đến năm 2030 một số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tân tiến, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội tân tiến. Theo PGS, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, dự thảo những văn kiện Đại hội XIII nghiên cứu và phân tích : So với Đại hội XII, Dự thảo thay chữ nhanh bằng tiến thẳng và đặc biệt quan trọng là bổ trợ một chủ trương mà được dư luận, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất trí rất cao, đó là xây dựng quân đội tiến lên tân tiến vào năm 2030 .
leftcenterrightdel

Pháo phản lực BM-21, Lữ đoàn Pháo binh 434, Quân đoàn 4, diễn tập chi viện bộ binh tiêu diệt địch.

Tạo tiền đề vững chắc để từ năm 2030 hiện đại hóa Quân đội

Ngày 28-9-2020, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tổng Bí thư, quản trị nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh vấn đề : Thực hiện đồng điệu những giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh luyện, từng bước văn minh ; một số ít quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên văn minh ; tạo tiền đề vững chãi để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội văn minh .Chủ trương này là sự đồng nhất về quan điểm và quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong chỉ huy, chỉ huy xây dựng hiện đại hóa quân đội ; được dư luận, cán bộ, đảng viên, nhân dân đống ý, nhất trí rất cao. Theo Tiến sĩ Hà Sơn Thái, giảng viên Khoa Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị, tất cả chúng ta đang có những tiền đề trực tiếp để triển khai chủ trương trên. Ở trong nước, sau 35 năm thay đổi, thế và lực, sức mạnh tổng hợp vương quốc, uy tín quốc tế của quốc gia ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .Đánh giá về chủ trương xây dựng quân đội được đề cập trong Dự thảo, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng so với lực lượng vũ trang nói chung và công an biển nói riêng. Để xây dựng lực lượng công an biển Việt Nam tiến lên văn minh, cần cụ thể hóa và tiến hành triển khai có hiệu suất cao Luật Cảnh sát biển Việt Nam ; tham mưu, đề xuất kiến nghị với cấp trên shopping một số ít trang thiết bị kỹ thuật cung ứng nhu yếu xây dựng văn minh. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ liên tục chăm sóc chăm sóc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo vệ cho toàn lực lượng đủ năng lực hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm trong tình hình mới .
leftcenterrightdel

Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập trên biển.

Đại tá, PGS, tiến sỹ Phạm Văn Sơn, quyền Viện trưởng, Viện KHXH&NVQS cho rằng, trong toàn cảnh hiện nay, quân đội cần dữ thế chủ động bám sát tình hình, nghiên cứu và điều tra dự báo đúng mực tình hình quốc tế, trong nước, nhất là những hành động mới về quốc phòng, bảo mật an ninh và xu thế tăng trưởng của nó tác động ảnh hưởng đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, để kịp thời xác lập chủ trương, giải pháp phòng ngừa, giải quyết và xử lý thắng lợi những trường hợp về quốc phòng, bảo mật an ninh, không để bị động, giật mình về kế hoạchTheo Thiếu tướng, GS, tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng : Quá trình hiện đại hóa quân đội cần liên tục đa phương, đa dạng hóa hợp tác quốc phòng gắn với đa dạng hóa nguồn vũ khí, trang bị ; đa dạng hóa giảng dạy nhân lực ; khoa học công nghệ tiên tiến quân sự chiến lược …Về yếu tố này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh vấn đề : Quá trình xây dựng quân đội cần thực thi đúng mục tiêu : từng bước văn minh, ưu tiên văn minh hóa một số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng là một sách lược đúng đắn, tương thích với tiềm lực kinh tế tài chính, khoa học-công nghệ của quốc gia và là cách tốt nhất để đón đầu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến và phát triển trên quốc tế. Để triển khai được điều này cần khai thác tốt và có hiệu suất cao mọi tiềm năng, thế mạnh của quốc gia và con người Việt Nam. Phát huy niềm tin độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn vất vả, nâng cấp cải tiến phát minh sáng tạo và sử dụng có hiệu suất cao vũ khí, trang bị hiện có. Việc hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới yên cầu phải tăng nhanh tăng trưởng công nghiệp quốc phòng nhằm mục đích tạo ra cơ sở vật chất-kỹ thuật quân sự chiến lược tiên tiến và phát triển, văn minh. Trong quy trình hiện đại hóa quân đội, cần phải xử lý tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị. Giáo dục đào tạo cho bộ đội có lòng tin vững chãi vào thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện kèm theo những thế lực thù địch triển khai cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí ; công nghệ cao. Đi đôi với hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự chiến lược phải chăm sóc chăm sóc xây dựng con người về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, về trình độ, năng lượng trình độ, nhiệm vụ, về chiêu thức, tác phong công tác làm việc, nhất là chăm sóc nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ thâm thúy tiềm năng, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, niềm tin đoàn kết, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật tự giác, nghiêm minh, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn vất vả, triển khai xong trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong quân đội .Trả lời báo chí truyền thông về yếu tố này, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh vấn đề Chúng tôi cũng nhận được nhiều góp ý, cho rằng quân đội phải tiến thẳng lên văn minh, bỏ từng bước, tuy nhiên, đây là một bài toán khó. giá thành quốc phòng chỉ là một yếu tố, khi tiến thẳng lên văn minh toàn bộ những yếu tố phải cung ứng được nhu yếu. Chúng ta phải có con người tân tiến, cách đánh tân tiến. Vì vậy, trước mắt, chúng tôi tập trung chuyên sâu xây dựng 1 số ít quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên tân tiến như Hải quân, Phòng không – Không quân, tin tức liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển để cung ứng ngay trách nhiệm đặt ra .
leftcenterrightdel

 Một số sản phẩm thiết bị kỹ thuật ngành thông tin

Để tạo bước đột phá mới trong xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh quân chủng cho biết, sẽ tập trung Huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Gắn huấn luyện với tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội

Nhấn mạnh hai tác nhân quan trọng số 1 trong xây dựng lực lượng tân tiến là con người và vũ khí trang bị kỹ thuật, trong đó con người là tác nhân quyết định hành động, Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng tin tức liên lạc cho biết : Sẽ tập trung chuyên sâu chỉ huy xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Với trang bị thông tin mới, công nghệ tiên tiến tân tiến ngang tầm với quân đội những nước tiên tiến và phát triển trong khu vực và phát huy những trang bị thông tin truyền thống cuội nguồn, Binh chủng tổ chức triển khai bảo vệ thông tin liên lạc Kịp thời, đúng chuẩn, bí hiểm, bảo đảm an toàn ; tăng trưởng, lan rộng ra, khai thác sử dụng có hiệu suất cao mạng thông tin phân phối nhu yếu trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển, hòn đảo, hoạt động giải trí đối ngoại quân sự chiến lược …( còn nữa )

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ

Rate this post