Pin mặt trời trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Việc xây dựng các kết cấu để lắp các tấm pin mặt trời cần 35.000 tấn thép mạ kẽm.

Construction of the structures needs to mount the solar panels required 35,000 tonnes of galvanised steel.

WikiMatrix

Tôi kiểm tra các tấm pin mặt trời trên mái nhà của chúng tôi.

I inspected the solar panels on our roof.

ted2019

Lấy năng lượng từ pin mặt trời, nó biến nước biển thành nước ngọt.

Powered by my solar panels, it sucks in saltwater and turns it into freshwater.

ted2019

Đây là một loại pin mặt trời mới dựa trên cách lá cây hoạt động.

This is a new kind of solar cell that’s based on how a leaf works.

ted2019

Có các dãy pin mặt trời rất lớn trên mái nhà cũng như các tua-bin gió.

There’s massive P.V. arrays on the roofs as well as wind turbines.

ted2019

Đây chính là 1 cục pin mặt trời lấy gốc từ vi rút.

So this is a virus- based solar cell.

QED

Ánh sáng, âm thanh, tấm pin mặt trời, động cơ — mọi thứ đều có thể tiếp cận được.

Lights, sounds, solar panels, motors — everything should be accessible.

ted2019

Và ông ta dùng nó để thiết kế tấm pin mặt trời.

And he used it to design this solar array.

ted2019

Tấm pin mặt trời đã được lau sạch

Solar panels have been cleaned.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù pin mặt trời thu thập ánh sáng trong 4 tiếng rưỡi

Solar cells collect light for four and a half hours though.

ted2019

Dubai quanh năm mặt trời thiêu đốt nhưng không có tấm pin mặt trời nào cả.

Dubai has endless sun, but no solar panels.

OpenSubtitles2018. v3

Đây chính là 1 cục pin mặt trời lấy gốc từ vi rút.

So this is a virus-based solar cell.

ted2019

Nhưng pin mặt trời thì quá rộng.

But these solar arrays are big.

ted2019

Bộ pin mặt trời của nó đủ dùng cho một trang trại.

Solar cells could power an entire farm.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một pin mặt trời bình thường, có sẵn; nó được nối với máy tính xách tay.

This is a standard, off-the-shelf solar cell; it is connected to the laptop.

ted2019

Điều đó cho thấy rằng pin mặt trời là một thiết bị thu nhận.

So that is to show that the solar cell acts as a receiver.

ted2019

Khám phá này đã dẫn đến việc phát minh ra pin mặt trời.

This discovery has laid the foundation of solar cells.

WikiMatrix

Tôi đã nối với pin mặt trời ở trên đó.

I rigged it to the solar cells in the roof.

OpenSubtitles2018. v3

Tàu vũ trụ chạy bằng pin mặt trờipin hóa học mang theo 2 máy phát.

The solarcell and chemical-battery powered spacecraft carried 2 transmitters.

WikiMatrix

Và đây là nơi mà pin mặt trời và công nghệ LED đi vào.

And this is where the solar cell and the LED come in.

ted2019

Đó là lý do tại sao chúng ta có thể dùng pin mặt trời để sạc điện thoại.

This is why we can use a solar cell to charge our mobile phone.

ted2019

Nó được trang bị 4 tấm pin mặt trời.

It was powered by 4 solar panels.

WikiMatrix

Rate this post