quả dứa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Do vây nhỏ bé của chúng và áo giáp cứng, cá quả dứa là động vật bơi yếu.

Due to its small fins and rigid armor, the pineapplefish is a weak swimmer.

WikiMatrix

Lo, đầu con trông như quả dứa.

Lo, your head looks just like a pineapple.

OpenSubtitles2018. v3

Lo, đầu con trông như quả dứa

Lo, your head looks just like a pineapple

opensubtitles2

Những đứa trẻ nhỏ từ đâu đến đang bán bỏng ngô và các túi đựng các quả dứa.

Little boys had come from somewhere to sell pop and sticks of pineapple.

Literature

Ừ, nó trông giống như quả dứa

Yeah, it does look like a pineapple

opensubtitles2

Ý em là, ai nghĩ ra cái ý tưởng đặt quả dứa trong

I mean, who’s idea was it to put a pineapple in the…

OpenSubtitles2018. v3

Phần ngầm dưới đất gắn với vật chủ, trông giống như củ, to cỡ như quả dứa, và không phải là hệ rễ hoàn hảo.

The underground portion, which attaches itself to the host, looks like a tuber, and is not a proper root system.

WikiMatrix

Ánh sáng của cá quả dứa được sản xuất bởi cộng sinh vi khuẩn phụ thuộc Vibrio fischeri trong cơ qua phát quang của nó.

The light of the pineapplefish is produced by symbiotic colonies of the bacteria Vibrio fischeri within its photophores.

WikiMatrix

Số cánh hoa điển hình của một bông hoa là một số Fibonacci, hay những đường xoắn ốc của một bông hướng dương hay trên một quả dứa cũng thường là một số Fibonacci.

The number of petals on a flower is typically a Fibonacci number, or the number of spirals on a sunflower or a pineapple tends to be a Fibonacci number as well.

ted2019

Tại Fly Point Halifax Park Aquatic Preserve, New South Wales, một nhóm nhỏ cá quả dứa đã được ghi nhận dưới cùng một gờ đá ít nhất 7 năm, và một nhóm khác dưới một gờ đá khác trong 3 năm.

In the Fly Point Halifax Park Aquatic Preserve, New South Wales, a small group of pineapplefish has been documented under the same ledge for at least 7 years, and another group under a different ledge for 3 years .

WikiMatrix

Ngoài ra, còn có bữa ăn thịnh soạn của người Polynesia gồm quả dứa tươi, khoai sọ chín tán nhuyễn, cá hồi lomi lomi, và dĩ nhiên không thể thiếu món thịt heo cuộn lá xông đất. Như thế là đã khá đầy đủ về quần đảo này.

Throw in a Polynesian luau replete with fresh pineapple, poi, lomilomi salmon and, of course, kalua pig, and the picture is nearly complete.

jw2019

Các gia đình Việt Nam cũng bày mâm gồm năm thứ trái cây trên bàn thờ gọi là ” Mâm Ngũ quả “, bao gồm chuối, cam, kim quất, bưởi và phật thủ ( nhiều nơi khác trưng Na, Dừa, Đu Đủ, Xoài Và Dứa ; vì chúng được hiểu là Cầu, Dừa, Đủ, Xài ) .

Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called ” Ngũ Quả “, including banana, orange, kumquat, pomelo and finger citron ( some other places have Custard Apple, Coconut, Papaya, Mango and Pineapple ; since it spells out Cau, Dua, Du, Xai ) .

EVBNews

Rate this post